At­ėjus tam­siam me­tų lai­kui aly­tiš­kiai sa­vo kai­liu pa­ti­ria, sau­gu ar ne gatvėse su at­nau­jin­tu ap­švie­ti­mu. Į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją krei­pia­si ne­ma­žai mies­tie­čių,...
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pri­sta­tė pa­kei­ti­mus dėl 2024 me­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo rin­ki­mų vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų su­da­ry­mo. Kaip ir anks­tes­niuo­se...
Aly­tu­je spaus­di­na­mą na­tų kny­gą ma­est­ro pri­sta­tys kon­cer­te. Gruo­dį vyks mu­zi­kos gru­pės „So­lo plius“ va­do­vo Al­gi­man­to Jaz­bu­čio na­tų kny­gos „Jau­nys­tės ait­va­rai“...
Ko­kia šu­nų veis­lė pa­ti ge­riau­sia? At­sa­ky­mo į šį klau­si­mą nė­ra. Ge­riau­sias ke­tur­ko­jis drau­gas ga­li bū­ti ir iš prie­glau­dos pa­im­tas ne­veis­li­nis, ir įsi­gy­tas veis­ly­ne su...
Kuo iš kitų Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių išsiskyrė vykęs paskutinę lapkričio dieną? Bene svarbiausia, kad taryba pritarė mero Nerijaus Cesiulio pasirinktai trečio vicemero...
Pra­ėju­sio am­žiaus ket­vir­to­jo de­šimt­me­čio pra­džio­je Aly­tui bu­vo su­teik­tas mies­to ku­ror­to sta­tu­sas. Ne­tru­kus Aly­taus ši­le­ly­je, kiek to­lė­liau nuo mies­to, pu­šy­ne, ne­to­li...
Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba (VERT) Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mai ben­dro­vei „Dzū­ki­jos van­de­nys“ nu­sta­tė per­skai­čiuo­tas ge­ria­mo­jo van­dens...
Ką tik įsi­ga­lio­jo Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­dis, ku­riuo lais­vės at­ėmi­mo baus­mė pri­tai­ky­ta 35-erių vy­rui, bir­že­lio pa­bai­go­je ap­vo­gu­siam Aly­taus Šven­čiau­sio­sios...
Nuo vakar, lap­kri­čio 29 die­nos, Pa­ne­vė­žio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to val­dy­mo cen­trui (PNTVC) pra­dė­jo va­do­vau­ti Eval­das Mar­tin­ka (nuotr.). Prieš mė­ne­sį jis bu­vo pa­skir­tas ve­dė­jo...
Ki­tą­met Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti smul­kio­jo ver­sli­nin­ko są­skai­ta, ku­ri pa­leng­vins veik­lą sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tie­siems. Ji ku­ria­ma re­mian­tis ge­rą­ja už­sie­nio ša­lių...
Uždengus stogą su aukštos kokybės danga – galite būti ramus, kad daugelį metų neteks beveik skirti jai priežiūros. Dėl to svarbu, kad danga būtų perkama patikimose prekybos vietose, kad ji būtų...
Šian­dien jau vi­siš­kai aiš­ku, kad yra su­sto­jęs Aly­taus mies­to ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo pro­ce­sas. Ir ko ge­ro il­gam. Kas dėl to kal­tas? Ogi sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Už­tam­sin­tos mies­to gat­vės: svar­biau nor­ma­ty­vai ar žmo­nių sau­gu­mas?
 • Le­gen­di­nė ak­to­rė Rū­ta Lee (Kilmonis) – apie mei­lę Lie­tu­vai įskie­pi­ju­sius tė­vus, juo­dą duo­ną ir pi­lie­ty­bę
 • Di­džiau­sias Aly­taus priemiestis rinks Su­val­ki­jos po­li­ti­kus?
 • Pa­au­ko­tos lė­šos skir­tos pa­min­klo ste­bė­ji­mo ka­me­roms įreng­ti
 • Kaip žie­mą pri­žiū­ri­mi vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liai?
 • „Sakalėliai“ viešėjo Vilniuje
 • Ro­tu­šės eg­lė ga­lė­tų bū­ti ma­to­ma
 • Al­gi­man­tas Jaz­bu­tis: „Kny­gą pra­dė­jus spaus­din­ti spaus­tu­vė­je, už­gi­mė dar dau­giau kū­ri­nių“
 • „Laukučio dienų” keliais ir takeliais – į tvaresnį ugdymą
 • Įmink užuo­mi­ną – gauk do­va­nų
 • Aly­tiš­ki, jun­kis prie Ka­lė­dų cho­ro!
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.