Antrajai kadencijai inauguruotas prezidentas Gitanas Nausėda. Liepos 12-ąją vykusius inauguracijos renginius užbaigė iškilmingas priėmimas prezidentūroje, į kurį buvo pakviesta net 2 tūkstančiai...
Liepą minima Globėjų diena. Jurga ir Valdas Statulevičiai sako, kad jais būti – ne tik didžiulė atsakomybė, bet ir supratimas, kad viskas taip gražu ir lengva nebūna, tačiau tai turi labai didelę...
Lie­pos 12 d., penk­ta­die­nį: 11 val.
Prie Alytaus­ rajono Mi­ros­la­vo kai­mo pri­siš­lie­ju­siuo­se Ar­ciš­ko­ny­se, kur prieš ge­rą ket­vir­tį am­žiaus iš­ki­lo su­tuok­ti­nių Li­nos ir Va­len­ti­no Čer­niaus­kų gra­žiai pri­žiū­ri­ma...
Lie­tu­vos gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros au­to­rių są­ra­šo vir­šū­nė­je tra­di­ciš­kai ga­li­ma pa­ma­ty­ti ra­šy­to­ją, Aly­tu­je ku­rian­čią Ire­ną Bui­vy­dai­tę (nuotr.), vai­kų ir jau­ni­mo tar­pe...
Taip sa­ko jau bu­vu­si Aly­taus mies­to so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė Eg­lė Te­re­se­vi­čie­nė (nuotr.), ku­ri nuo šios sa­vai­tės pra­džios pra­dė­jo dirb­ti tin­kla­vei­kos...
Stip­ri­nant aukš­to­jo moks­lo stu­di­jas Lie­tu­vo­je, nuo lie­pos 1 d., re­or­ga­ni­za­vus Aly­taus ko­le­gi­ją, pra­dė­jo veik­ti Kau­no ko­le­gi­jos Aly­taus fa­kul­te­tas. Šie po­ky­čiai leis...
„Dar no­riu pa­bū­ti“ – to­kiu pa­va­di­ni­mu šie­met vyksta Aly­tu­je gy­ve­nu­siam ir kū­ru­siam An­zel­mui Ma­tu­čiui skir­tas tarp­tau­ti­nis skulp­tū­ros sim­po­ziu­mas. Jį jau šeš­tą kar­tą...
Mo­ty­vuo­tų dar­buo­to­jų trū­ku­mas – jau dau­ge­lį me­tų vy­rau­jan­ti ten­den­ci­ja. Dar­bo rin­kos eks­per­tai pa­ste­bi, kad pra­stė­jan­ti de­mo­gra­finė si­tu­a­ci­ja Lie­tu­vo­je šią...
SU­MU­ŠĖLie­pos 11 d. apie 0 val. Laz­di­juo­se, Ne­pri­klau­so­my­bės a., na­muo­se ki­lu­sio kon­flik­to me­tu vy­rą (g. 1984 m.) su­mu­šė drau­gas.
Ke­li tūks­tan­čiai iš­siųs­tų vie­ti­nės rin­klia­vos mo­kė­ji­mo pra­ne­ši­mų kas­met su­grįž­ta į Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trą. Ne iš­im­tis ir šie me­tai. „Dau­giau­sia laiš­kų...
Per 22 turus Lietuvos aukščiausioje (A) lygoje nė vienos minutės nepraleido trys futbolininkai, vienas tokių – Alytaus DFK „Dainava“ atstovas Ode Abdullahi. Suskaičiavus čempionato komentatorių bei...
Teoriškai galima būtų spėti, kad Rusijos prezidento aplinka Kremliuje visai norėtų agresyvaus karo Ukrainoje rutinizavimo, t.y. paversti jį įprasta pasaulio kasdienybe. Panašiai, kaip jiems...
Jau ra­šė­me, kad Kai­šia­do­rių vys­ku­pas Jo­nas Iva­naus­kas pa­skel­bė dek­re­tą, ku­riuo ku­ni­gas Val­das Be­lec­kas at­lei­džia­mas iš Aly­taus Šv. Liud­vi­ko ir Ne­mu­nai­čio Švč. Mer­gelės...
Ilgai lauktas ir planuotas kino teatro "Dainava" remontas prasideda.
Alytuje vyko respublikinis šaškių turnyras, skirtas Kazimierui Aleksandravičiui, kuriam šiais metais liepos mėnesį būtų sukakę 90 metų, atminti.
Alytuje, Kurorto rajone, Žemaitės gatvėje esančiuose namuose, liepos 8 d. apie 11 val. rasti dviejų mirusių žmonių kūnai – moters (g. 1958 m.) ir vyro (g. 1980 m.).
Ku­ni­gas Ma­rius Ta­lu­tis (nuotr.) ski­ria­mas Aly­taus Šv. Liud­vi­ko ir Ne­mu­nai­čio Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gi­mi­mo pa­ra­pi­jų kle­bo­nu, o jo Ker­na­vės Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos...
„Sėk­mės sklei­džiant lais­vą žo­dį Aly­tu­je“, – to­kį lin­kė­ji­mą „Aly­taus nau­jie­nų“ laik­raš­čiui pa­li­ko Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) am­ba­sa­dos Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo ka­pi­to­nas Gied­rius Čer­niaus­kas: 

 • „Pa­si­rin­kau punk­tu­a­liau­sią pro­fe­si­ją – vė­luo­ti ne­ga­liu“

 • „No­rė­jo­si po­ky­čių ir dar­bo ne vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je“

 • Aly­tu­je – kūrėjai iš pen­kių ša­lių

 • „Dainava“ užsidaro remontui

 • Dau­giau ga­li­my­bių: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijos – Kau­no ko­le­gi­jos Aly­taus fa­kul­te­te

 • Bib­lio­te­ko­se po­pu­lia­riau­sių kny­gų de­šim­tu­kuo­se – ir aly­tiš­kės kū­ri­niai 

 • Bib­lio­te­ki­nin­kė Va­lė į dar­bą vaikš­to kaip į šven­tę 

 • Darb­da­vio ma­gi­ja: kas dar­buo­to­ją ska­ti­na įsi­trauk­ti ir aug­ti? 

 • Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­lis pa­ly­dė­tas pa­ža­du

 • Kada mi­nė­sime Aly­taus dai­nų šven­tės šimt­me­tį?

 • Aly­tiš­kė pa­si­gen­da kny­gų na­me­lio

 • Ne­gau­tas mo­kė­ji­mo pra­ne­ši­mas ne­at­lei­džia nuo rin­klia­vos mo­kė­ji­mo

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.