Spausdinti

2018-05-15, straipsnio nr. 13687

44-asis ėjimo festivalis – preliudija į kitąmet Alytuje vyksiančias Europos taurės varžybas

Aldona KUDZIENĖ

Vie­nos svar­biau­sių spor­ti­nio ėji­mo var­žy­bų ša­ly­je – tarp­tau­ti­nis Aly­taus spor­ti­nio ėji­mo fes­ti­va­lis, ku­riam su­teik­tas „Eu­ro­pe­an At­hle­tics Per­mit Me­e­ting“ sta­tu­sas. Tuo­met Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je su­si­tin­ka šim­tai ėji­kų iš ke­lių de­šim­čių ša­lių. Sa­vai­te anks­čiau nei Aly­tus švęs sa­vo gim­ta­die­nį, pra­si­dės fes­ti­va­lio fies­ta, mies­to cen­trą nu­spal­vins vai­kų spor­to šven­tė, iš jos es­ta­fe­tę pe­rims su­au­gu­sie­ji.

 

 Kal­bi­na­me fes­ti­va­lio su­ma­ny­to­ją ir or­ga­ni­za­to­rių, Lie­tu­vos spor­ti­nio ėji­mo aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tą Kas­ty­tį Pa­vi­lo­nį.

 Kastytis Pavilonis: „Dėsime visas pastangas, kad viskas, kas suplanuota, įvyktų.“ 	       Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

– Kaip vyks­ta pa­si­ren­gi­mas? Ko­kių nau­jų re­gi­nių pa­ma­ty­si­me?

 

– Ren­gi­nys šiais me­tais vyks jau 44 kar­tą. Ka­dan­gi ki­tais me­tais Aly­taus mies­tas or­ga­ni­zuo­ja Eu­ro­pos spor­ti­nio ėji­mo tau­rės var­žy­bas, tai bus kaip ge­ne­ra­li­nė re­pe­ti­ci­ja, pre­liu­di­ja į ki­tus mums, ėji­kams, la­bai svar­bius me­tus. Yra ke­le­tas nau­jo­vių, ne dėl to, kad at­vyks­ta Eu­ro­pos at­le­ti­kos aso­cia­ci­jos at­sto­vai pa­si­žiū­rė­ti, kaip mes or­ga­ni­zuo­ja­me var­žy­bas, bet svar­biau­sia ren­gi­nys tu­ri tap­ti re­gi­niu mies­to gy­ven­to­jams. Nau­jo­vė bus LED ek­ra­nas 5 x 3 m, kai iš bet ku­rio Ro­tu­šės aikš­tės kam­po ma­ty­sis ne tik var­žy­bos, bet ir jau­niau­sių mies­to gy­ven­to­jų pa­si­ro­dy­mai. Vyks di­de­lė vai­kų spor­to šven­tė.

 

– To­kia, ko­kios Aly­tus ne­re­gė­jo?

 

– Tik­rai taip. Pla­nuo­ja­me su­reng­ti di­de­lę šven­tę vai­ku­čiams: Ro­tu­šės aikš­tė bus ati­duo­ta vai­kams. Jie ne tik at­žings­niuos iš Bi­ru­tės gat­vės iki aikš­tės, bet čia ir dai­nuos, šoks, žais įvai­rius žai­di­mus, ga­lės ne­mo­ka­mai pa­dūk­ti at­rak­cio­nuo­se. Ki­ta staig­me­na – po­li­ci­jos šu­niu­kas Am­sis tu­rės nau­ją drau­gą – Gan­driu­ką. Šis yra nu­si­mi­nęs, nes dar ne­tu­ri var­do. Pa­skelb­tas kon­kur­sas. Pra­di­nu­kai ir dar­že­li­nu­kai rinks var­dą. Nu­ga­lė­to­jo lau­kia mies­to me­ro do­va­na.

 

– To­kiai šven­tei rei­kia ne tik daug pa­stan­gų, bet ir lė­šų. Kaip Jums pa­vyks su­rink­ti ren­gi­nio biu­dže­tą?

 

– Dė­si­me vi­sas pa­stan­gas, kad vis­kas, kas su­pla­nuo­ta, įvyk­tų. Ti­kė­jo­mės di­des­nės pa­spir­ties iš mies­to sa­vi­val­dy­bės, nes ren­gi­nio iš­lai­dos mo­kes­čių pa­vi­da­lu su­grįž­ta į mies­to biu­dže­tą, tai ir pa­ska­ta smul­kia­jam bei vi­du­ti­niam ver­slui, ir ne­mo­ka­ma re­kla­ma Dzū­ki­jos sos­ti­nei. Bet čia di­de­lę „kiau­lę“ pa­ki­šo ne tik mums, bet ir so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jai jų at­sto­vas, mies­to ta­ry­bos na­rys Ne­ri­jus Ce­siu­lis. Ne­da­ly­vau­jant Spor­to, kul­tū­ros, švie­ti­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kei Ni­jo­lei Makš­tu­tie­nei, „su­ge­bė­jo“ nu­brauk­ti 50 proc. nu­ma­ty­tų lė­šų. Ne­pa­žįs­tu to­kio ta­ry­bos na­rio, nes ne­gir­dė­jau per 14 me­tų nu­veik­to nė vie­no ge­ro jo dar­bo, bet da­bar ži­nau, kad pa­si­žy­mė­jo – pa­skel­bė ka­rą mies­to vai­kams. Ki­tais me­tais bus rin­ki­mai į mies­to ta­ry­bą, spor­to ben­druo­me­nė jau da­bar su­da­ri­nė­ja „juo­duo­sius“ są­ra­šus. Gal jau net ne­ban­do, nes vai­ku­čių tė­vai ži­nos, kas yra kas...

 

– Vis­gi fes­ti­va­lis ža­da pra­plės­ti ir sa­vo ge­og­ra­fi­ją. Ko­kie ren­gi­niai nu­ma­ty­ti ra­jo­ne?

 

– Ki­tą die­ną tarp­tau­ti­nių var­žy­bų da­ly­viai ke­lia­si Sim­ną, ten vyks Lie­tu­vos par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo šven­tė. Lau­kia pla­ti šven­tės pro­gra­ma. Ren­gia­mas Pa­gar­bos bė­gi­mas nuo Kal­niš­kės me­mo­ria­li­nio kal­ne­lio iki Sim­no. Aly­tiš­kių olim­pie­čių Vai­dos Žū­si­nai­tės ir Re­mi­gi­jaus Kan­čio ve­da­mi su fa­ke­lu fi­ni­šuos Sim­ne prie Ge­din­čios Mo­ti­nos pa­min­klo. Bus pa­gerb­ti par­ti­za­nai, kon­cer­tuos Dzū­ki­jos kai­mo ka­pe­los, Aly­taus bar­das Šeks­py­ras, Al­ber­tas An­ta­na­vi­čius, at­liks par­ti­za­niš­kų dai­nų, pa­ro­dys sa­vo pro­gra­mą sun­kio­jo ro­ko „Thun­der­ta­le“ gru­pė. O ėji­kai iš­si­da­lys tarp­tau­ti­nių var­žy­bų pri­zus, gau­tus iš Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go duk­ters Auk­su­tės ran­kų. Vi­są pro­gra­mą žiū­ro­vai ir ker­mo­šiaus da­ly­viai ga­lės ste­bė­ti ir­gi di­de­lia­me LED ek­ra­ne bei per tie­sio­gi­nę Del­fi TV tran­slia­ci­ją. Vis­ką, kas vyks, su­ra­šy­ti ne­tilp­tų į jau­čio odą.