Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rė Gab­rie­lė Dam­baus­kai­tė: „Kiek­vie­nas dar­bas tu­ri bū­ti at­lik­tas lai­ku ir su mei­le” (2)

Rūta Jasionienė, ruta@ana.lt
Gabrielė Dambauskaitė.
Gabrielė Dambauskaitė: „Man svar­bu, kad kiek­vie­nas mo­ky­to­jas, dar­buo­to­jas at­ei­tų į dar­bą su no­ru, o mo­ki­niai jaus­tų­si sau­gūs.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
„Jei esi at­si­da­vęs sa­vo sva­jo­nei, kryp­tin­gai su­si­tel­kęs dir­bi, ga­li kon­cer­tuo­ti net Ame­ri­ko­je, mu­zi­kos kal­ba skleis­ti tai­ką ir ties­ti til­tus tarp vi­sų ge­ros va­lios žmo­nių. Tai­gi, da­bar sim­fo­ni­nis or­kest­ras „Sva­jo­nė“ tu­ri sva­jo­nę nu­vyk­ti į JAV“, – sa­ko Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rė Gab­rie­lė Dam­baus­kai­tė.

– Ką į gy­ve­ni­mą at­si­ne­šė­te iš sa­vo sū­du­viš­kų šak­nų?

–Vie­nas svar­biau­sių gy­ve­ni­me da­ly­kų – šei­ma ir san­ty­kis su ja. Tė­vai įskie­pi­jo mo­ra­li­nes ver­ty­bes ir po­žiū­rį, kad kiek­vie­nas dar­bas tu­ri bū­ti at­lik­tas lai­ku ir su mei­le. Nuo pat ma­žens iš­mo­kau ras­ti ben­drą kal­bą su bet ku­riuo žmo­gu­mi, jau­nes­niu ar vy­res­niu, iš­klau­sy­ti ir pa­tar­ti.

 

– O koks bu­vo Jū­sų mu­zi­ki­nis ke­lias iki Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rės pa­rei­gų?

– Mu­zi­ki­nis ke­lias pra­si­dė­jo jau nuo pat vai­kys­tės, ka­dan­gi kas die­ną gir­dė­da­vau mu­zi­ką. Ir da­bar pri­si­me­nu, kai gu­lė­da­vau va­ka­re lo­vy­tė­je ir gir­dė­da­vau, kaip ma­ma gro­ja pia­ni­nu. Kai gir­dė­da­vau mu­zi­ką, ap­sup­da­vo ma­ne ra­my­bės jaus­mas, ma­tyt, to­dėl pa­si­rin­kau mu­zi­ki­nį ke­lią.

Nuo sep­ty­ne­rių me­tų įsto­jau į Ma­ri­jam­po­lės mu­zi­kos mo­kyk­lą, mo­kiau­si skam­bin­ti for­te­pi­jo­nu. Bai­gu­si ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lą įsto­jau į Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tą ir bai­giau mu­zi­kos pe­da­go­gi­kos ba­ka­lau­ro ir mu­zi­kos edu­ko­lo­gi­jos ma­gist­ro stu­di­jas. Stu­di­jų me­tais te­ko at­lik­ti pe­da­go­gi­nę prak­ti­ką Por­tu­ga­li­jo­je. 2018 me­tais lai­mė­jau Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gų kon­kur­są ir iš Vil­niaus at­vy­kau į Aly­tų. O nuo 2022 me­tų va­sa­rio 1 die­nos va­do­vau­ju Mu­zi­kos mo­kyk­lai.

 

– Ar jau su­si­dė­lio­jo­te sa­vo as­me­ni­nį Aly­taus že­mė­la­pį? Ko­kie tie aly­tiš­kiai Jums at­ro­do?

– Kol ne­at­vy­kau į Aly­tų, ma­ne trauk­da­vo di­de­li mies­tai, daug žmo­nių, grei­tas tem­pas ir vis­ko tiek daug vie­nu me­tu sva­jo­nių mies­te – Vil­niu­je. Kai at­si­kraus­čiau į Aly­tų, vis­kas ap­si­ver­tė aukš­tyn ko­jo­mis: Aly­tus – mies­tas miš­ke, o Mu­zi­kos mo­kyk­la – pu­šy­ne. Nuo pir­mo at­va­žia­vi­mo į Aly­tų ma­ne pa­ke­rė­jo ra­my­bė ir ža­lu­ma, drau­giš­ki, dos­nūs, nuo­šir­dūs, ge­ri aly­tiš­kiai. Pui­kiai pri­si­me­nu pir­mas sa­vai­tes Aly­tu­je, kaip aly­tiš­kiai įdo­miai pa­aiš­ki­na, kaip ras­ti vie­tą. Skam­ba maž­daug taip: nu­si­leisk nuo kal­niu­ko, pa­suk į deš­nę ir pa­kilk į kal­niu­ką, po kai­re nuo kal­niu­ko ma­ty­si…

 

– Toks tra­di­ci­nis klau­si­mas: ar yra ką veik­ti Aly­tu­je jau­nam žmo­gui?

