Alytaus fotografas Faus­tas Au­gus­ti­nas: „Yra kny­ga, laik­raš­tis, juos ga­li­ma pa­im­ti į ran­kas“ (2)

Faustas Aukustinas
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Fo­to­gra­fas Faus­tas Au­gus­ti­nas (nuotr.) mėgs­ta vaikš­čio­ti pės­čio­mis. Daž­ną ry­tą už­su­ka ir į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją. Nau­ją laik­raš­tį per­skai­to čia pat, pri­sė­dęs ant suo­le­lio Ug­nia­ge­sių gat­vė­je.

„Skai­tau „Aly­taus nau­jie­nas“, ne Vil­niaus ar Kau­no, nes pir­miau­sia ieš­kau ži­nių apie sa­vo mies­tą, ku­ria­me gy­ve­nu. Man rei­kia in­for­ma­ci­jos apie ren­gi­nius. Pa­tin­ka straips­niai apie žmo­nes, bū­ti­nai per­skai­tau. Aš ma­nau, kad Aly­tus tu­ri ir tu­rės sa­vo laik­raš­tį. Nes kaip mies­tas be laik­raš­čio? Ži­no­ma, in­ter­ne­to lai­kais po­pie­ri­nei spau­dai ky­la iš­šū­kių. Bet aš pa­ste­biu, kad ir fo­to­gra­fi­jo­je, nors vi­si fo­to­gra­fuo­ja iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais, jau­ni­mas vėl do­mi­si ir ana­lo­gi­ne fo­to­gra­fi­ja, iš­ban­do juos­te­li­nius fo­to­apa­ra­tus. Taip, yra in­ter­ne­tas, bet yra kny­ga, laik­raš­tis, juos ga­li­ma pa­im­ti į ran­kas.“

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai