Aly­taus ben­dro­vei bau­da – už rin­kai pa­teik­tą ne­sau­gų pa­vo­jin­gą pro­duk­tą (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Nuotrauka iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos tinklalapio.
Nuotrauka iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos tinklalapio.
Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba, vyk­dy­da­ma rin­kai tei­kia­mų che­mi­nių me­džia­gų pla­ni­nį pa­tik­ri­ni­mą, nu­sta­tė jo­je esan­tį vie­ną ne­sau­gų pa­vo­jin­gą ben­dro­vės „Aly­taus che­mi­ja“ pro­duk­tą. Tai bi­tu­mo an­ti­ko­ro­zi­nę mas­ti­ką „Bi­tu­kas“. Už Pro­duk­tų sau­gos įsta­ty­mo pa­žei­di­mą įmo­nei skir­ta 1 tūkst. 325 eu­rų bau­da.

Ne­nu­ro­dy­tas tok­siš­ku­mas cen­tri­nei ner­vų sis­te­mai

Kaip sa­kė Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos Tarp­tau­ti­nių ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Da­lia Ma­li­naus­kie­nė, pla­ni­nio pa­tik­ri­ni­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad rin­kai teik­ta ben­dro­vės „Aly­taus che­mi­ja“ pa­vo­jin­ga bi­tu­mo an­ti­ko­ro­zi­nė mas­ti­ka „Bi­tu­kas“ yra ne­sau­gi ir ne­ati­tin­kan­ti Nuo­din­gų­jų me­džia­gų prie­žiū­ros įsta­ty­mo nuo­sta­tų, drau­džian­čių vers­tis nuo­din­gų­jų me­džia­gų maž­me­ni­ne pre­ky­ba.

Tiks­liau – šios mas­ti­kos sau­gos duo­me­nų la­pe ne­nu­ro­dy­ta, kad pro­duk­tas yra kla­si­fi­kuo­ja­mas kaip tu­rin­tis spe­ci­fi­nį tok­siš­ku­mą kon­kre­čiam žmo­gaus or­ga­nui, cen­tri­nei ner­vų sis­te­mai, pa­kuo­tės žen­kli­ni­mo eti­ke­tė­je nė­ra su mi­ši­nio kla­si­fi­ka­ci­ja su­si­ju­sių pa­vo­jin­gu­mo ir at­sar­gu­mo fra­zių. Pa­vyz­džiui, jog ken­kia žmo­gaus or­ga­nams, pa­vo­jin­ga įkvėp­ti mi­nė­tos mas­ti­kos ga­rų, ga­li­ma ją nau­do­ti tik lau­ke ar ge­rai vė­di­na­mo­je pa­tal­po­je, sau­go­ti, kad ne­pa­tek­tų į ap­lin­ką. To­kie rei­ka­la­vi­mai nu­ma­ty­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos ir na­cio­na­li­niuo­se tei­sės ak­tuo­se.

Tad, D.Ma­li­naus­kie­nės pa­ste­bė­ji­mu, „Bi­tu­kas“ ne­ga­li bū­ti tie­kia­mas maž­me­ni­nei pre­ky­bai ir par­duo­da­mas var­to­to­jams – fi­zi­niams as­me­nims, ku­rie jį per­ka sa­vo as­me­ni­niams na­mų ūkių po­rei­kiams.

Pa­gal Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos iš šio pro­duk­tų pla­tin­to­jų gau­tą in­for­ma­ci­ją pas­ta­ruo­ju me­tu jo į rin­ką bu­vo pa­teik­ta 754 vie­ne­tai. Duo­me­nų apie var­to­to­jų in­for­ma­vi­mą dėl ne­sau­gaus pa­vo­jin­go pro­duk­to rin­ko­je pa­žei­di­mo nag­ri­nė­ji­mo me­tu tar­ny­bai ne­bu­vo pa­teik­ta.

„Pla­tin­to­jai įpa­rei­go­ti mi­nė­tą ne­sau­gų pa­vo­jin­gą pro­duk­tą iš­im­ti iš maž­me­ni­nės pre­ky­bos. Jį įsi­gi­ju­sius var­to­to­jus ra­gi­na­me kreip­tis į par­da­vė­jus, grą­žin­ti šį pro­duk­tą ir su­sig­rą­žin­ti su­mo­kė­tus pi­ni­gus“, – tvir­ti­no Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos Tarp­tau­ti­nių ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja.

 

Bau­da skir­ta, at­si­žvel­giant į rin­kai pa­teik­tų pre­kių kie­kį

Var­to­to­jų tei­sių ser­gė­to­jai „Aly­taus che­mi­jai“ už Pro­duk­tų sau­gos įsta­ty­mo pa­žei­di­mą sky­rė 1 tūkst. 325 eu­rų bau­dą.

Pa­gal šį įsta­ty­mą ga­min­to­jui, im­por­tuo­to­jui ar įga­lio­tam at­sto­vui, pa­tei­ku­siam rin­kai pa­vo­jin­gų ga­mi­nių, ir pla­tin­to­jui, jų tei­ku­siam rin­kai, ski­ria­ma bau­da nuo 150 iki 2 tūkst. 500 eu­rų.

Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba, skir­da­ma bau­dą „Aly­taus che­mi­jai“, įver­ti­no tai, kad „Bi­tu­ko“ maž­me­ni­nei pre­ky­bai bu­vo pa­teik­tas di­de­lis kie­kis.

„Aly­taus che­mi­jos“ di­rek­to­rius Sau­lius Kli­zas sa­kė, kad įmo­nė ga­mi­na apie šim­to pa­va­di­ni­mų pro­duk­tus, kei­čia­si reg­la­men­tai, nie­kas nė­ra ap­sau­go­tas nuo klai­dų.

Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba in­for­ma­vo, kad šiai Aly­taus ben­dro­vei 1 tūkst. 325 eu­rų bau­da skir­ta prieš dve­jus me­tus už pa­žei­di­mą tie­kiant į rin­ką ne­sau­gų au­to­kon­ser­van­tą, o prieš ket­ve­rius me­tus – 300 eu­rų bau­da už ne­sau­gaus stik­lų plo­vik­lio tie­ki­mą į rin­ką.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.