– Ste­bi­na Aly­tus – kiek čia daug veik­lų ir ren­gi­nių. Kiek­vie­ną die­ną Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je or­ga­ni­zuo­ja­mi ren­gi­niai, kon­cer­tai, fes­ti­va­liai, kon­kur­sai (ir net po ke­le­tą). Šeš­ta­die­niais re­pe­tuo­ja Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los sim­fo­ni­nis or­kest­ras „Sva­jo­nė“. O ką jau kal­bė­ti apie ren­gi­nius mies­te, ki­to­se įstai­go­se. Jau­nam žmo­gui veik­los tik­rai yra, tik rei­kia no­ro, lai­ko ei­ti ir pa­ma­ty­ti.

 

– Vie­na iš te­ori­jų tei­gia, kad nau­jos kar­tos ly­de­rys­tė yra ko­man­di­nė ly­de­rys­tė. Ir šiuo­lai­ki­nis ly­de­ris vi­suo­met yra mo­ki­nys. Gim­ta­die­nio pro­ga Jus svei­ki­nu­siai Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los ben­druo­me­nei sa­kė­te, kad kas­dien mo­ko­tės iš ko­man­dos, bet ti­ki­tės, kad ir jai duo­da­te. Kaip Jums se­ka­si va­do­vau­ti?

– Dirb­da­ma Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je direktoriaus pa­va­duo­to­ja, spė­jau pa­žin­ti mo­ki­nius ir mo­ky­to­jus, drau­ge ana­li­zuo­da­vo­me veik­los sėk­mes ir ga­li­my­bes, to­dėl, ei­da­ma į mo­kyk­los va­do­vo pa­rei­gas, ge­rai ži­no­jau pir­muo­sius žings­nius: tar­siuo­si ir pla­nuo­siu drau­ge, su­si­tik­siu su sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jo­mis.

Ši mo­kyk­la, sa­vo pa­sie­ki­mais ge­rai ži­no­ma Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je, – tai mu­zi­kos šven­to­vė, į ku­rią mo­ki­niai at­ei­na džiaug­tis, kur­ti ir džiu­gin­ti sa­vo ta­len­tu ki­tus. Siek­da­mi der­mės su Aly­taus mies­to švie­ti­mo stra­te­gi­ja, mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­mis, sten­gia­mės iš­lai­ky­ti sta­bi­lu­mą, pa­sie­ki­mus, ver­ty­bes, tra­di­ci­jas ir ne­su­sto­ti, nes gy­ve­ni­mas dik­tuo­ja nau­jas są­ly­gas. Kar­tu su mo­ky­to­jais ieš­ko­me pa­trauk­lių me­to­dų, da­li­ja­mės ge­rą­ja mo­ky­to­jų pa­tir­ti­mi Lie­tu­vo­je ir už jos ri­bų. Man svar­bu, kad kiek­vie­nas mo­ky­to­jas, dar­buo­to­jas at­ei­tų į dar­bą su no­ru, o mo­ki­niai jaus­tų­si sau­gūs.

– „Šian­dien lan­kiau­si tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se „Mu­zi­ki­nė ma­žų­jų mo­zai­ka“. Bu­vau pri­blokš­tas, ge­rą­ja pras­me. Ma­žu­čiu­kai vai­kai at­si­sto­ja ant sce­nos su in­stru­men­tais, ku­rie ko ne už juos di­des­ni, ir grie­žia gra­žiau­sias me­lo­di­jas. Po to­kių įspū­džių pui­ki nuo­tai­ka penk­ta­die­niui ga­ran­tuo­ta! Ar ži­no­jo­te, kad Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­la mū­sų ma­žų­jų aly­tiš­kių ta­len­tus pra­de­da la­vin­ti jau nuo 3 me­tu­kų am­žiaus? Vi­so­je Lie­tu­vo­je vos ke­lios mo­kyk­los dir­ba su to­kiais ma­žais mu­zi­kan­tais. Au­gink ta­len­tus, Aly­tau.“ Sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je ra­šė me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.

Jūs ir­gi esa­te ta mo­ky­to­ja, ku­ri mo­ko tri­me­čius? Ka­da sau pa­sa­ko­te, kad pa­mo­ka pa­vy­ko? Kas la­biau­siai džiu­gi­na?

– Taip, Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je mo­kau ma­žy­lius nuo 3 me­tų. Pa­mo­ko­je mes dai­nuo­ja­me, šo­ka­me, ty­ri­nė­ja­me sa­vo bal­są, rit­muo­ja­me, žai­džia­me mu­zi­ki­nius žai­di­mus. Įvai­rios mu­zi­kos klau­sy­mas, ak­ty­vus da­ly­va­vi­mas mu­zi­ki­nė­je veik­lo­je la­vi­na pro­ti­nę ma­žy­lio veik­lą bei pa­de­da jam ge­riau su­vok­ti ir kon­tro­liuo­ti sa­vo emo­ci­jas. Tre­čiai­siais gy­ve­ni­mo me­tais mu­zi­ka la­bai vei­kia vai­ko mąs­ty­mą. Pats svar­biau­sias gar­sas ma­žam vai­kui yra jo pa­ties bal­sas. Dai­na­vi­mas ma­žiems vai­kams yra ne tik ma­lo­nu­mas, bet ir dar vie­na gar­sų ty­ri­nė­ji­mo for­ma.

Sėk­min­giau­sia pa­mo­ka, kai mo­ki­nys pa­da­ro pa­žan­gą. Kiek­vie­no mo­ki­nio pa­žan­ga ir ga­li­my­bės la­bai skir­tin­gos. Pa­sie­ki­mų ir pa­žan­gos ver­ti­ni­mas yra grin­džia­mas in­di­vi­du­a­lios pa­žan­gos ver­ti­ni­mo prin­ci­pu, ly­gi­na­mi mo­ki­nio pa­sie­ki­mai su anks­tes­niai­siais.

 

– Koks ypa­tin­gas su­si­ti­ki­mas jau įvy­ko, Jums esant di­rek­to­re? Ką no­rė­tu­mė­te pa­kvies­ti kon­cer­tuo­ti Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je? O gal yra sva­jo­nė, kad mo­ki­niai kur kon­cer­tuo­tų?

– Ypa­tin­gas su­si­ti­ki­mas vy­ko 2022 me­tų rug­pjū­tį. Tai bu­vo Mu­zi­kos mo­kyk­los jau­ni­mo sim­fo­ni­nio or­kest­ro „Sva­jo­nė“ ir an­sam­blio „The Ame­ri­can Vi­ruo­si“ (JAV) pro­jek­tas „Mu­zi­ka – ge­riau­sias til­tas tarp žmo­nių“. Po kon­cer­tų Aly­tu­je – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė­je, šiems at­li­kė­jams tar­pi­nin­kau­jant, kon­cer­ti­nė agen­tū­ra Ame­ri­ko­je In­ter­mu­se Per­for­ming Ar­tists Bu­re­au pa­kvie­tė or­kest­rą su­reng­ti kon­cer­tus Niu­jor­ke, Va­šing­to­ne, Bal­ti­mo­rė­je, Vir­dži­ni­jo­je ir Fi­la­del­fi­jo­je.

Sa­vo kon­cer­ti­ne ke­lio­ne JAV no­ri­me pa­ro­dy­ti, kad vos 51 tūkst. 800 gy­ven­to­jų tu­rin­čia­me Aly­tu­je jau­ni­mui su­da­ro­mos pui­kios ga­li­my­bės puo­se­lė­ti sa­vo mu­zi­ki­nį ta­len­tą ir kū­ry­biš­ku­mą, čia yra uni­ka­lus vai­kų ir jau­ni­mo sim­fo­ni­nis or­kest­ras „Sva­jo­nė“. Gy­ven­da­mi vi­sai ša­lia ka­ro zo­nos, ne­pa­si­duo­da­me bai­mei, ne­tik­ru­mui ir ne­pa­si­ti­kė­ji­mui, ug­do­me jau­nus žmo­nes bū­ti jaut­rius, stip­rios dva­sios, kū­ry­bin­gus ir sten­gia­mės tai da­ry­ti kaip ga­li­me ge­riau. Jei esi at­si­da­vęs sa­vo sva­jo­nei, kryp­tin­gai su­si­tel­kęs dir­bi, ga­li kon­cer­tuo­ti net Ame­ri­ko­je, mu­zi­kos kal­ba skleis­ti tai­ką ir ties­ti til­tus tarp vi­sų ge­ros va­lios žmo­nių. Tai­gi, da­bar sim­fo­ni­nis or­kest­ras „Sva­jo­nė“ tu­ri sva­jo­nę nu­vyk­ti į JAV.

