arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Aistis, Tauvaldė, Dovydas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2017-12-09, Nr. 139
Sūrius gaminanti ūkininkė: „Reikia turėti dvigubas akis, kad neprarastum pirkėjo”

Aly­taus ra­jo­ne Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je Ku­me­čių kai­me gy­ve­nan­ti 35-erių ūki­nin­kė Gied­rė Va­ran­kie­nė šian­dien ne­su­pran­ta de­juo­jan­čių­jų, kaip sun­ku iš­gy­ven­ti kai­me, – gir­di, nė­ra dar­bo, kar­vių au­gin­ti ne­ap­si­mo­ka, nes pie­nas su­per­ka­mas vos ne pus­vel­čiui. Ta­čiau pa­grin­di­nė bė­da, Gied­rės pa­ste­bė­ji­mu, pa­tys žmo­nės ne­no­ri daug dirb­ti, sa­vo jė­go­mis kur­tis ge­ro­vės.  

Jos šei­mai taip pat ne­leng­va bu­vo įsi­tvir­tin­ti gim­tuo­siuo­se Ku­me­čiuo­se. Kai ma­ma per­lei­do ūkį, Gied­rė su vy­ru Al­gi­man­tu pie­ną taip pat par­da­vi­nė­jo su­pir­kė­jams, bet ėmus kris­ti jo kai­nai, mo­te­ris su­gal­vo­jo im­tis sū­rių ga­my­bos. Da­bar jau ant­rus me­tus ne­be­par­duo­da sa­vo ke­tu­rių kar­vių pie­no, ga­mi­na sū­rius ir ne­at­si­gi­na už­sa­ky­mų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuviams – dar dvi (Š)Nobelio premijos
Kai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) bei jiems pri­jau­čian­čių cheb­ra iš vi­sų kam­pų ko­kius du mė­ne­sius vi­so­mis pro­go­mis vie­šo­jo­je erd­vė­je mur­ma man­trą apie so­cia­liai orien­tuo­tą 2018 me­tų biu­dže­tą, „mes pir­mie­ji“, „mes tai­so­me bu­vu­sių­jų klai­das“, „nu­sto­ki­te tuš­čiai kri­ti­kuo­ti“, „mes pa­da­ry­si­me vi­siems tei­sin­gus mo­kes­čius“, no­ri ne­no­ri šis švokš­ti­mas sme­ge­nis ima veik­ti.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[4]
Valius Micevičius: „Kartais susidaro įspūdis, kad miesto valdžia nemyli vietinių”

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, frak­ci­jos „Už Aly­tų“ se­niū­nas Va­lius Mi­ce­vi­čius, mies­tie­čiams at­si­skai­ty­da­mas už šiais me­tais ta­ry­bo­je at­lik­tus dar­bus, pir­miau­sia pa­reiš­kia, kad jo va­do­vau­ja­ma frak­ci­ja su­ren­gė dau­giau­sia su­si­ti­ki­mų su dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jų pir­mi­nin­kais dėl mies­te esan­čių pro­ble­mų. Nors jos ir ži­no­mos frak­ci­jos „Už Aly­tų“ at­sto­vams, bet iš­klau­sius gy­ven­to­jų pa­ste­bė­ji­mus, pa­siū­ly­mus ir kri­ti­ką, ga­li­ma kur kas drą­siau ini­ci­juo­ti rei­kia­mus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mus.

V.Mi­ce­vi­čiaus tei­gi­mu, pa­vyz­džiui, to­kiu bū­du at­si­ra­do jo va­do­vau­ja­mos frak­ci­jos ini­ci­juo­ta dar­bo gru­pė dėl at­lie­kų su­rin­ki­mo nuo­sta­tų to­bu­li­ni­mo, sie­kiant aly­tiš­kiams su­ma­žin­ti šiukš­lių mo­kes­tį, pa­siū­ly­mai dau­gia­bu­čių ben­dri­joms leng­viau įsi­reng­ti re­zer­vuo­tas au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tas aikš­te­lė­se. Ta­čiau, šio ta­ry­bos na­rio pa­ste­bė­ji­mu, dau­ge­liu at­ve­jų per lė­tai ar­ba vi­siš­kai ne­spren­džia­mos gy­ven­to­jų bė­dos: „Kar­tais su­si­da­ro įspū­dis, kad mies­to val­džia ne­my­li vie­ti­nių.“
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[4]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Ūki­nin­kai duo­me­nis at­nau­jin­ti ga­lės ne­iš­ei­da­mi iš na­mų

 

Mo­te­ris prie vai­ro ne­si­jau­tė ap­svai­gu­si

 

Įsis­mar­ka­vus kon­flik­tui, šau­tu­vą mal­ki­nė­je pri­si­mi­nė

 

Nu­baus­tas gir­tas spir­džius

 

Par­da­vęs vog­tą per­fo­ra­to­rių, pi­ni­gus pra­gė­rė

 

Smur­tau­jan­čiam vy­rui – vie­šie­ji dar­bai

 

Taip gau­siai ir vė­lai mig­ruo­jan­čių žą­sų Žuvinte dar niekada nestebėta

 

Prog­no­zės dėl di­des­nių ei­lių pas gy­dy­to­jus ne vi­sur pil­do­si

 

Teatro sce­no­je gin­ta­ri­niais in­stru­men­tais gros „Am­ber Qu­ar­tet”

 

Mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­nė Jus­ti­na Siau­ru­kai­tė – tarp­tau­ti­nio kon­kur­so lau­re­a­tė

 

Ka­lė­dų Se­ne­lis Aly­tu­je su vai­kais pra­leis dau­giau lai­ko nei pla­na­vo!

 

Kas­va­ka­ri­niai pa­si­vaikš­čio­ji­mai

 

No­ri­te iš­skir­ti­nių eg­lu­tės žais­liu­kų ir šven­ti­nių idė­jų – ap­si­lan­ky­ki­te pa­ro­do­je

 

Tech­no­lo­gi­nių įgū­džių ug­dy­mas – re­cep­tas ryt­die­nos dar­bams

 

At­gai­vi­nus ir su­tvar­kius baž­ny­čios sta­ti­nius, pa­slau­gos bus pri­ei­na­mes­nės ir ne­įga­lie­siems

 

Tik­riau­sio Ka­lė­dų Se­ne­lio re­zi­den­ci­jo­je pra­mo­gau­ta vi­są die­ną

 

Gry­bų ka­ra­liaus konkursas „Baravykas 2017”: „Kol gry­bų bus, tol Lie­tu­va ne­iš­si­vaikš­čios”

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100