arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gertautas, Tautvydė, Ivona

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2017-05-20, Nr. 56
Bylinėjimasis dėl projekto pinigų slepia politinį susidorojimą?
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je dėl vie­nam pro­jek­tui skir­tų pi­ni­gų at­si­ti­ko pa­ra­dok­sa­lus da­ly­kas. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas sa­vo įsa­ky­mu nu­ro­dė vie­ša­jai įstai­gai „Ga­liu ki­taip“ grą­žin­ti jos vyk­dy­tam pro­jek­tui skir­tas lė­šas, nes at­seit įstai­ga ne­pa­tei­kė vi­sų pra­šo­mų do­ku­men­tų veik­lai pa­grįs­ti. Per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną ne­su­lau­kus grą­ži­nant pi­ni­gus, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja krei­pė­si į Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą su ieš­ki­niu dėl sko­los pri­tei­si­mo iš „Ga­liu ki­taip“.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[16]
Visada reikia atrasti nišą, ko neturi ir nedaro kiti muziejai
Ši­ą­nakt Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vėl ple­vens tra­di­ci­nė „Mu­zie­jų nak­tis“ – vie­nas iš gau­sy­bės ren­gi­nių, vyks­tan­čių šia­me kul­tū­ros ir edu­ka­ci­jos ži­di­ny­je. Kiek­vie­ną mė­ne­sį mu­zie­ju­je pri­sta­to­ma po nau­ją pa­ro­dą, po nau­ją pa­žin­tį su pra­ei­ti­mi ir da­bar­ti­mi.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ministras Bronius Markauskas: „Ūkininkams reikia beržinės rykštės, nes jie kol kas tik dairosi”
Į Aly­tų at­vy­kęs že­mės ūkio mi­nist­ras Bro­nius Mar­kaus­kas ir Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas An­drie­jus Stan­či­kas ra­jo­no ūki­nin­kus ra­gi­no ak­ty­viau ko­o­pe­ruo­tis ir tap­ti stip­riais de­ry­bi­nin­kais ko­vo­jant už aukš­tes­nes pro­duk­ci­jos su­pir­ki­mo kai­nas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Ką svarbu žinoti lankantis miške
At­ši­lus orams mie­lai trau­kia­me į gam­tą, mies­to šur­mu­lį daž­nai kei­čia­me į pa­si­vaikš­čio­ji­mą miš­ke. Ta­čiau svar­bu ne­pa­mirš­ti, kad miš­ką rei­kia tau­so­ti ir tin­ka­mai ja­me elg­tis.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pusmaratonyje „Alytaus tiltai” ketina dalyvauti ir Japonijos ambasadorius Lietuvai
Pas­ku­ti­nį va­sa­ros sek­ma­die­nį Aly­taus gat­vės virs Pie­tų Lie­tu­vo­je ana­lo­gų ne­tu­rin­čio bė­gi­mo ren­gi­nio – pus­ma­ra­to­nio „Aly­taus til­tai“ – tra­so­mis. Li­kus šim­tui die­nų iki ren­gi­nio su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je or­ga­ni­za­to­riai pri­sta­tė at­si­nau­ji­nu­sią in­ter­ne­to sve­tai­nę, tra­sas, ne­to­li­mos at­ei­ties pla­nus ir lū­kes­čius.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų or­ga­ni­zuo­ti mo­ky­mai ir ža­vė­jo, ir bai­mi­no

 

At­leis­tas ša­lių su­si­ta­ri­mu

 

„Dzū­ki­jos” so­di­nin­kų ben­dri­ja ap­si­gy­nė ir apy­gar­dos teis­me

 

Šv. Jo­kū­bo ke­lio jau­nų­jų am­ba­sa­do­rių žy­giai - ir Aly­taus ra­jo­ne

 

Bu­vu­siam ad­vo­ka­tui iš­si­suk­ti ne­pa­vy­ko

 

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je vie­nu sky­riu­mi bus ma­žiau

 

Pa­dė­ki­te at­pa­žin­ti

 

„Ur­mo” mies­te­lis Kau­ne – iš­skir­ti­nė pre­kių gau­sa, ge­ros kai­nos ir pul­suo­jan­tis gy­ve­ni­mas

 

Ką svar­bu ži­no­ti lan­kan­tis miš­ke

 

Rotušės žinios

 

Aly­taus ko­le­gi­jos di­plo­man­tų bai­gia­mie­ji dar­bai at­spin­di „Vil­ties” mo­kyk­los-dar­že­lio veik­los spe­ci­fi­ką

 

Pet­ro Ge­niu­šo kon­cer­tas Aly­tu­je: čia at­ve­da mu­zi­ka, ta­len­tas, ben­dra­min­čiai ir jaus­mai

 

