„Alitos” gamybos vadovas: „Mano siekiamybė niekada nebuvo postas, o judėjimas pirmyn” (4)

Vi­ta­li­jus Ak­siu­ti­nas: „Ta­pus ga­my­bos va­do­vu, man svar­bu iš­lai­ky­ti aukš­tą ga­my­bos ko­ky­bės ly­gį ir jį to­bu­lin­ti, taip pat ženg­ti ko­ja ko­jon su tech­no­lo­gi­jo­mis ir di­din­ti efek­ty­vu­mą, kad iš­lik­tu­me kon­ku­ren­cin­gi, bei aug­ti kar­tu su ko­man­da.“
Vi­ta­li­jus Ak­siu­ti­nas: „Ta­pus ga­my­bos va­do­vu, man svar­bu iš­lai­ky­ti aukš­tą ga­my­bos ko­ky­bės ly­gį ir jį to­bu­lin­ti, taip pat ženg­ti ko­ja ko­jon su tech­no­lo­gi­jo­mis ir di­din­ti efek­ty­vu­mą, kad iš­lik­tu­me kon­ku­ren­cin­gi, bei aug­ti kar­tu su ko­man­da.“
Aly­tu­je vei­kian­čios ga­myk­los „Ali­ta“ ga­my­bai nuo rug­sė­jo pradžios pra­dė­jo va­do­vau­ti čia dau­giau nei 25-erius me­tus dir­ban­tis aly­tiš­kis Vi­ta­li­jus Ak­siu­ti­nas. Kaip sa­ko­ma, dar­bo me­tai kau­pia pa­tir­tį, o ji nau­jam šios Dzū­ki­jos sos­ti­nės įmo­nės ga­my­bos va­do­vui bu­vo įvai­ri ir, kas svar­biau­sia, to­je pa­čio­je dar­bo­vie­tė­je. Tad su V.Ak­siu­ti­nu kal­ba­mės apie jo dar­bo pra­džią „Ali­to­je“, ma­to­mus pri­ori­te­tus šio­je ga­myk­lo­je, čia ga­mi­na­mų pro­duk­tų eks­por­tą net į eg­zo­tiš­kiau­sias ša­lis ir, ži­no­ma, Aly­tų, kaip jis at­ro­do mies­tie­čio sen­bu­vio aki­mis.

– Kiek ži­nau, dar­bą al­ko­ho­lio ga­my­bos įmo­nė­je „Ali­ta” 1997 me­tais pra­dė­jo­te kro­vi­ku trans­por­to sky­riu­je. Kiek tuo­met jums bu­vo me­tų, ko­kius moks­lus bu­vo­te bai­gęs ir ko­dėl dar­bui pa­si­rin­ko­te šią Aly­taus įmo­nę? Ar tai bu­vo pir­mo­ji jū­sų dar­bo­vie­tė?

– „Ali­tos“ ga­myk­lo­je įsi­dar­bi­nau bū­da­mas 23-ejų, vos bai­gęs tuo­me­tį Aly­taus me­cha­ni­kos tech­ni­ku­mą, ku­ris vė­liau ta­po Aly­taus ko­le­gi­ja. Tai ne­bu­vo pir­ma­sis ma­no dar­bas. Dar stu­di­juo­da­mas už­si­dir­bau dirb­da­mas bar­me­nu, tie­kė­ju, par­da­vė­ju.

Kaip ir da­bar, taip ir anuo­met „Ali­ta“ bu­vo itin gei­džia­mas darb­da­vys Aly­tu­je. To­dėl pa­te­kęs į ga­myk­lą jau­čiau­si iš­pil­dęs di­de­lį troš­ki­mą. Juo­lab kad ta­ry­tum pra­tę­siau šei­mos tra­di­ci­ją: „Ali­to­je“ dir­bo ir ma­no tė­tis. Iki šiol yra ko­le­gų, ku­rie ma­ne pri­si­me­na nuo vai­kys­tės, nes tė­tis kar­tais at­si­ves­da­vo į dar­bą.

 

– Jū­sų nuo­mo­ne, kas lė­mė, kad ne­tru­kus „Ali­to­je” pra­dė­jo­te kop­ti kar­je­ros laip­tais: ta­po­te san­dė­lio ve­dė­ju, po to – re­a­li­za­ci­jos sky­riaus va­do­vu? Gal dėl ei­na­mų pa­rei­gų te­ko baig­ti kaž­ko­kius pa­pil­do­mus moks­lus, iš­mok­ti už­sie­nio kal­bų?

– Ver­ti­nu pa­tir­tį kiek­vie­no­je dar­bi­nė­je po­zi­ci­jo­je, tai lei­do pri­si­lies­ti prie įvai­rių pro­ce­sų „Ali­tos“ ga­myk­lo­je, pa­žin­ti žmo­nes ir sem­tis pa­tir­ties iš kiek­vie­no jų. „Ali­tos“ ko­man­da – pro­fe­sio­na­lų ko­man­da.

Esu įsi­ti­ki­nęs, kad svar­biau­sia yra no­ras to­bu­lė­ti, ne­bi­jo­ti iš­šū­kių. Aš vi­sa­da no­rė­jau ju­dė­ti į prie­kį. Kad ir ko­kias pa­rei­gas ėjau „Ali­to­je“, nuo­lat kė­liau sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją da­ly­vau­da­mas įvai­riuo­se mo­ky­muo­se. Taip pat ir dėl už­sie­nio kal­bų – an­glų, ru­sų, len­kų kal­bo­mis ten­ka ben­drau­ti nuo­lat, jos man – kas­die­nio dar­bo da­lis, to­dėl įgū­džiai ple­čia­si tar­si sa­vai­me.

 

– Pas­ta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus dir­bo­te įmo­nės „MV GROUP Pro­duc­tion”, ku­riai pri­klau­so „Ali­ta”, lo­gis­ti­kos sky­riaus va­do­vu, bu­vo­te at­sa­kin­gas už vi­sos šios įmo­nės pro­duk­ci­jos ir ža­lia­vų par­da­vi­mus. Sa­ky­ki­te, kaip kei­tė­si „Ali­tos” ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos eks­por­to ša­lys, ko­kie jos pro­duk­tai da­bar yra po­pu­lia­riau­si už­sie­ny­je, kiek ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos eks­por­tuo­ja­ma ir koks jos kie­kis lie­ka Lie­tu­vo­je?

– Ei­nant lo­gis­ti­kos sky­riaus va­do­vo pa­rei­gas bu­vau at­sa­kin­gas už „Ali­tos“ pro­duk­tų tie­ki­mo gran­di­nę. „Ali­to­je“ pa­ga­min­ti gė­ri­mai yra eks­por­tuo­ja­mi į dau­giau nei 40 pa­sau­lio vals­ty­bių, tarp ku­rių ir to­kios eg­zo­tiš­kos ša­lys kaip Ni­ge­ri­ja ar Či­lė.

Be­veik kas tre­čias „Ali­to­je“ pa­ga­mi­na­mas lit­ras yra eks­por­tuo­ja­mas sve­tur, taip su­pa­žin­di­nant pa­sau­lį su Lie­tu­vos gė­ri­mų kul­tū­ra ir gar­si­nant mū­sų ša­lį.

 

– Kaip ma­no­te, ko­dėl jūs bu­vo­te pa­si­rink­tas ga­my­bos va­do­vu ir ko­kie už­da­vi­niai jums ke­lia­mi? Gal­būt ar­ti­miau­siu me­tu pir­kė­jams ren­gia­tės pa­siū­ly­ti kaž­ko­kių nau­jų „Ali­tos” pro­duk­tų?

– Sun­ku at­sa­ky­ti už ki­tus, ta­čiau aš as­me­niš­kai jau­čiu, kad re­zul­ta­tą pa­sie­kiau ne­bi­jo­da­mas nau­jo­vių sa­vo pro­fe­si­nė­je sri­ty­je ir nuo­lat dė­da­mas pa­stan­gas to­bu­lė­ti.

Šias pa­rei­gas ver­ti­nu kaip man pa­ro­dy­tą va­do­vų įver­ti­ni­mą ir pa­si­ti­kė­ji­mą.

Ma­no sie­kia­my­bė nie­ka­da ne­bu­vo pos­tas, o ju­dė­ji­mas pir­myn. Sa­vai­me tai ne­įvy­ko, rei­kė­jo įdė­ti daug pa­stan­gų ir svar­biau­sia – tu­rė­ti no­ro. O no­ro mo­ky­tis tu­riu. Ir azar­to. Jis dar pa­di­dė­ja, kai kaž­kas pa­vyks­ta.

