Aly­tiš­kiui per teis­mą pa­vy­ko ap­si­gin­ti nuo agen­tū­ros no­ro pri­si­teis­ti pi­ni­gus už ne­par­duo­tą skly­pą (5)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotr.
Be­veik dvi­de­šimt me­tų Lon­do­ne gy­ve­nan­tis aly­tiš­kis Al­fre­das Trei­gys šian­dien jau­čia­si įro­dęs sa­vo tie­są Dzū­ki­jos sos­ti­nės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­rai ben­dro­vei „Mi­ro­da“. Ji per teis­mą sie­kė iš A.Trei­gio pri­si­teis­ti maž­daug 3 tūkst. eu­rų už pa­ve­di­mo su­tar­ty­je nu­ma­ty­tų są­ly­gų ne­vyk­dy­mą. Aly­tiš­kis to­kia su­tar­ti­mi pa­ve­dė agen­tū­rai or­ga­ni­zuo­ti jam pri­klau­san­čio skly­po mies­te, Sa­natorijos gatvėje (nuotr.), par­da­vi­mą. Ta­čiau pir­kė­ją su­si­ra­do pats A.Trei­gys. Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai „Mi­ro­dos“ ieš­ki­nį at­me­tė.
 • Pir­kė­jo agen­tū­ra ne­su­ra­do

A.Trei­gys su ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ra ben­dro­ve „Mi­ro­da“ pa­ve­di­mo su­tar­tį pa­si­ra­šė 2019-ųjų sau­sio vi­du­ry­je. Šia su­tar­ti­mi aly­tiš­kis agen­tū­rai pa­ve­dė or­ga­ni­zuo­ti jam pri­klau­san­čio 11 arų skly­po Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, Sa­na­to­ri­jos gat­vė­je, par­da­vi­mą. Agen­tū­ra įsi­pa­rei­go­jo at­lik­ti to­kį dar­bą – par­duo­dant skly­pą teik­ti tei­si­nes kon­sul­ta­ci­jas, re­kla­muo­ti par­duo­da­mą tur­tą.

Ta­čiau „Mi­ro­da“ A.Trei­gio skly­po ne­par­da­vė. Jis pir­kė­ją su­si­ra­do pats ir sa­vo skly­pą Sa­na­to­ri­jos gat­vė­je par­da­vė per­nykš­tės lie­pos pra­džio­je.

Ne­tru­kus aly­tiš­kis ga­vo pra­ne­ši­mą iš agen­tū­ros dėl pa­ve­di­mo su­tar­ti­mi pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­vyk­dy­mo ir ap­mo­kė­ji­mo už tar­pi­nin­ka­vi­mo pa­slau­gas pa­gal mi­nė­tą su­tar­tį.

Kaip sa­kė A.Trei­gys, iš jo pa­rei­ka­lau­ta su­mo­kė­ti 3 proc. nuo su­tar­ty­je nu­ro­dy­tos par­duo­da­mo tur­to kai­nos ar­ba ne ma­žiau nei 700 eu­rų, taip pat su­tar­ty­je nu­ma­ty­tus dels­pi­ni­gius ir bau­dą, iš vi­so apie 3 tūkst. eu­rų.

„Mi­ro­dai“ jis bu­vo su­mo­kė­jęs 150 eu­rų ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­tį už skel­bia­mą skly­po par­da­vi­mą.

Su agen­tū­ros rei­ka­la­vi­mu aly­tiš­kis ne­si­taiks­tė ir pa­ve­di­mo su­tar­ties są­ly­gas ap­skun­dė Vals­ty­bi­nei var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bai. Pas­ta­ro­ji kai ku­rias są­ly­gas pri­pa­ži­no ne­są­ži­nin­go­mis.

 

„Mi­ro­da“ krei­pė­si į teis­mą

Aly­taus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ra ben­dro­vė „Mi­ro­da“ su ieš­ki­niu A.Trei­giui krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mus. Pra­šė iš aly­tiš­kio pri­teis­ti 700 eu­rų at­ly­gi­ni­mą pa­gal pa­ve­di­mo su­tar­tį, 2 tūkst. 100 eu­rų bau­dą ir 5 proc. me­ti­nes pro­ce­si­nes pa­lū­ka­nas nuo pri­teis­tos su­mos iki teis­mo spren­di­mo įvyk­dy­mo bei tu­rė­tas by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das. Iš vi­so – maž­daug 3 tūkst. eu­rų.

