„Ali­tos” am­bi­ci­jas to­bu­lė­ti at­sklei­džia pa­žan­gi va­dy­bos sis­te­ma (3)

„Ali­tos“ ga­my­bos di­rek­to­rius Vik­to­ras Mos­to­vo­jus.
„Ali­tos“ ga­my­bos di­rek­to­rius Vik­to­ras Mos­to­vo­jus.
Sie­kiant pa­žan­gos bū­ti­nos per­mai­nos. Bet kaip dieg­ti ir su­val­dy­ti po­ky­čius jau 60 me­tų vei­kian­čio­je įmo­nė­je? To­kiu iš­šū­kiu gy­ve­na gė­ri­mų ga­myk­los „Ali­ta“ va­do­vų ko­man­da, ak­ty­viai ir lanks­čiai pri­tai­kan­ti LE­AN va­dy­bos me­to­di­kos prin­ci­pus, kad ga­myk­lo­je sėk­min­gai įsi­tvir­tin­tų uni­ka­li ga­my­bos val­dy­mo sis­te­ma.

„Per die­ną ar sa­vai­tę ga­my­bos val­dy­mo sis­te­mos ne­įdieg­si. Pir­miau­sia, ją su­pras­ti ir pa­lai­ky­ti tu­ri žmo­nės. Džiu­gu ma­ty­ti, kad pro­ce­sas jau įsi­bė­gė­jo ir ma­to­me po­ky­čių re­zul­ta­tus: ga­myk­la su­ge­bė­jo su­ma­žin­ti ge­di­mų skai­čių, pa­di­din­ti efek­ty­vu­mą ir su­stip­rin­ti sa­vo ga­li­my­bes ta­len­tin­gų dar­buo­to­jų iš­lai­ky­mui“, – kon­sta­tuo­ja „Ali­tos“ ga­my­bos di­rek­to­rius Vik­to­ras Mos­to­vo­jus, ak­cen­tuo­da­mas, kad vi­sa­me pa­sau­ly­je ge­rai ži­no­mą LE­AN me­to­di­ką il­gus me­tus vei­kian­ti lie­tu­viš­ka įmo­nė tai­ko adap­ty­viai, o ne ak­lai. Juk kiek­vie­na or­ga­ni­za­ci­ja yra skir­tin­ga ir uni­ka­li sa­vo kul­tū­ra, is­to­ri­ja, in­dė­liu į mies­to ir ša­lies ge­ro­vę.

 

Spren­di­mai ran­da­mi dir­bant iš­vien

LE­AN me­to­di­kos po­pu­lia­ru­mo prie­žas­tis – ši va­dy­bos fi­lo­so­fi­ja pa­de­da or­ga­ni­za­ci­jo­je di­din­ti na­šu­mą ir efek­ty­vin­ti dar­bo pro­ce­sus. V.Mos­to­vo­jus at­krei­pia dė­me­sį, kad tai ap­ima ne tik tech­ni­nę pu­sę, ta­čiau ir žmo­giš­ką­ją.

„Jo­kia va­dy­bos sis­te­ma nė­ra pa­na­cė­ja, to­dėl ne­rei­kia ti­kė­tis, kad pro­duk­ty­vu­mas stai­ga ims vir­šy­ti vi­sas nor­mas. Ta­čiau ji ga­li su­teik­ti įran­kius, kaip efek­ty­viau iš­nau­do­ti tu­ri­mus re­sur­sus, įtrauk­ti dar­buo­to­jus ir pa­dė­ti jiems su­kur­ti ge­res­nes dar­bo są­ly­gas“, – įsi­ti­ki­nęs V.Mos­to­vo­jus.

LE­AN me­to­di­kos prin­ci­pų tai­ky­mas ga­myk­lo­je vi­sų pir­ma reiš­kia pro­ce­sų stan­dar­ti­za­vi­mą ir nuo­la­ti­nę jų per­žiū­rą. Kiek­vie­ną die­ną ko­lek­ty­vas sis­te­min­gai ieš­ko, kaip tuos pa­čius tiks­lus pa­siek­ti efek­ty­viau, ko­kios pro­ble­mos tam ki­ša ko­ją – ir jas pro­duk­ty­viai spren­džia.

„Ši me­to­di­ka pa­rem­ta ne tik de­ta­liu pro­ce­sų duo­me­nų ste­bė­ji­mu, bet ir skir­tin­gų gran­džių dar­buo­to­jų ben­dra­vi­mu. Rod­me­nis ste­bė­da­mi ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai ga­li įvar­dy­ti pro­ble­mą, ta­čiau, kad su­ras­tų iš­ei­tį, tu­ri iš­vien dirb­ti su ga­my­bos dar­buo­to­jais ir su­pras­ti pa­tį pro­ce­są. Ga­my­bos dar­buo­to­jams da­li­jan­tis pa­tir­ti­mi, ad­mi­nist­ra­ci­jai – sa­vo­mis įžval­go­mis, ga­li­ma at­ras­ti efek­ty­vų spren­di­mą“, – pa­sa­ko­ja „Ali­tos“ ga­my­bos di­rek­to­rius.

 

Pa­de­da ge­rin­ti są­ly­gas dar­buo­to­jams ir di­din­ti jų įsi­trau­ki­mą

„Ali­to­je“, kaip ir vi­so­se „MV GROUP Pro­duc­tion“ ga­myk­lo­se, vie­nas iš stra­te­gi­nių tiks­lų – di­din­ti dar­buo­to­jų įsi­trau­ki­mą. Re­gu­lia­riai at­lie­ka­mi ty­ri­mai ro­do, kad žen­gia­ma tei­sin­ga kryp­ti­mi, nes įsi­trau­ki­mo ly­gis kas­met nuo­sek­liai au­ga.

V.Mos­to­vo­jaus ver­ti­ni­mu, prie to pri­si­de­da ir LE­AN va­dy­bos fi­lo­so­fi­ja, nes jos me­to­dai lei­džia at­si­skleis­ti dar­buo­to­jams ir iš­ryš­ki­na stip­ri­ą­sias jų pu­ses.

„Kaip ir pa­žan­giau­sio­se pa­sau­lio ga­myk­lo­se, ku­rio­se tai­ko­mi LE­AN prin­ci­pai, taip ir „Ali­to­je“ į pro­ce­sų to­bu­li­ni­mo veik­lą įtrau­kia­me vi­są ko­lek­ty­vą, to­dėl kiek­vie­nas ga­li ir pra­bil­ti apie pa­ste­bė­tą trū­ku­mą, ir pa­dė­ti su­ras­ti iš­ei­tį. Pa­vyz­džiui, iš­spręs­ti už­da­vi­nį, kaip vi­du­ti­nį py­li­mo grei­tį pa­mai­no­je pa­di­din­ti nuo 5 tūkst. iki 6,5 tūkst. bu­te­lių per va­lan­dą. Kai žmo­gus ma­to, kad jis re­a­liai ga­li kaž­ką pa­keis­ti ir pa­dė­ti spręs­ti pro­ble­mas, – jis yra ir la­biau pa­ten­kin­tas, įsi­trau­kęs į dar­bą“, – įsi­ti­ki­nęs ga­my­bos va­do­vas.

„Ali­tos“ ga­myk­lo­je vei­kian­ti va­dy­bos sis­te­ma pa­de­da ge­rin­ti dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gas. Kaip pa­vyz­dį V.Mos­to­vo­jus pa­tei­kia grei­ta­ei­gę li­ni­ją, ku­riai rei­kia dau­giau fi­zi­nio dar­bo. Nuo­sek­liai iš­ana­li­za­vus pro­ce­sus, jo­je bu­vo įdieg­ta fi­zi­nį dar­bą pa­leng­vi­nan­čių ino­va­ci­jų, pa­ge­rė­jo dar­bo vie­tos er­go­no­mi­ka.

 

Ne­be­li­ko pa­si­tei­si­ni­mo „o mes taip da­rė­me 20 me­tų“

Per po­rą pas­ta­rų­jų me­tų ga­myk­los dar­buo­to­jai ir jų va­do­vai kar­tu at­ra­do ai­bę spren­di­mų, kaip vie­ną ar ki­tą dar­bą nu­dirb­ti spar­čiau, leng­viau, efek­ty­viau. Bū­tent toks yra LE­AN me­to­di­kos tai­ky­mo tiks­las. Vie­nas iš ryš­kiau­sių re­zul­ta­tų – pro­duk­ty­viau vei­kian­ti pils­ty­mo li­ni­ja. Dar­buo­to­jų at­ras­ti ir pa­siū­ly­ti spren­di­mai lė­mė, kad da­bar tas pats pro­duk­tų kie­kis iš­pi­la­mas per kur kas ma­žiau dar­bo va­lan­dų.

„Kad pa­siek­tu­mė­me to­kius re­zul­ta­tus, nuo­sek­liai ir struk­tū­riš­kai per­žiū­ri­me vyks­tan­tį pro­ce­są ir klau­sia­me – ko­dėl ja­me el­gia­mės bū­tent taip? Nu­steb­si­te, kiek kar­tų at­sa­ky­mas bū­na tie­siog tai, kad taip yra įpras­ta ir taip mes da­ro­me jau 20 me­tų. To­dėl ku­ria­me sis­te­mą, ku­rios tiks­las – pa­dė­ti iš­ryš­kin­ti to­kias sil­pną­sias vie­tas ir iš­gau­dy­ti smul­kme­nas, į ku­rias kas­die­nė­je veik­lo­je tur­būt ne­at­kreip­tum dė­me­sio“, – tei­gia V.Mos­to­vo­jus pa­gal LE­AN me­to­do­lo­gi­jos prin­ci­pus ir su nau­ja ga­my­bos va­dy­bos sis­te­ma „Ali­to­je“ dir­ban­tis nuo sa­vo dar­bo pra­džios 2021 me­tais.

