Aly­taus ko­le­gi­ja kvie­čia: drą­siai rin­ki­tės iš dar­bo rin­ko­je po­pu­lia­rių stu­di­jų pro­gra­mų (1)

Kolegija
„Ne­si­jau­dink dėl Aly­taus ko­le­gi­jos re­or­ga­ni­za­vi­mo, jis ne­tu­ri įta­kos ta­vo pa­si­rin­ki­mui stu­di­juo­ti. Rin­kis po­pu­lia­rias dar­bo rin­ko­je stu­di­jų pro­gra­mas ir drą­siai siek sa­vo tiks­lų!“ – bū­si­mus stu­den­tus kvie­čia Aly­taus ko­le­gi­ja. Pri­ėmi­mas į aukš­to­jo moks­lo stu­di­jas, taip pat ir į Aly­taus ko­le­gi­ją, jau vyks­ta Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LA­MA BPO) in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.la­mab­po.lt.

Stu­den­tai, 2024 m. ben­dro­jo pri­ėmi­mo me­tu sto­sian­tys į Aly­taus ko­le­gi­ją, ben­dro­jo pri­ėmi­mo sis­te­mo­je bus in­for­muo­ja­mi, kad nuo lie­pos 1 d. Aly­taus ko­le­gi­ja pri­jun­gia­ma prie Kau­no ko­le­gi­jos ir stu­di­jų su­tar­tys bus pa­si­ra­šo­mos jau su Kau­no ko­le­gi­ja. Dau­giau nie­kas ne­si­kei­čia, stu­di­jos ir to­liau vyks Aly­tu­je.

Aly­taus ko­le­gi­ja siū­lo rink­tis iš 11-os  ino­va­ty­vių, grin­džia­mų pro­fe­sio­na­lia prak­ti­ka, po­pu­lia­rių dar­bo rin­ko­je In­for­ma­ti­kos, In­ži­ne­ri­jos, Svei­ka­tos, Tech­no­lo­gi­jų moks­lų bei Ver­slo ir vie­šo­sios va­dy­bos stu­di­jų kryp­čių aukš­to­jo moks­lo pro­gra­mų, dės­to­mų lie­tu­vių ir an­glų kal­bo­mis. Sėk­min­gai bai­gu­siems stu­di­jas su­tei­kia­mas pro­fe­si­jos ba­ka­lau­ro di­plo­mas. 

Nuo ki­tų moks­lo me­tų bai­gian­tie­ji ko­le­gi­nes stu­di­jas Aly­tu­je gaus Kau­no ko­le­gi­jos pro­fe­si­nio ba­ka­lau­ro di­plo­mus.

Stu­den­tams su­da­ro­ma ga­li­my­bė gau­ti: 
* 200 eu­rų sti­pen­di­ją In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų bei Mul­ti­me­di­jos ir vi­zu­a­li­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos stu­di­jų pro­gra­mų stu­den­tams ski­ria Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja. 
* Į 3 tūkst. eu­rų metinę „Teltonikos“ sti­pen­di­ją gali pretenduoti IT stu­den­tai. „Tel­to­ni­kos“ įmonių grupės sti­pen­di­jas yra ga­vę jau 3 Aly­taus ko­le­gi­jos stu­den­tai. 
* 200 eu­rų sti­pen­di­ją Au­to­mo­bi­lių trans­por­to in­ži­ne­ri­jos (ATI) pro­gra­mos stu­di­jų pro­gra­mos stu­den­tams skiria Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja. 


Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos stu­di­jų pro­gra­ma su­tei­kia ne tik tvir­tų te­ori­nių pa­grin­dų, bet ir lei­džia prak­tiš­kai įsi­gi­lin­ti į ver­slo ir vie­šo­jo sek­to­riaus ap­skai­tos sub­ti­ly­bes. At­nau­jin­ta Ver­slo va­dy­bos stu­di­jų pro­gra­ma – tai ke­lias pil­nas kū­ry­biš­ku­mo, nau­jų ži­nių ir įgū­džių, rei­ka­lin­gų sėk­min­gam ver­slo va­dy­bi­nin­kui. 

Pa­klau­si stu­di­jų pro­gra­ma – Trans­por­to ir lo­gis­ti­kos ver­slas. Bai­gę šią stu­di­jų pro­gra­mą, ab­sol­ven­tai įsi­dar­bi­na trans­por­to, lo­gis­ti­kos bei ki­tų įmo­nių lo­gis­ti­kos pa­da­li­niuo­se, yra pa­klau­sūs na­cio­na­li­nė­je ir eu­ro­pi­nė­je rin­ko­je. 

