Apie spor­tą be na­cio­na­li­nių sim­bo­lių (3)

Ry­tas Sta­se­lis
Rytas Staselis
Tarp­tau­ti­nis olim­pi­nis ko­mi­te­tas (TOC) ir jo va­do­vai į vie­šą­ją pa­sau­lio erd­vę pa­lei­do dvi­pras­miš­kų užuo­mi­nų dėl to, kad pa­ra­ma Ru­si­jos pra­dė­tam ka­rui Uk­rai­no­je „ne­su­si­te­pę“ ru­sų ir bal­ta­ru­sių spor­ti­nin­kai gal­būt ga­lė­tų da­ly­vau­ti 2024 me­tų va­sa­ros olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se be sa­vo ša­lių sim­bo­li­kos, su neut­ra­lia vė­lia­va.

Kol kas į orą pa­leis­tas tik ba­lio­nas – pa­si­tik­rin­ti, kaip bū­tų re­a­guo­ja­ma į to­kį spren­di­mą:

*Nė vie­nam spor­ti­nin­kui ne­ga­li bū­ti už­draus­ta star­tuo­ti dėl pa­so;

*Vy­riau­sy­bės ne­ga­li spręs­ti, ku­riems at­le­tams da­ly­vau­ti, o ku­riems ne;

*Po „neut­ra­liu sta­tu­su da­ly­vau­jan­tys“ at­le­tai ne­ga­li rep­re­zen­tuo­ti sa­vo vals­ty­bių;

*Svei­kin­ti­nas Azi­jos olim­pi­nės ta­ry­bos spren­di­mas su­teik­ti tei­sę at­le­tams var­žy­tis Azi­jos var­žy­bo­se.

Pas­ku­ti­nis punk­tas rei­ka­lau­ja tam tik­rų pa­aiš­ki­ni­mų. Rei­ka­las tas, kad Azi­jos re­gio­no olim­pi­niai funk­cio­nie­riai nu­spren­dė Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos spor­ti­nin­kams su­teik­ti ga­li­my­bę Azi­jos žai­dy­nė­se pa­ro­dy­ti sa­vo ly­gį ir aukš­tus re­zul­ta­tus, ku­rie nu­ties­tų jiems ke­lią į olim­pia­dą pa­gal nu­sta­ty­tus olim­pi­nius nor­ma­ty­vus.

Vos iš­gir­dęs apie TOC pa­leis­tą ba­lio­ną Uk­rai­nos pre­zi­den­tas Vo­lo­dy­my­ras Ze­lens­kis iš kar­to pa­reiš­kė, kad to­kiu at­ve­ju jo ša­lies spor­ti­nin­kams ne­be­lik­tų nie­ko ki­ta, kaip tik boi­ko­tuo­ti žai­dy­nes Pa­ry­žiu­je. Pa­na­šią pa­ra­mą uk­rai­nie­čiams pa­reiš­kė Lat­vi­jos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to va­do­vas Žor­žas Tik­me­ras.

Lie­tu­vo­je dėl to jau ki­lo dis­ku­si­jų. Sei­mo pir­mi­nin­kė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen kri­ti­ka­vo vie­šas TOC dve­jo­nes. Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da pa­reiš­kė, kad, TOC lei­dus žai­dy­nė­se da­ly­vau­ti ru­sams ir bal­ta­ru­siams, Va­ka­rų ša­lių spor­ti­nin­kų Pa­ry­žiu­je ne­tu­rė­tų bū­ti.

Ta­čiau ša­lies va­do­vų po­zi­ci­ją ko­men­ta­vu­si Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to pre­zi­den­tė Dai­na Gu­dzi­ne­vi­čiū­tė nu­kir­to, esą ga­li­my­bė ne­da­ly­vau­ti Pa­ry­žiaus olim­pia­do­je net „ne­svars­to­ma“. Duo­da­ma in­ter­viu ži­niask­lai­dai p. Gu­dzi­ne­vi­čiū­tė pa­tei­kė iš­vis ste­buk­lin­gą ar­gu­men­tą: esą jei­gu ne­da­ly­vau­si­me mes, ru­sai tu­rės dau­giau ga­li­my­bių lai­mė­ti...

Dis­ku­si­ja apie tai, ko­kios yra spor­to są­sa­jos su po­li­ti­ka ir kaip jos sie­ja­si su tarp­tau­ti­niu olim­pi­niu ju­dė­ji­mu, sie­kia dau­giau nei am­žių, ka­da pran­cū­zų en­tu­zias­tas Pier­re’as de Cou­ber­ti­nas XIX am­žiaus pa­bai­go­je pa­siū­lė at­kur­ti an­ti­ko­je bu­vu­sias spor­to žai­dy­nes tarp­tau­ti­niu mas­tu ir įkur­ti TOC.

