Aly­taus li­go­ni­nei lai­ki­nai va­do­vaus da­bar­ti­nis di­rek­to­rius (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Dabartinis Alytaus ligoninės direktorius Artūras Vasiliauskas lai­ki­nai šiai gy­dy­mo įstai­gai va­do­vaus iki pa­rei­gas pra­dės ei­ti kon­kur­so bū­du pa­rink­tas va­do­vas, bet ne il­giau kaip vie­ne­rių me­tų lai­ko­tar­pį. Vytauto V. STANIONIO nuotr.
Dabartinis Alytaus ligoninės direktorius Artūras Vasiliauskas lai­ki­nai šiai gy­dy­mo įstai­gai va­do­vaus iki pa­rei­gas pra­dės ei­ti kon­kur­so bū­du pa­rink­tas va­do­vas, bet ne il­giau kaip vie­ne­rių me­tų lai­ko­tar­pį. Vytauto V. STANIONIO nuotr.
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės da­li­nin­kų – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me nu­tar­ta pa­ves­ti šios di­džiau­sios Aly­taus ap­skri­ty­je gy­dy­mo įstai­gos va­do­vo funk­ci­jas lai­ki­nai vyk­dy­ti da­bar­ti­niam di­rek­to­riui Ar­tū­rui Va­si­liaus­kui. Jo pas­ta­ro­ji įsta­ty­miš­kai nu­ma­ty­ta pen­ke­rių me­tų va­do­va­vi­mo li­go­ni­nei ka­den­ci­ja bai­gia­si lie­pos 4-ąją, o di­rek­to­rius kon­kur­so bū­du dar ne­pa­rink­tas.

Kon­kur­sas bu­vo at­šauk­tas

Ba­lan­džio pa­bai­go­je po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­pa­ži­no ne­te­ku­siu ga­lios me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio po­tvar­kį dėl kon­kur­so Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­rei­goms ei­ti pa­skel­bi­mo.

Ta­ry­ba to­kį spren­di­mą pri­ėmė, ga­vu­si raš­tą iš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, dėl ku­rios ta­pi­mo li­go­ni­nės da­li­nin­ke jau bu­vo pra­dė­tos tei­si­nės pro­ce­dū­ros. Mi­nis­te­ri­ja re­ko­men­da­vo at­šauk­ti kon­kur­są, nes tai sku­bo­tas veiks­mas ir ne­už­tik­ri­nan­tis at­vi­ro bei skaid­raus bū­si­mų li­go­ni­nės da­li­nin­kų ben­dra­dar­bia­vi­mo įstai­gos val­dy­me, o li­go­ni­nės va­do­vas tu­rės įgy­ven­din­ti abie­jų da­li­nin­kų pri­im­tus spren­di­mus.

Ta­me pa­čia­me ba­lan­džio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­im­tas ir ga­lu­ti­nis spren­di­mas dėl vals­ty­bės, ku­riai at­sto­vau­ja Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, ta­pi­mo Aly­taus li­go­ni­nės da­li­nin­ke. Pri­ėmus šį spren­di­mą, vi­suo­ti­nia­me da­li­nin­kų su­si­rin­ki­me po 50 proc. bal­sų įgi­jo mi­nis­te­ri­ja ir mies­to sa­vi­val­dy­bė.

Tuo­met, kai mies­to ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą dėl me­ro po­tvar­kio skelb­ti li­go­ni­nės di­rek­to­riaus kon­kur­są pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios, jau bu­vo pa­si­bai­gęs net pre­ten­den­tų į šias pa­rei­gas pa­reiš­ki­mų pri­ėmi­mo lai­kas. Di­džiau­sios Aly­taus ap­skri­ty­je gy­dy­mo įstai­gos va­do­vu pre­ten­da­vo tap­ti dau­giau nei de­šimt as­me­nų ir ne vien aly­tiš­kių.

 

Pri­rei­kė lai­ki­no va­do­vo

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, kol kas mies­to ta­ry­ba dar nė­ra pa­tvir­ti­nu­si su mi­nis­te­ri­ja su­de­rin­tų li­go­ni­nės di­rek­to­riaus kon­kur­so są­ly­gų, kon­kur­so ga­lu­ti­niai nuo­sta­tai tu­ri bū­ti pa­tvir­tin­ti li­go­ni­nės da­li­nin­kų vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me, taip pat Re­gist­rų cen­tre įre­gist­ruo­ti nau­ji li­go­ni­nės veik­los įsta­tai: „Tai už­truks, re­a­lu, kad li­go­ni­nės di­rek­to­riaus kon­kur­sas vyks tik ru­de­nį.“

O pas­ta­ro­ji įsta­ty­miš­kai nu­ma­ty­ta pen­ke­rių me­tų va­do­va­vi­mo Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nei ka­den­ci­ja jos di­rek­to­riui A.Va­si­liaus­kui bai­gia­si lie­pos 4-ąją. Tad šios gy­dy­mo įstai­gos da­li­nin­kai vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me tu­rė­jo ap­si­spręs­ti, kas iki kon­kur­so va­do­vaus li­go­ni­nei.

Šią sa­vai­tę vy­ku­sia­me vi­suo­ti­nia­me da­li­nin­kų su­si­rin­ki­me nu­tar­ta pa­ves­ti lai­ki­nai mi­nė­tos gy­dy­mo įstai­gos va­do­vo funk­ci­jas vyk­dy­ti da­bar­ti­niam jos di­rek­to­riui iki pareigas pra­dės ei­ti kon­kur­so bū­du pa­rink­tas va­do­vas, bet ne il­ges­niam kaip vie­ne­rių me­tų lai­ko­tar­piui.

Šią sa­vai­tę mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė kon­kur­są Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­riaus pa­rei­goms ei­ti, nes rug­pjū­čio pa­bai­go­je bai­gia­si da­bar­ti­nio jos va­do­vo Ma­riaus Ja­sai­čio įsta­ty­miš­kai nu­ma­ty­ta pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ja.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.