Aly­taus pie­ni­nė­je ga­mi­na­mi pro­duk­tai be lak­to­zės grei­tai ta­po pa­klau­sūs (2)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
„Pie­no pro­duk­tai be lak­to­zės – tai pro­duk­tai be pie­no cuk­raus. Juos ga­min­da­mi į pie­ną pi­la­me fer­men­tą lak­ta­zę, ku­ri pie­no cuk­rų su­skai­do į gliu­ko­zę ir ga­lak­to­zę. Pie­no pro­duk­tus be lak­to­zės daž­niau­siai var­to­ja vy­res­nio am­žiaus žmo­nės ir vai­kai“, – sa­kė Alytaus pieninės tech­no­lo­gė Neringa Var­že­vi­čie­nė.
„Pie­no pro­duk­tai be lak­to­zės – tai pro­duk­tai be pie­no cuk­raus. Juos ga­min­da­mi į pie­ną pi­la­me fer­men­tą lak­ta­zę, ku­ri pie­no cuk­rų su­skai­do į gliu­ko­zę ir ga­lak­to­zę. Pie­no pro­duk­tus be lak­to­zės daž­niau­siai var­to­ja vy­res­nio am­žiaus žmo­nės ir vai­kai“, – sa­kė Alytaus pieninės tech­no­lo­gė Neringa Var­že­vi­čie­nė.
„Nor­fos“ įmo­nių gru­pei pri­klau­san­ti ben­dro­vė „Ri­vo­na“ Aly­taus pie­ni­nę val­do jau aš­tuo­nio­li­ka me­tų. Čia ga­mi­na­ma dau­giau nei 70 rū­šių įvai­rių pie­no pro­duk­tų. O per­nykš­tį sau­sį rin­kai im­ta siū­ly­ti pie­ni­nės tech­no­lo­gų su­kur­tus pro­duk­tus be lak­to­zės. Pir­miau­sia – pie­ną, po to – jo­gur­tus, varš­kę, šį­met – grie­ti­nę. Kaip sa­ko pie­ni­nės tech­no­lo­gai, pro­duk­tai be lak­to­zės grei­tai ta­po pa­klau­sūs, to net ne­si­ti­kė­ta.

„Ben­drau­ja­me su pir­kė­jais, jie tei­rau­da­vo­si pie­no pro­duk­tų be lak­to­zės“

Taip tei­gia Aly­taus pie­ni­nės ga­my­bos va­do­vė Lai­ma Ba­lio­nie­nė ir pri­du­ria: „Ir pa­tys esa­me pir­kė­jai, daž­nai lan­ko­mės pre­ky­bos cen­truo­se, to­dėl ma­to­me, ko­kių pro­duk­tų žmo­nės ieš­ko. Kai ne vie­ną­kart te­ko iš­girs­ti, kaip žmo­nės tei­rau­ja­si pie­no pro­duk­tų be lak­to­zės, pa­gal­vo­jo­me, jog ga­li­me pra­dė­ti juos ga­min­ti. To­kius pro­duk­tus ga­mi­na ir ki­tos Lie­tu­vos pie­ni­nės, jų at­si­ve­ža­ma ir iš už­sie­nio, ko­dėl mums ne­už­si­im­ti pie­no pro­duk­tų be lak­to­zės ga­my­ba?“

Šių pro­duk­tų ga­my­bos pro­ce­są su­kū­rė Aly­taus pie­ni­nės tech­no­lo­gė Ne­rin­ga Var­že­vi­čie­nė. Jos tvir­ti­ni­mu, pie­no pro­duk­tų be lak­to­zės rin­ko­je bu­vo ne­daug, pa­ly­gin­ti ma­žas ir jų asor­ti­men­tas.

Tad per­nykš­tį sau­sį Aly­taus pie­ni­nė rin­kai pa­siū­lė pir­mą pro­duk­tą be lak­to­zės – 3,5 proc. rie­bu­mo pie­ną. Pa­ste­bė­jus jo di­de­lį per­ka­mu­mą, per­nykš­tį ru­de­nį pra­dė­ti ga­min­ti ki­ti pro­duk­tai be šios pie­no su­de­da­mo­sios da­lies – 2 proc. rie­bu­mo jo­gur­tai, 9 proc. rie­bu­mo bi­ri varš­kė 400 gra­mų pa­kuo­tė­se ir to­kio pat rie­bu­mo trin­ta varš­kė 180 gra­mų pa­kuo­tė­se.

O šį sau­sį Aly­tu­je vei­kian­čios pie­ni­nės dar­buo­to­jai pir­kė­jams pa­tei­kė 15 proc. rie­bu­mo grie­ti­nę be lak­to­zės, ba­lan­dį – 30 proc. rie­bu­mo to­kią pat grie­ti­nę.

Vi­si šie pro­duk­tai tu­ri „Pie­me­nė­lio“ žen­klą ir jais dau­giau­sia pre­kiau­ja­ma pre­ky­bos tin­kluo­se „Nor­fa“.

 

Pro­duk­tus per­ka ir ki­tos įmo­nės

„Pie­no pro­duk­tai be lak­to­zės – tai pro­duk­tai be pie­no cuk­raus. Juos ga­min­da­mi į pie­ną pi­la­me fer­men­tą lak­ta­zę, ku­ri pie­no cuk­rų su­skai­do į gliu­ko­zę ir ga­lak­to­zę. Pie­no pro­duk­tus be lak­to­zės daž­niau­siai var­to­ja vy­res­nio am­žiaus žmo­nės ir vai­kai. Vi­si šie pro­duk­tai yra iš­tir­ti ak­re­di­tuo­jo­je la­bo­ra­to­ri­jo­je, tad pir­kė­jai ga­li jaus­tis ra­mūs, jie yra ko­ky­biš­ki ir sa­vo su­dė­ty­je tik­rai ne­tu­ri lak­to­zės“, – sa­kė tech­no­lo­gė N.Var­že­vi­čie­nė.

Ją pa­pil­dy­da­mas ki­tas Aly­taus pie­ni­nės tech­no­lo­gas Li­nas Sie­niu­tis pa­reiš­kė, kad šiuos pro­duk­tus iš pa­čios pie­ni­nės per­ka ir ki­tos Lie­tu­vos įmo­nės, ga­mi­nan­čios lie­ti­nius bly­nus, kol­dū­nus ar varš­kė­čius: „To­kie ga­mi­niai yra pa­žy­mė­ti, kad ga­my­bo­je nau­do­ti pie­no pro­duk­tai be lak­to­zės. Kas ieš­ko to­kių pro­duk­tų, tik­rai ati­džiai skai­to už­ra­šus ant jų. Ant mū­sų ga­mi­nių pa­kan­ka­mai di­de­lė­mis rai­dė­mis už­ra­šy­ta, kad jie be lak­to­zės.“

 

Gal­vo­ja­ma ga­min­ti fer­men­ti­nį sū­rį ir le­dus be lak­to­zės

Aly­taus pie­ni­nės ga­my­bos va­do­vės L.Ba­lio­nie­nės tei­gi­mu, pro­duk­tai be lak­to­zės da­bar su­da­ro iki 10 proc. vi­sos čia ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos. Kad bus to­kie pa­klau­sūs šie pro­duk­tai, pa­sak įmo­nės tech­no­lo­gų, net ne­si­ti­kė­ta. Dau­giau­sia nu­per­ka­ma pie­no be mi­nė­tos pie­no su­de­da­mo­sios da­lies.

Šian­dien pie­ni­nės tech­no­lo­gai svars­to, kad reik­tų pra­dė­ti ga­min­ti fer­men­ti­nį sū­rį ir le­dus be lak­to­zės, ku­rie, jų įsi­ti­ki­ni­mu, taip pat tu­rė­tų pa­klau­są tarp pir­kė­jų.

Iš vi­so Aly­taus pie­ni­nė­je ga­mi­na­ma apie 70 rū­šių pie­no pro­duk­tų, iš jų – dau­giau nei 20 su „Pie­me­nė­lio“ žen­klu.

Pie­ni­nė sa­vo pir­kė­jams siū­lo ne tik pie­ną, grie­ti­nę, ke­fy­rą, varš­kės sū­rius ar jo­gur­tus, bet ir rau­gin­tas pa­su­kas, rūg­pie­nį, rau­gin­tų pa­su­kų gė­ri­mą, iš­rū­gų gė­ri­mą, svies­tą, ly­dy­tus sū­re­lius.

„Ri­vo­nos“ aš­tuo­nio­li­ka me­tų val­do­mo­je Aly­taus pie­ni­nė­je fer­men­ti­nių sū­rių ce­chas pra­dė­jo veik­ti prieš še­še­rius me­tus, čia ga­mi­na­mas dvie­jų rū­šių pus­kie­tis sū­ris. Pa­vyz­džiui, per­nai fer­men­ti­nio sū­rio į rin­ką pa­teik­ta be­veik 340 to­nų.

 

Šil­tuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu le­dai ga­mi­na­mi vi­są pa­rą

Šil­tuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu po­pu­lia­riau­sias Aly­taus pie­ni­nės pro­duk­tas yra le­dai. Tad šį­met kaip ir kas­met nuo ge­gu­žės pra­džios iki rug­sė­jo vi­du­rio, o jei šil­ti orai už­si­tę­sia – ir il­giau, jie čia ga­mi­na­mi vi­są pa­rą.

Dzū­ki­jos sos­ti­nės pie­ni­nės dar­buo­to­jai per pa­rą le­dų pa­ruo­šia apie 90 tūkst. por­ci­jų. Jie yra tri­jų pa­va­di­ni­mų – „Pie­me­nė­lio“, „Lo­lo“ ir „N“.

Aly­taus pie­ni­nės le­dų ga­li­ma ras­ti ne tik vie­ti­nė­je rin­ko­je, jie dar eks­por­tuo­ja­mi į Vo­kie­ti­ją ir Olan­di­ją.

Per­nai Aly­taus pie­ni­nės apy­var­ta sie­kė 20,9 mln. eu­rų be PVM, čia pa­ga­min­ta 15,3 tūkst. to­nų pro­duk­ci­jos. Šiuo me­tu čia dir­ba per 80 žmo­nių.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.