Liepos mėnėsio pradžios laisvų darbo vietų sąraše didžiausius atlyginimus, virš 3 tūkstančių eurų, darbų vadovui siūlo „Gilmera“. Po 3 tūkst. mašinistui ir darbų vadovui duoda...
Šiandien, liepos 2-ąją, Alytuje lankėsi Lietuvos Respublikos vyriausybės vadovė ir krašto apsaugos ministras. Ingrida Šimonytė ir Laurynas Kasčiūnas apžiūrėjo Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų...
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) pa­skel­bė įsta­ty­miš­kai pri­va­lan­čių­jų de­kla­ruo­ti tur­tą me­ti­nių gy­ven­to­jų ir jų šei­mų de­kla­ra­ci­jų iš­ra­šus už 2023-iuo­sius. Taip pat...
Kai­šia­do­rių vys­ku­pas Jo­nas Iva­naus­kas pa­skel­bė dek­re­tą, ku­riuo ku­ni­gas Val­das Be­lec­kas (nuotr. kairėje) at­lei­džia­mas iš Aly­taus Šv.
Ar jau ži­no­te nau­jie­ną, kad dar­bo die­no­mis li­ku­sią va­sa­rą marš­ru­ti­niai au­to­bu­sai Aly­tu­je va­ži­nės šeš­ta­die­nio gra­fi­kais? To­kio siur­pri­zo aly­tiš­kiai su­lau­kė po il­go­jo...
Iki lie­pos 1-osios Aly­taus apy­lin­kės teis­mas dar tu­ri ke­tu­ris rū­mus – Aly­tu­je, Drus­ki­nin­kuo­se, Prie­nuo­se ir Va­rė­no­je. Nuo vi­dur­va­sa­rio šie rū­mai lie­ka tik Aly­tu­je ir...
Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų vi­ce­mi­nist­rė Ne­rin­ga Mo­ro­zai­tė-Ras­mus­sen lan­kė­si Aly­tu­je, kur su Aly­taus me­ru Ne­ri­ju­mi Ce­siu­liu ap­ta­rė mies­to pra­mo­nės par­ko plėt­rą, taip pat...
Visos septynios savivaldybės, kuriose atliekų tvarkymą administruoja Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, patvirtino atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metams planus. Jie parengti,...
Ar jau žinote naujieną, kad darbo dienomis likusią vasarą maršrutiniai autobusai Alytuje važinės šeštadienio grafikais? Toks siurprizas alytiškių laukė po ilgojo Joninių savaitgalio ir šįryt, birželio...
Ne­me­lio­ruo­tuo­se že­mės plo­tuo­se der­lin­gu­mas – 15–30 proc. ma­žes­nis, vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čių me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių nu­si­dė­vė­ji­mas sie­kia dau­giau kaip...
Po Joninių įsigalioja vasaros laikotarpio Alytaus miesto viešojo transporto tvarkaraščiai. Keleiviai nuo birželio 25 d. darbo dienomis turi vadovautis šeštadienio tvarkaraščiais, o sekmadieniais ir...
Alytaus rajone bus plečiamos socialinės paslaugos ir infrastruktūra asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią. Alytaus rajono savivaldybė planuoja vystyti apsaugoto būsto paslaugas,...
Ar daug Aly­tu­je yra Ja­nių? Ne, ne mo­te­rų su su­trum­pin­tu Ja­ni­nų var­du, o vy­rų, tu­rin­čių lat­viš­ką lie­tu­viš­ko var­do Jo­nas va­rian­tą. Kiek tei­ra­vau­si, nie­kas vy­rų Ja­nių...
Jo­ni­nės įspū­din­gai šven­čia­mos Sim­ne, prie Gi­lui­čio eže­ro, su apei­go­mis ir pa­pro­čiais bei sve­čiais. Šio kraš­to Jo­nų Jo­nui – kul­tū­ri­nin­kui Jo­nui Ka­za­ke­vi­čiui (nuotr.) ši...
Dvi dienas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Alytaus apygardos priežiūros skyriaus inspektoriai tikrino ūkininką Alytaus rajone. Ūkininkui pradėta teisena dėl žiauraus elgesio su...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.