Abu la­bu to­kiu (3)

Rytas Staselis
Rytas Staselis
Ru­si­jos pre­zi­den­tui Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui – ne fon­ta­nai. Ka­ro Uk­rai­no­je fron­te – nie­ko ge­ra: ka­riš­kių gy­ny­ba už­pul­tos ša­lies pie­ti­nė­je da­ly­je braš­ka, ir yra ga­li­my­bių, kad ne­tru­kus ims by­rė­ti nuo uk­rai­nie­čių smū­gių. Net dau­ge­lio ka­ro ana­li­ti­kų prog­no­zuo­ja­ma dar vie­na mo­bi­li­za­ci­jos ban­ga Ru­si­jo­je var­giai ga­li pa­keis­ti ka­re be­si­klos­tan­čias ten­den­ci­jas.

Rei­ka­las tas, kad ne į kiek­vie­ną tiks­lą žu­vu­sių ka­rių kū­nais ga­li ke­lią iš­klo­ti. Kad­ri­niai ru­sų ka­riuo­me­nės da­li­niai uk­rai­nie­čių iš­muš­ti dar per­nai, nau­jus teks ap­mo­ky­ti, nors da­bar vei­kian­čių ka­riuo­me­nės mo­ky­mo cen­trų ga­li­my­bės yra ri­bo­tos.

Pa­sta­bes­ni ana­li­ti­kai tvir­ti­na, kad jau da­bar ru­sų gin­kluo­to­sios pa­jė­gos pa­ti­ria su­dė­tin­gų gin­kluo­tės tie­ki­mo pro­ble­mų. Mi­li­jo­nais ga­min­tų au­to­ma­tų „Ka­laš­ni­kov“ sty­giaus gal ir nė­ra. Ta­čiau trūks­ta mo­der­nių tan­kų, lėk­tu­vų, ra­ke­tų. Ir tiks­lių­jų gin­klų, ku­rių nei So­vie­tų Są­jun­go­je, nei Ru­si­jo­je nie­ka­da be­veik ne­bu­vo.

Spė­ja­ma, kad bū­tent ši pro­ble­ma yra es­mi­nis veiks­nys, dėl ku­rio į sve­čius pas p. Pu­ti­ną šią sa­vai­tę už­su­ko jo ko­le­ga – Šiau­rės Ko­rė­jos dik­ta­to­rius Kim‘as.

To­je ša­ly­je vis dar for­ma­liai ne­už­baig­tam ka­rui su Pie­tų Ko­rė­ja ir JAV yra su­kaup­tos, ana­li­ti­kų tvir­ti­ni­mu, „mil­ži­niš­kos“ ar net „sun­kiai su­vo­kia­mos“ įvai­rių šaud­me­nų, ypač ar­ti­le­ri­jai skir­tų, at­sar­gos.

Krem­lius grei­čiau­siai ti­ki­si, jog bran­duo­li­nį gin­klą ir ba­lis­ti­nių ra­ke­tų tech­no­lo­gi­jas ku­rian­tis Kim‘as bent da­li­mi tų at­sar­gų ga­lė­tų pa­si­da­lin­ti, kad Ru­si­jos ka­riuo­me­nės Uk­rai­no­je pa­ti­ria­ma va­di­na­mo­ji ar­ti­le­ri­jos svie­di­nių „die­ta“ tu­rė­tų ma­žes­nį ne­igia­mą po­vei­kį ag­re­so­riaus ma­ši­nai.

Eks­per­tai spė­lio­ja: o ko už tai ti­ki­si Kim‘as? Jis sa­vo ša­ly­je, pri­vers­da­mas bus­ba­džiu gy­ven­ti sa­vo ben­dra­pi­lie­čius, su­ge­bė­jo su­kur­ti ir pa­ga­min­ti bran­duo­li­nių už­tai­sų, ku­riuos kol kas ban­dy­mų re­ži­mu vis sprog­di­na.

Liūd­nes­nė pa­dė­tis dėl bran­duo­li­nių gin­klų ne­šė­jų plat­for­mų. Šiau­rės Ko­rė­ja li­gi šiol prieš ke­lis de­šimt­me­čius su­ge­bė­jo mo­der­ni­zuo­ti ir pa­si­ga­min­ti so­vie­ti­nės ga­my­bos „Scud“, ofi­cia­liai va­din­tas R-11 ir R-17 (300), ra­ke­tas (yra tvir­ti­nan­čių, esą „Scud“ yra la­bai ar­ti­mos na­cių Vo­kie­ti­jos lai­kais ga­min­tos V-2). XX a. ant­ro­jo­je pu­sė­je su­ge­bė­jo jas ne­ofi­cia­liai eks­por­tuo­ti į Ira­ną, Ira­ką, gal net Pa­kis­ta­ną.