Ta­pus ga­my­bos va­do­vu, man svar­bu iš­lai­ky­ti aukš­tą ga­my­bos ko­ky­bės ly­gį ir jį to­bu­lin­ti, taip pat ženg­ti ko­ja ko­jon su tech­no­lo­gi­jo­mis ir di­din­ti efek­ty­vu­mą, kad iš­lik­tu­me kon­ku­ren­cin­gi, bei aug­ti kar­tu su ko­man­da.

– Gal­būt pla­nuo­ja­mos nau­jos pro­duk­ci­jos rin­kos?

– Eks­por­to plėt­ra yra vi­sos įmo­nių gru­pės, ku­riai pri­klau­so „Ali­ta“, pri­ori­te­tas. Ko­le­gos da­ly­vau­ja įvai­rio­se pa­sau­li­nė­se pa­ro­do­se, kur pri­sta­to mū­sų ga­mi­na­mą pro­duk­ci­ją, ieš­ko nau­jų kon­tak­tų ir part­ne­rių ki­to­se ša­ly­se. Tai yra nuo­la­ti­nis mū­sų ver­slo pro­ce­sas.

 

– Ko­kie nau­ji pro­jek­tai ar ino­va­ci­jos nu­ma­to­ma Aly­tu­je vei­kian­čios al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ga­myk­los ga­my­bos pro­ce­se?

– Šį­met „Ali­ta“ šven­čia 60-ąjį ju­bi­lie­jų. Taip jau su­ta­po, kad ben­dro­vė „MV GROUP Pro­duc­tion“ tar­si pa­do­va­no­jo ga­myk­lai iš­ties di­de­lę do­va­ną – sky­rė dau­giau nei 2 mi­li­jo­nų eu­rų ver­tės in­ves­ti­ci­ją ga­my­bos li­ni­jų ro­bo­ti­za­ci­jai. Tai – re­kor­di­nio dy­džio in­ves­ti­ci­ja, ku­rios ga­myk­la su­lau­kė per vi­są veik­los lai­ko­tar­pį.

Šis, da­bar jau įpu­sė­jęs, ro­bo­ti­za­ci­jos pro­jek­tas yra vie­nas di­džiau­sių vi­sa­me Bal­ti­jos ša­lių re­gio­ne, ku­rio įgy­ven­di­ni­mas „Ali­tos“ ga­myk­lai pa­dės vie­nu ypu pa­siek­ti ke­lis tiks­lus. Pir­miau­sia ro­bo­ti­za­ci­ja leis op­ti­mi­zuo­ti ir efek­ty­vin­ti ga­myk­los veik­lą, kar­tu su­da­rant są­ly­gas au­gin­ti pa­ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos kie­kį ir par­da­vi­mus. Be to, au­to­ma­ti­zuo­ti pro­ce­sai ga­myk­lo­je žy­miai pa­leng­vins dar­bo są­ly­gas. Tai, ką leng­vai ga­li pa­da­ry­ti ro­bo­tai, šiuo me­tu da­lis ga­myk­los ko­le­gų at­lie­ka ran­ko­mis. Įdie­gus nau­ją įran­gą, ja nau­do­da­mie­si dar­buo­to­jai įgis nau­jų ži­nių apie mo­der­nias sis­te­mas, kar­tu kels sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją.

Šį­met „Ali­ta“ pa­ti ėmė ga­min­ti ža­li­ą­ją ener­gi­ją ir pa­di­di­no sa­vo tva­ru­mą. Ant ga­myk­los sto­go įreng­ta 1 me­ga­va­to sau­lės jė­gai­nė – su­mon­tuo­ta mo­der­niau­sia įran­ga, su­jung­ta dau­gy­bė mo­du­lių, ku­rie sau­lės spin­du­lius pa­ver­čia elek­tros ener­gi­ja. Sau­lės elek­tri­nės mo­du­liams su­mon­tuo­ti „Ali­tos“ ga­myk­lo­je iš­nau­do­tas dau­giau ne­gu 11 tūks­tan­čių kvad­ra­ti­nių met­rų sto­go plo­tas. Jė­gai­nė tu­rė­tų pa­ga­min­ti treč­da­lį ga­myk­los per me­tus su­var­to­ja­mo elek­tros ener­gi­jos kie­kio.

