Spausdinti

2018-06-12, straipsnio nr. 13750

Siūloma, kad „Drevinukas” taptų lopšeliu-darželiu

Saulė PINKEVIČIENĖ

Dar­bą bai­gė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Sil­vi­jos Peš­te­nie­nės va­do­vau­ja­ma dar­bo gru­pė, pa­ren­gu­si siū­ly­mus dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų ben­dro­jo pla­no ir jo prie­dų pa­kei­ti­mų. Da­bar jie tu­rės bū­ti svars­to­mi švie­ti­mo ben­druo­me­nė­se.

 

Dar­bo gru­pė, ren­gu­si siū­ly­mus, kaip rei­kė­tų keis­ti Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klą, su­da­ry­ta Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu. Už tai, kad bū­tų pa­reng­ta to­kia švie­ti­mo įstai­gų tin­klo pla­no ko­rek­ci­ja, bal­sa­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai.

 

Vie­nas es­mi­nių siū­ly­mų, ku­riuos iki bir­že­lio 4 die­nos pa­tei­kė dar­bo gru­pė, – re­or­ga­ni­zuo­ti „Dre­vi­nu­ką“, kei­čiant įstai­gos ti­pą iš mo­kyk­los-dar­že­lio į lop­še­lį-dar­že­lį. Nuo 2019 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos siū­lo­ma „Dre­vi­nu­ko“ 1–4 kla­ses per­kel­ti į Vidz­gi­rio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Šiais moks­lo me­tais įstai­go­je mo­ko­si 186 mo­ki­niai ir lan­ko 80 iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų bei 34 dar­že­li­nu­kai. (Pa­ly­gi­ni­mui – 2016–2017 m. m. 189 mo­ki­niai, 83 iki­mo­kyk­li­nu­kai, 38 dar­že­li­nu­kai).

 

Nuo 2019 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos taip pat siū­lo­ma Aly­taus Vidz­gi­rio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą per­tvar­ky­ti iš pa­grin­di­nės mo­kyk­los į pro­gim­na­zi­ją.

 

Šių me­tų pra­džio­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės val­dan­čio­sios dau­gu­mos ini­cia­ty­va bu­vo pra­dė­tas svars­ty­ti siū­ly­mas lik­vi­duo­ti Vidz­gi­rio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą nuo 2019 me­tų. rug­sė­jo 1 die­nos. Jam ne­pri­ta­rė nei švie­ti­mo įstai­gų ben­druo­me­nės, nei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, ku­ri sa­vi­val­dy­bei re­ko­men­da­vo ana­li­zuo­ti ir ver­tin­ti švie­ti­mo įstai­gų tin­klą kom­plek­siš­kai, o ne vie­nos at­ski­ros mo­kyk­los kon­teks­te.

 

Siū­lo­muo­se Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų ben­dro­jo pla­no ir jo prie­dų pa­kei­ti­muo­se nu­ma­ty­ta ir mo­kyk­lų re­or­ga­ni­za­vi­mo, lik­vi­da­vi­mo, per­tvar­ky­mo są­ly­gos.

 

Šios pro­ce­dū­ros ga­li bū­ti pra­de­da­mos va­do­vau­jan­tis įsta­ty­mais nu­sta­ty­ta tvar­ka, jei mo­kyk­la ne­ati­tin­ka bent vie­no mo­kyk­lų, vyk­dan­čių for­ma­lio­jo švie­ti­mo pro­gra­mas, tin­klo kū­ri­mo tai­syk­lių ben­dro­jo ar spe­cia­lio­jo kri­te­ri­jaus. Taip pat jei mo­kyk­lai ne­pa­kan­ka vals­ty­bės ski­ria­mų mo­ky­mo lė­šų pa­gal mo­ki­nio krep­še­lio me­to­di­ką ir sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri ga­li­my­bių mo­kyk­lai skir­ti pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo. Ar­ba įstai­ga ne­sie­kia re­ko­men­duo­ja­mo mi­ni­ma­laus mo­ki­nių skai­čiaus: pra­di­nė mo­kyk­la – 251, pa­grin­di­nė ar pro­gim­na­zi­ja – 310, gim­na­zi­ja – 501 mo­ki­nio. Mo­kyk­la ne­įgy­ven­di­na to­bu­li­ni­mo pla­no dėl mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pa­grin­di­nių re­zul­ta­tų ro­dik­lių pa­ge­ri­ni­mo ar­ba mies­te ma­žė­jant mo­ki­nių skai­čiui, mo­kyk­los ben­druo­me­nė per­ke­lia­ma į ug­dy­mui ge­riau pri­tai­ky­tas pa­tal­pas.

 

Mo­kyk­los pa­gal anks­čiau iš­dės­ty­tas są­ly­gas ga­li bū­ti re­or­ga­ni­zuo­ja­mos pra­di­nę mo­kyk­lą pri­jun­giant prie pro­gim­na­zi­jos ar pa­grin­di­nės mo­kyk­los; pro­gim­na­zi­ją – pri­jun­giant prie ki­tos pro­gim­na­zi­jos ar pa­grin­di­nės mo­kyk­los; gim­na­zi­ją – pri­jun­giant prie ki­tos gim­na­zi­jos. Ar­ba mo­kyk­la yra iš­skai­do­ma.

 

Mo­kyk­los ga­li bū­ti re­or­ga­ni­zuo­ja­mos, lik­vi­duo­ja­mos, per­tvar­ko­mos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mais, o bu­vu­si tos įstai­gos ap­tar­nau­ja­ma te­ri­to­ri­ja sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu ga­li bū­ti per­skirs­ty­ta.