Alytus nemyli namų statytojų (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@alytausnaujienos.lt
namai
Saulės PINKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­tus pra­ėju­siais me­tais iš­gar­sė­jo ša­ly­je dėl nu­sta­ty­tų di­de­lių in­fra­struk­tū­ros plėt­ros įmo­kų, ku­rias į vie­ti­nį biu­dže­tą tu­ri su­si­mo­kė­ti no­rin­tie­ji sta­ty­ti in­di­vi­du­a­lius gy­ve­na­muo­sius na­mus. Jos žen­kliai di­des­nės nei kai ku­riuo­se ki­tuo­se, net Aly­tų pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių len­kian­čiuo­se, mies­tuo­se. Tuo pik­ti­no­si dau­ge­lis no­rin­čių­jų sta­ty­tis na­mus Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je. Da­bar vie­ti­nė val­džia pa­dė­tį ėmė tai­sy­ti, su­ma­žin­da­ma mi­nė­tas įmo­kas. Bet vis tiek jos di­des­nės, nei, pa­vyz­džiui, Pa­ne­vė­žy­je, kur mi­nė­tų įmo­kų net nė­ra.

Su­ma­žė­jo sta­ty­bų

Va­do­vau­jan­tis Sa­vi­val­dy­bių in­fra­struk­tū­ros plėt­ros įsta­ty­mu ir ati­tin­ka­mu Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu pa­tvir­tin­ta in­fra­struk­tū­ros plėt­ros įmo­kos nu­sta­ty­mo me­to­di­ka, vie­ti­nei val­džiai su­teik­ta tei­sė iš be­si­sta­tan­čių­jų gy­ve­na­muo­sius na­mus gau­ti nu­si­sta­ty­tas įmo­kas sta­ty­bų ap­lin­kai, pa­vyz­džiui, ke­liams, gat­vėms ar ap­švie­ti­mui įreng­ti. Ši įmo­ka dau­ge­liui ži­no­ma kaip in­fra­struk­tū­ros mo­kes­tis.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba to­kią įmo­ką ir jos ta­ri­fus vie­ti­niu lyg­me­niu nu­sta­ty­to­se plėt­ros te­ri­to­ri­jo­se sa­vo spren­di­mu reg­la­men­ta­vo 2022-ųjų pa­bai­go­je. O jis ėmė ga­lio­ti nuo pra­ėju­sių me­tų pra­džios. Iki tol šios įmo­kos ne­bu­vo ir no­rin­tie­ji sta­ty­tis gy­ve­na­muo­sius na­mus, prieš gau­da­mi lei­di­mus jų sta­ty­boms, in­fra­struk­tū­ros mo­kes­čio ne­mo­kė­da­vo.
Tad Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je va­di­na­ma­sis in­fra­struk­tū­ros vien­kar­ti­nis mo­kes­tis gy­ve­na­mų­jų na­mų  sta­ty­to­jams ėmė ga­lio­ti per­nai. O jo dy­dis – nuo 10 iki 70 eu­rų už vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą sta­to­mo plo­to. Ma­žes­nis mo­kes­tis to­se te­ri­to­ri­jo­se, kur be­si­sta­tan­tiems rei­kia įreng­ti ma­žiau in­fra­struk­tū­ros, kaip an­tai, cen­tre ar ne­to­li nuo jo nu­to­lu­sio­se te­ri­to­ri­jo­se, di­des­nis – mies­to pa­kraš­čiuo­se.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės duo­me­ni­mis, 2022-ai­siais, kai dar ne­bu­vo va­di­na­mo­jo in­fra­struk­tū­ros mo­kes­čio, nau­jų gy­ve­na­mų­jų  vien­bu­čių ir dvi­bu­čių na­mų sta­ty­to­jams su­teik­ti 67 sta­ty­bos lei­di­mai. Per­nai, kai šis mo­kes­tis jau gy­va­vo,  –  dau­giau nei dvi­gu­bai ma­žiau, tik 31.

