Spausdinti

2018-06-12, straipsnio nr. 13748

Neišvežamos ir iš tolo dvokiančios šiukšlės baugina gyventojus

Alma MOSTEIKAITĖ
 Aly­taus ra­jo­ne esan­čių so­dų ben­dri­jų „Dzū­ki­ja“ ir „Vy­tu­rė­lis“ gy­ven­to­jai bei nuo­lat va­ži­nė­jan­tie­ji pri­žiū­rė­ti so­dų jau ku­rį lai­ką pri­vers­ti ken­tė­ti nuo ne­iš­ve­ža­mų at­lie­kų kon­tei­ne­rių sklin­dan­čius ne­ma­lo­nius kva­pus. Va­kar į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si „Dzū­ki­jo­je“ so­dą tu­rin­ti mo­te­ris aiš­ki­no, kiek dar il­gai teks gy­ven­ti vos ne an­ti­sa­ni­ta­ri­nė­mis są­ly­go­mis, – po kon­tei­ne­rius rau­sia­si ka­tės, dvo­kas nuo ne­iš­vež­tų šiukš­lių sklin­da iš ka­žin kur, ar­gi taip ga­li bū­ti. Gir­di, ne kar­tą kreip­ta­si į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę, ku­rios pa­sam­dy­ta įmo­nė ve­ža at­lie­kas, bet pa­dė­tis ne­si­kei­čia.

 Tokį vaizdelį, kokį vakar ryte išvydome prie konteinerių „Dzūkijos“ ir „Vyturėlio“ soduose, seniai teko matyti. Net sunku patikėti, kad šiais civilizacijos laikais gali taip atrodyti atliekų konteineriai, – lyg nevežti kelis mėnesius. Prie jų ko tik nerasi: ir įvairiausi skudurai, ir šiferio atliekos, ir sulaužyti žaislai, ir nebereikalinga buitinė technika. 				       Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

„Ge­rai, kad šiukš­lių ne­ve­ža į miš­kus, bet kon­tei­ne­rius rei­kia iš­vež­ti“

„Dzū­ki­jo­je“ so­dą tu­rin­čios mo­ters tei­gi­mu, prie pa­grin­di­nės au­to­bu­sų sto­te­lės, skir­tos šiai ir so­dų ben­dri­jai „Vy­tu­rė­lis“, re­tai ka­da pa­ma­ty­si tuš­čius ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rius, jie be­veik vi­sa­da per­pil­dy­ti: „Šiukš­lės iš­ve­ža­mos tik­rai re­tai, kar­tais per at­lie­kas sun­kiai ma­to­si net pa­tys kon­tei­ne­riai. Ir prie kon­tei­ne­rių vis­ko pri­krau­ta, – kas tik no­ri ve­ža sta­ty­bi­nes at­lie­kas, bui­ti­nę tech­ni­ką, įvai­riau­sius bal­dus. Vis­ką, kas žmo­nėms ne­rei­ka­lin­ga. Ge­rai, kad šiukš­lių ne­ve­ža į miš­kus, bet kon­tei­ne­rius ir prie jų su­krau­tus įvai­riau­sius daik­tus rei­kia iš­vež­ti.“

 

So­di­nin­kės nu­ro­dy­to­je vie­to­je su­ri­kiuo­ta net aš­tuo­nio­li­ka miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rių, yra ir skir­tų ant­ri­nėms at­lie­koms. Ta­čiau „Dzū­ki­jo­je“ ir „Vy­tu­rė­ly­je“ gy­ve­nan­tie­ji bei nuo­lat va­ži­nė­jan­tie­ji į čia tu­ri­mus so­dus tei­sūs dėl ne­iš­vež­tų ir iš to­lo ne­ma­lo­nius kva­pus sklei­džian­čių kon­tei­ne­rių.