Ne ma­žiau svar­bi sri­tis – ener­gi­jos var­to­ji­mo efek­ty­vu­mą di­di­nan­tys spren­di­mai. Jau pra­de­da­ma dieg­ti ener­ge­ti­nių re­sur­sų mo­ni­to­rin­go pro­gra­ma, ku­ri pa­dės tau­py­ti ga­myk­lo­je nau­do­ja­mus ener­ge­ti­nius re­sur­sus.

 

– Šiuo me­tu „Ali­to­je” dir­ba be­veik 200 žmo­nių. Gal­būt, at­si­ra­dus nau­joms čia ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos rin­koms ir pa­dau­gė­jus už­sa­ky­mų, bus di­di­na­mas ir dar­buo­to­jų skai­čius?

– Iš ke­tu­rių „MV GROUP Pro­duc­tion“ val­do­mų ga­myk­lų „Ali­ta“ jau da­bar yra pa­ti di­džiau­sia tiek sa­vo ga­my­bi­niais pa­jė­gu­mais, tiek ir ko­man­da.

Mū­sų pri­ori­te­tas – iš­lai­ky­ti esa­mus dar­buo­to­jus ir ge­rin­ti jų dar­bo są­ly­gas, kar­tu pri­trau­kiant ir nau­jų ko­le­gų. To­dėl nuo­lat in­ves­tuo­ja­me į ga­my­bos įren­gi­nių mo­der­ni­za­vi­mą, pro­ce­sų au­to­ma­ti­za­vi­mą ir stan­dar­ti­za­vi­mą, taip pat – į nau­jų va­dy­bos sis­te­mų die­gi­mą. Taip ga­li­me efek­ty­viau iš­nau­do­ti tu­ri­mus re­sur­sus, ga­myk­la ga­li dirb­ti na­šiau, o mū­sų dar­buo­to­jams dirb­ti pa­to­giau ir leng­viau.

 

– Jūs šio­je Aly­taus ga­myk­lo­je dir­ba­te dau­giau nei 25-erius me­tus. Ar to­kių sen­bu­vių čia daug?

– Pa­va­sa­rį švęs­da­mi „Ali­tos“ 60-me­tį ap­do­va­no­jo­me il­ga­me­čius ga­myk­los dar­buo­to­jus. Dė­ko­jo­me tiems, kas kar­je­rą ga­myk­lo­je plė­to­ja 25-erius me­tus ir dau­giau. O to­kių – net 60: tai dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis vi­sų ko­le­gų, ku­rie šian­dien dir­ba „Ali­to­je“. Net 17 jų ga­myk­lo­je dar­bus tę­sia il­giau nei 40 me­tų, 18 – il­giau nei 30 me­tų. Di­džiau­sių ova­ci­jų su­lau­kė il­giau­siai – net 46-erius me­tus „Ali­to­je“ dir­ban­ti mū­sų dar­buo­to­ja.

 

– Kaip jūs pats, kaip il­ga­me­tis ga­myk­los dar­buo­to­jas, ver­ti­na­te jo­je vyks­tan­čius po­ky­čius, pa­si­kei­tu­sį pro­duk­tų asor­ti­men­tą?

– „Ali­tos“ pa­tir­tis sie­kia net 60 me­tų. Per šį lai­ką ga­myk­la ne tik įvei­kė daug sun­kme­čių, bet ir pel­nė ne­su­skai­čiuo­ja­mą dau­gy­bę per­ga­lių, smar­kiai iš­gar­si­no ir to­liau gar­si­na Lie­tu­vą įra­šiu­si ją į pa­sau­li­nį gė­ri­mų že­mė­la­pį.

Bė­gant me­tams ir au­gant var­to­to­jų lū­kes­čiams, „Ali­ta“ iš­si­kė­lė už­duo­tį ne tik juos pa­tei­sin­ti, bet ir vir­šy­ti. Sėk­min­gai ga­mi­nant ir to­bu­li­nant jau pa­mėg­tus tra­di­ci­nius gė­ri­mus, ga­myk­lo­je daug dė­me­sio skir­ta ir nau­jų pro­duk­tų kū­ri­mui bei plėt­rai.

