Alytaus sta­dio­no vieš­bu­tį iš­si­nuo­mo­jo „Dzū­ki­jos“ vieš­bu­tis (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@alytausnaujienos.lt
Sta­dio­no vieš­butis – trečiame šio pastato aukšte.
Sta­dio­no vieš­butis – trečiame šio pastato aukšte.
Sau­sio 31-ąją tarp Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je re­gist­ruo­tos ben­dro­vės „Dzū­ki­jos vieš­bu­tis“ bu­vo pa­si­ra­šy­ta sta­dio­no vieš­bu­čio nuo­mos su­tar­tis. Jis iš­nuo­mo­tas vie­šo kon­kur­so bū­du pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui su ga­li­my­be nuo­mos ter­mi­ną pra­tęs­ti dar to­kiam pat lai­kui. Sta­dio­no vieš­bu­ty­je ir to­liau bus tei­kia­mos ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gos.

Pa­ja­mos ne­pa­den­gė pa­ti­ria­mų są­nau­dų

Per­nykš­čio spa­lio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą vie­šo kon­kur­so bū­du iš­nuo­mo­ti sta­dio­no vieš­bu­čio pa­tal­pas, ku­rios dar bu­vo va­di­na­mos spor­ti­nin­kų ben­dra­bu­čiu.

Vieš­bu­tis sta­dio­ne at­si­ra­do maž­daug prieš aš­tuo­ne­rius me­tus, kai čia už eu­ro­pi­nius ir mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pi­ni­gus bu­vo pa­sta­ty­tas tri­jų aukš­tų pa­sta­tas. Ja­me įrengta uni­ver­sa­li spor­to sa­lė, spor­ti­nin­kams per­si­reng­ti skir­tos pa­tal­pos, dvi­ra­čių spor­to ba­zė, o tre­čia­me aukš­te – vieš­bu­tis su 10 dvi­vie­čių kam­ba­rių. O sta­dio­nas, kar­tu su vi­sais ja­me esan­čiais pa­sta­tais, pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei pa­val­džiam Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui.

Mies­to ta­ry­ba nu­spren­dė sta­dio­no vieš­bu­tį iš­nuo­mo­ti dėl pa­grin­di­nės prie­žas­ties – iš jo gau­na­mos pa­ja­mos ne­pa­den­gė pa­ti­ria­mų są­nau­dų. Nu­ma­ty­ta šio vieš­bu­čio 256 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pas ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­goms teik­ti vie­šo kon­kur­so bū­du nuo­mo­ti pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui su ga­li­my­be nu­omą pra­tęs­ti dar to­kiam pat lai­kui.

Ta­ry­bos spren­di­me bu­vo nu­ro­dy­ta ir pra­di­nė nuo­mos kai­na – 2,61 eu­ro už vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą per mė­ne­sį. Tai ap­skai­čiuo­ta pa­gal mies­to ta­ry­bos pa­tvir­tin­tą jos tur­to nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą.

 

Kai­na pa­di­dė­jo dau­giau nei ke­tu­ris kar­tus

Va­do­vau­jan­tis mies­to ta­ry­bos spren­di­mu dėl sta­dio­no vieš­bu­čio nuo­mos, jis tu­rė­jo bū­ti iš­nuo­mo­tas ne anks­čiau kaip iki šie­me­čio va­sa­rio 1-osios. Mat rei­kė­jo per įsta­ty­miš­kai ga­lio­jan­tį lai­ko­tar­pį at­leis­ti iš dar­bo sta­dio­no viešbučio dar­buo­to­jus, ku­rių čia bu­vo ke­tu­ri.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja per­nykš­tį lap­kri­tį pa­skel­bė vie­šą kon­kur­są šio vieš­bu­čio nuo­mai ir jis bu­vo iš kar­to iš­nuo­mo­tas.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to sky­riaus ve­dė­jos Auk­sės Juo­nie­nės tei­gi­mu, kon­kur­se bu­vo ke­tu­ri da­ly­viai, o di­džiau­sią nuo­mos kai­ną, dau­giau nei ke­tu­ris kar­tus di­des­nę už pra­di­nę, pa­siū­lė Aly­taus ben­dro­vė „Dzū­ki­jos vieš­bu­tis“ – 11,71 eu­ro už kvad­ra­ti­nį met­rą per mė­ne­sį. Tad kas mė­ne­sį už nuo­mo­ja­mą sta­dio­no vieš­bu­tį sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas tu­rė­tų pa­si­pil­dy­ti 3 tūkst. eu­rų.

 

Pla­nuo­ja­ma ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų plėt­ra

Sau­sio 31-ąją tarp Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir ben­dro­vės „Dzū­ki­jos vieš­bu­tis“ bu­vo pa­si­ra­šy­ta sta­dio­no vieš­bu­čio nuo­mos su­tar­tis.

Kaip sa­kė „Dzū­ki­jos vieš­bu­čio“ di­rek­to­rius Gin­ta­ras Sta­nio­nis, sa­vi­val­dy­bės skelb­ta­me vie­ša­me kon­kur­se nu­spręs­ta da­ly­vau­ti, sie­kiant ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų plėt­ros: „Dzū­ki­jos“ vieš­bu­ty­je ga­li­me ap­gy­ven­din­ti iki 90 žmo­nių. Kai mies­te vyks­ta kaž­ko­kie spor­ti­niai ren­gi­niai, su­lau­kia­me pra­šy­mų nak­vy­nę su­teik­ti di­des­niam skai­čiui spor­ti­nin­kų. Tad jau ku­ris lai­kas gal­vo­jo­me apie ap­gy­ven­di­ni­mo vie­tų plėt­rą.“

Tad nuo šiol ben­dro­vė „Dzū­ki­jos vieš­bu­tis“ tu­rės ne tik to­kio pat pa­va­di­ni­mo vieš­bu­tį Aly­taus cen­tre, bet ir ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­goms skir­tas pa­tal­pas sta­dio­ne.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.