 

Va­kar ry­te vi­si ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­riai bu­vo pil­nu­tė­liai, nuo jų dvo­kas pa­si­ti­ko iš to­lo. Su­tik­ta vie­na so­di­nin­kė sa­kė, kad kar­tais bū­na dar bai­siau, – kai šiukš­lės ne­be­tel­pa į kon­tei­ne­rius, jos su mai­šais de­da­mos ša­lia jų: „Ži­no­kit, šiukš­les, o ypač sta­ty­bi­nes me­džia­gas, ne­be­rei­ka­lin­gus bal­dus daž­niau­siai at­ve­ža iš kaž­kur au­to­bu­siu­kais ir čia iš­krau­na. Aš ne kar­tą to­kius žmo­nes per­spė­jau, kad jie taip ne­da­ry­tų, vež­tų į są­var­ty­ną, bet ma­ne pa­siun­tė ant tri­jų rai­džių. Man dar nie­kur ne­te­ko ma­ty­ti taip per­pil­dy­tų kon­tei­ne­rių ir tiek prie jų pri­krau­tų vi­so­kiau­sių ra­kan­dų. Ne­ma­žai mo­ka­me už šiukš­lių iš­ve­ži­mą, o gy­ven­ti tu­ri­me šiukš­li­nai ir dar bai­siau­sius kva­pus ken­tė­ti. Tik­rai bai­su.“

 

Iš tie­sų to­kį vaiz­de­lį, ko­kį va­kar ry­te iš­vy­do­me prie kon­tei­ne­rių „Dzū­ki­jos“ ir „Vy­tu­rė­lio“ so­duo­se, se­niai te­ko ma­ty­ti. Net sun­ku pa­ti­kė­ti, kad šiais ci­vi­li­za­ci­jos lai­kais ga­li taip at­ro­dy­ti at­lie­kų kon­tei­ne­riai, – lyg ne­vež­ti ke­lis mė­ne­sius. Prie jų ko tik ne­ra­si: ir įvai­riau­si sku­du­rai, ir ši­fe­rio at­lie­kos, ir su­lau­žy­ti žais­lai, ir ne­be­rei­ka­lin­ga bui­ti­nė tech­ni­ka.

 

Ka­žin, kaip to­kią tvar­ką prie kon­tei­ne­rių su ne­ma­lo­niais kva­pais įver­tin­tų ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, hi­gie­nos spe­cia­lis­tai ar pra­va­žiuo­jan­tys už­sie­nie­čiai?

 

Iš­vež­ti at­lie­kas iš tik­rų­jų vė­luo­ja­ma

Aly­taus su­si­vie­ni­ji­mo „So­dai“ ir so­dų ben­dri­jos „Dzū­ki­ja“ pir­mi­nin­kas Fa­bi­jo­nas De­lin­da pa­tvir­ti­no, kad pa­gal gra­fi­ką iš­vež­ti ko­mu­na­li­nes at­lie­kas vė­luo­ja­ma ke­lio­mis die­no­mis, kon­tei­ne­riai per­pil­do­mi, o kai karš­ta, grei­tai pa­sklin­da ne­ma­lo­nūs kva­pai: „Ve­žė­jų dar­bi­nin­kai tik­rai ge­rai su­tvar­ko iš­vež­tų kon­tei­ne­rių vie­tas, vis­ką su­šluo­ja, bet pats ve­ži­mas vė­luo­ja. Apie tai yra pra­neš­ta ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, bet pa­dė­tis ma­tot ko­kia.“

 

F.De­lin­da sa­kė, kad dėl per­pil­do­mų kon­tei­ne­rių ne­re­tai kal­ti ir pa­tys so­di­nin­kai, ku­rie au­ga­li­nes at­lie­kas su­ne­ša į kon­tei­ne­rius, jų ne­kom­pos­tuo­ja sa­vo skly­puo­se. Ar so­di­nin­kai, ar pra­va­žiuo­jan­tie­ji prie kon­tei­ne­rių su­de­da, pa­vyz­džiui, ši­fe­rį ar ki­tus daik­tus, anot F.De­lin­dos, sun­ku pa­sa­ky­ti, nes nie­kas taip at­si­kra­tan­čių­jų at­lie­kų ne­fik­suo­ja.

 

„Dzū­ki­jo­je“ ir „Vy­tu­rė­ly­je“ yra apie tūks­tan­tį gy­ven­to­jų. Jie dis­kri­mi­nuo­ja­mi ne tik dėl vė­luo­ja­mų iš­vež­ti šiukš­lių. Jie už sa­vo lė­šas tvar­ko­si ke­lius, net, at­ro­do, pa­pras­čiau­sio da­ly­ko ne­įma­no­ma pri­sip­ra­šy­ti iš ra­jo­no val­džios. Nuo pa­grin­di­nių ke­lių vis ne­įren­gia­mos nuo­ro­dos į Me­dukš­tos ir Jur­kio­nių kai­mus, kur yra mi­nė­tos so­dų ben­dri­jos. Į ki­tus kai­mus to­kios nuo­ro­dos yra, o į šiuos – ne. Kaip ki­taip tai pa­va­din­si, jei ne dis­kri­mi­na­ci­ja?“ – svars­tė F.De­lin­da.

