Alytaus miesto taryba sumažino priešmokyklinukų grupių skaičių, todėl jie turės keliauti mokytis į mokyklas. Su tokiu sprendimu nesutinkantys tėvai nenuleidžia rankų ir toliau kovoja už savo teisę...
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ini­ci­ja­vo ban­do­mą­jį nar­ko­ti­kų pre­ven­ci­jos pro­jek­tą. Šią sa­vai­tę pri­sta­ty­ti jo tar­pi­niai re­zul­ta­tai. Pro­jek­tas vyks­ta 7 Vil­niaus ir...
Šian­dien jau, ko ge­ro, aiš­ku, kad Aly­taus mies­to me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui pa­vyks sa­vi­val­dy­bei pa­val­džiuo­se Nak­vy­nės na­muo­se pa­nai­kin­ti Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mus....
SANTYKIAVO PRIEŠ VALIĄ
Įvai­rias­pal­ve šo­kių py­ne „Go­je­lio“ 35-ąją veik­los su­kak­tį ba­lan­džio 20-ąją mi­nės esa­mi ir bu­vę šio ko­lek­ty­vo šo­kė­jai, įsi­lies ir sve­čiai iš ki­tų šo­kių stu­di­jų. Su sa­vo...
Ra­ke­ti­nės ata­kos, ku­rią su­ren­gė Ira­nas prieš Iz­ra­e­lio vals­ty­bę, me­tu nuo ke­tu­rių iki sep­ty­nių ra­ke­tų (skir­tin­gų šal­ti­nių duo­me­ni­mis) vis dėl­to pa­sie­kė žy­dų vals­ty­bės...
Aly­taus ra­jo­ne, Tak­niš­kių kai­me gy­ve­nan­ti Jo­lan­ta Mak­si­ma­vi­čie­nė sa­vo šei­mą daž­nai le­pi­na na­mi­niu mais­tu. Nors jos tu­ri­ma bu­hal­te­rės spe­cia­ly­bė nė­ra su­si­ju­si su...
Druskininkuose veikiantis darbostogų projektas „Tech Spa" pasipildė baru. Jis veiks ir kaip kultūrinė erdvė – šiltuoju metų laiku kiemelyje vyks koncertai, kino seansai, komikų pasirodymai.
Kas pateks į Lietuvos rankinio lygos (LRL) pusfinalį, paaiškės šeštadienį vyksiančiose trečiose ketvirtfinalio serijos rungtynėse. Lemiama dvikova Alytuje vyks tarp „Varsos-Stronglaso“ ir HC...
„Išėjo Rimantas Šaparnis, - menininkas, žmogus, teisybės ieškotojas, nugalėjęs savo priklausomybes. Simboliška: pablogintų gyvenimo sąlygų (uždaromų Savarankiško gyvenimo namų) jis neatlaikė. Supratęs...
Siekdamas suaktyvinti dramaturgus Alytaus miesto teatras jau dešimtąjį kartą SKELBIA dramaturgų konkurso pradžią.
Šį šeštadienį, balandžio 20 d., Alytuje biliardo klube „Club 9“ vyks labdaringas pulo turnyras „Į pergalę su misija!“, kuriame netruks ypatingų dalyvių.
Kaskart, belaukdamas naujos premjeros, Alytaus miesto teatras tarsi ruošiasi vis naujai kelionei: kupinai naujų potyrių tiek kūrėjams, tiek tiems, kurie niekada scenoje nematomi. Šįkart mūsų galutinė...
Gy­dy­to­jos aler­go­lo­gės Ade­lės Dim­šie­nės na­mai sa­vait­ga­liais pa­kvim­pa duo­na. Pas­ta­ruo­ju me­tu me­di­kė ke­pa ypa­tin­gą duo­ne­lę, ku­riai ne­nau­do­ja nei kvie­ti­nių, nei ru­gi­nių...
Prot­mū­šiai – jau kla­si­ka ta­pęs ži­nių, lo­gi­kos, pa­sta­bu­mo ir re­ak­ci­jos grei­tu­mo pa­tik­ri­ni­mo žai­di­mas. Vie­nos ko­man­dos sis­te­min­gai ir at­sa­kin­gai jam ruo­šia­si, ki­tos –...
Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK) tra­di­ciš­kai pa­kvie­tė moks­lei­vius ir vi­sus, be­si­do­min­čius po­li­ci­nin­ko pro­fe­si­ja, į at­vi­rų du­rų die­nos...
„Aly­taus nau­jie­nų“ (Nr. 13989) pub­li­ka­ci­jo­je „Me­ro an­tau­sis bė­džiams – jie iš­kraus­to­mi iš Eu­ro­pos“ ra­šė­me apie iš Alytaus nak­vy­nės na­muo­se įreng­tų Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo...
Po Ukrainos kariuomenės bepiločių orlaivių (dronų) atakų prieš stambias Rusijos naftos perdirbimo įmones europinėje šalies dalyje, pasekmės, atrodo, yra daug gilesnės nei buvo manoma dar prieš...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai ne­se­niai tu­rė­jo gau­ti grau­džius raš­tus iš vie­ti­nės val­džios val­do­mų Nak­vy­nės na­mų. Pats mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ko­vo...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Ver­sli­nin­kas Jo­nas: „Kam šū­de­liau­ti, gal rei­kia pirk­ti pa­slau­gas be­na­miams?“

 • Vie­nin­gą ir stip­rią „Go­je­lio“ šei­mą su­bū­rė mei­lė šo­kiui

 • Niū­ri ka­ro nuo­jau­ta Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se

 • Pu­rus varš­kės ap­ke­pas, ku­rį gi­ria vi­si pa­ra­ga­vę

 • Dėl prieš­mo­kyk­li­nu­kų – pe­ti­ci­ja

 • Aly­taus miesto mo­kyk­lo­se – nar­ko­ti­kų pre­ven­ci­jos pro­jek­tas

 • Nor­ve­gi­jo­je, Ro­ga­lan­do lie­tu­vių na­muo­se, skam­ba ir Aly­taus var­das

 • Liu­das Ma­žy­lis. Eu­ro­pos Par­la­men­te – ryž­tas veik­ti

 • Apie „Vo­ro ves­tu­vių“ prem­je­rą ar­ba van­de­ny­no sa­las 

 • Alytaus pramonės istorija sudomino jaunimą 

 • Pas­ku­ti­nį ba­lan­džio sek­ma­die­nį – „Bus­hi­do S.W.A.T.“ se­ri­jos tur­ny­ras 

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.