Aly­tiš­kių vai­kų ugdymas pail­gin­tos die­nos gru­pėse – vėl mokamas (9)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
pail­gin­tos die­nos gru­pė­
Šiais moks­lo me­tais Alytaus mokyklų pail­gin­tos die­nos gru­pė­se ug­do­ma 1 tūkst. 739 vai­kai, ku­rių dau­gu­ma – prieš­mo­kyk­li­nu­kai ir pra­di­nu­kai. DELFI nuotr.
Prieš Ka­lė­das po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­sta­tė 15 eu­rų mė­ne­sio mo­kes­tį už vie­no vai­ko prie­žiū­rą ir ne­for­ma­lų­jį ug­dy­mą mo­kyk­lų pail­gin­tos die­nos gru­pė­se. Nuo 2018-ųjų ru­dens to­kia pa­slau­ga aly­tiš­kių vai­kams bu­vo tei­kia­ma ne­mo­ka­mai. Jau da­bar mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­rių pa­sie­kia in­for­ma­ci­ja iš kai ku­rių mo­kyk­lų, kad dėl nuo 2022-ųjų sau­sio 1-osios at­si­ra­sian­čio mo­kes­čio su­ma­žės ug­dy­ti­nių pail­gin­tos die­nos gru­pė­se. Ap­mo­kes­ti­nus šią pa­slau­gą, mo­kyk­loms pa­di­dės ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta, nes rei­kės rink­ti įvai­rias pa­žy­mas už vai­kų ne­lan­ky­tas die­nas, kaup­ti in­for­ma­ci­ją apie jiems pri­klau­san­čias leng­va­tas.

„Kai pa­slau­ga ne­mo­ka­ma, ji ne­ver­ti­na­ma“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba 2009-ai­siais bu­vo pri­ėmu­si spren­di­mą dėl mo­ka­mos po­pa­mo­ki­nės mo­ki­nių prie­žiū­ros mo­kyk­lų pail­gin­tos die­nos gru­pė­se. Tuo­met per mė­ne­sį už šią pa­slau­gą vie­nam vai­kui tė­vams te­ko mo­kė­ti 15 li­tų.

Po pen­ke­rių me­tų toks ta­ry­bos spren­di­mas bu­vo pa­keis­tas, nu­sta­tant 0,71 li­to ar­ba 0,21 eu­ro die­nos mo­kes­tį už po­pa­mo­ki­nę vai­ko prie­žiū­rą mi­nė­to­se gru­pė­se. 2018-ai­siais mies­to ta­ry­ba nu­spren­dė at­si­sa­ky­ti to­kio mo­kes­čio ir nuo tol vai­kai mo­kyk­lų pail­gin­tos die­nos gru­pė­se bu­vo ug­do­mi ne­mo­ka­mai. Gru­pių iš­lai­ky­mas bu­vo fi­nan­suo­ja­mas iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

Prieš Ka­lė­das po­sė­džia­vu­si mies­to ta­ry­ba nu­spren­dė aly­tiš­kių vai­kams su­grą­žin­ti pail­gin­tos die­nos gru­pių lan­ky­mo mo­kes­tį ir jis nuo 2022-ųjų sau­sio 1-osios bus 15 eu­rų per mė­ne­sį už vie­ną vai­ką. Su­rink­tos lė­šos bus nau­do­ja­mos šių gru­pių auk­lė­to­jų at­ly­gi­ni­mams mo­kė­ti ir jų so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­koms pa­deng­ti.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas, po to­kio ta­ry­bos spren­di­mo ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se nuo­tai­kos nė­ra šven­tiš­kos, bet rei­kia su­pras­ti, kad di­dė­ja są­nau­dos ug­dy­mo įstai­goms iš­lai­ky­ti, sie­kia­ma efek­ty­ves­nio švie­ti­mo lė­šų pa­nau­do­ji­mo, to­dėl pa­pra­šy­ta tė­vų pri­si­dė­ji­mo: „Kiek­vie­na pa­slau­ga yra mo­ka­ma, iki šiol už vai­kų ug­dy­mą mo­kyk­lų pail­gin­tos die­nos gru­pė­se mo­kė­jo sa­vi­val­dy­bė. Kai pa­slau­ga ne­mo­ka­ma, ji ne­ver­ti­na­ma. Tu­ri­me ne vie­ną pa­vyz­dį, kai tė­vai ap­si­spren­džia vai­kus leis­ti į šias gru­pes, ta­čiau vai­kai jų ne­lan­ko. At­si­ra­dus mo­kes­čiui, tė­vai at­sa­kin­giau įver­tins sa­vo ap­si­spren­di­mą.“

 

Per moks­lo me­tus ti­ki­ma­si su­rink­ti apie 146 tūkst. eu­rų

Pail­gin­tos die­nos gru­pes tu­ri try­li­ka Aly­taus mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų iš še­šio­li­kos. To­kių gru­pių šiuo me­tu nė­ra tik Pu­ti­nų, Jot­vin­gių ir Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­se.

