arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gedmantas, Goda, Motiejus (Matas)

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2018-02-24, Nr. 22
Klampynė: skęsta direktorė, savivaldybės administracija ir taryba
Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­aiš­kė­jo šios vie­ti­nės val­džios is­to­ri­jo­je dar ne­bū­tas da­ly­kas. Be­veik me­tus vie­nos švie­ti­mo įstai­gos di­rek­to­rė ga­vo di­des­nį nei jai pri­klau­so at­ly­gi­ni­mą, – to­kį at­ly­gi­ni­mą jai nu­sta­tė mies­to ta­ry­ba pa­gal at­sa­kin­gų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tų pa­teik­tą spren­di­mo pro­jek­tą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Nuo balandžio alytiškiams šaltas vanduo brangsta vienu centu
Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­sta­ty­tos per­skai­čiuo­tos ben­dro­vės „Dzū­ki­jos van­de­nys“ tie­kia­mo šal­to van­dens ir nuo­te­kų tvar­ky­mo kai­nos. Nuo ba­lan­džio dau­gia­bu­čių, in­di­vi­du­a­lių na­mų gy­ven­to­jams ir įmo­nėms šal­to van­dens ir nuo­te­kų tvar­ky­mo vie­nas ku­bi­nis met­ras brangs­ta vie­nu cen­tu. Gy­ven­to­jams – nuo 1,90 eu­ro su PVM iki 1,91 eu­ro su PVM, įmo­nėms – nuo 2 eu­rų su PVM iki 2,01 eu­ro su PVM.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Istorija kaip propagandinio karo taikinys – medalis, turintis dvi puses
Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je vy­ko kon­fe­ren­ci­ja „Adol­fas Ra­ma­naus­kas-Va­na­gas ir po­ka­rio re­zis­ten­ci­ja: is­to­ri­nis, po­li­ti­nis ir mo­ra­li­nis pa­li­ki­mas“. Jos me­tu kal­bė­ta ir apie is­to­ri­ją kaip pro­pa­gan­dos tai­ki­nį, ko­kie gin­klai šian­dien nau­do­ja­mi ko­vo­je dėl lie­tu­vių šir­džių ir pro­tų, kaip di­din­ti vi­suo­me­nės at­spa­ru­mą pro­pa­gan­dai. Vie­na to­kių ga­li­my­bių – su­do­min­ti jau­ni­mą is­to­ri­ja, ypač dar ne­pa­kan­ka­mai pa­žin­tu par­ti­za­ni­nio pa­si­prie­ši­ni­mo pe­ri­odu.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gavėnios laikotarpiu kūnui ir sielai nusilpti neleis saulėgrąžų daigai
„Iš nu­si­sto­vė­ju­sio gy­ve­ni­mo mies­te ma­no šei­mai at­si­kraus­čius į Rau­do­ni­kių kai­mą stip­riai pa­si­kei­tė gy­ve­ni­mo bū­das. Že­mės ap­link na­mą yra ne­ma­žai, tad ap­lin­kos tvar­ky­mas, gė­ly­nai, so­das ir dar­žas ta­po po­mė­giu ir bū­ti­ny­be. No­rė­jo­si gra­žios ap­lin­kos, pra­žy­din­ti jo­je įvai­rių rū­šių gė­lių, tu­rė­ti sa­vo šei­mai daug vai­sių ir dar­žo­vių“, – taip apie nau­jus ieš­ko­ji­mus ir at­ra­di­mus kal­ba Ra­sa Ja­naus­kė, ža­lio mais­to – sau­lė­grąžų žel­me­nų – au­gin­to­ja ir pro­pa­guo­to­ja.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Lai­ky­ki­tės vy­rai! Pri­kel­si­me ir iš nu­mi­ru­sių­jų!

 

Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė: „Lai­ko ne­su­stab­dy­si­me, bet lai­ko kai­ta­lio­ji­mą – tik­rai”

 

Vi­so­je Lie­tu­vo­je – „Bi­tės” in­ter­ne­tas ver­slui su ga­ran­tuo­tu grei­čiu

 

Tė­vas, su­kė­lęs są­my­šį Vai­ko tei­sų ap­sau­gos sky­riu­je, baus­mę at­liks areš­ti­nė­je

 

Plė­ši­kai „kau­kės” bu­te­liu­ką ir per dra­bu­žius su­uo­dė

 

Pa­rū­kęs kvai­ša­lų, at­gai­laus vie­šai­siais dar­bais

 