 

At­lie­kų ve­žė­jai jau du kar­tus mo­kė­jo bau­das

Nuo šių me­tų va­sa­rio pra­džios Aly­taus ra­jo­ne miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų iš­ve­ži­mo pa­slau­gą tei­kia sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą vie­šą kon­kur­są lai­mė­ju­si ben­dro­vė „VSA Vil­nius“. Su šia ben­dro­ve pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui su ga­li­my­be pra­tęs­ti vie­ne­riems me­tams. Mak­si­ma­li me­ti­nė pa­slau­gos kai­na – 240 tūkst. eu­rų be PVM.

 

Kaip tvir­ti­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ge­di­mi­nas Dun­dzys, ku­ruo­jan­tis at­lie­kų klau­si­mus, „VSA Vil­nius“ iš­ve­ža miš­rias ko­mu­na­li­nes at­lie­kas, rū­šiuo­tas – „Eko­no­vus“: „Dėl ne lai­ku iš­ve­ža­mų at­lie­kų la­bai daug nu­si­skun­di­mų iš gy­ven­to­jų gau­ta va­sa­rio ir ko­vo mė­ne­siais, už tai ve­žė­jui pri­tai­ky­tos pi­ni­gi­nės sank­ci­jos. Ba­lan­džio ir ge­gu­žės mė­ne­siais nu­si­skun­di­mų su­ma­žė­jo. Iš „Dzū­ki­jos“ so­dų dėl ne­iš­ve­ža­mų at­lie­kų da­bar su­lauk­ta ke­le­to skam­bu­čių, pa­siū­ly­ta šį klau­si­mą ap­tar­ti ben­dri­jos su­si­rin­ki­muo­se. Pa­ste­bi­me di­de­lį žmo­nių ne­są­mo­nin­gu­mą, kai at­lie­kos ne­rū­šiuo­ja­mos, į ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rius me­ta­mos sta­ty­bi­nės at­lie­kos, bal­dai, ža­lio­ji ma­sė.“

 

Va­sa­rį ben­dro­vė „VSA Vil­nius“ už lai­ku ne­iš­vež­tas šiukš­les nu­baus­ta dau­giau nei 11 tūkst. eu­rų, ko­vą – be­veik 8 tūkst. eu­rų bau­da. Va­do­vau­jan­tis ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­si­ra­šy­ta su­tar­ti­mi su šia ben­dro­ve, bau­dos at­skai­čiuo­tos iš jai mo­kė­ti­nų su­mą už tei­kia­mą pa­slau­gą.

 

G.Dun­dzio tei­gi­mu, iš so­dų ben­dri­jų šil­tuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu miš­rios ko­mu­na­li­nės at­lie­kos iš­ve­ža­mos vie­ną kar­tą per sa­vai­tę, šal­tuo­ju me­tų lai­ku – du kar­tus per mė­ne­sį, o prie kon­tei­ne­rių su­krau­tas at­lie­kas pri­klau­so iš­vež­ti kar­tą per mė­ne­sį.

 

Ko­mu­na­li­nių at­lie­kų iš­ve­ži­mo kon­tro­lę ra­jo­ne vyk­do Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras.

 

Tad iš­ky­la klau­si­mas, ar jo spe­cia­lis­tai ne­pa­ste­bi daž­nai per­pil­dy­tų ir vos ne an­ti­sa­ni­ta­ri­nes są­ly­gas su­da­ran­čių kon­tei­ne­rių „Dzū­ki­jo­je“ bei „Vy­tu­rė­ly­je“?

 

Jei taip at­si­tik­tų Aly­tu­je, tik­riau­siai bū­tų su­lauk­ta di­džiu­lio gy­ven­to­jų pa­si­pik­ti­ni­mo, į ku­rį bū­tų ne­įma­no­ma ne­su­re­a­guo­ti. Da­bar pa­si­ro­do, kad ne­to­li Aly­taus esan­čios so­dų ben­dri­jos tar­si at­ski­ra res­pub­li­ka, kur žmo­nės pri­vers­ti ken­tė­ti per­pil­dy­tus ir dvo­kian­čius kon­tei­ne­rius, ir, re­gis, nie­kam tai nė mo­tais.