Bran­dos eg­za­mi­nus Aly­tu­je lai­kys dau­giau kaip 700 abi­tu­rien­tų (0)

Sėk­mės ir kan­try­bės eg­za­mi­nų se­si­jo­je abi­tu­rien­tams lin­ki Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.
Sėk­mės ir kan­try­bės eg­za­mi­nų se­si­jo­je abi­tu­rien­tams lin­ki Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.
Šie­met įpras­tai, kaip iki CO­VID-19 pan­de­mi­jos, bran­dos eg­za­mi­nų se­si­ja pra­si­dės bir­že­lio 1 d. lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­nu. Bran­dos eg­za­mi­nus lai­kys 731 Aly­taus mies­to abi­tu­rien­tas – 30 abi­tu­rien­tų dau­giau nei pra­ėju­siais me­tais. „Pa­si­ruo­ši­mas bran­dos eg­za­mi­nams – ne­men­kas iš­šū­kis abi­tu­rien­tams, juk nuo šių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų pri­klau­so to­li­mes­nis gy­ve­ni­mo ke­lias. Lin­kiu, kad vi­sos eg­za­mi­nų už­duo­tys bū­tų leng­vai įvei­kia­mos, o ke­lias, ku­rį pa­si­rink­si­te, bū­tų be kliū­čių ir di­de­lių vin­gių. Ir svar­biau­sia – kad ir į ko­kį mū­sų ša­lies ar pa­sau­lio mies­tą jis nu­ves­tų, ži­no­ki­te, kad jūs vi­suo­met esa­te lau­kia­mi na­muo­se – Aly­tu­je“, – sėk­mės ir kan­try­bės eg­za­mi­nų se­si­jo­je abi­tu­rien­tams lin­ki Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.

Už­sie­nio kal­bų vals­ty­bi­nio eg­za­mi­no kal­bė­ji­mo da­lį abi­tu­rien­tai jau lai­kė ba­lan­džio mė­ne­sio pa­bai­go­je, o bir­že­lio 1 d. vals­ty­bi­nį lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­ną lai­kys 524 abi­tu­rien­tai. Bir­že­lio 3 d. 234 kan­di­da­tai ban­dys įveik­ti bio­lo­gi­jos vals­ty­bi­nio eg­za­mi­no už­duo­tis.

Bir­že­lio 6 d. vyks už­sie­nio kal­bos (an­glų) klau­sy­mo, skai­ty­mo ir ra­šy­mo da­lis. Šį eg­za­mi­ną lai­kys 523 kan­di­da­tai.

Bir­že­lio 8 d. 197 abi­tu­rien­tams teks įveik­ti ge­og­ra­fi­jos eg­za­mi­ną, o bir­že­lio 10 d. 508 abi­tu­rien­tai spręs ma­te­ma­ti­kos vals­ty­bi­nio eg­za­mi­no už­duo­tis.

Be iš­var­dy­tų eg­za­mi­nų abi­tu­rien­tai taip pat lai­kys in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (79), už­sie­nio kal­bos (vo­kie­čių) klau­sy­mo, skai­ty­mo ir ra­šy­mo da­lies (1), is­to­ri­jos (229), fi­zi­kos (87), už­sie­nio kal­bos (ru­sų) klau­sy­mo, skai­ty­mo ir ra­šy­mo da­lies (7) ir che­mi­jos (24) vals­ty­bi­nius eg­za­mi­nus. Šių da­ly­kų eg­za­mi­nai vyks iki bir­že­lio 22 d.

Pa­kar­to­ti­nė bran­dos eg­za­mi­nų se­si­ja pra­si­dės bir­že­lio 27 d. ir tę­sis iki lie­pos 12 d.

Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos Rim­vy­dos Ali­šaus­kie­nės, 2022 me­tų bran­dos eg­za­mi­nų se­si­jai pra­dė­ta ruoš­tis 2021 m. rug­sė­jo mė­ne­sį, kai bu­vo pa­skir­ta mies­to bran­dos eg­za­mi­nų ba­zi­nė mo­kyk­la.

„Vė­liau pa­gal kan­di­da­tų bran­dos eg­za­mi­nų pa­si­rin­ki­mus pa­sky­rė­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se eg­za­mi­nų cen­trus, vyk­dy­mo gru­pes ir kt. Pa­tal­pas eg­za­mi­nams reng­si­me lai­ky­da­mie­si sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų – kan­di­da­tų srau­tai eg­za­mi­nų cen­tre bus re­gu­liuo­ja­mi taip, kad bū­tų iš­veng­ta ar­ti­mo, ma­žes­nio kaip du met­rai, kon­tak­to, trun­kan­čio il­giau kaip 15 min., tarp ja­me esan­čių as­me­nų. Eg­za­mi­nų cen­truo­se bus su­da­ro­mos tin­ka­mos kan­di­da­tų ir vyk­dy­to­jų ran­kų hi­gie­nos ir dez­in­fek­ci­jos są­ly­gos. Čia taip pat kan­di­da­tai ga­lės ne­mo­ka­mai at­si­ger­ti van­dens, o eg­za­mi­nų pa­tal­pos bus pa­reng­tos pa­gal nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus“, – apie pa­si­ruo­ši­mą bran­dos eg­za­mi­nų se­si­jai pa­sa­ko­ja R.Ali­šaus­kie­nė.

Ar­tė­jant bran­dos eg­za­mi­nų se­si­jai, lin­ki­me dar­bi­nės ra­my­bės, o abi­tu­rien­tams – tu­rė­ti tvir­tą pa­grin­dą po ko­jo­mis. Kur be­bū­tu­mė­te, ką be­veik­tu­mė­te, ne­už­mirš­kit, kad čia Jū­sų šak­nys ir stip­ry­bės šal­ti­niai – tė­vai, ar­ti­mie­ji, gim­to kraš­to is­to­ri­ja. Te­ly­di Jus sėk­mė vi­sur ir vi­sa­da.

 

Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus in­for­ma­ci­ja

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.