Aly­tiš­kiui nu­sta­ty­tas la­bai re­tas – di­des­nis nei 5 pro­mi­lių gir­tu­mas (2)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotr.
Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas sau­sio 14-ąją vie­nam aly­tiš­kiui, smur­ta­vu­siam prieš mo­te­rį, nu­sta­tė 5.20 pro­mi­lės gir­tu­mą. To­kį di­de­lį gir­tu­mą la­bai re­tai fik­suo­ja ne tik po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, bet ir me­di­kai. O aly­tiš­kiai, su­ži­no­ję apie vy­ro pri­pūs­tas dau­giau nei 5 pro­mi­les, tei­ra­vo­si, koks gir­tu­mas ga­li bū­ti mir­ti­nas.

Kaip pra­ne­ša Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, sau­sio 14-ąją apie vi­dur­die­nį Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, Vil­ties gat­vė­je, ne­blai­vus, 1975-ai­siais gimęs vy­ras smur­ta­vo prieš sep­ty­nias­de­šimt­me­tę mo­te­rį. Vy­rui nu­sta­ty­tas 5.20 pro­mi­lės gir­tu­mas. Jis bu­vo su­lai­ky­tas ir pa­tal­pin­tas į Aly­taus lai­ki­no su­lai­ky­mo pa­tal­pą.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams šis aly­tiš­kis ge­rai ži­no­mas kaip smur­tau­to­jas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Jis nuo­lat smur­tau­ja prieš sa­vo mo­ti­ną, su ku­ria kar­tu gy­ve­na.

Kaip sa­kė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­ja Kris­ti­na Ja­nu­le­vi­čie­nė, pa­rei­gū­nai ir anks­čiau as­me­nims yra nu­sta­tę dau­giau kaip 5 pro­mi­lių gir­tu­mą, ta­čiau to­kie at­ve­jai la­bai re­ti.

Ar toks gir­tu­mas ga­li bū­ti mir­ti­nas? To tei­ra­vo­si aly­tiš­kiai, su­ži­no­ję apie smur­tau­to­jo pri­pūs­tas pro­mi­les.

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas me­di­ci­nai Dmit­rij Ka­čiu­rin pri­si­mi­nė at­ve­jus, kai as­me­nims bu­vo nu­sta­ty­tas dau­giau nei 4 pro­mi­lių gir­tu­mas: „Dau­giau kaip pen­kios pro­mi­lės – la­bai re­tas da­ly­kas. Ma­ny­čiau, ties tok­siš­ka ri­ba. Bet tai ge­riau ga­lė­tų pa­ko­men­tuo­ti tok­si­ko­lo­gai.“

Respublikinės Vil­niaus uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės Tok­si­ko­lo­gi­jos cen­tro va­do­vas dr. Ro­ber­tas Ba­da­ras tvir­ti­no, kad 4 pro­mi­lės yra ap­ra­šo­ma kaip po­ten­cia­li mir­ti­na gir­tu­mo do­zė: „Ta­čiau per mė­ne­sį tu­ri­me po ke­lis pa­cien­tus su dau­giau nei pen­kio­mis pro­mi­lė­mis. Vie­ni pa­cien­tai į ko­mą pa­ten­ka ir su dviem pro­mi­lė­mis, ki­ti – ir su gir­tu­mu iki še­šių pro­mi­lių. Tai pri­klau­so nuo įpro­čio ger­ti al­ko­ho­lį, taip nuo ben­dros žmo­gaus svei­ka­tos būk­lės.“

R.Ba­da­ras mi­nė­jo, kad į jo va­do­vau­ja­mą cen­trą yra pa­te­kęs di­džiau­sio – 10.3 pro­mi­lės gir­tu­mo pa­cien­tas. Jis per­spė­jo, kad di­de­liais kie­kiais ge­riant al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus žmo­nės ri­zi­kuo­ja sa­vo svei­ka­ta ir gy­vy­be.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.