Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je ne­be­lie­ka frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė” (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Va­lius Mi­ce­vi­čius: „Da­bar tik­rai ne­gal­vo­ju jung­tis prie ki­tų frak­ci­jų.“ Zitos Stan­ke­vi­či­en­ės nuotr.
Va­lius Mi­ce­vi­čius: „Da­bar tik­rai ne­gal­vo­ju jung­tis prie ki­tų frak­ci­jų.“ Zitos Stan­ke­vi­či­en­ės nuotr.
Bir­že­lio 30-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pra­neš­ta, kad iš frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ pa­si­trau­kia Va­lius Mi­ce­vi­čius. Jo­je ne­be­li­kus Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­ma­ty­tam mi­ni­ma­liam ta­ry­bos na­rių skai­čiui, to­kia frak­ci­ja mies­to ta­ry­bo­je nu­sto­ja gy­vuo­ti.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je frak­ci­ja „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ įsi­kū­rė be­veik prieš dve­jus me­tus. Jo­je dir­bo trys ta­ry­bos na­riai – Ge­di­mi­nas Dauk­šys, Va­lius Mi­ce­vi­čius ir Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, ku­ris va­do­va­vo frak­ci­jai.

Vi­si jie į šios ka­den­ci­jos ta­ry­bą bu­vo iš­rink­ti pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą. Ta­čiau iš aso­cia­ci­jos „Už Aly­tų“ pa­si­trau­kė dėl ki­lu­sių ne­su­ta­ri­mų.

Bir­že­lio 30-ąją vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pra­neš­ta, kad frak­ci­ją „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ pa­lie­ka V.Mi­ce­vi­čius.

Va­do­vau­jan­tis Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos frak­ci­ją tu­ri su­da­ry­ti ma­žiau­siai trys na­riai. Tad mies­to ta­ry­bo­je frak­ci­ja „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ nu­sto­ja gy­vuo­ti.

Tre­čia ka­den­ci­ja mies­to ta­ry­bo­je dir­ban­tis V.Mi­ce­vi­čius sa­kė, kad as­me­ni­nis ap­si­spren­di­mas lė­mė pa­lik­ti šią frak­ci­ją: „Da­bar tik­rai ne­gal­vo­ju jung­tis prie ki­tų frak­ci­jų.“

S.Le­o­na­vi­čius tvir­ti­no, kad jis ne­bu­vo in­for­muo­tas apie ko­le­gos iš­ėji­mą iš frak­ci­jos.

Aly­tu­je yra įsi­kū­ru­si ir aso­cia­ci­ja „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“, va­do­vau­ja­ma S.Le­o­na­vi­čius. Tarp jos stei­gė­jų yra ir V.Mi­ce­vi­čius. Jis tei­gė ke­ti­nan­tis iš­ei­ti ir iš aso­cia­ci­jos.

Šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je, ne­be­li­kus mi­ni­ma­liam na­rių skai­čiui, su­by­rė­jo Vals­tie­čių ir ža­lių­jų sa­jun­gos frak­ci­ja. Įsi­kū­rė Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė.

Da­bar mies­to ta­ry­bo­je lie­ka ke­tu­rios frak­ci­jos – So­cial­de­mok­ra­tų, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, „Už Aly­tų“, „Aly­taus pi­lie­čių“ ir Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.