Aly­taus ko­le­gi­jo­je įkur­tas STE­AM cen­tras – mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams (3)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Ro­bo­ti­kos ir IT la­bo­ra­to­ri­jo­je Alytaus kolegijoje
Ro­bo­ti­kos ir IT la­bo­ra­to­ri­jo­je (iš kairės) – Alytaus kolegijos direktorius Sigitas Naruševičius, šios laboratorijos me­to­di­nin­kė Edi­ta Griš­kė­nie­nė, Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis ir jo pavaduotoja Jurgita Šukevičienė. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Va­kar, spa­lio 27-ąją, Aly­taus ko­le­gi­jo­je ati­da­ry­tas STE­AM ar­ba in­te­gralaus ug­dy­mo cen­tras, orien­tuo­tas į kom­plek­siš­ką tik­ro­vės reiš­ki­nių pa­ži­ni­mą, jų pri­tai­ky­mą, mo­ki­nių ge­bė­ji­mų ug­dy­mą, mo­ky­to­jų kom­pe­ten­ci­jų to­bu­li­ni­mą gam­tos moks­lų, tech­no­lo­gi­jų, in­ži­ne­ri­jos, me­nų ir ma­te­ma­ti­kos sri­ty­se. Tuo pa­čiu me­tu švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rė Jur­gi­ta Šiugž­di­nie­nė nuo­to­li­niu bū­du pa­skel­bė to­kių cen­trų star­tą Lie­tu­vo­je. Iš vi­so jų tu­ri at­si­ras­ti de­šimt – de­šim­ties ša­lies ap­skri­čių cen­truo­se.

Iki šiol ko­le­gi­ja dir­bo tik su su­au­gu­siais

Kai ku­riuo­se mies­tuo­se iš de­šim­ties ša­lies ap­skri­čių STE­AM cen­trai jau yra pra­dė­ję veik­ti anks­čiau, pa­vyz­džiui, Šiau­liuo­se. Ta­čiau dau­gu­ma jų du­ris tiks­liai­siais moks­lais be­si­do­min­tiems mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams du­ris at­vers pa­laips­niui. Aly­taus ko­le­gi­jo­je jis ati­da­ry­tas spa­lio 27-ąją, tą­dien švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rė J.Šiugž­di­nie­nė nuo­to­li­niu bū­du su­tei­kė star­tą to­kių cen­trų veik­lai ša­ly­je.

„Tiks­lie­ji moks­lai nė­ra mo­ki­nių su­si­do­mė­ji­mas nu­me­ris 1, ti­ki­mės, kad STE­AM taps su­si­do­mė­ji­mo šiais moks­lais cen­trais, jie bus svar­būs ne tik mo­ki­niams, bet ir mo­ky­to­jams“, – sa­kė mi­nist­rė, lin­kė­da­ma cen­truo­se įkve­pian­čių at­ra­di­mų.

Kaip skel­bia mi­nis­te­ri­ja, STE­AM cen­trai pra­dė­ti kur­ti, ga­vus 5,5 mln. eu­rų eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą, juos ku­riant pri­si­dė­jo sa­vi­val­dy­bės ir pa­čios švie­ti­mo įstai­gos. Aly­taus ko­le­gi­jo­je įreng­tas šis cen­tras kai­na­vo apie 0,5 mln. eu­rų.

Ko­le­gi­jo­je veik­sian­čio to­kio cen­tro ati­da­ry­me da­ly­va­vu­si bu­vu­si švie­ti­mo vi­ce­mi­nist­rė Hel­ga Ma­ri­ja Kau­zo­nė pri­si­mi­nė STE­AM cen­trų at­si­ra­di­mo idė­ją: „Pra­dė­jo­me po­pu­lia­rin­ti to­kią idė­ją, lan­kė­mės švie­ti­mo įstai­go­se, tarp jų – ir Aly­taus ko­le­gi­jo­je. No­rė­jo­si, kad tai bū­tų įgy­ven­di­na­ma ne tik iš mi­nis­te­ri­jos pu­sės. Ma­nau, kad tai pa­vy­ko ir tai pri­si­dės prie Lie­tu­vos ino­va­ty­vu­mo.“

Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus Si­gi­to Na­ru­še­vi­čiaus tei­gi­mu, iki šiol ko­le­gi­ja dir­bo tik su su­au­gu­siais, da­bar čia bus ug­do­mi vi­sos Aly­taus ap­skri­ties mo­ki­niai, taip pat su­tei­kia­ma ga­li­my­bė to­bu­lė­ti ir mo­ky­to­jams. Di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad tam ypa­tin­gai pa­si­tar­naus jau ket­ve­ri me­tai ko­le­gi­jo­je vei­kian­tis ak­re­di­tuo­tas Švie­ti­mo dar­buo­to­jų to­bu­li­ni­mo ar­ba to­bu­li­ni­mo­si pa­da­li­nys.

At­si­ra­do ke­tu­rios la­bo­ra­to­ri­jos ir Fab Lab erd­vė

Ko­le­gi­jos di­rek­to­rius ir jo­je pra­dė­ju­sio veik­ti STE­AM cen­tro va­do­vė Va­lė Zda­na­vi­čie­nė ati­da­ry­me da­ly­va­vu­sius sve­čius su­pa­žin­di­no su ja­me įreng­to­mis ke­tu­rio­mis la­bo­ra­to­ri­jo­mis ir Fab Lab ar­ba tech­ni­ne kū­ry­bi­ne erd­ve.

Cen­tre at­si­ra­do bio­lo­gi­jos ir che­mi­jos la­bo­ra­to­ri­ja, ku­rio­je me­to­di­nin­ke dir­ba che­mi­jos moks­lų dak­ta­rė Da­lia Šab­le­vi­čie­nė, mais­to tech­no­lo­gi­jų, ku­li­na­ri­nio me­no ir svei­ka­ti­ni­mo la­bo­ra­to­ri­jo­je me­to­di­nin­ke dar­buo­ja­si Ma­ri­jo­na Šums­kie­nė, ro­bo­ti­kos ir IT la­bo­ra­to­ri­jo­je bei Fab Lab erd­vė­je su mo­ki­niais ir mo­ky­to­jais kū­ry­bi­nė­mis min­ti­mis da­ly­sis me­to­di­nin­kė Edi­ta Griš­kė­nie­nė, fi­zi­kos ir in­ži­ne­ri­jos la­bo­ra­to­ri­jo­je me­to­di­nin­ke yra Bi­ru­tė Ra­kaus­kie­nė.

STE­AM cen­tro ati­da­ry­me da­ly­va­vu­siems sve­čiams bu­vo de­monst­ruo­ja­ma mo­der­ni la­bo­ra­to­ri­jų įran­ga, jų me­to­di­nin­kių ir la­bo­ran­tų su­kur­ti ir pa­ga­min­ti pro­duk­tai, pa­vyz­džiui, ro­bo­tai, lio­fi­li­zuo­ti ar­ba šal­čiu džio­vin­ti vai­siai, Fab Lab erd­vė­je – iš­ma­nio­sios pro­gra­mi­nio val­dy­mo lazerinės stak­lės, įvai­rūs na­mų ūkio įran­kiai, ku­rių pri­reiks mo­ki­niams tech­ni­nė­je kū­ry­bo­je.

S.Na­ru­še­vi­čius pa­brė­žė, kad mo­ki­niams dir­bant la­bo­ra­to­ri­jo­se bus ben­dra­dar­biau­ja­ma su jų mo­ky­to­jais, sie­kiant ge­rų in­te­gralaus mo­ky­mo re­zul­ta­tų, čia gims mo­ki­nių pir­mie­ji moks­lo tai­ko­mie­ji dar­bai bei te­mos ir kryp­tys jų bran­dos dar­bams, o gal tai bus jų ke­lio pra­džia į di­dži­ą­ją moks­li­nę kar­je­rą.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  With the advent of Data Science, every professional territory of life is deeply influenced and education is no different. As content analyst from cipd assignments United Kingdom, there has never been any case in point where you ever considered the significance and importance of using some scientific methodologies to assess and process the data and information to bring the agile progress for learning making it even better than never before

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.