Aly­taus ko­le­gi­jos ta­ry­ba tu­ri nau­ją pir­mi­nin­ką, nu­teis­tas jos na­rys at­si­sta­ty­di­na iš pa­rei­gų (5)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Marius Jasaitis
„Jau dve­ji me­tai da­ly­vau­ju ko­le­gi­jos ren­gia­mų slau­gy­to­jų bai­gia­muo­siuo­se eg­za­mi­nuo­se kaip ko­mi­si­jos na­rys, to­dėl nu­spren­džiau da­ly­vau­ti ir ko­le­gi­jos ta­ry­bos na­rių at­ran­ko­je“, – sa­kė Alytaus poliklinikos direktorius Marius Ja­sai­tis. Zitos Stankevičienės nuotr.
Pir­mie­ji po­ky­čiai Aly­taus ko­le­gi­jos ta­ry­bo­je – aukš­čiau­sia­me šios švie­ti­mo įstai­gos val­dy­mo or­ga­ne – įvy­ko pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je. Po vyk­dy­tos ke­lių ta­ry­bos na­rių iš iš­orės at­ran­kos vie­nu iš jos na­rių ta­po Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius Ma­rius Ja­sai­tis. Gruo­džio pa­bai­go­je ko­le­gi­jos ta­ry­ba jį iš­si­rin­ko pir­mi­nin­ku. M.Ja­sai­tis šio­se pa­rei­go­se pa­kei­tė Ute­nos ko­le­gi­jos do­cen­tą Gin­tau­tą Bu­žins­ką, ku­rį Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mas jau bu­vo nu­tei­sęs dėl tri­jų nu­si­kals­ta­mų vei­kų. Sau­sio 20-ąją Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pa­li­ko ga­lio­ti jam ne­pa­lan­kų nuosp­ren­dį, tą pa­čią die­ną Aly­taus ko­le­gi­ja ga­vo G.Bu­žins­ko pra­šy­mą at­si­sta­ty­din­ti iš ko­le­gi­jos ta­ry­bos na­rių.

Ža­dė­jo pri­im­ti ap­si­spren­di­mą pa­gal tei­sę ir mo­ra­lę

Aly­taus ko­le­gi­jos aukš­čiau­siam val­dy­mo or­ga­nui – ta­ry­bai bu­vęs Ute­nos ko­le­gi­jos di­rek­to­rius, dabar čia dirbantis docentu, ir bu­vęs tei­sin­gu­mo mi­nist­ras G.Bu­žins­kas va­do­va­vo nuo 2020-ųjų lie­pos.

Per­nykš­čio ba­lan­džio pa­bai­go­je Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mas pri­im­tu ap­kal­ti­na­muo­ju nuosp­ren­džiu jį pri­pa­ži­no kal­tu dėl tri­jų nu­si­kals­ta­mų vei­kų – pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­ba, tur­to iš­švais­ty­mo ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo. Tai su­si­ję su Ute­nos ko­le­gi­jos, kai G.Bu­žins­kas jai va­do­va­vo, tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių ke­lio­nės la­pų klas­to­ji­mu, pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi vyks­tant į ko­man­di­ruo­tes už­sie­ny­je, ko­le­gi­jos lė­šo­mis ap­mo­kant ir vie­na­me lei­di­ny­je pub­li­kuo­jant jo biog­ra­fi­ją, ku­ri, teis­mo nuo­mo­ne, bu­vo Ute­nos ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus as­me­ni­nių am­bi­ci­jų pa­ten­ki­ni­mas.

Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mas Aly­taus ko­le­gi­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­ką pri­pa­ži­no kal­tu dėl sis­te­min­gai vyk­dy­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų ir jam sky­rė 25 tūkst. eu­rų bau­dą. Jam taip pat pri­teis­ta su­mo­kė­ti Ute­nos ko­le­gi­jai be­veik 11 tūkst. eu­rų at­ly­gi­nant pa­da­ry­tą tur­ti­nę ža­lą.

G.Bu­žins­kui už­draus­ta bū­ti iš­rink­tam ar pa­skir­tam į vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jų, įstai­gų, įmo­nių, ne­vals­ty­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ren­ka­mas ar ski­ria­mas pa­rei­gas pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­pį.