„Ali­tos“ pro­duk­ci­jos ap­im­tis nuo 2014 me­tų iš­au­go 70 pro­cen­tų ir šiuo me­tu Aly­tu­je ga­mi­na­mi 12 ka­te­go­ri­jų pro­duk­tai bei 28 pre­kių žen­klų.

Meist­riš­kas tra­di­ci­jų ir ino­va­ci­jų de­ri­ni­mas virs­ta pro­duk­tais, ku­rie tam­pa reikš­min­gais vi­sai gė­ri­mų pra­mo­nei Lie­tu­vo­je. Per sa­vo gy­va­vi­mo is­to­ri­ją „Ali­ta“ jau yra ta­pu­si pen­kių ka­te­go­ri­jų pra­di­nin­ke ša­ly­je: pir­mo­ji pa­ga­mi­no pu­to­jan­tį vy­ną, Pran­cū­zi­jos ko­ky­bės stan­dar­tus ati­tin­kan­tį kla­si­ki­nį bren­dį, al­ko­ho­li­nius kok­tei­lius, ne­al­ko­ho­li­nį pu­to­jan­tį vy­ną, o 2017 me­tais sa­vo ly­de­rys­tę gė­ri­mų pa­sau­ly­je įtvir­ti­no pri­sta­ty­da­ma pir­mą­jį lie­tu­viš­ką vis­kį.

Pa­ly­gin­ti su pir­mo­sio­mis ma­no dar­bo die­no­mis „Ali­to­je“, šian­dien ji pa­si­kei­tu­si ne­at­pa­žįs­ta­mai. Vis dar pri­si­me­nu, kaip gė­ri­mų bu­te­lius į dė­žes krau­da­vo­me ran­ko­mis... Da­bar tai – pa­žan­giau­sių ro­bo­tų dar­bas.

 

– Ko­kia jū­sų nuo­mo­nė apie ver­slo są­ly­gas Aly­tu­je? Ką reik­tų da­ry­ti, kad mies­te at­si­ras­tų dau­giau sėk­min­gai dir­ban­čių ir ne­pi­giai ap­mo­ka­mas dar­bo vie­tas ku­rian­čių  įmo­nių?

– Ma­no nuo­mo­ne, ypač svar­bu to­liau plė­to­ti lais­vą­ją eko­no­mi­nę zo­ną – LEZ. Ge­og­ra­fiš­kai Aly­tus yra ypač dė­kin­go­je lo­ka­ci­jo­je, ta­čiau, rem­da­ma­sis sa­vo lo­gis­ti­ne pa­tir­ti­mi kol kas ma­tau ke­lių in­fra­struk­tū­ros spra­gas.

Su­si­sie­ki­mą tiks­lin­ga to­bu­lin­ti, tiks­lin­ga at­gai­vin­ti ge­le­žin­ke­lį. Ne­pai­sant to, as­me­niš­kai džiau­giuo­si, kad pa­ju­dė­jo ke­lio Aly­tus–Prie­nai–Kau­nas re­konst­ruk­ci­jos dar­bai. O pra­dė­ti Ne­mu­no va­gos gi­li­ni­mo dar­bai ti­kiuo­si pa­ska­tins lai­vy­bą, ku­ri pri­trauks į mies­tą pa­pil­do­mus tu­ris­tų srau­tus.

– Ka­dan­gi esa­te aly­tiš­kis, sa­ky­ki­te, kas nau­jo tu­ri at­si­ras­ti mies­te, jog čia dau­gė­tų gy­ven­to­jų, kur­tų­si jau­nos šei­mos? Ko­kius per pas­ta­ruo­sius me­tus įvy­ku­sius po­ky­čius mies­te ga­lė­tu­mė­te iš­skir­ti?

– Aly­tus – kom­for­tiš­kas mies­tas gy­ven­ti: daug ža­lu­mos, iš taš­ko A į B ga­li­ma nu­va­žiuo­ti per 15 mi­nu­čių be di­de­lių spūs­čių. Ta­čiau sie­kiant reikš­min­gos mies­to plėt­ros, rei­ka­lin­ga kel­ti pra­gy­ve­ni­mo ly­gį. Dau­giau di­des­nių įmo­nių Aly­tu­je su­kur­tų dau­giau nau­jų dar­bo vie­tų, kas au­gin­tų Aly­tų kaip trau­kos cen­trą.

Kal­bė­jo­si Al­ma Mos­tei­kai­tė

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.