Di­de­lė įmo­ka ta­po gar­si ša­ly­je

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­ta in­fra­struk­tū­ros plėt­ros įmo­ka dėl sa­vo dy­džio bu­vo kri­ti­kuo­ja­ma  no­rin­čių­jų sta­ty­tis in­di­vi­du­a­lius gy­ve­na­muo­sius na­mus. Ne vie­no pa­va­din­ta pa­si­pi­ni­ga­vi­mu, – gir­di, net Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je ši įmo­ka nu­sta­ty­ta ma­žes­nė.

Ir tai liu­di­ja kai ku­rių mies­to ta­ry­bos na­rių su­rink­ta in­for­ma­ci­ja. Pa­vyz­džiui, Vil­niu­je mi­ni­ma­lus šios įmo­kos ta­ri­fas – 15 eu­rų už nau­jai sta­to­mo na­mo kvad­ra­ti­nį met­rą, mak­si­ma­lus – 50. Kau­ne ati­tin­ka­mai – 0 ir 13,8 eu­ro, Klai­pė­do­je – 0 ir 10,56 eu­ro, Šiau­liuo­se – abiem at­ve­jais 12 eu­rų, Pa­ne­vė­žy­je – jo­kio mo­kes­čio, Drus­ki­nin­kuo­se – 1 ir 3 eu­rai.

Šio­je vie­to­je ver­ta dar kar­tą pri­min­ti, kad Aly­tu­je mi­ni­ma­li įmo­ka – 10 eu­rų, mak­si­ma­li – 70 eu­rų.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je, ku­ria­me ne­se­niai bu­vo svars­to­mas šios įmo­kos su­ma­ži­ni­mo klau­si­mas, ta­ry­bos opo­zi­ci­jos at­sto­vas, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas An­drius Ju­čas pa­ste­bė­jo, kad to­kią įmo­ką ga­li­ma pa­va­din­ti prie­du prie įsi­gy­to že­mės skly­po: „Jei skly­pą žmo­gus mies­te nu­si­per­ka už 15–25 tūks­tan­čius eu­rų,  sa­vi­val­dy­bė­je no­ri gau­ti lei­di­mą sta­ty­tis 150 kvad­ra­ti­nių met­rų  ar di­des­nį gy­ve­na­mą­ją na­mą, rei­kia in­fra­struk­tū­ros mo­kes­čio su­mo­kė­ti – 7–11 tūks­tan­čių eu­rų. In­fra­struk­tū­ros mo­kes­tis su­da­ro apie pu­sę skly­po kai­nos. Ar tai nor­ma­lu?“

Soc­de­mų pa­siū­ly­mas pa­va­din­tas šū­de­lia­vi­mu

Da­bar­ti­nia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je jos dau­gu­mos – So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos va­do­vas Min­dau­gas Ši­ma  pa­tei­kė spren­di­mo pro­jek­tą dėl in­fra­struk­tū­ros plėt­ros įmo­kos su­ma­ži­ni­mo dvie­jo­se mies­to te­ri­to­ri­jo­se – mies­to cen­tre ir da­bar­ti­niuo­se gy­ve­na­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se, kaip an­tai, Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, Pu­ti­nuo­se ar Vidz­gi­ry­je...

Daugiau sužinokite skaitydami laikraščio „Alytaus naujienos“ 13994-ąjį numerį.

© Laikraščio „Alytaus naujienos“ publikacijų autorystė yra saugoma

℗ Teksto perpublikavimas žiniasklaidos priemonėse draudžiamas*

* Išskyrus atvejus, kai sudaroma raštiška sutartis. 

Kreiptis el. p. redakcija@alytausnaujienos.lt

Namo numeriai

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kas yra Alytus nemyli?- Yra patys alytiškiai per savo rinktos valdžios veiksmų blogina salygas išgyvent daliai alytiškių. Nes? Kaip kiti didmiesčiai galėdami sėkmingai vystyt miestą per į pramonės parką pritrauktus strateginius investuotojus su gerais atlyginimais, miesto labui įveiklindami didelius aerodromo bei Medelyno žemės plotus gerai uždirbt į miesto biudžetą ir to dėka taikyt mažesnius infrastruktūros mokesčius ir ką daro didmiesčiai, alytiškiai per savo rinktas valdžias viską daro proešingai. Ir po to drysta skūstis, kad nemyli. Nemyli būna tada, kai iš pradžių nenori mylėt ir taip daro. O ne vieną kalba, kita nusisukę daro.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.