Aly­tiš­kių šei­mos šilt­na­my­je au­ga ne agur­kai, o ma­žie­ji me­de­liai bon­sai (1)

Saulė Pinkevičienė
Gytis, Tauras ir Darata Volungevičiai.
Gytis, Tauras ir Darata Volungevičiai.
Pa­sau­ly­je ži­no­mas bon­sų au­gin­to­jas Kęs­tu­tis Pta­kaus­kas Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je tu­ri ne tik pa­vie­nių mo­ki­nių. „Esa­me bon­sų šei­ma“, – pri­sis­ta­to aš­tuon­me­tis Tau­ras. Jo tė­tis Gy­tis Vo­lun­ge­vi­čius – vie­nin­te­lis aly­tiš­kis (ne­skai­tant pa­ties Kęs­tu­čio), eks­po­nuo­jan­tis sa­vo puo­se­lė­tus bon­sus pa­ro­do­je „Me­tų lai­kai gamtoje ir žmogaus kūryboje“, ku­rią šį sa­vait­ga­lį dar ga­li­ma pa­ma­ty­ti Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je. Vo­lun­ge­vi­čių šei­ma au­gi­na ke­lias­de­šimt ma­žų­jų me­de­lių – bon­sų ruo­ši­nių, pra­dė­tų for­muo­ti, jau įgau­nan­čių me­džio for­mą. Bon­sų meist­rų sie­kis ir tiks­las yra už­au­gin­ti gam­to­je esan­čių me­džių su­ma­žin­tą ko­pi­ją, šios to­bu­ly­bės jie sie­kia de­šimt­me­čiais, mo­ky­da­mie­si iš klai­dų ir ug­dy­da­mi kan­try­bę, o taip pat ži­no gud­ry­bių, kaip šį pro­ce­są šiek tiek pa­grei­tin­ti.

Bon­sai kaip me­di­ta­ci­ja

„Su­si­do­mė­jau bon­sais ir nė­riau į šį po­mė­gį sta­čia gal­vą – ar­ba tai aist­ra, mei­lė, ar­ba li­ga, ku­ri pra­si­dė­jo prieš dve­jus me­tus, kai pra­dė­jau lan­ky­ti K.Pta­kaus­ko už­si­ė­mi­mus kaip mo­ki­nys“, – sa­ko Gy­tis, pus­an­tro šim­to žmo­nių iš vi­sos Lie­tu­vos vie­ni­jan­čios „Bon­sai stu­di­jos“ ben­druo­me­nės na­rys. Tik­rų­jų aso­cia­ci­jos na­rių – ma­žiau, vos 12, ta­čiau pa­rei­gų jiems ten­ka dau­giau, pa­vyz­džiui, pa­dė­ti pa­si­ruoš­ti tarp­tau­ti­nei pa­ro­dai, ku­ri šiuo me­tu vyks­ta Aly­tu­je. Jau­niau­sias šios ben­druo­me­nės na­rys – aš­tuon­me­tis Gy­čio sū­nus Tau­ras.

„Su­pran­tu, kiek rei­kia įdė­ti lai­ko ir pa­stan­gų, kad tu­rė­tum bent ke­lis ver­tin­gus bon­sus, iš­mok­tum juos pro­fe­sio­na­liai su­for­muo­ti ir pri­žiū­rė­ti. Juk ne­si­no­ri, kad ta­vo me­de­lis mir­tų, bet vis­ko pa­si­tai­ko. As­me­niš­kai man vi­sas bon­sų au­gi­ni­mo ža­ve­sys yra pro­ce­sas, o ne re­zul­ta­tas. Kaip ir žmo­gus, jei yra lai­min­gas, apie tai ne­gal­vo­ja, o jei pra­de­da svars­ty­ti – tai grei­čiau­siai ne­la­bai lai­min­gas jau­čia­si, taip ir su bon­sais. Kai kar­pau, lais­tau me­de­lius ar ieš­kau jų gam­to­je, lai­kas tar­si iš­nyks­ta. Aš įvar­dy­čiau tai kaip me­di­ta­ci­ją“, – pa­sa­ko­ja aly­tiš­kis.