In­ži­ne­ri­nių ir tech­no­lo­gi­nių moks­lų stu­di­jų pro­gra­mų (Au­to­mo­bi­lių trans­por­to in­ži­ne­ri­ja ATI), Sta­ti­nių in­ži­ne­ri­nės sis­te­mos (SIS) stu­den­tų prak­ti­nis mo­ky­mas vyks­ta Aly­taus ko­le­gi­jos Re­gio­ni­nia­me tech­no­lo­gi­jų cen­tre. Mais­to pro­duk­tų tech­no­lo­gi­jos stu­di­jų pro­gra­mos stu­den­tai prak­ti­nius už­si­ė­mi­mus at­lie­ka Mais­to tech­no­lo­gi­jų, ku­li­na­ri­nio me­no ir svei­ka­ti­ni­mo la­bo­ra­to­ri­jo­je Aly­taus STE­AM at­vi­ros pri­ei­gos cen­tre bei mais­to pra­mo­nės įmo­nių ga­my­bi­niuo­se pa­da­li­niuo­se. Uni­ka­lia­me STE­AM cen­tre vei­kia 4 mo­der­nios la­bo­ra­to­ri­jos, ku­rios ska­ti­na stu­den­tų ir moks­lei­vių tar­pu­sa­vio ry­šius ir do­mė­ji­mą­si gam­tos, tech­no­lo­gi­jų, in­ži­ne­ri­jos, ma­te­ma­ti­kos sri­ties moks­lais. 

Pri­ori­te­ti­nė sri­tis Lie­tu­vo­je – slau­ga. Aly­taus ko­le­gi­ja slau­gos spe­cia­lis­tus ren­gia nuo 2016 m. ir sėk­min­gai iš­lei­do jau penk­tą­ją Ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gos stu­di­jų pro­gra­mos ab­sol­ven­tų lai­dą. Nau­jau­sia ko­le­gi­jo­je stu­di­jų pro­gra­ma, su­lau­kian­ti di­de­lio sto­jan­čių­jų dė­me­sio, yra Ki­ne­zi­te­ra­pi­ja. Jos stu­den­tai vi­sas te­ori­nes ži­nias iš kar­to pri­tai­ko prak­tiš­kai, dėl to vi­sus me­to­dus ir me­to­di­kas stu­den­tai pa­ban­do pa­tys įreng­to­je ko­le­gi­jos Ki­ne­zi­te­ra­pi­jos sa­lė­je. 

 

Rei­kia kon­sul­ta­ci­jos, kaip už­pil­dy­ti pra­šy­mą, pa­skai­čiuo­ti kon­kur­si­nį ba­lą? 

Už­suk į In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ir va­dy­bos fa­kul­te­tą, Li­go­ni­nės g. 1C, 106 kab., Aly­tus. 

Mes vi­sa­da pa­si­ren­gę pa­dė­ti ir at­sa­ky­ti į ta­vo klau­si­mus. 

El. p. prie­mi­mas@ako­le­gi­ja.lt, tel. +370 (315) 65 013, +370 687 80 574, +370 687 80 571.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos https://aly­taus­ko­le­gi­ja.lt/sto­jan­tie­siems/

Aly­taus ko­le­gi­jos in­for­ma­ci­ja

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Sveiki, Mano vardas Claudia Klein, aš esu finansų pareigūnas, teikiu paskolas ir kitas finansines paslaugas bei atstovauju Spotcap Global Financial Services.

  „Spotcap Global Financial Services“ yra visapusiška ir patikima paskolų bendrovė ir siūlome visas finansines paslaugas, pvz. Asmeninė paskola, verslo paskola, hipotekos paskola ir daug daugiau. Jei jums labai reikia kokių nors paskolos paslaugų, patarsiu susisiekti su mano įmone per ( spotcapglobalservices@gmail.com | arba atsiųsti tekstą WhatsApp adresu: +31642117819 ) ir per 24 valandas turėti paskolą savo paskyroje, nes mes teikti puikias paskolų paslaugas visame pasaulyje.

  Mes siūlome tiek ilgalaikes, tiek trumpalaikes paskolas, paskolas su užstatu ir be užstato, taip pat galite pasiskolinti iki 15 milijonų eurų už 3% metinę palūkanų normą su grąžinimo terminu nuo 1 iki 30 metų. Mano įmonė padės jums pasiekti įvairių tikslų, naudodama platų paskolų produktų asortimentą.

  Pripažįstu faktą, kad teisėtos paskolos gavimas visada buvo didžiulė problema Asmenims, turintiems finansinių problemų ir kuriems reikia jas išspręsti, daugeliui žmonių taip sunku gauti nuosavybės paskolą iš vietinių bankų ar kitų finansinių institucijų dėl didelė palūkanų norma, nepakankamas užstatas, skolos ir pajamų santykis, žemas kredito balas ar kitos priežastys

  Nebereikia laukimo laiko ar įtemptų apsilankymų banke. Mūsų paslauga teikiama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę – galite gauti paskolą ir užbaigti sandorius bet kada ir bet kur, kur jums to reikia

  Teikiame 24 valandų pasaulinės klasės paskolų paslaugas. Turite klausimų / klausimų? - Siųskite el. laišką adresu ( spotcapglobalservices@gmail.com | arba siųskite žinutę WhatsApp per: +31642117819) ir nedelsdami gaukite atsakymą

  Jūsų šeima, draugai ir kolegos neturi žinoti, kad turite mažai pinigų, tiesiog parašykite mums ir gausite paskolą.

  Jūsų finansinė laisvė yra jūsų rankose!!

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.