81-erių aly­tiš­kė Vi­da Lau­kai­tie­nė – sen­jo­ria­dos fut­bo­lo rung­ties nu­ga­lė­to­ja (1)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Aly­taus TAU ko­man­da lai­mė­jo K.Di­nei­kos tau­rę.
Aly­taus TAU ko­man­da lai­mė­jo K.Di­nei­kos tau­rę. Fausto AUGUSTINO nuotr.
Aly­taus tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) Spor­to fa­kul­te­to ak­ty­viau­sių lan­ky­to­jų ko­man­da pir­mą kar­tą da­ly­va­vo Pie­tų Lie­tu­vos sen­jo­ria­do­je, kas­met ren­gia­mo­je Drus­ki­nin­kuo­se. Lie­tu­vos fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ir spor­to pa­triar­cho, svei­kos gy­ven­se­nos en­tu­zias­to Ka­ro­lio Di­nei­kos įkur­ta­me gy­do­mo­sios fi­zi­nės kul­tū­ros ir kli­ma­to te­ra­pi­jos par­ke toks ren­gi­nys vy­res­nio­jo am­žiaus žmo­nėms bu­vo su­reng­tas jau sep­tin­tą­jį kar­tą. Aly­taus TAU ko­man­da lai­mė­jo K.Di­nei­kos tau­rę ir ta­po sep­tin­to­sios sen­jo­ria­dos lai­mė­to­ja.

Drus­ki­nin­kai sen­jo­rus kvie­tė pa­si­var­žy­ti pen­kio­se rung­ty­se – smi­gi­nio, fut­bo­lo (smū­gia­vi­mo į var­tus), hel­pon­go (sta­lo te­ni­so ka­muo­liu­ko mė­ty­mo į tai­ki­nius), pa­sa­gos me­ti­mo ir pe­tan­kės rung­ty­se. Aly­tiš­kių ko­man­da, va­do­vau­ja­ma ži­no­mo fut­bo­lo tre­ne­rio, Aly­taus TAU Spor­to fa­kul­te­to de­ka­no Pet­ro Si­ma­na­vi­čiaus, į Pie­tų Lie­tu­vos sen­jo­ria­dą su­si­ruo­šė pir­mą kar­tą. Aly­taus sen­jo­rai su­si­bū­rę tre­ni­ruo­ja­si tre­jus me­tus, pa­tir­ties yra. Jau da­ly­vau­ta ir ša­lies mas­tu ren­gia­mo­se TAU sen­jo­ria­do­se. Pir­mą kar­tą iš­vy­kus į Rad­vi­liš­ky­je su­reng­tą to­kį spor­to ren­gi­nį, ja­me po de­šim­ties rung­čių pel­ny­ta 2-oji vie­ta iš 25 Lie­tu­vos sen­jo­riš­kų ko­man­dų.

Vi­si Aly­taus TAU ko­man­dos spor­ti­nin­kai tu­rė­jo var­žy­tis pen­kio­se rung­ty­se. Kaip pa­ste­bi de­ka­nas Pet­ras, ko­man­da vie­nin­ga, bet ne vi­sus ly­dė­jo sėk­mė. In­di­vi­du­a­liai ge­riau­siai fut­bo­lo pra­ti­mą at­li­ko Vi­da Lau­kai­tie­nė. Jai ne­blo­gai se­kė­si ir ki­to­se rung­ty­se, nors ši kuk­li, 82-uo­sius ei­nan­ti aly­tiš­kė, pa­sak P.Si­ma­na­vi­čiaus, prieš vyk­da­ma į sen­jo­ria­dą ne­si­ti­kė­jo taip per­ga­lin­gai lai­mė­ti fut­bo­lo rung­tį.

Ko­man­dos vie­ny­bė ir va­do­vo Pet­ro en­tu­ziaz­mas pa­lai­ky­mas pa­dė­jo Aly­taus TAU ko­man­dai, su­da­ry­tai iš de­šim­ties spor­tuo­jan­čių žmo­nių, lai­mė­ti K.Di­nei­kos tau­rę ir tap­ti sep­tin­to­sios sen­jo­ria­dos lai­mė­to­ja. Aly­tiš­kių sen­jo­rų ko­man­do­je star­ta­vo Al­bi­na Mil­čiu­vie­nė, Li­na Ba­ležen­tie­nė, Li­na Pet­ro­nie­nė. Ži­bu­tė Sal­du­kai­tė, Vac­lo­vas Goš­tau­tas, Bro­nius Mos­ke­liū­nas, Genė Šuliauskienė, Dai­va Šatkauskienė, Leonora Babravičienė ir į ko­man­dos per­ga­lę sva­rų in­dė­lį įne­šu­si Vi­da Lau­kai­tie­nė.

Aly­taus TAU Spor­to fa­kul­te­to de­ka­nas dė­ko­ja vi­siems, ku­rie ak­ty­viai du kar­tus per sa­vai­tę lan­ko už­si­ė­mi­mus, kad yra ne­tin­gūs, no­ri spor­tuo­ti, svei­kai gy­ven­ti. Lau­kia­mi vi­si TAU lan­ky­to­jai, nuo „60 plius“, tre­ni­ruo­tes sėk­min­gai lan­ko ir per­žen­gu­sie­ji 80-ias­de­šimt­me­tį. „Spor­tas, ju­dė­ji­mas – tai ir svei­ka­ta, ir ge­ra nuo­tai­ka“, – tei­gia sa­vo gy­ve­ni­mą spor­tui pa­sky­ręs ir daug ta­len­tų iš­ug­dęs aly­tiš­kis P.Si­ma­na­vi­čius.

Nau­jau­siais moks­li­nin­kų duo­me­ni­mis, net 26,9 proc. 65–74 me­tų am­žiaus žmo­nių fi­zi­nis ak­ty­vu­mas yra la­bai ma­žas, o nuo 75-erių jis dar la­biau su­ma­žė­ja. Ju­dė­ji­mas da­ro ne­men­ką įta­ką pa­gy­ve­nu­sių as­me­nų gy­ve­ni­mo truk­mei ir ko­ky­bei. Fi­zi­nis ak­ty­vu­mas ne tik pa­de­da su­ma­žin­ti ri­zi­ką su­sirg­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis, bet ir ma­ži­na os­te­o­po­ro­zės grės­mę, pa­de­da il­giau iš­lai­ky­ti jud­ru­mą ir ge­rą nuo­tai­ką. Me­di­kai sen­jo­rams re­ko­men­duo­ja ne ma­žiau kaip 30 mi­nu­čių truk­mės vi­du­ti­nio in­ten­sy­vu­mo fi­zi­nių pra­ti­mų mankštą kasdie­n.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.