Šiais moks­lo me­tais pail­gin­tos die­nos gru­pė­se ug­do­ma 1 tūkst. 739 vai­kai, ku­rių dau­gu­ma – prieš­mo­kyk­li­nu­kai ir pra­di­nu­kai. Dau­giau­sia vai­kų – 210 yra „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los, 201 – Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los, 193 – Šal­ti­nių pro­gim­na­zi­jos, 191 – Dzū­ki­jos mo­kyk­los pail­gin­tos die­nos gru­pė­se. Ma­žiau­sia lan­kan­čių­jų šias gru­pes „Vil­ties“ mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je (42 vai­kai), Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jo­je (65 vai­kai), Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je (78 vai­kai).

Vai­kus pail­gin­tos die­nos gru­pė­se ug­do 80 pe­da­go­gų, ku­rie už­ima be­veik 61 eta­tą. Jų at­ly­gi­ni­mams ir ati­tin­ka­mai so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­koms at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­te nu­ma­ty­ta be­veik 860 tūkst. eu­rų.

Kiek bus su­ren­ka­ma pi­ni­gų per moks­lo me­tus nuo 2022-ųjų sau­sio įve­dus 15 eu­rų mė­ne­si­nį mo­kes­tį vie­nam vai­kui? Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tai, prieš teik­da­mi ta­ry­bai spren­di­mo pro­jek­tą dėl mo­kes­čio įve­di­mo, at­li­ko pre­li­mi­na­rius gau­ti­nų pa­ja­mų skai­čia­vi­mus.

Pir­miau­sia ne­įskai­čiuo­tas mo­kes­tis už vai­kų ug­dy­mą pail­gin­tos die­nos gru­pė­se, vei­kian­čio­se „Vil­ties“ mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je ir Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je, nes čia šias gru­pes lan­ko daug mo­ki­nių, tu­rin­čių di­de­lių ir la­bai di­de­lių spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių. O to­kių vai­kų tė­vams pa­gal mies­to ta­ry­bos pa­tvir­tin­tą Pail­gin­tos die­nos gru­pių pa­slau­gų tei­ki­mo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se tvar­kos ap­ra­šą mo­kė­ti ne­rei­kia.

Pla­nuo­ja­ma, kad apie 20 proc. lan­kan­čių pail­gin­tos die­nos gru­pes su­da­rys vai­kai iš so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų, ku­rios taip pat at­lei­džia­mos nuo mė­ne­si­nio mo­kes­čio už ug­dy­mą mi­nė­to­se gru­pė­se. Dar apie 10 proc. su­da­rys vai­kai, ku­rie pail­gin­tos die­nos gru­pes lan­kys ne vi­są mė­ne­sį, o mo­kes­tis pro­por­cin­gai ma­ži­na­mas už ne­lan­ky­tas die­nas, pa­vyz­džiui, tė­vų atos­to­gų me­tu. Taip pat 50 proc. mo­kes­čio leng­va­ta tai­ko­ma šei­moms, au­gi­nan­čioms tris ir dau­giau vai­kų, toms šei­moms, ku­rios gau­na so­cia­li­nes iš­mo­kas už lai­ki­nai glo­bo­ja­mus vai­kus.

Tad įve­dus mė­ne­si­nį mo­kes­tį, pla­nuo­ja­ma, kad per moks­lo me­tus mo­kyk­los su­rinks apie 146 tūkst. eu­rų.

Kaip pa­ste­bi mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tai, toks mo­kes­tis yra ir ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se, pa­vyz­džiui, Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio mies­tų, Ma­ri­jam­po­lės, Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­se. Ta­čiau kai kur, kaip an­tai Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, už vai­kų ug­dy­mą pail­gin­tos die­nos gru­pė­se tė­vams mo­kė­ti ne­rei­kia, tai pa­den­gia­ma iš vie­ti­nio biu­dže­to lė­šų.

