Spausdinti

2018-05-15, straipsnio nr. 13685

Alytaus miesto savivaldybei prireikė saugumiečių pastato

Alma MOSTEIKAITĖ
 Aly­taus mies­to cen­tre, S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no g. 12, esan­tis pa­sta­tas ži­no­mas kaip pri­klau­sęs Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui (VSD). Čia vei­kė de­par­ta­men­to Aly­taus apy­gar­dos sky­rius. Pa­kei­tus VSD veik­los or­ga­ni­za­vi­mą, Aly­tu­je ne­be­li­ko de­par­ta­men­to pa­da­li­nio, prieš dve­jus me­tus pa­sta­tas bu­vo per­duo­tas vals­ty­bės įmo­nei Tur­to ban­kui. Į pas­ta­rą­jį šiuo me­tu krei­pė­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pra­šy­da­ma sau­gu­mie­čių val­dy­tą vals­ty­bės tur­tą – pa­sta­tą mies­to cen­tre – per­duo­ti sa­vi­val­dy­bės po­rei­kiams.

 Prieš dvejus metus saugumiečių Alytuje valdytas pastatas buvo perduotas valstybės įmonei Turto bankui. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Tur­to ban­kas pa­pra­šė pa­tiks­lin­ti krei­pi­mą­si

VSD Aly­taus apy­gar­dos sky­rius XX am­žiaus pra­džio­je pa­sta­ty­ta­me pa­sta­te Aly­tu­je, S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no g. 12, Mies­to so­do kai­my­nys­tė­je, įsi­kū­rė at­kū­rus ša­lies ne­pri­klau­so­my­bę – 1991-ai­siais. Sau­gu­mie­čiams pa­sta­tas bu­vo su­teik­tas kaip vals­ty­bės tur­tas.

 

Jie ka­pi­ta­liai ne­tvar­ky­tu pa­sta­tu nau­do­jo­si sep­ty­nio­li­ka me­tų. Ka­dan­gi bu­vo kiau­ras sto­gas, su­si­dė­vė­ję sa­ni­ta­ri­niai maz­gai, drė­ko sie­nos, pa­sta­to at­nau­ji­ni­mas įra­šy­tas į Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mą. Jam re­konst­ruo­ti pri­sta­tant prie­sta­tą ga­ra­žams ir ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tal­poms bu­vo nu­ma­ty­ta 2 mln. 700 tūkst. li­tų.

 

Re­konst­ruk­ci­jos me­tu at­si­ra­do ne tik prie­sta­tas, bet ir tre­čias aukš­tas. O ji bu­vo baig­ta 2011-ai­siais.

 

Ta­čiau at­nau­jin­ta­me pa­sta­te sau­gu­mie­čiams il­gai veik­ti ne­bu­vo lem­ta. Dėl pa­keis­tos VSD veik­los or­ga­ni­za­vi­mo, pa­da­li­niai su­telk­ti Vil­niaus, Kau­no ir Klai­pė­dos mies­tuo­se, Aly­tu­je apy­gar­dos sky­riaus ne­be­li­ko.

 

Prieš dve­jus me­tus sau­gu­mie­čių Aly­tu­je val­dy­tas pa­sta­tas bu­vo per­duo­tas vals­ty­bės įmo­nei Tur­to ban­kui.

 

Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ne­be­li­kus VSD pa­da­li­nio, pa­sta­to te­ri­to­ri­ja tam­pa vis la­biau ap­leis­ta, už­že­lian­ti žo­lė­mis, kie­mas pri­ber­tas pu­šų kan­ko­rė­žių, ant lan­gų už­leis­tos bal­tos iš­ori­nės ža­liu­zės jau ima juos­ti.

 

Šio pa­sta­to plo­tas – 548 kv. met­rai. Jam pri­klau­so maž­daug 11 arų že­mės skly­pas.

 

Šiuo me­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja krei­pė­si į Tur­to ban­ką pra­šy­da­ma jos po­rei­kiams per­leis­ti sau­gu­mie­čių val­dy­tą pa­sta­tą. Tai pa­tvir­ti­no ir Tur­to ban­ko at­stovė ryšiams su visuomene Aldona Grinienė: „Tur­to ban­kas iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės elek­tro­ni­niu pa­štu ga­vo krei­pi­mą­si dėl ga­li­my­bės per­duo­ti mi­nė­tą tur­tą sa­vi­val­dy­bei. Ban­kas pa­pra­šė pa­tiks­lin­ti krei­pi­mą­si, ta­čiau ofi­cia­laus pra­šy­mo iš sa­vi­val­dy­bės su nu­ro­dy­tu tiks­lu, kam bus rei­ka­lin­gas šis tur­tas, dar ne­ga­vo.“

 

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus ve­dė­ja Auk­sė Juo­nie­nė, Tur­to ban­kui raš­tas yra ren­gia­mas, o pa­sta­tas rei­ka­lin­gas pla­nuo­jant jį pa­nau­do­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, pa­vyz­džiui, į jį iš Aly­taus po­li­kli­ni­kos per­kel­ti So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių. Dau­giau kaip 400 kv. met­rų pa­tal­po­mis šis sky­rius nau­do­ja­si pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, nes pas­ta­ra­jai pri­klau­so po­li­kli­ni­kos pa­sta­tas.

 

Šiuo me­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė val­do apie 250 tūkst. kv. met­rų negy­venamųjų pa­tal­pų, di­džio­jo­je jų da­ly­je vei­kia švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to įstai­gos.

 

Pa­sta­tą ren­gia­ma­si par­duo­ti

Kai Tur­to ban­kas gaus ofi­cia­lų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pra­šy­mą su nu­ro­dy­tu tiks­lu, kam jai rei­ka­lin­gas sau­gu­mie­čių val­dy­tas pa­sta­tas, ban­kas, iš­ana­li­za­vęs esa­mą si­tu­a­ci­ją, įver­tins tur­to per­da­vi­mo ga­li­my­bę. Per­da­vi­mo ter­mi­nai pri­klau­so nuo Vy­riau­sy­bės pri­im­to nu­ta­ri­mo. Kaip sakė Turto banko atstovė ryšiams su visuo­me­ne A.Grinienė, būna atvejų, kai savivaldybės, perėmu­sios valdyti turtą nuosa­vybės teise, jį par­duo­da, niekada nepanaudoja pagal nuro­dy­tas funkcijas: „Pa­grin­­dinė savivaldybių nuro­dyta priežastis, dėl kurios nenaudoja perduoto turto yra šio turto būklė, rei­ka­laujanti iš savival­dy­bių in­ves­ticijų, o jų savivaldybės negali skirti.“

 

Pasak A.Grinienės, mi­nė­tas pa­sta­tas Aly­taus mies­to cen­tre yra įtrauk­tas į vals­ty­bės at­nau­ji­na­mo tur­to są­ra­šą, – jį ren­gia­ma­si par­duo­ti, o gau­tas lė­šas pa­nau­do­ti ki­tam vals­ty­bės tur­tui at­nau­jin­ti.