112 informuoja (0)

112
NU­VA­ŽIA­VO NUO KE­LIO

Lie­pos 7 d. apie 3.10 val. ke­ly­je Iš­lau­žas–Kle­biš­kis–Ig­liau­ka, ne­blai­vus (1,56 prom.), tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes ne­tu­rin­tis vy­ras (g. 2003 m.), vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį BMW, jo ne­su­val­dė ir nu­va­žia­vo nuo ke­lio. Eis­mo įvy­kio me­tu žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo.

SU­MU­ŠĖ STO­VYK­LA­VIE­TĖ­JE

Bir­že­lio 6 d. apie 20 val. Laz­di­jų r., Vei­sie­jų sen., Kai­li­nių k., sto­vyk­la­vie­tė­je, du ne­pa­žįs­ta­mi vy­rai su­mu­šė vy­rą (gim. 1986 m.) ir pa­si­ša­li­no.

VAI­RA­VO NE­BLAI­VŪS

Lie­pos 7 d. apie 9.35 val. Prie­nuo­se, Pu­šy­no g., pa­tik­ri­ni­mui su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis „BMW 320D“, ku­rį vai­ra­vo ne­blai­vus (2,11 prom.) vy­ras (g. 1991 m.). 

Lie­pos 6 d. apie 19 val. Aly­taus r., Dau­guo­se, Vy­tau­to g., pa­tik­ri­ni­mui su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis „To­y­o­ta Prius“, ku­rį vai­ra­vo ne­blai­vus (2,58 prom.) vy­ras (g. 1985 m.).

Lie­pos 6 d. Birš­to­ne, S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no g., ne­blai­vus (2,09 prom.) vy­ras (g. 1995 m.), vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį „Mer­ce­des Benz“, ne­su­val­dė jo ir at­si­tren­kė į sto­vin­tį au­to­mo­bi­lį „Le­xus“. Eis­mo įvy­kio me­tu žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo. 

ŽU­VO EIS­MO ĮVY­KY­JE

Lie­pos 6 d. apie 14 val. 5 min. Prie­nų r., Kup­rių k., Tven­ki­nio g., au­to­mo­bi­lis „VW Bo­ra“ nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir ap­vir­to. Eis­mo įvy­kio me­tu žu­vo au­to­mo­bi­ly­je va­žia­vęs vy­ras (g. 1969 m.). Kar­tu va­žia­vęs ne­blai­vus (3,35 prom.) au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas (g. 1973 m.) ne­su­ža­lo­tas, po ap­klau­sos jis pa­leis­tas. Kas vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį, nu­sta­ti­nė­ja­ma. 

MI­RĖ GAI­VI­NA­MA

Lie­pos 6 d. 10.25 val. Drus­ki­nin­kuo­se, Vin­co Krė­vės g., „Drau­gys­tės“ sa­na­to­ri­jos ba­sei­no pa­tal­po­se, gai­vi­na­ma mi­rė mo­te­ris (g. 1948 m.). 

NE­IŠ­GY­VE­NO MO­TO­CIK­LI­NIN­KAS

Lie­pos 6-osios nak­tį li­go­ni­nė­je Aly­tu­je mi­rė 1999 me­tais gi­męs vy­ras. Jis į gy­dy­mo įstai­gą bu­vo at­ga­ben­tas iš Va­rė­nos ra­jo­no, kur va­ži­nė­jo spor­ti­niu mo­to­cik­lu. Miš­ke Va­rė­nos ra­jo­ne, ties Za­ka­vo­lių kai­mu, dėl kol kas ne­ži­no­mų prie­žas­čių lie­pos 5 d. apie 15.30 val. vy­ras ne­su­val­dė kro­si­nio mo­to­cik­lo „Yama­ha YZ450F“, at­si­tren­kė į me­dį ir su­si­ža­lo­jo. Nuo įvy­kio me­tu pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų Aly­taus ap­skri­ties Sta­sio Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je vy­ras mi­rė lie­pos 6 d. apie 0 val. 45 min.

PA­VO­GĖ DVI­RA­TĮ

Lie­pos 5 d. gau­tas mo­ters (g. 1985 m.) pa­reiš­ki­mas, kad Aly­tu­je, Li­kiš­kė­lių g., iš na­mo laip­ti­nė pa­vog­tas ten sto­vė­jęs dvi­ra­tis „Gut dart 29“. Nuos­to­lis – 290 eu­rų.

PO­PIE­RI­NIAI LANKS­TI­NU­KAI

Lie­pos 6 d. apie vidurnaktį Aly­tu­je, Miš­ki­nin­kų g., as­mens pa­tik­ri­ni­mo me­tu, vy­ro (g. 2003 m.) kel­nių ki­še­nė­je ras­tas po­pie­ri­nis lanks­ti­nu­kas su, kaip įta­ria­ma, au­ga­li­nės kil­mės nar­ko­ti­ne ar psi­chot­ro­pi­ne me­džia­ga.

Lie­pos 5 d. apie 11 val. 50 min. Aly­tu­je, Sta­ty­bi­nin­kų g., vy­ro (g. 1979 m.) bu­te ras­tas po­pie­ri­nis lanks­ti­nu­kas su bi­ria bal­tos spal­vos, kaip įta­ria­ma, nar­ko­ti­ne ar psi­chot­ro­pi­ne me­džia­ga. 

NE­RA­DO ĮRAN­KIŲ

Lie­pos 4 d. į Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­ją krei­pė­si vy­ras (g. 1962 m.), kad Aly­taus r., Kriau­nių k., iš ga­ra­žo pa­vog­ti aku­mu­lia­to­ri­niai elek­tri­niai ir me­cha­ni­niai įran­kiai. Nuos­to­lis – 1 tūkst. 552 eu­rai. 

PIR­KO, BET NE­GA­VO

Lie­pos 4 d. į Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­ją krei­pė­si mer­gi­na (g. 2005 m.), kad už per­ka­mą mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­ną par­da­vė­jui per­ve­dė 235 eu­rus, ta­čiau pre­kės ne­ga­vo. 

DIN­GO „TO­Y­O­TA RAV4“

Lie­pos 4 d. apie 11 val. 15 min. Drus­ki­nin­kuo­se, Ku­ror­to g., pa­ste­bė­ta, kad iš ne­sau­go­mos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės pa­vog­tas au­to­mo­bi­lis „To­y­o­ta RAV4“, pa­ga­min­tas 2022 m. 

VO­GĖ AL­KO­HO­LĮ IR MAIS­TĄ

Lie­pos 4 d. Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jo­je gau­tas įmo­nės pa­reiš­ki­mas, kad Va­rė­no­je, Vy­tau­to g. esan­čio­je par­duo­tu­vė­je, ne­nu­sta­ty­ti as­me­nys pa­vo­gė įvai­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų bei mais­to pre­kių. Nuos­to­lis – 1 tūkst. 500 eu­rų.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai