Skulp­to­riaus, meno kūrėjo, me­džio dro­žė­jo Kęs­tu­čio Be­ne­di­ko dar­bai ži­no­mi dau­ge­ly­je ša­lių. Aly­tiš­kiams šio kū­rė­jo var­das sie­ja­mas su vis tur­tė­jan­čiu skulp­tū­rų An­zel­mo...
Įsirengus naujus namus ir įsikūrus gražiai aplinką, belieka pasirūpinti maloniu šildymu, kuris suteiktų namams dar daugiau jaukumo ir tuo pačiu būtų taupus, leidžiantis sumažinti šildymo iš
Druskininkuose įsikūrusi „Eglės sanatorija“ rugpjūčio mėnesį taps tarptautinio teatrų festivalio „Druskininkų vasaros teatro SANKRYŽA“, tarptautinio muzikos konkurso-festivalio „Muzika be sienų“ ir...
Fasado apdaila gali būti atliekama skirtingais būdais.
Įvai­rio­se Dzū­ki­jos sos­ti­nės erd­vė­se įkur­din­ti me­džio dro­ži­niai – mies­to sa­vi­tu­mo da­lis, to­kia jų įvai­ro­ve kaip Aly­tus ga­li pa­si­gir­ti tik­rai ne kiek­vie­nas mies­tas. Ta­čiau...
Premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad nėra taip, jog jos vadovaujama Vyriausybė nedaro klaidų, o ji pati siekia „olimpinio tikslo“ kadenciją užbaigti su nepasikeitusia ministrų kabineto sudėtimi. Visgi,...
Aly­taus pa­tai­sos na­mų Re­so­cia­li­za­ci­jos sky­riu­je šį­met pa­gal rei­ka­la­vi­mus iš­si­la­vi­ni­mui, tu­ri­mą mo­ty­va­ci­ją, po­žiū­rį į dar­bą, pa­teik­tas idė­jas or­ga­ni­zuo­ti...
Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba, vyk­dy­da­ma rin­kai tei­kia­mų che­mi­nių me­džia­gų pla­ni­nį pa­tik­ri­ni­mą, nu­sta­tė jo­je esan­tį vie­ną ne­sau­gų pa­vo­jin­gą...
Ki­ni­ja Tai­va­ną ly­giai taip pat lai­ko sa­vo pro­vin­ci­ja kaip ir Uk­rai­ną Ru­si­ja, sa­ko Tai­va­no par­la­men­to pir­mi­nin­kas You Si-Ku­nas. Sa­los po­li­ti­kas ti­ki­na, kad Tai­va­nas...
Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis vie­na­me pir­mų­jų Aly­tu­je dvi­ra­čių ir pės­čių­jų – Svei­ka­tos ta­ke pra­dė­tos įreng­ti nau­jos po­il­sio aikš­te­lės su suo­liu­kais. Jų čia tu­ri at­si­ras­ti...
Jau be­veik pen­ke­rius me­tus Aly­tu­je vei­kian­ti aso­cia­ci­ja „Ke­tur­ko­jo vil­tis“ gel­bė­ja na­mų ne­tu­rin­čius ir į bė­dą pa­ten­kan­čius gy­vū­nus. Sa­vo glo­bo­ti­nius bė­du­liais...
Nuo šiol Lietuvos ūkininkai atsakymų dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemones gavimo galės sulaukti greičiau, tačiau tam reikalingos ir pačių ūkininkų pastangos,...
Be­veik dvi­de­šimt me­tų Lon­do­ne gy­ve­nan­tis aly­tiš­kis Al­fre­das Trei­gys šian­dien jau­čia­si įro­dęs sa­vo tie­są Dzū­ki­jos sos­ti­nės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­rai ben­dro­vei...
Taip sa­ko Aly­tu­je re­gist­ruo­tos, Aly­taus ra­jo­ne, Mik­lu­sė­nuo­se, vie­ną iš de­ga­li­nių val­dan­čios ben­dro­vės „Sta­te­ta“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ka­ro­lis Sta­siu­ky­nas. Šiai...
Liepos 20-ąją Alytaus rajone gyvenančius ukrainiečius pasiekė siuntos iš Atlantos. Dėžėse – įvairiausi reikalingi daiktai pabėgėliams iš Ukrainos, drabužiai, batai, žaislai, vitaminai, elektroniniai...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.