Spausdinti

2018-06-12, straipsnio nr. 13747

Likus mėnesiui iki Mindaugo karūnavimo dienos su nuotykiais virš Alytaus skrido trispalvė

Saulė PINKEVIČIENĖ

100 met­rų il­gio vė­lia­vos pa­kė­li­mas karš­to oro ba­lio­nu virš Dzū­ki­jos sos­ti­nės yra ne­fik­suo­tas Lie­tu­vos re­kor­das. Iki šiol di­džiau­sia tri­spal­vė ba­lio­nu bu­vo pa­kel­ta 2003 me­tų ko­vo 11 die­ną Vil­niu­je. Jos il­gis – 80, o plo­tis – 26 met­rai. Tuo­met vė­lia­va bu­vo ke­lia­ma su sta­bi­lia me­ta­li­ne kon­struk­ci­ja, šį­kart – iš­skleis­ta ore ir sau­giai at­ka­bin­ta prieš nu­si­lei­džiant.

 Balioną pilotavo Nemunaičio oreivių klubo pilotė, Europos moterų karšto oro balionų 2017 m. čempionato vicečempionė kaunietė Agnė Simonavičiūtė. Su vėliava rekordininke ji kils ir liepos 5–8 dienomis Kaune, kur vyks 100 balionų fiesta „Su laisvės vėju“.	 Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Kaip iš­skleis­ti ore 100 m il­gio vė­lia­vą, kaip su ja, ple­vė­suo­jan­čia po gon­do­la, pi­lo­tuo­ti oro ba­lio­ną ir pa­ga­liau – kaip sau­giai nu­si­leis­ti? Pa­si­ro­do, ga­na su­dė­tin­ga. Ne­mu­nai­čio orei­vių klu­bo ko­man­da džiau­gia­si, kad ban­dy­mas pa­vy­ko, o pa­tir­tis bu­vo ver­tin­ga.

 

Iš­si­aiš­kin­tos sil­pno­sios kon­struk­ci­jos vie­tos, aly­tiš­kiams su­teik­ta daug sma­gių emo­ci­jų. Su­si­rin­ku­sie­ji Jau­ni­mo par­ke ke­lias mi­nu­tes už­gniau­žę kva­pą lau­kė, kol nuo že­mės pa­ki­lęs Šimt­me­čio ba­lio­nas, pa­puoš­tas Vy­ti­mi, pa­sieks rei­kia­mą 200 m aukš­tį ir iš­skleis pa­dan­gė­je tri­spal­vę.

 

Ta­čiau žiū­ro­vai ma­tė tik įspū­din­go il­gio vė­lia­vą dan­gaus fo­ne, o orei­viai tuo me­tu spren­dė, ką da­ry­ti. Pa­sie­kus rei­kia­mą aukš­tį ir, ba­lio­nui vis dar aukš­tė­jant, ta­po aki­vaiz­du, kad vė­lia­vos svo­ris ne­lei­džia jos grei­tai at­ka­bin­ti ir leis­ti iš­si­vy­nio­ti vei­kia­mai sa­vo svo­rio. Vė­lia­vai pra­dė­jus skleis­tis, ore dėl di­na­mi­nių ap­kro­vų į tris da­lis lū­žo au­dek­lą iš­tie­si­nan­ti apa­ti­nė me­di­nė si­ja. Dėl to tri­spal­vė neiš­si­sklei­dė taip pla­čiai kaip pla­nuo­ta.

 

Di­džiuo­ju iš­šū­kiu ta­po įkel­ti at­gal į gon­do­lą apie 60 ki­log­ra­mų svo­rio ir 100 met­rų il­gio au­dek­lą (už­duo­tį ap­sun­ki­no oro pa­si­prie­ši­ni­mas). „Pa­ban­dęs kel­ti vė­lia­vą į vir­šų pa­gal­vo­jau, kad įtrauk­ti vi­są šim­tą met­rų at­gal į gon­do­lą iš­vis ne­įma­no­ma, ta­čiau tri­jų vy­rų jė­ga ir su­vo­ki­mas, kad ne­įma­no­ma sau­giai skris­ti ar nu­si­leis­ti oro ba­lio­nu su to­kio il­gio „uo­de­ga“ pri­ver­tė ati­duo­ti vi­sas jė­gas“, – sa­ko eki­pa­žo na­rys, at­sa­kin­gas už sau­gų vė­lia­vos iš­sklei­di­mą, Dei­vi­das Pin­ke­vi­čius.

 

Ba­lio­ną pi­lo­ta­vo Ne­mu­nai­čio orei­vių klu­bo pi­lo­tė, Eu­ro­pos mo­te­rų karš­to oro ba­lio­nų 2017 me­tų čem­pio­na­to vi­ce­čem­pio­nė kau­nie­tė Ag­nė Si­mo­na­vi­čiū­tė. Jai pa­vy­ko sau­giai pra­skris­ti virš mies­to, Su­dva­jų ge­o­mor­fo­lo­gi­nio draus­ti­nio ir sėk­min­gai nu­tup­dy­ti ba­lio­ną pie­vo­je ša­lia Ei­no­rų kai­mo so­dy­bos, ku­rios gy­ven­to­jai la­bai nu­ste­bo, kai iš dan­gaus ant jų pie­vos prieš pat nu­tu­piant ba­lio­nui nu­si­lei­do ir mil­ži­niš­ka tri­spal­vė.

 

Ją su­vy­nio­ti at­gal ant me­di­nės si­jos aš­tuo­niems žmo­nėms pri­rei­kė per 20 mi­nu­čių (per to­kį pat lai­ką ke­tu­rių žmo­nių ko­man­da su­pa­kuo­ja po nu­si­lei­di­mo 3 tūkst. 400 kub. m tū­rio ba­lio­no ku­po­lą).

 

„Ban­do­mo­jo skry­džio su vė­lia­va me­tu įsi­ti­ki­no­me, kad skris­ti virš Kau­no su 100 m il­gio vė­lia­va nė­ra kom­for­tiš­ka, o juo la­biau tik­rai nė­ra vi­siš­kai sau­gu. Vi­sus ma­nev­rus tu­ri da­ry­ti su di­de­le aukš­čio at­sar­ga. Tad, ko ge­ro, 100 oro ba­lio­nų fies­tos „Su lais­vės vė­ju“ tri­skart trum­pes­nę, 100 pė­dų (30 m 49 cm) il­gio, vė­lia­vą Vals­ty­bės die­nos pro­ga, ša­lia 100 ki­tų oro ba­lio­nų, į kiek­vie­ną skry­dį kel­si­me nuo pat že­mės – taip ir sau­giau, ir vi­zu­a­liau“, – ti­ki­na pi­lo­tė A.Si­mo­na­vi­čiū­tė.

 

Fies­tą „Su lais­vės vė­ju“ or­ga­ni­zuo­ja Ne­mu­nai­čio orei­vių klu­bas. Lai­ko eks­pe­ri­men­tams su vė­lia­va pa­dan­gė­je virš lai­ki­no­sios sos­ti­nės ne­bus, tai­gi kon­struk­ci­ja bus pa­to­bu­lin­ta iki šios fies­tos, ku­ri yra di­džiau­sias se­zo­no orei­vys­tės ren­gi­nys Ry­tų Eu­ro­po­je. Fies­ta yra skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo 100-me­čiui. Kau­no dan­gų lie­pos 5–8 die­no­mis ry­tą ir va­ka­rą pa­puoš 100 oro ba­lio­nų iš Lie­tu­vos ir vi­so pa­sau­lio, o tūks­tan­čiams Lie­tu­vos žmo­nių at­si­ras pui­ki ga­li­my­bė at­kur­tos Lie­tu­vos šimt­me­čio pro­ga skris­ti oro ba­lio­nu.