Au­gan­čios Alo­vės se­niū­ni­jos val­džia nu­grūs­ta į mo­kyk­los kam­pą (14)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alo­vė­je gy­ve­nan­tis Aly­taus ra­jo­no vi­ce­me­ras Au­ri­mas Trun­cė tei­gė, kad ir jam ne­la­bai su­pran­ta­mas se­niū­ni­jos per­kė­li­mas į mo­kyk­lą: „Man pa­čiam at­ėjus pir­mą kar­tą te­ko ieš­ko­ti nau­jų se­niū­ni­jos pa­tal­pų. Aš vie­ti­nis, ką kal­bė­ti apie at­va­žia­vu­sius žmo­nes? Anks­čiau net pri­va­žia­vi­mas iki se­niū­ni­jos pa­tal­pų bu­vo pras­tas, ap­lin­ka ne­su­tvar­ky­ta, da­bar tai pa­da­rė­me.“
Alo­vė­je gy­ve­nan­tis Aly­taus ra­jo­no vi­ce­me­ras Au­ri­mas Trun­cė tei­gė, kad ir jam ne­la­bai su­pran­ta­mas se­niū­ni­jos per­kė­li­mas į mo­kyk­lą: „Man pa­čiam at­ėjus pir­mą kar­tą te­ko ieš­ko­ti nau­jų se­niū­ni­jos pa­tal­pų. Aš vie­ti­nis, ką kal­bė­ti apie at­va­žia­vu­sius žmo­nes? Anks­čiau net pri­va­žia­vi­mas iki se­niū­ni­jos pa­tal­pų bu­vo pras­tas, ap­lin­ka ne­su­tvar­ky­ta, da­bar tai pa­da­rė­me.“
Iš vie­nuo­li­kos Aly­taus ra­jo­no se­niū­ni­jų pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių di­džiau­sia yra Aly­taus, po jos – Alo­vės. Abi šios se­niū­ni­jos – ne­to­li Dzū­ki­jos sos­ti­nės. Tad nie­ko nuo­sta­baus, kad čia gy­ve­nan­čių­jų dau­gė­ja. Ne­at­si­tik­ti­nai Alo­vės mo­kyk­lo­je šį rug­sė­jį ne­be­li­ko jung­ti­nių pra­di­nių kla­sių. Nors alo­viš­kiai gal­būt jau spė­jo ap­si­pras­ti, kad se­niū­ni­jos val­džia jau ku­ris lai­kas nu­grūs­ta į mo­kyk­los kam­pą, ta­čiau ne­ma­žai da­liai gy­ven­to­jų, ypač at­vyks­tan­čių­jų, vis dar ky­la klau­si­mas, ar rei­kė­jo taip pa­si­elg­ti.

 

Cen­tre – du tuš­ti sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tai

Va­do­vau­jan­tis praėjusios kadencijos Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu, per­nykš­tį pa­va­sa­rį į Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos Alo­vės pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­rių bu­vo per­kel­tas Kul­tū­ros cen­tro Alo­vės sky­rius ir se­niū­ni­jos val­džia.

Toks ta­ry­bos spren­di­mas pri­im­tas, kaip tuo­met tvir­ti­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai, dėl vie­nin­te­lės prie­žas­ties – kul­tū­ros ir se­niū­ni­jos dar­buo­to­jų už­im­tiems pa­sta­tams rei­kė­jo re­mon­to ir ne­ma­žų in­ves­ti­ci­jų.

Tad jau an­tri me­tai šie dar­buo­to­jai glau­džia­si mo­kyk­lo­je, o va­di­na­mie­ji Alo­vės kul­tū­ros na­mai ir se­niū­ni­jos pa­sta­tas kai­mo cen­tre sto­vi tuš­ti.

Nors per­nykš­tį bir­že­lį ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ir pri­ėmė spren­di­mą juos įtrauk­ti į pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą, ta­čiau jų auk­cio­nai iki šiol ne­pa­skelb­ti.

