Aly­tu­je už vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus šim­tu­kų ma­žiau nei per­nai, o Aly­taus ra­jo­ne šim­tu­ki­nin­kų nė­ra (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
mokiniai
Da­bar­ti­niai Aly­taus mies­to abi­tu­rien­tų vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai yra pa­na­šūs į Lie­tu­vos vi­dur­kį. Nuotrauka iš Alytaus miesto savivaldybės tinklalapio
Aly­taus mies­to ke­tu­rias gim­na­zi­jas šį­met bai­gė 514, Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­trą – 217, Aly­taus ra­jo­no še­šias gim­na­zi­jas – 109 abi­tu­rien­tai. Ką tik pa­aiš­kė­jo jų lai­ky­tų bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai. Aly­tu­je per­nai 60 abi­tu­rien­tų ga­vo šim­tu­kus, šį­met – 46, Aly­taus ra­jo­ne pra­ėju­siais me­tais bu­vo 5 šim­tu­kai, šį­met jų nė­ra. Kaip ir Lie­tu­vo­je, Aly­taus mies­to ir ra­jo­no abi­tu­rien­tai pras­čiau­siai iš­lai­kė vals­ty­bi­nį ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­ną: mies­te ne­iš­lai­kiu­sių­jų pro­cen­tas šiek tiek ma­žes­nis už ša­lies vi­dur­kį, ra­jo­ne ne­iš­lai­kiu­sių­jų Lie­tu­vos vi­dur­kis vir­ši­ja­mas.

Aly­tu­je dar nie­ka­da ne­bu­vo tiek ne­iš­lai­kiu­sių­jų ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­no

Vie­nin­te­lio pri­va­lo­mo­jo lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­no šį­met Aly­tu­je ne­iš­lai­kė 6,09 proc. abi­tu­rien­tų, per­nai to ne­pa­vy­ko pa­da­ry­ti 7,69 proc.

Kaip ir per­nai, už šį eg­za­mi­ną pen­ki abi­tu­rien­tai ga­vo šim­tu­kus. Šį­met trys lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros vals­ty­bi­nio eg­za­mi­no šim­tu­ki­nin­kai yra Šv. Be­ne­dik­to, po vie­ną – Adol­fo Rma­naus­ko-Va­na­go ir Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­se.

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Rim­vy­da Ali­šaus­kie­nė, mies­to ug­dy­mo įstai­go­se dar nie­ka­da ne­bu­vo tiek daug ne­iš­lai­kiu­sių­jų vals­ty­bi­nio ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­no: „Šio eg­za­mi­no ne­pa­vy­ko iš­lai­ky­ti 35,22 proc. abi­tu­rien­tų, Lie­tu­vo­je – 35,41 proc. Nors pas mus re­zul­ta­tai šiek tiek ge­res­ni nei ša­lies vi­dur­kis, ta­čiau to­kio ne­iš­lai­kiu­sių­jų skai­čiaus Aly­tu­je dar ne­bū­ta. Dau­giau­sia ne­iš­lai­kiu­sių­jų ma­te­ma­ti­kos vals­ty­bi­nio eg­za­mi­no tu­rė­jo­me prieš dve­jus me­tus. Ta­da jo ne­įvei­kė 32 proc. lai­kiu­sių­jų. Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad šio eg­za­mi­no re­zul­ta­tai nuo­sek­liai pra­stė­ja ne tik Aly­tu­je, bet vi­so­je Lie­tu­vo­je.“

Ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos nuo­mo­ne, di­de­liam skai­čiui abi­tu­rien­tų ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­no ne­pa­vy­ko įveik­ti dėl dvie­jų pa­grin­di­nių prie­žas­čių: va­di­na­mų­jų sis­te­mi­nių da­ly­kų – už­duo­čių ren­gi­mo ir ug­dy­mo bei vai­kų ir tė­vų po­žiū­rio į mo­ky­mo­si pro­ce­są.

Da­bar Aly­tu­je tik vie­nas abi­tu­rien­tas iš Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos ga­vo 100 ba­lų įver­ti­ni­mą už vals­ty­bi­nį ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­ną. Per­nai už šį eg­za­mi­ną šim­tu­kais bu­vo įver­tin­ti še­ši abi­tu­rien­tai.

R.Ali­šaus­kie­nės tei­gi­mu, ma­te­ma­ti­kos vals­ty­bi­nis eg­za­mi­nas yra bū­ti­nas sto­jan­tie­siems į Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas vie­tas.

 

Su­ma­žė­jo šim­tu­kų už an­glų kal­bos vals­ty­bi­nį eg­za­mi­ną

Per­nai už an­glų kal­bos vals­ty­bi­nį eg­za­mi­ną aukš­čiau­siu ba­lu bu­vo įver­tin­ti de­vy­ni Aly­taus ug­dy­mo įstai­gų abi­tu­rien­tai. Šį­met – še­ši. Trys – iš Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go, du – iš Pu­ti­nų ir vie­nas – iš Jot­vin­gių gim­na­zi­jos.

R.Ali­šaus­kie­nės pa­ste­bė­ji­mu, šį­met 33 mies­to gim­na­zi­jų abi­tu­rien­tai lai­kė tarp­tau­ti­nius an­glų kal­bos tes­tus, o jų pa­siek­tas ati­tin­ka­mas re­zul­ta­tas pri­ly­gi­na­mas šim­tu­kų ga­vi­mui. Per­nai to­kių abi­tu­rien­tų bu­vo 35.

Pa­gal Aly­taus ug­dy­mo įstai­gų abi­tu­rien­tų pa­si­rin­ki­mą, kaip ir anks­tes­niais me­tais, po ma­te­ma­ti­kos, an­glų kal­bos vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų ri­kiuo­ja­si bio­lo­gi­jos ir is­to­ri­jos eg­za­mi­nai.

Šį­met tarp lai­kiu­sių­jų vals­ty­bi­nį bio­lo­gi­jos eg­za­mi­ną šim­tu­kų nė­ra, per­nai juos ga­vo du abi­tu­rien­tai. Da­bar tarp Aly­taus abi­tu­rien­tų nė­ra ga­vu­sių­jų šim­tu­kų ir už vals­ty­bi­nį is­to­ri­jos eg­za­mi­ną, o per­nai aukš­čiau­siu ba­lu už šį da­ly­ką įver­tin­tas vie­nas abi­tu­rien­tas.

Kaip ir anks­tes­niais me­tais, ma­žiau­siai Dzū­ki­jos sos­ti­nės abi­tu­rien­tų rin­ko­si vals­ty­bi­nį ru­sų kal­bos eg­za­mi­ną. O vie­nin­te­lį šim­tu­ką ga­vo mo­ki­nys iš Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro.

Pa­sak mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos, Aly­tu­je bai­gian­tie­ji vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą pa­ly­gin­ti ne­daž­nai ren­ka­si che­mi­jos, fi­zi­kos, ge­og­ra­fi­jos vals­ty­bi­nius eg­za­mi­nus. O taip, jos ma­ny­mu, at­si­tin­ka dėl pra­de­da­mų vė­liau mo­ky­tis šių da­ly­kų ir gal­būt to­dėl, kad po pir­mų­jų gim­na­zi­jos kla­sių mo­ki­nai ne­si­jau­čia stip­riai pa­si­ren­gę mi­nė­tiems moks­lams.

Da­bar­ti­niai Aly­taus mies­to abi­tu­rien­tų vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai yra pa­na­šūs į Lie­tu­vos vi­dur­kį.

Iš vi­so ša­lies abi­tu­rien­tai ga­li lai­ky­ti ke­tu­rio­li­kos sri­čių vals­ty­bi­nius eg­za­mi­nus. Šį­met Dzū­ki­jos sos­ti­nės abi­tu­rien­tai pa­si­rin­ko vie­nuo­li­kos da­ly­kų vals­ty­bi­nius eg­za­mi­nus.

 

Ra­jo­ne se­niai bu­vo ne­iš­lai­kiu­sių­jų an­glų kal­bos eg­za­mi­no

Aly­taus ra­jo­no še­šio­se gim­na­zi­jo­se vals­ty­bi­nio ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­no ne­iš­lai­kė dau­giau kaip 38 proc. abi­tu­rien­tų, per­nai šio eg­za­mi­no ne­iš­lai­kiu­sių­jų bu­vo 19 proc.

Pri­va­lo­mo­jo lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­no ne­pa­vy­ko iš­lai­ky­ti 1,6 proc. ra­jo­no abi­tu­rien­tų. Per­nai šio eg­za­mi­no ne­pa­vy­ko įveik­ti 9 proc.

Kaip sa­kė Aly­taus ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­ja Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė, šį­met yra ne­iš­lai­kiu­sių­jų vals­ty­bi­nio an­glų kal­bos eg­za­mi­no: „Ir abi­tu­rien­tų, lai­kiu­sių­jų šį eg­za­mi­ną, re­zul­ta­tai pras­tes­ni nei anks­tes­niais me­tais. O an­glų kal­bos eg­za­mi­no ne­iš­lai­kiu­sių­jų ne­bu­vo nei per­nai, nei už­per­nai. Dėl da­bar­ti­nių šio eg­za­mi­no re­zul­ta­tų ieš­ko­si­me prie­žas­čių. Dėl ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­no re­zul­ta­tų ne­sa­me tiek nu­ste­bin­ti, jie pras­ti vi­so­je Lie­tu­vo­je.“

Vi­ce­me­rė mi­nė­jo, kad ga­nė­ti­nai daug abi­tu­rien­tų rin­ko­si vals­ty­bi­nį ge­og­ra­fi­jos eg­za­mi­ną ir net 86,4 proc. jį pa­si­rin­ku­sių­jų iš­lai­kė ge­rai, kai šį eg­za­mi­ną ge­rai Lie­tu­vo­je iš­lai­kiu­sių­jų – 64 proc. Taip pat, anot D.Ki­ta­vi­čie­nės, ra­jo­no abi­tu­rien­tai ge­rus įver­ti­ni­mus ga­vo už vals­ty­bi­nį is­to­ri­jos eg­za­mi­ną.

Kaip ir Aly­taus mies­te ra­jo­ne ma­žiau­siai abi­tu­rien­tų rin­ko­si ru­sų kal­bos vals­ty­bi­nį eg­za­mi­ną.

Aly­taus ra­jo­no abi­tu­rien­tai šį­met lai­kė de­šim­ties da­ly­kų vals­ty­bi­nius eg­za­mi­nus.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.