 

Mo­kyk­loms bus pa­pil­do­ma ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta

Aly­taus mies­to ta­ry­bai pri­ėmus spren­di­mą dėl mo­kes­čio už vai­kų prie­žiū­rą ir ne­for­ma­lų­jį ug­dy­mą pail­gin­tos die­nos gru­pė­se, Švie­ti­mo ir spor­to sky­rių jau pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja iš kai ku­rių mo­kyk­lų apie su­ma­žė­sian­tį vai­kų skai­čių šio­se gru­pė­se. Mat tė­vai ne­no­ri už tai mo­kė­ti.

O mo­kyk­los jau skun­džia­si pa­di­dė­sian­čia ad­mi­nist­ra­ci­ne naš­ta, nes rei­kės rink­ti pa­žy­mas apie vai­kų ne­lan­ky­tas die­nas mi­nė­to­se gru­pė­se, kaup­ti in­for­ma­ci­ją apie jiems pri­klau­san­čias leng­va­tas. Mo­kyk­los tu­rės pa­skir­ti už tai at­sa­kin­gus as­me­nis, pa­pil­do­mo dar­bo tu­rės ir Aly­taus mies­to pa­slau­gų cen­tras, ku­ris tvar­ko be­veik vi­sų švie­ti­mo įstai­gų bu­hal­te­ri­ją.

Prieš­ka­lė­di­nio mies­to ta­ry­bos po­sė­džio me­tu ne vie­nas ta­ry­bos na­rys siū­lė pail­gin­tos die­nos gru­pės pa­slau­gą to­liau fi­nan­suo­ti iš mies­to biu­dže­to, juk Aly­tus ne­re­tai įvar­di­ja­mas kaip šei­mų mies­tas. Ta­čiau toks siū­ly­mas ne­bu­vo iš­girs­tas – vie­ti­nį iž­dą nu­spręs­ta pil­dy­ti nau­ju mo­kes­čiu, ku­ris ta­po liūd­na nau­ja­me­te ži­nia aly­tiš­kių vai­kams.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  The Alytus City Municipal Council set a monthly cost of 15 euros for the care of one kid and non-formal education in extended day school groups during its meeting before Christmas by the way harry is my name and I have recently completed my bachelor’s degree and I have become an active member of the red leather jacket mens

  Komentaras

  Writing is a difficult undertaking for pupils since it necessitates a specific set of abilities and knowledge. As a result, when it is time to submit their dissertations, students seek law assignment help UK. Customers in need have received high-quality articles from this law dissertation writing service. It also promises original and trustworthy content.

  Komentaras

  Free service is not a good idea. But sometimes it's compulsory to promote our work or business to the users. Free offers are a tried-and-true method of lead generation. But academic assignments are not able to provide as free. Because it has lots of plagiarism found in assignment and errors. So, Law assignment writing are providing plagiarism free work. Which is 100% unique and quality work. Get assistance via visiting us.

  Komentaras

  Taip, sutinku, kad kai paslauga teikiama nemokamai, ji nėra vertinama. Man priklauso akademinė įmonė Jungtinėje Karalystėje, kuri teikia internetines JK užduočių rašymo paslaugas universitetų ir kolegijų studentams, o prekės ženklo kūrimo tikslais pradėjome teikti nemokamą akademinę pagalbą studentams, o rezultatai buvo tokie, kaip jūs apibūdinote. Po to uždarėme nemokamą mokymo paslaugą.

  Komentaras

  Šis yra tik vykdytojas sprendimų, kuriuos priima pačių rinkti meras su taryba. O pačių rinkta valdžia negebėdama patys vykdyt reikiamų reformų ir neprileisdami prie valdymo sugebančių sėkmingai vysryt miestą, jie kur gali kelia paslaugų kainas, įveda naujus mokesčius. Kad patys kaip nors išsilaikytų silpnesnių saskaita raip sunkindami Alytuj likusiems išgyvent salygas. Prie to prisideda pasyvumu tai palaikantys ir rinkėjai, kuriems jų pačių neatsakingumo per rinkimus pasekmės būtent taip atgal gryžta. Todėl nestebina iš politikų prasiskverbiančios nuotaikos, kad ir formuojant šių metų biudžetą baisus taupymas nuo silpniausių.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.