Po to­kio ap­kal­ti­na­mo­jo nuos­p­ren­džio Aly­taus ko­le­gi­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, „Aly­taus nau­jie­nų“ pa­klaus­tas, ar ne­ke­ti­nan­tis at­si­sta­ty­din­ti iš šių pa­rei­gų, sa­kė, kad, for­ma­liai žiū­rint, tam nė­ra pa­grin­do, nes nuosp­ren­dį tik­rai skųs Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui. O jei bus nepalankus galutinis teismo sprendimas, ža­dė­jo pri­im­ti ap­si­spren­di­mą pa­gal tei­sę ir mo­ra­lę.

Bu­vo pa­skelb­ta at­ran­ka ta­ry­bos na­riams iš iš­orės

Ka­dan­gi pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Aly­taus ko­le­gi­jos ta­ry­bos na­riams iš iš­orės – ne pa­čios ko­le­gi­jos at­sto­vams bu­vo pa­si­bai­gu­si pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ja, ko­le­gi­ja pa­skel­bė jų at­ran­ką.

Į ko­le­gi­jos ta­ry­bos na­rius pre­ten­da­vo ir Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius, Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos na­rys M.Ja­sai­tis, jam šią at­ran­ką pa­vy­ko lai­mė­ti. „Jau dve­ji me­tai da­ly­vau­ju ko­le­gi­jos ren­gia­mų slau­gy­to­jų bai­gia­muo­siuo­se eg­za­mi­nuo­se kaip ko­mi­si­jos na­rys, to­dėl nu­spren­džiau da­ly­vau­ti ir ko­le­gi­jos ta­ry­bos na­rių at­ran­ko­je“, – sa­kė M.Ja­sai­tis.

Pa­si­kei­tus ta­ry­bos su­dė­čiai, slap­tu bal­sa­vi­mu jo­je bu­vo ren­ka­mas ko­le­gi­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas. Juo iš­rink­tas taip pat M.Ja­sai­tis. Tad nuo per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­gos jis šio­se pa­rei­go­se pa­kei­tė G.Bu­žins­ką. Pas­ta­ra­sis li­ko ko­le­gi­jos ta­ry­bos na­riu, nes jo pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ja ta­ry­bo­je ne­bu­vo pa­si­bai­gu­si.

Tą pa­čią die­ną – Ape­lia­ci­nio teis­mo nuosp­ren­dis ir G.Bu­žins­ko pra­šy­mas

Sau­sio 20-ąją Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį va­di­na­mo­je G.Bu­žins­ko by­lo­je, ku­rio­je jis li­ko nu­teis­tu dėl mi­nė­tų vei­kų. Ta­čiau šis kon­sta­ta­vo, kad pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas ne­tei­sin­gai G.Bu­žins­ko veiks­mus kva­li­fi­ka­vo dar ir kaip jam pa­val­džių as­me­nų su­kurs­ty­mą su­klas­to­ti do­ku­men­tus ir juos pa­nau­do­ti bei ne­tiks­liai nu­sta­tė jo iš­švais­ty­to tur­to ver­tę bei at­ly­gin­ti­nos ža­los dy­dį.

Ape­lia­ci­nis teis­mas pa­tiks­li­no, kad G.Bu­žins­kas iš­švais­tė ne be­veik 11 tūkst. eu­rų, bet be­veik 10 tūkst. eu­rų, ku­riuos jis tu­rės at­ly­gin­ti Ute­nos ko­le­gi­jai.

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo nuosp­ren­dis įsi­tei­sė­jo nuo jo pa­skel­bi­mo die­nos, nors per tris mė­ne­sius nuo pa­skel­bi­mo ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.

Nuosp­ren­džio pa­skel­bi­mo die­ną Aly­taus ko­le­gi­ją pa­sie­kė G.Bu­žins­ko pra­šy­mas at­si­sta­ty­din­ti iš ko­le­gi­jos ta­ry­bos na­rio pa­rei­gų. Tam nu­ro­do­mos ne­de­ta­li­zuo­tos as­me­ni­nės prie­žas­tys, o ne teis­mo nuosp­ren­dis. Ta­čiau pa­gal įsi­tei­sė­ju­sį teis­mo nuosp­ren­dį jis pen­ke­rius me­tus ne­ga­li bū­ti iš­rink­tas, pa­skir­tas į vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų, įstai­gų, įmo­nių, ne­vals­ty­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ren­ka­mas ar ski­ria­mas va­do­vau­ja­mas ar su fi­nan­si­nių asig­na­vi­mų skirs­ty­mu su­si­ju­sias pa­rei­gas.

Tad Aly­taus ko­le­gi­jai teks skelb­ti at­ran­ką į vie­no ta­ry­bos na­rio iš iš­orės vie­tą.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai