Aly­tu­je pa­bran­go iki­mo­kyk­li­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų mai­ti­ni­mas (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Iš­lai­dos vai­kų mai­ti­ni­mui di­dė­ja žen­kliai au­gant mais­to pro­duk­tų kai­noms. SAM nuotr.
Iš­lai­dos vai­kų mai­ti­ni­mui di­dė­ja žen­kliai au­gant mais­to pro­duk­tų kai­noms. SAM nuotr.
Bir­že­lio 30-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­kei­tė tvar­kos ap­ra­šą, ku­ria­me reg­la­men­tuo­tas mo­kes­tis už vai­kų, ug­do­mų pa­gal iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio mokymo pro­gra­mas, iš­lai­ky­mą. Va­do­vau­jan­tis pri­im­tais pa­kei­ti­mais, nuo lie­pos 1-osios pa­bran­go iki­mo­kyk­li­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų mai­ti­ni­mas mies­to sa­vi­val­dy­bės lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se, taip pat pa­di­din­tas fik­suo­tas mė­ne­sio mo­kes­tis už prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų ug­dy­mą šio­se įstai­go­se.

Mai­ti­ni­mo mo­kes­tis bu­vo nu­sta­ty­tas prieš dve­jus me­tus

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius, ga­vęs in­for­ma­ci­ją iš iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų, su­skai­čia­vo, kad jau šiuo me­tu joms mai­ti­ni­mo iš­lai­doms trūks­ta dau­giau kaip 25 tūkst. eu­rų. Jei vai­kų mai­ti­ni­mo mo­kes­tis, mies­to ta­ry­bos nu­sta­ty­tas prieš dve­jus me­tus, ne­bū­tų di­di­na­mas, iki šių me­tų pa­bai­gos pri­stig­tų maž­daug 190 tūkst. eu­rų.

Iš­lai­dos vai­kų mai­ti­ni­mui di­dė­ja žen­kliai au­gant mais­to pro­duk­tų kai­noms.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja šio­je si­tu­a­ci­jo­je tu­rė­jo du ke­lius – kreip­tis į ta­ry­bą dėl fi­nan­sa­vi­mo pa­di­di­ni­mo iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­goms ar­ba teik­ti ta­ry­bai spren­di­mo pro­jek­tą kei­čiant tvar­kos ap­ra­šą, ku­riuo reg­la­men­tuo­tas mo­kes­tis už vai­kų, ug­do­mų pa­gal iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio mokymo pro­gra­mas, iš­lai­ky­mą. Pa­si­rink­tas pas­ta­ra­sis ke­lias.

Bir­že­lio 30-ąją po­sė­džia­vu­siai mies­to ta­ry­bai bu­vo pa­teik­tas spren­di­mo pro­jek­tas dėl šio ap­ra­šo pa­kei­ti­mo. O tuo­se pa­kei­ti­muo­se nu­ma­ty­tas iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų mai­ti­ni­mo pa­bran­gi­mas sa­vi­val­dy­bės lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se.

Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė ir jos pa­va­duo­to­jas Va­le­ri­jus Ven­cius siū­lė ko­le­goms ne­pri­tar­ti vai­kų mai­ti­ni­mo bran­gi­ni­mui, ieš­ko­ti re­zer­vų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te brangs­tan­čiam mai­ti­ni­mui pa­deng­ti, o ne tai už­krau­ti ant tė­vų pe­čių, kvie­tė pa­de­monst­ruo­ti va­lią, kad su­ge­ba­ma pa­dė­ti aly­tiš­kiams. Ta­čiau dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių pri­ta­rė, kad mies­to lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se bū­tų di­di­na­mos mai­ti­ni­mo iš­lai­dos.

 

Kiek da­bar tė­vai mo­kės už vai­kų mai­ti­ni­mą?

Nuo lie­pos 1-osios vie­no vai­ko iki tre­jų me­tų mai­ti­ni­mas Aly­taus iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se per die­ną kai­nuo­ja jau ne 2,30 eu­ro, o 3,10 eu­ro. Nuo tre­jų iki sep­ty­ne­rių me­tų pa­gal iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mą ug­do­mo vai­ko mai­ti­ni­mas per die­ną pa­brangs­ta nuo 2,60 eu­ro iki 3,40 eu­ro.

Už lop­še­lių- dar­že­lių ir mo­kyk­lų- dar­že­lių prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus gru­pė­se vai­ko nuo še­še­rių iki sep­ty­ne­rių me­tų mai­ti­ni­mą nuo lie­pos 1-osios tė­vams per die­ną teks mo­kė­ti jau ne 1,56 eu­ro, o 2,04 eu­ro ug­dy­mo pro­ce­so me­tu, jam pa­si­bai­gus, va­sa­ros lai­ko­tar­piu, die­nos mai­ti­ni­mas pa­brangs­ta nuo 2,60 eu­ro iki 3,40 eu­ro.