Ta­čiau po­ten­cia­liai „Scud“ mo­der­ni­za­vi­mo ga­li­my­bės yra iš­sem­tos, to­dėl Kim‘as sa­vo moks­li­nin­kams no­rė­tų už­sie­ny­je gau­ti nau­jų idė­jų ir tech­no­lo­gi­jų. Abu dik­ta­to­riai du­e­to su­si­ti­ki­mą gal­būt dėl to or­ga­ni­za­vo nau­jau­sia­me Ru­si­jos kos­mod­ro­me „Vos­toč­nyj“ To­li­muo­siuo­se Ry­tuo­se.

Po­nas Pu­ti­nas, ku­riam į sa­vo re­no­mė pa­sau­ly­je ta­po vi­siš­kai nu­si­spjau­ti, šio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis be­igi moks­li­nė­mis idė­jo­mis ga­lė­tų pa­si­da­lin­ti, ne­pai­sy­da­mas Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo ta­ry­bos drau­džian­čių re­zo­liu­ci­jų. Už ke­le­tą eše­lo­nų šaud­me­nų.

Kva­pą gniau­žian­tis vir­smas: prieš 24 me­tus lai­mė­jęs Ru­si­jos pre­zi­den­to rin­ki­mus p. Pu­ti­nas iš sa­vo pirm­ta­ko – Bo­ri­so Jel­ci­no – pa­vel­dė­jo vie­tą prie ga­lin­giau­sių pa­sau­lio ša­lių ly­de­rių – G-8 klu­bo – sta­lo. Da­bar dėl sa­vo ag­re­sy­vios po­li­ti­cos tu­ri ten­kin­tis į sa­ve pa­na­šių at­ska­lū­nų kom­pa­ni­ja. Ir bi­jo­da­mas Tarp­tau­ti­nio bau­džia­mo­jo teis­mo iš­duo­to areš­to or­de­rio, ne­drįs­ta skris­ti į už­sie­nį pats. Ir Kim‘o vi­zi­tas Mask­vos pro­pa­gan­dos pa­tei­kia­mas taip, tar­si į Ru­si­ją at­vy­ko ku­ris nors ga­lin­giau­sios ša­lies ly­de­ris.

Ki­ta ver­tus, daug­maž vi­siems aiš­ku, kad Kim‘o šar­vuo­ta­sis trau­ki­nys Į Ru­si­ją pa­ju­dė­jo tik ža­lią se­ma­fo­ro sig­na­lą už­de­gus Ki­ni­jai. Ša­liai, nuo ku­rios vi­siš­kai pri­klau­so san­ty­ki­nis Kim‘o re­ži­mo Šiau­rės Ko­rė­jo­je sta­bi­lu­mas. Ki­nai grei­čiau­siai ne­ke­ti­na tiek­ti Ru­si­jai nei ka­ro amu­ni­ci­jos, nei ka­ro tech­ni­kos, veng­da­mi Va­ka­rų, ypač JAV eko­no­mi­nių sank­ci­jų. Ta­čiau or­ga­ni­zuo­ti Kim‘o ir Pu­ti­no sta­lo žai­di­mus – ko­dėl gi ne?

Tuo pat me­tu tra­di­ci­nius po­im­pe­ri­nius pa­ma­tus ima dre­bin­ti vir­pu­liu­kai: prieš ke­lias sa­vai­tes tra­di­ciš­kai ar­ti­mos Ru­si­jai Ar­mė­ni­jos prem­je­ras Ni­ko­las Pa­ši­nia­nas be užuo­lan­kų pa­reiš­kė, kad jo ša­lies spren­di­mas pa­si­rink­ti stra­te­gi­nę part­ne­rys­tę su Mask­va „bu­vo klai­da“. Į tai ne­tru­kus su­re­a­ga­vo Briu­se­lis, pa­siun­tęs užuo­mi­ną, kad Ar­mė­ni­jai te­be­ga­lio­ja NA­TO na­rys­tės per­spek­ty­va.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai