arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tolvinas, Neringa, Bernardas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2017-08-19, Nr. 92
Valdas Burneika: „Kazachija žavi kontrastingu grožiu ir vilioja dar neatrastomis verslo galimybėmis”
„Ka­za­chi­ja ma­ne trau­kė sa­vi­ta eg­zo­ti­ka, o iš ko­le­gų at­si­lie­pi­mų bu­vau gir­dė­jęs, kad ša­lis la­bai gra­ži, įdo­mi, di­de­lė ir kon­tras­tin­ga“, – sa­ko Lie­tu­vos Res­pub­li­kos am­ba­sa­dos Ka­zach­sta­ne ge­ne­ra­li­nio kon­su­la­to Al­ma­to­je ge­ne­ra­li­nio kon­su­lo pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis Val­das Bur­nei­ka.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pelningų sandorių Alytaus verslininkai ieško dalydamiesi: pirmieji rezultatai – pusė milijono
 Šiais me­tais Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ati­da­ry­tas di­džiau­sios pa­sau­ly­je ir veiks­min­giau­sios ša­ly­je ver­slo re­ko­men­da­ci­jų or­ga­ni­za­ci­jos BNI (angl. Bu­si­ness Net­work In­ter­na­tio­nal) Aly­taus klu­bas „BNI Aly­tis“ ne tik su­vie­ni­jo Dzū­ki­jos ver­sli­nin­kus, bet jau ir pa­dė­jo jiems su­da­ry­ti pel­nin­gų san­do­rių už dau­giau nei pu­sė mi­li­jo­no eu­rų. Or­ga­ni­za­ci­jos veiks­min­gu­mu įsi­ti­ki­nęs ir mi­nė­to klu­bo ati­da­ry­mą ini­ci­ja­vęs „BNI Aly­tis“ va­do­vas Ma­ri­jus Ja­ki­ne­vi­čius tei­gė, jog at­ei­ty­je tai duos dar ge­res­nių re­zul­ta­tų, te­rei­kia, kad ver­sli­nin­kai keis­tų sa­vo po­žiū­rį ir at­si­sa­ky­tų įsi­se­nė­ju­sių, jau ne kar­tą ne­pa­si­tei­si­nu­sių ste­re­o­ti­pų.

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytuje atidarytas naujas „Žuvinto” turgus dirbs nuo ryto iki vakaro
Aly­tiš­kiai pa­ten­kin­ti: vie­nam pir­mų­jų Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­no pa­sta­tų su­teik­tas „Žu­vin­to“ var­das tę­sia sa­vo odi­sė­ją. Bu­vu­si uni­ver­sa­li­nė par­duo­tu­vė su mais­to pro­duk­tais, kon­di­te­ri­jos ga­mi­niais, kie­me pils­to­ma gi­ra pas­ta­ruo­ju me­tu bu­vo at­si­dū­ru­si „Iki“ pre­ky­bos tin­klo ži­nio­je.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Švaistūnas – geriau nei gašlūnas ar palaidūnas
Veik ly­giai prieš du mė­ne­sius, bir­že­lio 21 die­ną, vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­ro­dė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio pa­reiš­ki­mas, aiš­ki­nan­tis, esą bū­ti­na ma­žin­ti ša­lies biu­dže­to asig­na­vi­mus di­du­mai val­džios ins­ti­tu­ci­jų, iš­sky­rus gy­ny­bos iš­lai­das.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
„Telia” išmaniosios televizijos žiūrovams – ypatingas sporto ir kino derinukas
Kol Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai lie­ja pra­kai­tą ruoš­da­mie­si Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­tui ir mo­ko­si nau­jų de­ri­nu­kų, „Te­lia“ jau da­bar kvie­čia sir­ga­lius re­zer­vuo­tis ge­riau­sias vie­tas rung­ty­nėms ste­bė­ti – so­fas sa­vo na­muo­se.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
 Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Pulkininkas leitenantas Darius Meilūnas – dešimtas Birutės ulonų bataliono vadas

 

Lietuvos gy­ven­to­jai te­be­tu­ri be­veik pu­sė mi­li­jar­do li­tų

 

Pil­na­me­tys­tę pra­dė­jo su nuosp­ren­džio naš­ta

 

Gir­tas ne­pil­na­me­tis va­žia­vo pas pa­ne­lę į Alo­vę

 

Kon­flik­tas miš­ko aikš­te­lė­je pa­sie­kė teis­mą

 

Gir­tas įva­žia­vęs į grio­vį ieš­ko­jo pa­gal­bos

 

Ti­kė­jo­si, kad po­li­ci­ja „ne­pa­gaus”

 

Kas sly­pi po aly­tiš­kių cho­ro „De Ža­vu” pa­va­di­ni­mu

 

„Bal­ti­jos ke­ly­je – su mei­le šir­dy­je”

 

Mi­si­jų sa­vai­tė Mi­ros­la­vo pa­ra­pi­jo­je: pro­ga Die­vui pa­ves­ti vi­sus dva­si­nius raup­sus, nuo­dė­mės pur­vą

 

18 eti­ke­to tai­syk­lių, ku­rių gė­da ne­ži­no­ti
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Intymi sveikata: kaip ja rūpintis teisingai?

Kiekviena moteris žino, kad intymios sveikatos problemos gerokai blogina gyvenimo kokybę. Deja, specialistų teigimu, kalbėti apie šias ligas moterims vis dar nedrąsu, kartais netgi vengiama kreiptis į gydytoją. Todėl intymia savijauta dažnai susirūpinama tik tada, kai nemalonūs simptomai tampa nepakeliami.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Marcinkonyse gandrų migracijos pradžios pranašai

Turbūt daugelio dėmesį atkreipė laukuose besibūriuojantys skaitlingi baltųjų gandrų būriai. Ypač sparčiai jie formavosi praeitą savaitgalį. Neretai vienoje vietoje pamatysi šimtą ar daugiau paukščių. Ornitologai žino, jog tai gandrų paskutinio pasiruošimo tolimai kelionei į pietinius kraštus ženklas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Robbie Williams pakviesti Į UNICEF misiją Malavyje vyksta Jazzu ir Donatas Montvydas
 Garsūs atlikėjai jungiasi prie UNICEF Lietuva kartu su TV3 jau septintą kartą rengiamos gerumo misijos „Už kiekvieną vaiką“, prie kurios šiemet lietuvius prisidėti kviečia UNICEF Geros valios ambasadorius dainininkas Robbie Williams, šiandien koncertuojantis Lietuvoje. Misijos dalyviai ruošiasi į Malavį, kuriame maždaug pusei šalies vaikų yra neprieinami trys minimalūs jų išgyvenimą galintys užtikrinti dalykai: maistas, skiepai ir gydymas. Į Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamą gerumo misiją šiemet vyksta atlikėja Justė Arlauskaitė-Jazzu, dainininkas Donatas Montvydas, kunigas Ričardas Doveika ir UNICEF Geros valios ambasadorė, aktorė Virginija Kochanskytė.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Verslo liudijimas - šešėlis ar būdas jį įveikti?

Pastebėjau, kad valdžiai labai nepatinka paprasti dalykai. Visur, kur tik ji prikiša nagus, ar tai būtų darbo santykių, ar statybų, ar mokesčių reglamentavimas, viskas tampa labai sudėtinga. Vis tik vienas paprastas dalykas dar yra likęs iš laikų, kai valdžia dar nebuvo uzurpavusi visų žmogaus gyvenimo sričių. Tai – galimybė sumokėti gyventojų pajamų mokestį, įsigyjant verslo liudijimą. Jei užsiimi veikla, kuri įtraukta į sąrašą, mokesčius gali sumokėti labai paprastai – tiesiog imti ir sumokėti, fiksuotą sumą, be ilgų ir sudėtingų skaičiavimų.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100