Agen­tū­ra teis­mui nu­ro­dė, kad su­tar­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus vyk­dė tin­ka­mai, par­duo­da­mas tur­tas bu­vo fo­to­gra­fuo­ja­mas, re­kla­muo­ja­mas ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to skel­bi­mų por­ta­luo­se, in­for­ma­ci­ja apie par­duo­da­mą skly­pą da­li­ja­ma­si su ki­to­mis Aly­taus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ro­mis. O apie A.Trei­gio sa­va­ran­kiš­kai par­duo­tą skly­pą „Mi­ro­da“ su­ži­no­jo iš ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to san­do­rių re­gist­ra­to­riaus.

Agen­tū­ra pra­šo­mą pri­teis­ti pi­ni­gų su­mą grin­dė ati­tin­ka­mais su­tar­ties punk­tais, ku­riais įsi­pa­rei­go­ta ne­vyk­dy­ti jo­kių tur­to par­da­vi­mo, do­va­no­ji­mo ar ki­tų san­do­rių apie tai ne­in­for­ma­vus „Mi­ro­dos“, o jei taip ne­pa­da­ry­ta, su­tar­ty­je nu­ma­ty­tos fi­nan­si­nės sank­ci­jos.

Aly­tiš­kis, ne­su­tik­da­mas su ieš­ki­niu, teis­mui nu­ro­dė, kad agen­tū­ra ne­at­li­ko sa­vo dar­bo ir ne­pa­tei­kė įro­dy­mų, ko­kius dar­bus at­li­ko per dve­jus skly­po pra­da­vi­nė­ji­mo me­tus. A.Trei­gio įsi­ti­ki­ni­mu, „Mi­ro­da“ ieš­ki­nį grin­dė ne­są­ži­nin­go­mis su­tar­ties są­ly­go­mis, tai pa­tvir­ti­no Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba, to­kia su­tar­tis agen­tū­rai už­tik­ri­na pa­ja­mas bet ko­kiu at­ve­ju, net jei­gu ji ir ne­įvyk­do­ma.

 

Ko­kiais ar­gu­men­tais teis­mas sto­jo aly­tiš­kio pu­sėn?

Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad šiuo at­ve­ju skly­po pir­kė­ją su­ra­do pats A.Trei­gys, o su­tar­ty­je su­si­tar­ta dėl ap­mo­kė­ji­mo pa­sie­kus re­zul­ta­tą. Tad aly­tiš­kis tu­ri pa­grin­dą ne­mo­kė­ti „Mi­ro­dai“ at­ly­gi­ni­mo, va­do­vau­jan­tis Ci­vi­li­niu ko­dek­su.

Taip pat teis­mas pa­žy­mė­jo, kad pa­gal Ci­vi­li­nį ko­dek­są ne­są­ži­nin­go­mis lai­ko­mos var­to­ji­mo su­tar­čių są­ly­gos, ku­rios ša­lių ne­bu­vo ap­tar­tos in­di­vi­du­a­liai, jei­gu jos iš es­mės pa­žei­džia ša­lių tei­sių ir pa­rei­gų pu­siau­svy­rą bei var­to­to­jo tei­ses bei in­te­re­sus. Nag­ri­nė­ja­mu at­ve­ju tarp ša­lių su­da­ry­ta su­tar­tis yra stan­dar­ti­nė, ša­lių są­ly­gos ne­bu­vo ap­tar­tos in­di­vi­du­a­liai, o su­tar­ties są­ly­ga dėl bau­di­nių, ne­te­sy­bų pa­žei­džia su­tar­ties ša­lių tei­sių bei pa­rei­gų pu­siau­svy­rą. Pri­pa­žin­tas lai­ky­ti­nas ne­pa­grįs­tu didelis mo­kes­tis agen­tū­rai už par­duo­tą tur­tą, to­kią iš­va­dą yra pa­tei­ku­si ir Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba.

Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad agen­tū­ra ne­įvyk­dė su­tar­ties są­ly­gos su­ras­ti pir­kė­ją, ta­čiau rei­ka­la­vo su­mo­kė­ti bau­dą už tai, jog A.Trei­gys pats jį su­si­ra­do. Tad teis­mas „Mi­ro­dos“ ieš­ki­nį at­me­tė.

Ar agen­tū­ra to­kį Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų spren­di­mą skųs Kau­no apy­gar­dos teis­mui? Su „Mi­ro­dos“ di­rek­to­re Ri­ma Mit­kie­ne su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko.

„Žmo­nės su pa­na­šio­mis is­to­ri­jo­mis tu­rė­tų kreip­tis teis­mą. Ne­ga­li­ma api­plė­ši­nė­ti žmo­nių su iš­gal­vo­to­mis te­ori­jo­mis“, – sa­kė A.Trei­gys po pri­im­to teis­mo spren­di­mo.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.