arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Geisvilas, Kantrimė, Kleopatra, Laura

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2017-10-17, Nr. 117
Iki spalio pabaigos picerija „Palermo” turėtų būti nugriauta
Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus mies­to cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je, vei­kian­čią pi­ce­ri­ją „Pa­ler­mo“ val­dan­čią ben­dro­vę „Šal­mė­tė“ ir pa­tal­pų nu­oma už­si­i­man­čią ben­dro­vę „Švyt­ra“ pa­sie­kė ne­pa­lan­kios Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tys. Pi­ce­ri­jai „Pa­ler­mo“ gre­sia nu­grio­vi­mas, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei teis­mi­niu ke­liu iš „Švyt­ros“ pa­vy­ko at­si­ko­vo­ti įė­ji­mą į San­tuo­kų sa­lę.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Sustabdyti „Norfos” statybos darbai prie istorinio geležinkelio tuneliuko
Va­kar pa­vel­do­sau­gi­nin­kai ne­apib­rėž­tam lai­kui su­stab­dė pre­ky­bos cen­tro „Nor­fa“ sta­ty­bos dar­bus prie XIX a. ge­le­žin­ke­lio tu­ne­liu­ko ir pra­dė­jo jo įra­šy­mo į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą pro­ce­dū­rą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[4]
„Tai, kas pasiekiama, prieinama, patogu, saugu reginčiajam, turi būti
Spa­lio 15-ąją pa­sau­lis mi­ni Bal­to­sios laz­de­lės die­ną. Bal­to­ji laz­de­lė – vie­nas pa­grin­di­nių įran­kių, šios at­min­ti­nos die­nos sim­bo­lis, ku­riuo nau­do­ja­si re­gė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tis žmo­gus. Įvai­riais ren­gi­niais sie­kia­ma at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į sil­pna­re­gių žmo­nių pro­ble­mas, in­for­muo­ti apie re­gos su­tri­ki­mo prie­žas­tis, iš anks­to už­ker­tant ke­lią li­goms.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytiškiai gali būti ramūs – geriamasis vanduo nebrangs
Nu­vil­ni­ju­si ži­nia, kad Lie­tu­vai dėl ne­įvyk­dy­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų pri­jung­ti nu­ma­ty­tą var­to­to­jų skai­čių prie cen­tra­li­zuo­tos van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo sis­te­mos gre­sia di­džiu­lė bau­da, ku­rią esą teks pa­deng­ti sa­vi­val­dy­bėms, pri­ver­tė su­ne­rim­ti ir aly­tiš­kius. Jei­gu tek­tų mo­kė­ti bau­dą – ge­ria­ma­sis van­duo ne­iš­ven­gia­mai brang­tų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Lie­tu­vos dziu­do čem­pio­na­te – še­ši me­da­liai

 

Ra­jo­no vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je – Ai­do Jurkš­to kny­gos „Lie­tu­vos švy­tu­rių is­to­ri­ja” pri­sta­ty­mas

 

Rotušės žinios

 

Ne­iš­siųs­tas laiš­kas

 

Čes­na­ki­nį lai­ko­tar­pį kei­čia im­bie­ri­nis?

 

„Europiečiai” Alytuje. Ar mes norime priglobti pabėgėlius, ar mes galime priglobti patys save?

 

„Po­ezi­jos pa­va­sa­ris“ Se­len­gos pa­kran­tė­se

 

Dzū­ki­jos re­gio­no kai­mo mu­zi­kan­tų šven­tės-var­žy­tu­vių ai­dai

 

San­tai­kos sen­jo­rai pie­šė frak­ta­lus

 

Knygų naujienos

 

Tik­ro­vė ir mi­tai apie iš­ma­niuo­sius vob­le­rius (2)

 

No­ri pa­ma­ty­ti ro­žes - ne­bi­jok spyg­lių
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100