Ačiū, Zi­ta, la­bas, Faus­tai ir Ze­no­nai (1)

AN informacija
Parašykite autoriui
nuotr.
Zi­ta Stan­ke­vi­čie­nė (nuotr. viduryje)
Re­dak­ci­ja už il­ga­me­tį dar­bą pa­dė­ko­jo fo­to­gra­fei Zi­tai Stan­ke­vi­čie­nei. Ji „Aly­taus nau­jie­no­se“ dir­bo vi­sus 35-erius me­tus, kiek yra lei­džia­mas laik­raš­tis. Nuo­trau­kos per šį lai­ką bu­vo pri­pa­žin­tos ir Lie­tu­vos spau­dos fo­to­gra­fi­jos kon­kur­so „Auk­si­niu kad­ru“, taip pat įver­tin­tos ki­tais ap­do­va­no­ji­mais, o pats di­džiau­sias įver­ti­ni­mas, ma­tyt, vi­suo­met bu­vo Zi­tos ta­len­to ger­bė­jai, jos įam­žin­tų aki­mir­kų ir fo­to­re­por­ta­žų lau­kian­tys mū­sų pus­la­piuo­se, in­ter­ne­to tin­kla­py­je, feis­bu­ke.

Ko­le­gei Zi­tai iš­ėjus į pen­si­ją, jos pa­grin­di­nį dar­bą „Aly­taus nau­jie­nų“ laik­raš­tį iliust­ruo­jant nuo­trau­ko­mis pa­si­da­li­jo re­dak­ci­jos žmo­nės bei kū­ry­bi­niai ben­dra­dar­biai, ge­rai ži­no­mi aly­tiš­kiai fo­to­gra­fai – Faus­tas Au­gus­ti­nas ir Ze­no­nas Ši­lins­kas. Pas­ta­ra­sis, kaip ir Zi­ta – „Auk­si­nio kad­ro“ no­mi­nan­tas, o Faus­tą be­ne ge­riau­siai api­bū­di­nan­tis ti­tu­las, be jo tu­ri­mų ofi­cia­lių­jų, yra ar­čiau­siai žmo­nių esan­tis, pas juos kasdien atei­nan­tis fo­to­gra­fas. 

Z.Stan­ke­vi­čie­nei „Aly­taus nau­jie­nų“ ko­lek­ty­vo ir skai­ty­to­jų var­du pa­dė­ko­jo­me šiais žo­džiais – „sa­kom ne vi­so ge­ro, o iki ki­tų pa­si­ma­ty­mų“. Iš­skir­ti­nių jos fo­to ir vi­de­o­re­por­ta­žų at­ei­ty­je lauk­si­me grįž­tant tiek į laik­raš­tį, tiek ir ki­tus re­dak­ci­jos pla­nuo­ja­mus for­ma­tus.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.