Lie­tu­vių ir švei­ca­rų kil­mės moks­li­nin­kas Al­fre­das Eri­chas Sen­nas (1932–2016) šią ini­cia­ty­vą ver­ti­no prag­ma­tiš­kiau: „Į šiuo­lai­ki­nį olim­pi­nį ju­dė­ji­mą ga­li­ma žiū­rė­ti ir taip – prieš šimt­me­tį at­si­ra­do žmo­nės, jie lai­ku su­kū­rė aliu­zi­jų į an­ti­ką tu­rin­tį pre­kių žen­klą ir da­bar ren­gia pa­sau­ly­je po­pu­lia­rius ko­mer­ci­nius ren­gi­nius“ (su pro­fe­so­riu­mi man te­ko ben­drau­ti 2008 m. va­sa­rą). Jis – kny­gos „Ga­lia, po­li­ti­ka ir olim­pi­nės žai­dy­nės“ (1998 m.) au­to­rius.

„Ki­ti is­to­ri­kai kri­ti­kuo­ja ma­no tei­gi­nį apie tai“, – ta­da sa­kė p. Sen­nas, – kad de Cou­ber­ti­nas TOC su­kū­rė tais pa­čiais prin­ci­pais, kaip ir Le­ni­nas bol­še­vi­kų par­ti­ją Ru­si­jo­je. Iki šiol TOC yra it bol­še­vi­kų par­ti­ja su sa­vo „cen­tro ko­mi­te­tu“ ir „po­li­ti­niu biu­ru“ – vyk­do­muo­ju ko­mi­te­tu – struk­tū­ra, į ku­rią nau­ji na­riai ko­op­tuo­ja­mi iš pa­tik­rin­tų sa­viš­kių.“

Ta­čiau man ši p. Sen­no aliu­zi­ja pa­tin­ka. Ji pa­aiš­ki­na ne­ma­žai nuo­sta­bą ke­lian­čių da­ly­kų: TOC de­monst­ruo­ja­mą mei­lę to­ta­li­ta­ri­niams re­ži­mams (to­kiems kaip Ru­si­ja ir Ki­ni­ja) bei pi­ni­gams, pa­grin­džia be­pras­miš­kas gi­lios ar­ba aukš­tos mo­ra­lės pa­ieš­kas, ver­ti­nant TOC spren­di­mus, taip pat vi­suo­ti­nai ži­no­mą rei­ka­la­vi­mą po­li­ti­niams val­džios ins­ti­tu­tams ne­si­kiš­ti į vi­di­nius na­cio­na­li­nių olim­pi­nių ko­mi­te­tų rei­ka­lus (šią prak­ti­ką pe­rė­mė tarp­tau­ti­nė fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja FI­FA), ne­pai­sant, kad vie­nas pa­grin­di­nių TOC ko­mer­ci­nio mo­de­lio al­go­rit­mo de­da­mų­jų yra na­cio­na­li­nės ko­man­dos su vė­lia­vo­mis, him­nu ir ki­tais sim­bo­liais.

Be na­cio­na­li­nių sim­bo­lių tas al­go­rit­mas nu­sto­tų sa­vo ver­tės ir bū­tų pa­trauk­lus ne­bent to­kiems dik­ta­to­riams kaip Adol­fas Hit­le­ris ir Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas, pa­si­ruo­šu­siems in­ves­tuo­ti mi­li­jo­nus ar mi­li­jar­dus vien už tarp­tau­ti­nį pri­pa­ži­ni­mą.

O p. Gu­dzi­ne­vi­čiū­tės – TOC vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to na­rės – šian­dien pa­klaus­čiau: kaip ji bal­suos kol kas tik į orą pa­leis­to ba­lio­no klau­si­mu? O gal apie ga­li­mą ru­sų ir bal­ta­ru­sių spor­ti­nin­kų da­ly­va­vi­mą olim­pia­do­je Pa­ry­žiu­je spren­džia ne TOC vyk­do­ma­sis ko­mi­te­tas, o p. Pu­ti­nas ir Bal­ta­ru­si­jos dik­ta­to­rius Aliak­san­dras Lu­ka­šen­ka?

 

Daugiau: sportinė apranga

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.