Nu­si­žen­gė pa­kar­to­ti­nai, di­des­nė ir bau­da

 

Ne­pa­klu­sęs pa­rei­gū­nams, nu­baus­tas 90 eu­rų bau­da

 

Kęs­tu­tis Ka­zi­mie­ras Gir­nius: „Tau­tos ir kul­tū­ros gy­ni­mas jau yra po­li­ti­nis veiks­mas, rei­ka­lau­jan­tis po­li­ti­nių prie­mo­nių, o pa­grin­di­nė po­li­ti­nė prie­mo­nė yra vals­ty­bė ir jos su­kū­ri­mas”

 

Uni­ka­lus ra­di­nys Gar­di­no pi­ly­je – ply­tos su Ge­di­mi­nai­čių stul­pais

 

Re­ži­sie­rius Ri­mas Tu­mi­nas: „Man gra­ži Lie­tu­vos tar­pu­ka­rio is­to­ri­ja”

 

Dis­ku­si­ja: Kas ap­gins Lie­tu­vą?

 

XXII am­žius, ar­ba kas ne­ofi­cia­lu

 

Po­pu­lia­riau­sia pa­trio­ti­ne Aly­taus se­niū­ni­jos dai­na iš­rink­ta „Že­mėj Lie­tu­vos”
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Intelektualaus teniso partija, nekasdieniai susitikimaiir diskusijos apie muziką: „Baltų lankų“ renginiai Vilniaus knygų mugėje
Vilniaus knygų mugės metu leidykla „Baltos lankos“ rengiaišskirtinius susitikimus, diskusijas bei knygų pristatymus. Į intelektualias diskusijas pakvies menotyros mokslų daktarė Kristina Sabaliauskaitė.Savo naujausią knygą „Basakojis bingo pranešėjas“ pristatys iš Kanados atvykstantis rašytojas Antanas Šileika. Muzikologas Darius Užkuraitis kartu su laidų vedėja Gerūta Griniūte diskutuos apie muziką Haruki Murakami kūryboje.Ne tik tikinčiųjų bendruomenę, bet ir žingeidžiuosiussuburs diskusija apie Vatikano apžvalgininko Andrea Tornielli pokalbių su popiežiumi Pranciškumi knygą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Leiskite dirbti Lietuvoje

Taip teigia Aivaras Miliauskas, šiuo metu dirbantis socialinėje įmonėje UAB „Kauencraft“. Nuo vaikystės regėjimo negalią ir kitų sveikatos problemų turintį 40 metų vyrą likimas nelepino. Kaip ir jo dvylika brolių ir seserų, Aivaras užaugo internatuose. Nors išbarstyti po visą Lietuvą, tačiau ryšio neprarado. Dabar liko aštuoniese, todėl šeimą dar labiau brangina. Visi jie taip pat turi sveikatos problemų, tačiau nepasiduoda gyvenimo negandoms, kabinasi į gyvenimą. Aivaras didžiuojasi savo vyriausiu broliu Juozu, kuris buvo aktyvus sportininkas, dabar yra Lietuvos aklųjų sporto federacijos prezidentas, beje, taip pat yra dirbęs toje pačioje socialinėje įmonėje. Ir ne tik jis. Čia dirba ir Aivaro sesuo, brolio dukra, anksčiau yra dirbęs dar vienas brolis. Visi jie taip pat turi regėjimo ir kitas negalias.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Nadios Murad sekso vergijos ir kovos su „Islamo valstybe“ istorija

Nadia Murad – žmogaus teisių aktyvistė, nominuota Nobelio taikos premijai, apdovanota Vaclavo Havelo žmogaus teisių ir Andrejaus Sacharovo premijomis, pirmoji Jungtinių Tautų Prekybos žmonėmis aukų orumo geros valios ambasadorė.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Medaliu apdovanota direktorė: darbai nuveikiami tik komandoje

Tarp Vasario 16-osios išvakarėse Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalios Grybauskaitės Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga už nuopelnus Lietuvai ir šalies vardo garsinimą pasaulyje valstybiniais apdovanojimais apdovanotojų – ir Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Dalia Kitavičienė. Priklausomybių mažinimo projektų iniciatorė ir koordinatorė apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Nacionalinė biblioteka diskriminuoja studentus

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka diskriminavo asmenis dėl jų amžiaus, neišduodama knygų suaugusiems asmenims. Atlikusi tyrimą, tokį sprendimą priėmė lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė. Ji nustatė, kad bibliotekos vartotojų aptarnavimo taisyklių nuostatomis, vaikams ir suaugusiems numatant skirtingas naudojimosi bibliotekos ištekliais sąlygas, pažeidžiamas Lygių galimybių įstatymas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kas pirmiau: daugiau mokesčių ar tvarka išlaidose?

Įsivaizduokite, kad jūsų dvidešimt aštuonerių metų vaikis vis prašo jūsų pinigų. Jis sako, kad už tuos pinigus labai rūpinsis jumis – mokys, gydys, kelią nušluos ir dar daug gerų dalykų jums padarys. Kiek jam pinigų beduotumėte, jam visada trūksta. Jūsų net neklausdamas jis prisigalvoja dar daugiau „gerų darbų“, kuriuos jis padarys jums už jūsų pinigus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Moderni nacionalinė Lietuvos muzika: ar tokia egzistuoja?
Kaip Lietuvoje formavosi moderniosios muzikos tapatybė ir kokia ji, į šiuos klausimus atsako muzikologė prof. habil. dr. Gražina Daunoravičienė naujausiame savo darbe – monografijoje „Lietuvių muzikos modernistinės tapatybės žvalgymas“.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Jautri vaikų odagali tapti iššūkiu tėvams

Mūsų oda atlieka daug gyvybiškai svarbių funkcijų – per odą kvėpuojame, ji palaiko mūsų kūno temperatūros balansą, o svarbiausia – atlieka apsauginę funkciją. Oda saugo mūsų organizmą nuo kenksmingų išorės veiksnių – cheminių, mechaninių, šiluminių, įvairios spinduliuotės, todėl svarbu ja tinkamai pasirūpinti kiekvieną dieną.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Europarlamentaras Bronis Ropė priėmė ūkininkų surinktus parašus už sąžiningas išmokas
Penktadienį, vasario 9-ąją, Jonavos sporto arenoje vykusiame suvažiavime iš visos Lietuvos susirinkę žemdirbiai Europos Parlamento nariui Broniui Ropei įteikė du mėnesius rinktus parašus už išmokų suvienodinimą su kitais ES ūkininkais. Žemdirbių reikalavimus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vicepirmininkas B. Ropė perduos Europos institucijoms.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Aurelijus Katkevičius: „Tamsumas, neišsilavinimas ir melas pradėjo vešėti, nes mažėja skaitančių“
Vasario 22-25 d. vyksianti Vilniaus knygų mugė palies šiandien itin aktualias informacinio karo bei netikrų naujienųtemas. Vienas iš Diskusijų klubo renginių bus skirtas vadinamosioms netikroms žinioms – „fakenews“– kurių, diskusijos moderatoriaus Aurelijaus Katkevičiaus teigimu, buvo visada, tačiau gyvenant informacijos tvane jų išvengti tapo kur kas sunkiau.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ką reiškia filmo „Pelėdų kalno“ simbolis – saga su raiteliu?

Partizanų vadas išrauna sagą su raitelio figūra. Jis jaudinasi, jo rankos dreba tariant žodžius: „Čia ne paprasta saga. Kai užaugsi, iš jos nusikalsi sidabro kulką, tada bet ką nugalėsi. Nori? O tu man už tai – šitą Lietuvos vėliavą. Uždengsiu ja krūtinę, ir priešo kulkos – atšoks kaip nuo šarvo“, – tai scena iš Audriaus Juzėno režisuotos istorinės dramos „Pelėdų kalnas“. Čia minima saga su raiteliu tapo naujojo filmo vizitine kortele, nemirtingu ir nenugalimu valstybės, laisvės, kovos už ją simboliu. Per padėkos vakarą Kaune ši saga buvo tiesiog išgraibstyta, tad filmo kūrėjai premjerai Vilniuje užsakė kelis tūkstančius simbolinių sagų.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuvos šimtmetis Vilniaus knygų mugėje: susitikimuose, pokalbiuose, knygų puslapiuose ir kino ekrane

Vilniaus knygų mugė vasario 22-25 d. žvilgsnį kreips į skaitančiuosius ir kvies švęsti atkurtos Lietuvos šimtmetį. Lankytojų lauks proginiai leidiniai bei speciali kultūrinė programa, kuri, organizatorių teigimu, leis ne tik praplėsti akiratį, bet ir patirti susitikimo bei atradimo džiaugsmą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100