Di­džiau­sią efek­tą duo­da tik ge­rai ap­gal­vo­tas ši­lu­mos sis­te­mos at­nau­ji­ni­mas
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Iš profesionalo lūpų: 5 mitybos patarimai varstantiems sporto klubo duris
 Sporto klubo duris reguliariai varstantiems sveikuoliams nebereikia pasakoti, kaip treniruotis taisyklingai – jie gerai žino, kad pirmiausia reikia apšilti, tada skirti dėmesio skirtingoms raumenų grupėms, niekur neskubėti, nepersitempti. Vis dėlto dažnas sporto klubo svečias pamiršta, jog norint gyventi sveikai svarbu ir suderinti mitybą. Kad tai padaryti būtų lengviau, sporto ir mitybos specialistas Andrius Birulinas išvardino penkis esminius patarimus.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Atsisveikinkite su senaisiais vikingais – „Vikingų loto“ ruošiasi pokyčiams
 Šį trečiadienį visi kviečiami į atsisveikinimą su... senaisiais vikingais. Taip, perskaitėte teisingai. Gauruoti ir dideli vikingai – tarptautinio žaidimo „Vikingų loto“ simbolis. Ši savaitė – paskutinė, kai jie kvies kovoti dėl prizų. Jau nuo gegužės 18 d. laukia kardinalūs loterijos pokyčiai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Apklausa: 4 iš 10 lietuvių galvoja apie būsto keitimą
 Keturi iš dešimties gyventojų per artimiausius penkerius metus planuoja keisti būstą. Pagrindiniai esamo būsto keitimo motyvai buvo turimos gyvenamosios vietos neatitikimas poreikiams, noras gyventi patogiau ir padidėjusios finansinės galimybės, parodė statybų bendrovės „YIT Kausta“ užsakymu atlikta gyventojų apklausa. Rinkos dalyviai nurodo, kad, esant stabiliai ekonominei situacijai ir pagerėjus asmeninei finansinei padėčiai, būsto rinkos aktyvumą didina ne tik perkantys nekilnojamąjį turtą savo reikmėms, bet ir investiciniais tikslais.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Parduoti butą savarankiškai ar per brokerį: ką pasirinkti?
Susiruošėte parduoti butą ar kitą nekilnojamąjį turtą ir svarstote, ar verta kreiptis į brokerį. Nekilnojamojo turto (NT) specialistai teigia, kad pirmiausia reikia susidėlioti visus pliusus ir minusus, įvertinti savo galimybes ir nuspręsti, ar reikalinga pagalba parduodant NT, ar galite tai padaryti savarankiškai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kas būtų, jeigu būtų: ką būtų galima nuveikti su daugiau nei 114 mln. eurų?
 2016 metais daugiau nei 168 tūkstančiai Lietuvos gyventojų gavo mažesnį nei minimali mėnesinį alga (MMA) darbo užmokestį. Vidutinės šių žmonių pajamos sudarė 196,9 euro, o minimali mėnesinė alga šiuo metu siekia 380 Eur. Kai kurie šių žmonių, neabejotinai dalį atlyginimo gauna „vokelyje“ ir jų nedeklaruojami pinigai didina šešėlinės ekonomikos mastą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Net 1660 km pėsčiomis už organų donorystę
Savaitgalis Kuršių Nerijoje prasidėjo neeiliniu žygiu. Gegužės 13 dieną (šeštadienį) VšĮ „TrenkTuras“ organizuotame žygyje „Pėsčiomis pajūriu“, dalyvavo ir asociacija „Gyvastis“, vienijanti žmones, gyvenančius persodintų organų (inkstų, širdies, kepenų, plaučių) dėka arba laukiančius organo transplantacijos. Asociacijos nariai iš visos Lietuvos į Kuršių Neriją susirinko kilniam tikslui – informacijos skleidimui ir propagavimui už organų donorystę
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kasmet alkoholispasiglemžia 4 tūkst. gyvybių
 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro specialistai nustatė, kad dėl alkoholio vartojimo kasmet miršta maždaug 4 tūkst. šalies gyventojų, tačiau alkoholio lemtas mirtingumas mažėja. Tarp visų mirčių alkoholio nulemtos mirtys 2010 metais sudarė 10,9 proc., o 2015 metais sumažėjo iki 9,4 proc. Daugiausiai dėl šių priežasčių 2015 m. mirė jauni 25–34 m. amžiaus Lietuvos gyventojai. Vyrai dėl alkoholio lemtų priežasčių 2015 m. mirė 2 kartus dažniau nei moterys.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Misija Sibiras“ atskleidė, kur vyks šių metų ekspedicija

Paskutines atrankos į 2017 m. ekspediciją dienas skaičiuojantis projektas „Misija Sibiras“ skelbia, kur šiemet tvarkys kapines bei ieškos gyvosios mūsų šalies istorijos apraiškų. Po ilgo ir atsakingo ekspedicijos maršruto planavimo šiemet buvo nuspręsta vykti į Irkutsko sritį, kur sovietų represijų laikotarpiu buvo ištremta daugiau nei 12 000 lietuvių.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuvoje prasidėjo akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“: „Vogti iš valstybės – tas pats, kaip iš mamos kišenės“
 Gegužės 15 d., pirmadienį, Lietuvoje prasidėjo jau šeštus metus iš eilės rengiama akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“, kuria siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į šešėlinės ekonomikos problemas. Šiemet akcijos iniciatoriai ragina atsigręžti į regionus.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Net 1660 km pėsčiomisuž organų donorystę

Savaitgalis Kuršių Nerijoje prasidėjo neeiliniu žygiu. Gegužės 13 dieną (šeštadienį) VšĮ „TrenkTuras“ organizuotame žygyje „Pėsčiomis pajūriu“, dalyvavo ir asociacija„Gyvastis“, vienijanti žmones, gyvenančius persodintų organų (inkstų, širdies, kepenų, plaučių) dėka arba laukiančius organo transplantacijos. Asociacijos nariai iš visos Lietuvos į Kuršių Neriją susirinko kilniam tikslui – informacijos skleidimui ir propagavimui už organų donorystę.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Mokslininkai perspėja: per mažai rūpinamės įkvepiamo oro kokybe

Atšilus orams gatvėse ir šalikelėse padaugėja eismo dalyvių – pėsčiųjų, dviratininkų, bėgikų. Lietuviai skuba išnaudoti ne tokį jau ir ilgą šiltąjį sezoną, pasisemti energijos visiems metams. Tiesa, ne vienam bėgiką ar dviratininką lenkiančiam vairuotojui tikriausiai kyla klausimas: kiek iš tikrųjų sveika sportuoti taip arti taršos šaltinio – automobilių eismo? Kokia apskritai miesto gyventojų įkvepiamo oro kokybė?

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100