 

Aš­tuon­me­tis pats for­muo­ja sa­vo me­de­lius

Šilt­na­mis – ge­ras iš­ra­di­mas ir pra­ver­čia vi­siems so­di­nin­kams, bet vie­ni ja­me au­gi­na agur­kus ir po­mi­do­rus, o G.Vo­lun­ge­vi­čius įsi­ren­gė bon­sų la­bo­ra­to­ri­ją. Šio­je pa­tal­po­je per­so­di­na, for­muo­ja, dau­gi­na au­ga­lus, ku­rie ka­da nors gal­būt taps bon­sais. Tie­sa, ant­ras šilt­na­mis kol kas dar skir­tas po­mi­do­rams, bet jų šie­met pa­so­din­ta ma­žiau, nes Vo­lun­ge­vi­čių šei­mos min­tis už­val­dė ma­žie­ji me­de­liai.

Pa­čiam Gy­čiui ne­ti­kė­tai, me­de­liais, ku­rių pra­dė­jo ras­ti so­dy­bo­je, la­bai su­si­do­mė­jo sū­nus Tau­ras. Ber­niu­kas jau tu­ri ke­lis me­de­lius, ku­riais pats rū­pi­na­si. Di­de­lė šven­tė pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Tau­rui bu­vo pa­žin­tis su vie­nu ge­riau­sių bon­sų meist­rų pa­sau­ly­je ita­lu Sal­va­to­re Li­po­ra­ce, ku­ris at­vy­ko į Aly­tų kaip pa­ro­dos žiu­ri ko­mi­si­jos na­rys ir pa­dė­jo ber­niu­kui for­muo­ti jo me­de­lį – fi­ku­są. „Tau­ras tu­ri sa­vo nuo­mo­nę. Sa­ko, tė­te, ačiū, kad man pa­de­di, bet gal ki­tą kar­tą aš ga­lė­siu sa­vo di­zai­ną me­de­liui pa­si­da­ry­ti?“ – šyp­so­si Gy­tis.

Tė­tė ir sū­nus tu­ri ir ben­drai au­gi­na­mų bon­sų, ku­riais drau­ge rū­pi­na­si, Tau­ras juos pra­mi­nė „son and dad“ – jie iš­skir­ti­niai tuo, kad ša­lia di­des­nės ša­kos for­muo­ja­ma ma­žes­nė. At­si­ra­dus šiems bon­sams, Tau­ras su­gal­vo­jo taip pri­sis­ta­ty­ti: „Esa­me bon­sų šei­ma“. Ma­ma Da­ra­ta Sur­do­kai­tė-Vo­lun­ge­vi­čie­nė sa­vo bon­sų kol kas ne­au­gi­na, ta­čiau vi­so­ke­rio­pai pa­lai­ko šį po­mė­gį, gam­to­je at­ran­da per­spek­ty­vių me­de­lių, iš ku­rių ga­li­ma for­muo­ti bon­sus.

 