Pa­vyz­džiui, jei iki šiol tė­vams vie­no nuo tre­jų iki sep­ty­ne­rių me­tų vai­ko, vi­są mė­ne­sį lan­kiu­sio iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę, mai­ti­ni­mas kai­na­vo 72,2 eu­ro, nuo lie­pos 1-osios tai kai­nuos 89,80 eu­ro.

Pa­gal mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­tą tvar­ką tė­vai už vai­kų mai­ti­ni­mą lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se mo­ka už tiek die­nų, kiek jie yra ug­do­mi šio­se įstai­go­se.

Už vai­kų mai­ti­ni­mą taip pat pa­gal sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­tą tvar­ką ne­mo­ka tė­vai, gau­nan­tys mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus skir­tas so­cia­li­nes pa­šal­pas, ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas tei­kia­mas vai­kams iš šei­mų, ku­rioms tai­ko­ma at­ve­jo va­dy­ba ar­ba tiks­liau – so­cia­li­nių įgū­džių ir jų pa­lai­ky­mo pa­slau­ga, ne­įga­lu­mą tu­rin­tiems vai­kams.

50 proc. už mai­ti­ni­mo pa­slau­gą Aly­taus lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se mo­ka šei­mos, au­gi­nan­čios tris ir dau­giau vai­kų, jei vai­kai ir jau­nuo­liai iki 19 me­tų mo­ko­si die­ni­nė­se vi­sų ti­pų mo­kyk­lo­se, tai­po­gi šei­mos, gau­nan­čios so­cia­li­nes iš­mo­kas už lai­ki­nai glo­bo­ja­mus vai­kus.

 

Pa­di­din­tas fik­suo­tas mė­ne­si­nis mo­kes­tis už prieš­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą

Prieš dve­jus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba mo­kes­čio už vai­kų, ug­do­mų pa­gal iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio moky­mo pro­gra­mas, iš­lai­ky­mą tvar­kos ap­ra­še nu­ma­tė fik­suo­tą mė­ne­si­nį mo­kes­tį.

Už vie­no iki­mo­kyk­li­nu­ko ug­dy­mą lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se iki šiol tė­vai kas mė­ne­sį mo­ka 15 eu­rų fik­suo­tą mo­kes­tį, už prieš­mo­kyk­li­nu­ko ug­dy­mą – 10 eu­rų mė­ne­si­nį mo­kes­tį. Toks va­di­na­ma­sis draus­mi­ni­mo mo­kes­tis įves­tas sie­kiant, kad tė­vai už­tik­rin­tų vai­kų lan­ko­mu­mą, nes fik­suo­tas ne vie­nas at­ve­jis, kai tė­vai ar­ba ne­at­ve­da vai­kų į įstai­gas, ar­ba vai­kų lan­ko­ma­mas la­bai pras­tas.

Bir­že­lio 30-ąją po­sė­džia­vu­si mies­to ta­ry­ba, pa­kei­tu­si mi­nė­tą tvar­kos ap­ra­šą, fik­suo­tą mė­ne­si­nį mo­kes­tį nuo lie­pos 1-osios iki 15 eu­rų pa­di­di­no už prieš­mo­kyk­li­nu­ko ug­dy­mą lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se.

Šiais moks­lo me­tais mies­to lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se ug­do­mi 487 prieš­mo­kyk­li­nu­kai ir 2 tūkst. 178 iki­mo­kyk­li­nu­kai.

 

Kur nuo lie­pos iki rug­pjū­čio pa­bai­gos bus ug­do­mi pen­kių įstai­gų vai­kai?

Pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus iš ei­lės Aly­taus mies­te dir­bo vi­sos iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gos, ku­rių yra pen­kio­li­ka. Try­li­ka lop­še­lių-dar­že­lių ir dvi mo­kyk­los-dar­že­liai.

Da­bar mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba yra nu­spren­du­si, kad nuo lie­pos 1-osios iki rug­pjū­čio 26-osios lop­še­lių-dar­že­lių „Šal­ti­nė­lis“, „Pa­sa­ka“, „Du gai­de­liai“, „Bo­ru­žė­lė“ ir „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio vai­kai bus ug­do­mi ki­to­se įstai­go­se.

„Šal­ti­nė­lio“ vai­kai bus ug­do­mi lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Obe­lė­lė“, „Pa­sa­kos“ – lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se „Sau­lu­tė“ ir „Vy­tu­rė­lis“, „Dvie­jų gai­de­lių“ – lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se „Li­ne­lis“, „Nykš­tu­kas“ ir „Gi­ri­nu­kas“, „Bo­ru­žė­lės“ – lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se „Pu­ti­nė­lis“, „Vo­lun­gė­lė“ ir „Obe­lė­lė“, „Dre­vi­nu­ko“ – „Vil­ties“ mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je.

Pa­grin­di­nės prie­žas­tys, lė­mu­sios iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų dar­bo per­tvar­ką va­sa­ros lai­ko­tar­piu, – kad jos ga­lė­tų pa­si­da­ry­ti rei­ka­lin­gą re­mon­tą ir mo­ky­to­jai ga­lė­tų iš­ei­ti ko­ky­biš­kų atos­to­gų.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.