Bu­vu­si Aly­taus mies­to me­ro pa­ta­rė­ja to­kias pat pa­rei­gas už­ėmė Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je (2)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė (kairėje) su patarėja Goda Prapuolenyte-Leonavičiene.
Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė (kairėje) su patarėja Goda Prapuolenyte-Leonavičiene.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pra­ėju­sios ka­den­ci­jos va­do­va­vi­mo Dzū­ki­jos sos­ti­nei lai­ko­tar­piu jo pa­ta­rė­ja ko­mu­ni­ka­ci­jai ir vie­šie­siems ry­šiams bu­vo Go­da Pra­puo­le­ny­tė-Le­o­na­vi­čie­nė. Ji pa­va­da­vo tuo me­tu vai­ko prie­žiū­ros atos­to­go­se bu­vu­sią Aly­taus mies­to me­ro pa­ta­rė­ją Ag­nę Man­ke­vi­čiū­tę. Da­bar G.Pra­puo­le­ny­tė-Le­o­na­vi­čie­nė ta­po Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rės, De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vės Aus­mos Miš­ki­nie­nės pa­ta­rė­ja to­kiais pat klau­si­mais.

Ga­vo me­rės kvie­ti­mą

G.Pra­puo­le­ny­tė-Le­o­na­vi­čie­nė be­veik me­tus dir­bo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro N.Ce­siu­lio pa­ta­rė­ja, kai jis šiai sa­vi­val­dy­bei va­do­va­vo pra­ėju­sią ka­den­ci­ją. Prieš tai bu­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­te.

Ka­dan­gi me­ro pa­ta­rė­jos pa­rei­gos yra po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo, G.Pra­puo­le­ny­tė-Le­o­na­vi­čie­nė jų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ne­te­ko pa­si­bai­gus pra­ėju­siai N.Ce­siu­lio va­do­va­vi­mo Dzū­ki­jos sos­ti­nei ka­den­ci­jai.

N.Ce­siu­lis Aly­taus mies­to me­ru iš­rink­tas ir šiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se.

Ne­tru­kus jo bu­vu­si pa­ta­rė­ja su­lau­kė Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rės A.Miš­ki­nie­nės kvie­ti­mo tap­ti jos pa­ta­rė­ja, ku­ruo­sian­čia ko­mu­ni­ka­ci­ją ir vie­šuo­sius ry­šius.

Jau be­veik sa­vai­tė aly­tiš­kė G.Pra­puo­le­ny­tė-Le­o­na­vi­čie­nė už­ima šias pa­rei­gas Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je.

Ji tu­ri aukš­tą­jį me­no­ty­ri­nin­kės iš­si­la­vi­ni­mą, du de­šimt­me­čius yra ben­dra­dar­bia­vu­si įvai­rio­se ša­lies ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se.

Bu­vu­si ki­ta Aly­taus mies­to me­ro N.Ce­siu­lio pa­ta­rė­ja A.Man­ke­vi­čiū­tė da­bar yra Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rės, De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vės Ra­sos Vit­kaus­kie­nės pa­ta­rė­ja.

 

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė – taip pat aly­tiš­kė

Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rė A.Miš­ki­nie­nė šios sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­re taip yra pa­si­rin­ku­si aly­tiš­kę So­na­tą Dum­bliaus­kie­nę.

Ji prieš už­im­da­ma to­kį pos­tą Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je bu­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ver­slo sky­riaus ve­dė­ja.

Prieš tai dir­bo Laz­di­jų sa­vi­val­dy­bės me­rės A.Miš­ki­nie­nės pa­ta­rė­ja.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Dėl Sonatos įdomu? Ji projektų srity tarp abiejų Alytaus miesto ir rajono savivaldybių kiečiausia. Ir dirbant Alytaus miesto sav. ir etatas atseit dėl investicijų pritraukimo į Alytaus pramonės parką - jos lygy turėjo pastebėt. Kaip paskutiniais metais kasmet ministerija skirdavo šalies pramonės parkų/lez modernizavimams vidutiniškai po milijoną gaudavosi, bet. Paskutiniais metais pritraukdavo net Marijampolės, Jonavos pramonės parkai, Alytaus nesimato. Reiškia, tiek ankstesnėm tarybom, tiek šiom realiai rimtesnės investicijos į Alytaus miesto pramonės parko modernizavimą praplečiant link rajono teritorijos, neįdomu. Nes jei merai su tarybom tam nepalankūs, iš apačių su iniciatyvom nepraeit. Kai šiuo metu Naujoji Akmenės lez, kur gyventojų tik apie 20 tūkstančių, pritraukinėja apie 0,5 milijardų investicijų. Jau veikia apie 300 gerai apmokamų darbo vietų, papildomai kuria dar 200 darbo vietų. O Alytaus pusėj - nykuma. Tie patys per tuos pačius blaškos..

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.