 

At­vy­kė­liams sun­ku su­ras­ti

Ne tik Aly­taus ra­jo­ne, bet ir vi­so­je Lie­tu­vo­je įpras­ta se­niū­ni­jų val­džios bu­vei­nes ras­ti mies­te­lių ar kai­mų cen­truo­se, ma­to­mo­se vie­to­se. Pa­pras­tai jos nuo se­nų lai­kų įkur­tos at­ski­ruo­se pa­sta­tuo­se ar dar anais lai­kais pa­sta­ty­tų kul­tū­ros na­mų at­ski­ro­se pa­tal­po­se.

Alo­vės se­niū­ni­jos val­džia šiuo at­ve­ju yra iš­skir­ti­nė. Ją per­kė­lus į mo­kyk­lą ir įė­ji­mą pa­da­rius ne pro pa­grin­di­ne du­ris, o iš ki­tos pu­sės, se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai tie­siog nu­grūs­ti į mo­kyk­los kam­pą.

Gal­būt dau­ge­lis alo­viš­kių spė­jo su tuo ap­si­pras­ti, bet to­li gra­žu ne vi­si. Lan­kan­tis šio­je ra­jo­no gy­ven­vie­tė­je ir ieš­kant įė­ji­mo į se­niū­ni­jos pa­tal­pas mo­kyk­lo­je, pa­ste­bė­ta, kad ne tik at­vy­kė­liams sun­ku su­ras­ti. Jų ieš­ko­jo ir ke­li at­va­žia­vu­sie­ji su­si­tvar­ky­ti rei­ka­lų se­niū­ni­jo­je.

Ne vie­nas kal­bin­tas alo­viš­kis sa­kė ne­su­pran­tan­tis, ko­dėl rei­kė­jo per­kel­ti se­niū­ni­ją į mo­kyk­lą. Jų nuo­mo­ne, se­niū­ni­jos pa­sta­tas ne­bu­vo jau toks pras­tas.

Alo­vė­je gy­ve­nan­tis Aly­taus ra­jo­no vi­ce­me­ras Au­ri­mas Trun­cė tei­gė, kad ir jam ne­la­bai su­pran­ta­mas se­niū­ni­jos per­kė­li­mas į mo­kyk­lą: „Man pa­čiam at­ėjus pir­mą kar­tą te­ko ieš­ko­ti nau­jų se­niū­ni­jos pa­tal­pų. Aš vie­ti­nis, ką kal­bė­ti apie at­va­žia­vu­sius žmo­nes? Šian­dien ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ar tik­rai rei­kė­jo per­kel­ti se­niū­ni­ją. Anks­čiau net pri­va­žia­vi­mas iki se­niū­ni­jos pa­tal­pų bu­vo pras­tas, ap­lin­ka ne­su­tvar­ky­ta, da­bar tai pa­da­rė­me. Taip pat ra­do­me bū­dą, kaip nu­griau­ti vie­ną se­ną, ap­leis­tą, me­di­nį, pri­va­čiam as­me­niui pri­klau­siu­sį pa­sa­tą Alo­vės cen­tre. Jis tie­siog ga­di­no gy­ven­vie­tės vaiz­dą, tuo pik­ti­no­si gy­ven­to­jai.“

 

Dėl bu­vu­sių kul­tū­ros na­mų bus svars­to­ma

Vi­ce­me­ro A.Trun­cės tvir­ti­ni­mu, dėl se­niū­ni­jos grą­ži­ni­mo į se­nas pa­tal­pas, ko ge­ro, net ne­ver­ta svars­ty­ti, tik­riau­siai jos pa­sta­tui bus skel­bia­mas auk­cio­nas, ta­čiau dėl kul­tū­ros na­mų pa­sta­to at­ei­ties bus svars­to­ma su­si­ti­kus su alo­viš­kiais ir ap­ta­riant at­ei­nan­čių me­tų ra­jo­no biu­dže­tą.

