Spausdinti

2018-06-12, straipsnio nr. 13749

Bendrovė „Dzūkijos vandenys” neteko dviejų darbuotojų: brolių kūnus ištraukė iš šulinio

Laura BALIUKONIENĖ

Va­kar prieš vi­dur­die­nį ben­dro­vę „Dzū­ki­jos van­de­nys“ pa­sie­kė krau­pi ži­nia – žu­vo sa­vait­ga­lį pa­gal pri­va­tų už­sa­ky­mą šu­li­nį ka­sę du dar­buo­to­jai. Pir­ma­die­nio ry­tą du bro­liai aly­tiš­kiai be gy­vy­bės žen­klų ras­ti maž­daug dvy­li­kos met­rų šu­li­ny­je. Po­li­ci­ja aiš­ki­na­si, kas iš tie­sų nu­ti­ko.

 

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­te pir­ma­die­nį apie 10 val. 20 min. gau­tas pra­ne­ši­mas, kad Prie­nų r., Bal­bie­riš­kio se­niū­ni­jo­je, Mac­kių kai­me, Ty­lio­jo­je gat­vė­je esan­čia­me šu­li­ny­je kai­my­nė pa­ste­bė­jo žmo­gaus kū­ną.

 

Į ne­lai­mės vie­tą at­sku­bė­jo ug­nia­ge­siai, ku­rie iš maž­daug 12 met­rų gy­lio šu­li­nio su 40 cm van­dens iš­trau­kė dvie­jų vy­rų kū­nus. Pa­ti žu­vu­sių­jų iš­trau­ki­mo iš šu­li­nio ope­ra­ci­ja tru­ko iki va­lan­dos.

 

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ben­dro­vė­je „Dzū­ki­jos van­de­nys“ van­dens tie­ki­mo ir ruo­ši­mo ope­ra­to­riais-elek­tro­mon­te­riais dir­bę 58-erių ir 60-ies me­tų bro­liai sa­vait­ga­lį dir­bo pa­gal pa­ten­tą, vyk­dė pri­va­tų už­sa­ky­mą iš­kas­ti šu­li­nį. Juos pa­sam­dė ten vie­na gy­ve­nan­ti pen­si­nio am­žiaus bu­vu­si mo­ky­to­ja.

 

Ne­pa­tvir­tin­tais duo­me­ni­mis, šu­li­nį ka­sę vy­rai ga­lė­jo už­dus­ti nuo me­ta­no du­jų. Abu žu­vu­sie­ji bu­vo ieš­ko­mi nuo sek­ma­die­nio va­ka­ro.

 

Kaip tei­gė „Dzū­ki­jos van­de­nų“ di­rek­to­rius Ju­ri­jus Čer­via­kov­skis, abu bro­liai ben­dro­vė­je dir­bo apie 30 me­tų, bu­vo pa­rei­gin­gi, ver­ti­na­mi ko­le­gų. Jie ben­dro­vė­je bu­dė­da­vo kas ket­vir­tą pa­rą, o lais­vu nuo dar­bo įmo­nė­je lai­ku dir­bo pa­gal pa­ten­tą. Pri­va­tus už­sa­ky­mas, ku­rio me­tu nu­ti­ko ne­lai­mė, ne­bu­vo su­si­jęs su ben­dro­ve.