Aly­taus ra­jo­no val­džios šven­ti­nis pri­ėmi­mas su šo­kiais, al­ko­ho­liu ir mu­zi­ka – ug­dy­mo įstai­go­je: ar taip ga­li bū­ti? (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Mindaugo karūnavimas Dauguose
Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas – Valstybės dienos šventėje Dauguose. Jo pa­si­tei­ra­vus, ar at­ei­ty­je bus or­ga­ni­zuo­ja­mi to­kie pri­ėmi­mai kaip da­bar Dau­guo­se, at­sa­kė: „At­ei­ty­je gal ir ne­da­ry­si­me ug­dy­mo įstai­go­se.“
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė tra­di­ciš­kai Vals­ty­bės – Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo – die­ną or­ga­ni­zuo­ja Dau­guo­se. Šį­met ji mies­to cen­tre vy­ko lie­pos 5-ąją, Vals­ty­bės die­nos iš­va­ka­rė­se. Vie­nas dau­giš­kis po vi­dur­nak­čio ne­ti­kė­tai už­su­ko ir nu­fil­ma­vo šven­ti­nį valdžios pri­ėmi­mą ra­jo­no savival­dybei pavaldžioje Me­no ir spor­to mo­kyk­lo­je, ku­rios cen­tras – Dau­guo­se. Filmuotoje medžiagoje aiš­kiai ma­ty­ti, kad čia dar skli­do mu­zi­ka, vy­ko šo­kiai. Taip pa­si­el­gęs dau­giš­kis bu­vo tie­siog iš­stum­tas, ta­čiau įra­šą su­ge­bė­jo iš­sau­go­ti.

Ei­da­mas na­mo iš­gir­do iš mo­kyk­los sklin­dan­čią mu­zi­ką

Dau­giš­kis Ro­lan­das Bar­niš­kis lie­pos 5-ąją vy­ku­siuo­se Vals­ty­bės die­nos ren­gi­niuo­se da­ly­va­vo iki vė­lu­mos: „Drau­gas su­pa­žin­di­no su į šven­tę at­vy­ku­sio­mis ke­lio­mis uk­rai­nie­tė­mis, ku­rios bu­vo su vai­kais. Il­go­kai pa­ben­dra­vo­me, pa­kal­bė­jo­me apie mū­sų vals­ty­bių is­to­ri­ją. Mes jas pa­vai­ši­no­me mu­gė­je pre­kiau­tais ke­pi­niais. Tik­rai bu­vo nuo­šir­dus ir jau­di­nan­tis, kar­tais su­grau­di­nan­tis po­kal­bis.“

Jau po vi­dur­nak­čio Ro­lan­das ėjo na­mo pro Me­no ir spor­to mo­kyk­lą. Iš­gir­dęs iš mo­kyk­los sklin­dan­čią mu­zi­ką, pa­ma­tęs prie pat jos be­si­bū­riuo­jan­čias puoš­niai ap­si­ren­gu­sias mo­te­ris, nuo jų ap­ran­ga ne­at­si­lie­kan­čius vy­rus, nu­spren­dė už­ei­ti į vi­dų.

Ka­dan­gi mo­kyk­los du­rys bu­vo at­vi­ros, nie­kas prie jų ne­su­stab­dė, dau­giš­kis lais­vai pa­te­ko į ug­dy­mo įstai­gą.

„Žiū­riu, kad pa­te­kau į ra­jo­no val­džios puo­tą Me­no ir spor­to mo­kyk­lo­je, lie­ja­si ne tik tran­ki mu­zi­ka, bet ir vyks­ta šo­kiai su ra­jo­no me­ru Vrub­liaus­ku prie­ša­ky­je. Su­pra­tau, ko­dėl dau­giš­kiai mies­te or­ga­ni­zuo­ja­mą Vals­ty­bės die­ną va­di­na ne Min­dau­gi­nė­mis, o Vrub­liaus­ki­nė­mis. Kaip ta­ry­bi­niais lai­kais grie­ti­nė­lė ir mu­ži­kai šven­čia at­ski­rai. Apie ko­kią vie­ny­bę ga­li­ma kal­bė­ti, kai val­džia at­si­ski­ria nuo tau­tos“, – min­ti­mis da­li­jo­si R.Bar­niš­kis.

Jo pa­da­ry­ta­me vaiz­do įra­še aiš­kiai ma­ty­ti vyks­tan­tys šo­kiai pa­gal vie­ti­nių mu­zi­kan­tų at­lie­ka­mą dai­ną „Mar­ga­ri­ta, Mar­ga­ri­ta, ak, ko­dėl kiek­vie­ną ry­tą“, sa­lė­je ant sta­lo – už­kan­džiai ir tau­rės.

 

„Pats me­ras ma­ne iš­stū­mė iš puo­tos sa­lės“

Ro­lan­das pri­si­pa­ži­no, kad puo­to­je dau­giau nie­ko be ra­jo­no me­ro ne­pa­ži­nęs: „Pats me­ras ma­ne iš­stū­mė iš puo­tos sa­lės. O kai iš­jun­giau fil­ma­vi­mą ir ėjau link lau­ko du­rų, ma­ne ėmė vy­tis vie­nas vy­ras, ku­ris bu­vo sa­lė­je, gal no­rė­jo at­im­ti te­le­fo­ną. Bėg­da­mas dar su­šu­kau „Te­gy­vuo­ja Min­dau­gi­nės“.

R.Bar­niš­kiui ir ki­tiems dau­giš­kiams, su ku­riais pa­si­da­li­jo nu­fil­muo­tu vaiz­du, iš­ki­lo klau­si­mas, ar ga­li­ma to­kias puo­tas or­ga­ni­zuo­ti ug­dy­mo įstai­go­je.

Dau­giš­kių pa­ste­bė­ji­mu, pri­ėmi­mas bai­gė­si apie tre­čią va­lan­dą nak­ties, sve­čiai iš­va­žia­vo tik­riau­siai pa­sam­dy­tais au­to­bu­siu­kiais, maž­daug tuo pa­čiu me­tu į kon­tei­ne­rius prie mo­kyk­los bu­vo iš­mes­ti al­ko­ho­lio bu­te­liai.

 

Ug­dy­mo įstai­go­se al­ko­ho­lį var­to­ti drau­džia­ma

Kaip sa­kė Aly­taus ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas, šį­met Dau­guo­se mi­ni­mo­je Vals­ty­bės die­no­je da­ly­va­vo virš 40 už­sie­nio sve­čių iš Len­ki­jos ir Lat­vi­jos, iš tų sa­vi­val­dy­bių, su ku­rio­mis ben­dra­dar­biau­ja ra­jo­nas: „Jie bu­vo pa­kvies­ti į pri­ėmi­mą Me­no ir spor­to mo­kyk­lo­je, taip pat ra­jo­no ta­ry­bos na­riai, įstai­gų va­do­vai, ver­sli­nin­kai.“

Me­ras tvir­ti­no, kad pri­ėmi­mas pra­si­dė­jo 21.30 val. ir bai­gė­si po vi­dur­nak­čio, pa­gal pro­to­ko­lą bu­vo pa­teik­tas šam­pa­nas ir jis pats ra­ga­vęs šio al­ko­ho­li­nio gė­ri­mo. Pa­klaus­tas, ar sa­vi­val­dy­bės ug­dy­mo įstai­go­je ga­li­ma reng­ti po­bū­vius su al­ko­ho­liu, A.Vrub­liaus­kas pa­reiš­kė, jog bus at­siųs­ta in­for­ma­ci­ja.

Jam pa­sa­kius, kad Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja jau in­for­ma­vu­si, jog Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mas ug­dy­mo įstai­go­se al­ko­ho­lį var­to­ti drau­džia, me­ras su tuo ėmė ne­su­tik­ti, at­seit yra ne taip.

Apie mi­nė­tą įsta­ty­mi­nį drau­di­mą „Aly­taus nau­jie­nas“ in­for­ma­vo mi­nis­te­ri­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja No­me­da Ba­raus­kie­nė. Ji taip pat pa­reiš­kė, kad kiek­vie­na švie­ti­mo įstai­ga vei­kia, va­do­vau­da­ma­si tei­sės ak­tais ir vi­daus tai­syk­lė­mis, už pas­ta­rų­jų pa­ren­gi­mą bei jų lai­ky­mą­si at­sa­ko įstai­gos va­do­vas: „Mi­nis­te­ri­ja ne­to­le­ruo­ja ir griež­tai pa­si­sa­ko prieš al­ko­ho­lio var­to­ji­mą ug­dy­mo įstai­go­se.“

Aly­taus ra­jo­no me­no ir spor­to mo­kyk­los di­rek­to­rės Auk­sės Sa­pe­žins­kie­nės pa­si­tei­rau­ti, ko­dėl šio­je ug­dy­mo įstai­go­je bu­vo or­ga­ni­zuo­tas ren­gi­nys su al­ko­ho­liu, ne­pa­vy­ko, nes ji atos­to­gau­ja. O jos funk­ci­jas laikinai vyk­dan­ti ūk­ve­dė Ire­na Mal­danie­nė tvir­ti­no apie tai nie­ko ne­ži­nan­ti.

Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­me ug­dy­mo įstai­ga api­bū­di­na­ma kaip for­ma­lio­jo ar ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­ga. O straips­ny­je dėl al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų var­to­ji­mo ri­bo­ji­mo įvar­dy­tas drau­di­mas juos var­to­ti lais­vės at­ėmi­mo, ka­ri­nė­se ir su­ka­rin­tos tar­ny­bos, po­li­ci­jos ir ki­to­se sta­tu­ti­nė­se, svei­ka­tos prie­žiū­ros, ug­dy­mo įstai­go­se ir jų te­ri­to­ri­jo­se.

 

„At­ei­ty­je gal ir ne­da­ry­si­me ug­dy­mo įstai­go­se“

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė at­siun­tė Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo vie­ną iš drau­di­mų var­to­ti šiuos svai­giuo­sius gė­ri­mus punk­tų, ku­ria­me nu­ma­ty­ta, kad tai drau­džia­ma vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jo­se bei įstai­go­se, o ši nuo­sta­ta ne­tai­ko­ma šių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų pa­tal­po­se vyks­tan­čiuo­se ofi­cia­liuo­se pri­ėmi­muo­se, ki­tuo­se pro­to­ko­li­niuo­se ren­gi­niuo­se, san­tuo­kų įre­gist­ra­vi­mo ce­re­mo­ni­jo­je.

Tai­gi, Me­no ir spor­to mo­kyk­lo­je per Vals­ty­bės die­ną vy­kęs ren­gi­nys pri­ly­gin­tas ofi­cia­liam pri­ėmi­mui ar pro­to­ko­li­niam ren­gi­niui, ne­pai­sant ki­tos įsta­ty­mi­nės nuo­sta­tos, kad al­ko­ho­lį drau­džia­ma var­to­ti ug­dy­mo įstai­go­se.

Me­ro pa­si­tei­ra­vus, ar at­ei­ty­je bus or­ga­ni­zuo­ja­mi to­kie pri­ėmi­mai kaip da­bar Dau­guo­se, jis at­sa­kė: „At­ei­ty­je gal ir ne­da­ry­si­me ug­dy­mo įstai­go­se.“

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė da­bar­ti­nį ren­gi­nį Me­no ir spor­to mo­kyk­lo­je pa­va­di­no va­ka­rie­ne, ku­ri ra­jo­no biu­dže­tui ne­kai­na­vo, tai pa­deng­ta iš rė­mė­jų lė­šų.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.