Pa­kvies­tas įsi­vaiz­duo­ti, kaip at­ro­dy­tų ga­myk­la stai­ga at­si­sa­kius da­bar nau­do­ja­mos va­dy­bos sis­te­mos, jis ne­abe­jo­ja: jau po ke­lių sa­vai­čių im­tų kris­ti na­šu­mo, efek­ty­vu­mo ro­dik­liai, daž­nė­tų pra­sto­vos ir dau­gė­tų ge­di­mų, ku­rie virs­tų il­ga­me­tė­mis pro­ble­mo­mis.

„In­for­ma­ci­ja „ne­su­vaikš­čio­tų“, o tai reiš­kia, kad tik­ro­sios prie­žas­tys ne­bū­tų ras­tos, o pro­ble­mos ne­bū­tų pa­ša­lin­tos. Pa­vyz­džiui, vie­ną li­ni­ją jau ne vie­ne­rius me­tus vis stab­dy­da­vo ta pa­ti klai­da – ji kil­da­vo ne­re­gu­lia­riai, ne­pa­sto­viai. Nors klai­da bū­da­vo ne­sun­kiai iš­spren­džia­ma, ta­čiau nuo­lat pa­si­kar­to­jan­ti, – pri­si­me­na V.Mos­to­vo­jus. – Ėmė­mės me­to­di­kos: kė­lė­me vie­ną hi­po­te­zę po ki­tos, tik­ri­no­me, re­gist­ra­vo­me po­ky­čius ir at­ra­do­me, kad te­rei­kė­jo pa­keis­ti tam tik­rus lai­dus. Taip ge­ro­kai su­tau­pė­me ir žmo­nių dar­bo, ir iš­ven­gė­me pra­sto­vų.“

 

60 me­tų iš­lie­kan­ti tie­sa – žmo­nėms pa­tin­ka di­džiuo­tis sa­vo dar­bu

Anot ga­my­bos va­do­vo, pa­si­kei­tęs po­žiū­ris į dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą su­tei­kia ga­myk­lai įran­kių, ku­rie lei­džia nuo­lat au­gin­ti jos kon­ku­ren­cin­gu­mą tiek Lie­tu­vos, tiek tarp­tau­ti­nė­je rin­ko­je.

„O kal­bė­da­mas ir su nau­jo­kais, ir su ne vie­ną de­šimt­me­tį čia dir­ban­čiais pa­ste­biu, kad „Ali­tos“ sėk­mė ir ly­de­rys­tė tam­pa sva­riais kri­te­ri­jais ren­kan­tis dar­bo vie­tą. Tu­ri­me il­ga­me­tes tra­di­ci­jas, ta­čiau ne­įstri­go­me sto­vin­čia­me van­de­ny­je – nuo­lat pri­sta­to­me rin­ką nu­ste­bi­nan­čių nau­jo­vių ir ak­ty­viai ple­čia­me part­ne­rys­tes pa­sau­ly­je, tuo pa­čiu ir puo­se­lė­da­mi ry­šius su vie­tos ben­druo­me­ne. Ne­per­dė­siu sa­ky­da­mas, kad ne­ma­žai da­liai žmo­nių dar­bas „Ali­to­je“ yra pres­ti­žo rei­ka­las, nes mū­sų ga­myk­la jiems yra „sa­va“, jie di­džiuo­ja­si čia dirb­da­mi“, – sa­ko V.Mos­to­vo­jus.

Šie­met švęs­da­ma 60-ies me­tų su­kak­tį or­ga­ni­za­ci­ja ap­do­va­no­jo il­ga­me­čius dar­buo­to­jus – vi­sus, ku­rie kar­je­rą ga­myk­lo­je plė­to­ja 25-erius me­tus ir dau­giau. O to­kių yra net 60, dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis vi­sų ko­le­gų, ku­rie šian­dien dir­ba Aly­taus ga­myk­lo­se.

„Ali­tos“ ga­myk­la pri­klau­so lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo įmo­nei „MV GROUP Pro­duc­tion“, ku­ri rū­pi­na­si ga­myk­los pa­žan­ga ir ak­ty­viu įsi­trau­ki­mu į Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ve­ni­mą. Vie­na se­niau­sių mies­to įmo­nių ir pir­mo­ji pu­to­jan­čio vy­no ga­min­to­ja Lie­tu­vo­je šie­met mi­ni 60 me­tų su­kak­tį. Lie­tu­vą įra­šiu­si į pu­to­jan­čių vy­nų, bren­džių, al­ko­ho­li­nių kok­tei­lių ir vis­kio že­mė­la­pius, „Ali­ta“ ga­li pel­ny­tai di­džiuo­tis tiek lie­tu­viš­kų pre­kių žen­klų, tiek Aly­taus po­pu­lia­ri­ni­mu pa­sau­ly­je.

 

Užs. Nr. 076

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.