Vi­ce­me­ras sa­kė, kad bu­vu­sių kul­tū­ros na­mų vi­daus re­mon­tui reik­tų maž­daug 20 tūkst. eu­rų ir tai nė­ra la­bai di­de­lė su­ma: „Kul­tū­ros dar­buo­to­jams at­ski­ro­se pa­tal­po­se bū­tų žy­miai pa­to­giau dirb­ti, or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nius. Juk Alo­vės se­niū­ni­jo­je dau­gė­ja gy­ven­to­jų, šiais moks­lo me­tais pa­dau­gė­jo ir mo­ki­nių Alo­vės mo­kyk­lo­je.“

 

Ne­be­li­ko jung­ti­nių pra­di­nių kla­sių

Kad Alo­vės se­niū­ni­jo­je pas­ta­ruo­ju me­tu dau­gė­ja gy­ven­to­jų, liu­di­ja se­niū­ni­jos dar­buo­to­jų pa­teik­ti skai­čiai. Per pas­ta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus čia gy­ve­nan­čių­jų pa­dau­gė­jo 400 ir da­bar Alo­vės se­niū­ni­ja tu­ri per 3 tūkst. 600 gy­ven­to­jų.

Tai an­tra pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių se­niū­ni­ja Aly­taus ra­jo­ne, kur iš vi­so – vie­nuo­li­ka se­niū­ni­jų. Gy­ven­to­jų dau­giau tik Aly­taus se­niū­ni­jo­je, esan­čio­je taip pat ne­to­li Dzū­ki­jos sos­ti­nės.

Šiais moks­lo me­tais Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos Alo­vės pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je dėl pa­di­dė­ju­sio mo­ki­nių skai­čiaus ne­be­li­ko jung­ti­nių pra­di­nių kla­sių. Da­bar čia ug­do­mi 102 vai­kai.

Šiais moks­lo me­tais kar­tu su iki­mo­kyk­li­nu­kais ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gas lan­ko 1 tūkst. 655 vai­kai, 61 ma­žiau nei pra­ėju­siais moks­lo me­tais.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  kad seniūnija turėtų būti atskirame pastate tikrai sveikintina manau, bet dėl Kultūros namų grąžinimo, kai dar reikia ir tiek pinigų įdėti tai jau pinigų švaistymas . Į renginius susirenka vis tie patys keli žmogeliai , kuriems vietos ir kioske užtektų, be to dar yra bendruomenės patalpos ar ne per didelė prabanga laikytis kultūros namus, kai per metus vyksta keli jau visiems nusibodę renginiai .Gal geriau jau tuomet įrenkite seneliams dienos centrą , ar pačius senelių namus, nes senelių , pasirūpinti neišgalinčių daugėja kasmet, tai jau tikrai bus naudinga investicija, o ne švaistyti pinigus, ten kur nėra būtina.

  Komentaras

  Daugėja vaikų? Puse vaikų buvo priversti iš Daugų Vlado Mirono gimnazijos persirašyti į Alovės nes trūko vaikų. Jiem buvo pasakyta jeigu neįsirašis visi persikels į Daugų gimnazija. Ką jie čia meluoja tokiais dalykais?

  Komentaras

  Sprendimas geras iškėlė ir apsipras sudėkit nuorodas ir ras argi viena tokia seniūnija. Centre, pagrindinis pastatas negali nepastebėt.Tik gal vietos pritrūksta vyrui su žmona, nes visur kartu, kas šitą klausimą išspręs ir kiek gali tai tęstis, sprendimus priima sutuoktiniai. Ir šiaip jau turėtų dirbti aukštesnės kompetencijos darbuotojai, o tai nesugeba atsakyti į užduotus klausimus, atsakymas ne į ten kreiptis nėra atskymas.

  Komentaras

  Gerbiama Marija. Vrubliauskas nei atėmė nei pardavė. Skaitykite atidžiau straipsnį, Truncė nori parduoti. Ruošiasi skelbti aukcioną.

  Komentaras

  Nesupranta vicemeras Aurimas Trukmė kodėl Alovės seniuniją į mokyklos patalpas iškėlė, bet ir pats tvirtina dėl se­niū­ni­jos grą­ži­ni­mo į se­nas pa­tal­pas, ko ge­ro, net ne­ver­ta svars­ty­ti. Tai reiškia, kad buvęs meras Algirdas Vrubliauskas su praėjusios kadencijos taryba priėmė gerą sprendimą.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.