Me­džia­gos bon­sams ieš­ko ir žy­giuo­se

Bon­sai dau­giau dė­me­sio rei­ka­lau­ja va­sa­rą, per karš­čius me­de­lius bū­ti­na kas­dien lais­ty­ti („iš­va­žiuo­ti ke­lioms die­noms pa­vyks­ta, jei tu­ri ge­rus kai­my­nus“. Žie­mą la­puo­čiai mie­ga, ga­li­ma for­muo­ti ne­bent spyg­liuo­čius, tai­gi lie­ka lai­ko ir ki­tiems po­mė­giams. Pa­vyz­džiui, žy­giams pės­čio­mis. Gy­tis ir Da­ra­ta po ke­lias de­šim­tis ki­lo­met­rų žings­niuo­ja daž­ną sa­vait­ga­lį, o žings­niuo­da­mi… ieš­ko me­džia­gos bon­sams. Pa­si­ro­do, žy­giai šia pras­me la­bai nau­din­gi, nes lei­džia pa­ma­ty­ti pa­ste­bė­ti na­tū­ra­lio­je ap­lin­ko­je iš­dy­gu­sį me­de­lį, ku­ris meist­ro ran­ko­se ga­li tap­ti uni­ka­liu žmo­gaus ir gam­tos kū­ri­niu. Gam­to­je pa­ste­bė­tus me­de­lius, iš ku­rių ga­lė­tų bū­ti for­muo­ja­mi bon­sai, Gy­tis pa­si­žy­mi – įsi­ve­da jų ko­or­di­na­tes, kad vė­liau ga­lė­tų at­ras­ti. Kar­tais to­kiam me­de­liui dar ver­ta leis­ti pa­aug­ti na­tū­ra­lio­je ap­lin­ko­je, kol jis bus per­kel­tas į va­zo­ną.

„Au­ga­lus, iš ku­rių au­gi­na­mi bon­sai, ga­li­ma pirk­ti, bet ga­li­ma at­ras­ti pa­čiam gam­to­je. Dau­ge­liu at­ve­ju tai bus krei­vas, kiš­kio ap­grauž­tas ar vė­jo nu­lauž­tas au­ga­las, ku­ris miš­ki­nin­ko po­žiū­riu yra gam­tos bro­kas, nes ne­tu­ri per­spek­ty­vų už­aug­ti. Daž­nai bon­sai for­muo­ja­mi iš su­ža­lo­tų me­de­lių, ku­riems taip su­tei­kia­mas ant­ras šan­sas. Jie džiu­gins ir meist­rą, ir bū­si­mus pa­ro­dų lan­ky­to­jus, jei tik pa­klius į iš­ma­nan­čias ran­kas. To­kie iš gam­tos pa­im­ti me­de­liai yra pa­tys ver­tin­giau­si, nes iš jų už­au­gin­tas bon­sas bus vie­nin­te­lis toks eg­zem­plio­rius“, – sa­ko Gy­tis.

Bon­sus ga­li­ma for­muo­ti iš bet ku­rios rū­šies me­džių. La­bai dė­kin­ga me­džia­ga – me­de­liai, au­gan­tys ant ap­leis­tų pa­sta­tų sto­gų. Per­neš­ti į va­zo­ną jie ge­rai au­ga, nes bu­vo už­skur­dę. „Ži­no­ma, ga­li­ma už­au­gin­ti me­de­lį ir iš sėk­los, kaip Kęs­tu­čio pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mas ber­žas, bet tam rei­kės 20-ies me­tų. Iš gam­tos pa­im­ti me­de­liai už­au­ga grei­čiau“, – sa­ko G.Vo­lun­ge­vi­čius.

 

Prieš pa­ro­das me­de­lius „su­šu­kuo­ja“

„Ne­įsi­vaiz­duo­ju žmo­gaus, ku­ris pa­sa­ky­ti, kad bon­sai yra ne­gra­žu. Taip, pa­si­tai­ko svars­tan­čių, kad tai – sve­ti­ma kul­tū­ra. Ne­ži­nau, kiek Ja­po­ni­jos yra ma­ny­je, nes man įdo­mus pats me­de­lis, jo au­gi­ni­mas, per juos pa­žįs­tu Azi­ją, o ne at­virkš­čiai“, – sa­ko Gy­tis.