Nu­tie­sė­me til­tus už At­lan­to van­de­ny­no, vy­ko nuo­to­li­nis kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo se­mi­na­ras „Rak­tai į spal­vą“ – for­te­pi­jo­no meist­riš­ku­mo pa­mo­ka su pia­nis­te, kom­po­zi­to­re prof. Eli­za­beth Bo­row­sky (JAV). Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je vie­šė­jo moks­lų dak­ta­ras, ki­ne­zi­te­ra­peu­tas Sa­mu­e­lis Ta­cas (Niu­jor­kas, JAV). Aly­tu­je sve­čia­vo­si Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos vio­lon­če­li­nin­kas, pe­da­go­gas, di­ri­gen­tas Da­vi­das Ge­rin­gas.

Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­la gar­si­na Lie­tu­vą tarp­tau­ti­niu ly­giu. Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je vy­ko VI tarp­tau­ti­nis in­stru­men­ti­nės mu­zi­kos kon­kur­sas „Mu­zi­ki­nė ma­žų­jų mo­zai­ka 2023“, nuo­to­li­nė tarp­tau­ti­nė moks­li­nė-prak­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja „Po­zi­ty­vu­sis me­ni­nis ug­dy­mas: są­ly­čio taš­kai ir per­spek­ty­vos“. Mu­zi­kos mo­kyk­los dar­buo­to­jų gru­pė da­ly­va­vo Eras­mus+ pro­jek­to veik­lo­se Is­pa­ni­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je, Por­tu­ga­li­jo­je, Kip­re.

2022 me­tų lap­kri­čio 18-oji bu­vo ypa­tin­ga mo­kyk­los ben­druo­me­nei, jos bi­čiu­liams, Aly­tui, sve­čiams ir vi­siems, kam rū­pi pro­fe­sio­na­lus mu­zi­ki­nis ug­dy­mas. Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los 65-me­čio ju­bi­lie­jaus ren­gi­ny­je mies­to te­at­ro Di­džio­jo­je sa­lė­je ne­trū­ko svei­ki­ni­mų, emo­ci­jų ir, ži­no­ma, mu­zi­kos.

Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je or­ga­ni­zuo­ja­mos ir pa­ro­dos: Dzū­ki­jos kraš­to tau­to­dai­li­nin­kės Li­nos Ža­liaus­kie­nės šiau­di­nių so­dų pa­ro­da „So­dai, so­de­liai, šiau­dų dva­re­liai“, gin­ta­ro dir­bi­nių pa­ro­da ,,Jū­ra­tės ir Kas­ty­čio do­va­nos“, tau­to­dai­li­nin­kės Re­na­tos Žiū­kie­nės tau­ti­nių juos­tų pa­ro­da „Skam­ban­čios spal­vos“, au­ten­tiš­kų lie­tu­vių liau­dies in­stru­men­tų mo­li­nu­kų pa­ro­da „Ką kal­ba mo­li­nu­kai“, me­džio dro­žė­jo, skulp­to­riaus Ar­tū­ro Ja­nic­ko kū­ry­bi­nių dar­bų pa­ro­da „Mu­zi­ka gam­to­je“.

 

TRUMPAI

– Ka­va ar ar­ba­ta? Kur ji Jums ska­ni Aly­tu­je?

– Ka­va. Ska­niau­sia ka­va ten, kur ge­ra kom­pa­ni­ja.

– Ko­kia mu­zi­ka skam­ba Jū­sų au­to­mo­bi­ly­je, na­muo­se, kai ne­dir­ba­te?

– Mėgs­tu šiuo­lai­ki­nę mu­zi­ką, šiuo­lai­ki­nę lie­tu­viš­ką mu­zi­ką

– Ko­kių lais­va­lai­kio po­mė­gių tu­ri­te?

– Va­ži­nė­ji­mas dvi­ra­čiu, ke­lia­vi­mas, spor­ta­vi­mas, kny­gų skai­ty­mas, vaikš­čio­ji­mas, fil­mų žiū­rė­ji­mas,

– Ko­kią kny­gą šiuo me­tu skai­to­te?

Le­o­ni­das Mel­ni­kas „Ma­est­ro Sau­lius Son­dec­kis. Di­ri­gen­tas ir mo­ky­to­jas (I to­mas)“ ir Gin­ta­rė Da­vai­nie­nė „Sva­jo­nę pa­versk tik­ro­ve. Kaip gau­ti tai, ko iš tie­sų no­ri“.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.