Aly­tiš­kiai pa­žin­ti Ry­tų kul­tū­rą ga­li dė­ka K.Pta­kaus­ko, ku­ris jau daug me­tų or­ga­ni­zuo­ja bon­sų pa­ro­das. Jos yra po­pu­lia­rios, su­lau­kia dau­gy­bės lan­ky­to­jų, ta­čiau ne vi­si jie įta­ria, kiek įdo­mių da­ly­kų jo­se lie­ka už kad­ro. Pa­si­ro­do, eks­po­zi­ci­jai me­de­liai yra ruo­šia­mi taip pat, kaip rū­pi­na­ma­si, pa­vyz­džiui, veis­li­nių ka­čių ar šu­nų iš­vaiz­da prieš pa­ro­das. „Kaip Kęs­tu­tis sa­ko, me­de­liai pa­ro­dai yra „su­šu­kuo­ja­mi“. Ma­no au­gi­na­ma ja­po­ni­nė guo­ba, ku­ri da­bar eks­po­nuo­ja­ma pa­ro­do­je, ne­tru­kus su­grįš na­mo ir at­ro­dys vi­sai ki­taip. Aš jai vėl lei­siu aug­ti, nes tai per­spek­ty­vus me­de­lis, ku­rį dar rei­kia už­au­gin­ti“, – pa­sa­ko­ja Gy­tis.

Su­dė­tin­giau­sias da­ly­kas bon­sų prie­žiū­ro­je – jų lais­ty­mas. Pa­ro­do­se me­de­liai taip pat lais­to­mi, meist­rai šią už­duo­tį kar­tais pa­ti­ki or­ga­ni­za­to­riams, o kar­tais nu­spren­džia ne­ri­zi­kuo­ti ir rū­pin­tis sa­vo au­gin­ti­niais pa­tys.

 

Pa­ro­di­nis bon­sas kai­nuo­ja tūks­tan­čius eu­rų

Ar bon­sų au­gi­ni­mas – bran­gus ho­bis? G.Vo­lun­ge­vi­čius sa­ko, kad taip. Daž­nai ten­ka pirk­ti au­ga­lus, iš ku­rių bus for­muo­ja­mi me­de­liai, nes gam­to­je ne vis­ką ga­li ras­ti. Kai­nuo­ja in­dai, ku­riuo­se bon­sai eks­po­nuo­ja­mi pa­ro­do­se. „Yra ir ne­bran­gių, ku­riuo­se ga­li­ma me­de­lius au­gin­ti na­muo­se, bet iš­puo­se­lė­tam bon­sui pa­ro­dai rei­kia „gra­žios šu­kuo­se­nos“ – jo ver­to in­do. Ko­ky­biš­kas, gra­žus in­das kai­nuo­ja, nes jis taip pat yra me­nas, mo­lis iš­de­ga­mas aukš­to­je tem­pe­ra­tū­ro­je, kad ne­su­truk­tų žie­mą šal­ty­je“, – pa­sa­ko­ja Gy­tis.

Me­džia­ga bon­so for­ma­vi­mui – tam tik­ros rū­šies au­ga­las me­de­ly­ne – kai­nuo­ja apie 80–100 eu­rų. Gam­to­je ras­tas ir pra­dė­tas for­muo­ti me­de­lis kai­nuo­ja bran­giau, nes jo ver­tė di­des­nė, toks au­ga­las yra uni­ka­lus, skir­tin­gai nuo už­au­gin­tų me­de­ly­ne. Pas­ta­rie­ji ga­li kai­nuo­ti šim­tus, o pa­ro­di­niai bon­sai – tūks­tan­čius eu­rų. Pa­ro­do­je Aly­tu­je če­kas bon­sų meist­ras Vac­lo­vas No­va­kas su­lau­kė klau­si­mo, kiek kai­nuo­tų jo­je eks­po­nuo­ja­mas bon­sas pu­šis – pir­ma­sis jo me­de­lis, for­muo­ja­mas de­šim­tis me­tų. Meist­ras at­sa­kė: „Jis ne­par­duo­da­mas“. Įpras­tai pa­ro­do­se nie­kas par­duo­ti bon­sų ir ne­pra­šo – kiek­vie­nas tur­tin­gas žmo­gus ga­lė­tų įsi­gy­ti uni­ka­lų me­de­lį ir jį nu­ma­rin­ti, nes ži­nių ir pa­jau­ti­mo už jo­kius pi­ni­gus ne­nu­si­pirk­si, jei pats ne­tu­rė­si di­de­lio no­ro ir ne­dė­si pa­stan­gų.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.