2018-04-14, straipsnio nr. 13625

Ministerijos verdiktas: Alytaus miesto savivaldybės administracija nepakankamai pagrindė numatomą sprendimą likviduoti Vidzgirio pagrindinę mokyklą

Saulė PINKEVIČIENĖ

Va­kar Vidz­gi­rio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ta­ry­bą ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją pa­sie­kė švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nist­ro Graž­vy­do Ka­za­ke­vi­čiaus pa­si­ra­šy­tas raš­tas „Dėl Aly­taus Vidz­gi­rio pa­grin­di­nės mo­kyk­los lik­vi­da­vi­mo“.

 

Mi­nis­te­ri­ja sa­vo nuo­mo­nę pa­tei­kia at­sa­ky­da­ma mo­kyk­los ben­druo­me­nei, ku­ri raš­tiš­kai pa­reiš­kė ne­pri­ta­ri­mą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės siū­ly­mui lik­vi­duo­ti įstai­gą ir pa­tei­kė sa­vo nuo­mo­nę pa­grin­džian­čius ar­gu­men­tus.

 

Mi­nis­te­ri­jos raš­tas taip pat yra at­sa­ky­mas į mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos raš­tą, ku­riuo sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į mi­nis­te­ri­ją pra­šy­da­ma pri­tar­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų ben­dro­jo pla­no pa­kei­ti­mo pro­jek­tui ir ja­me nu­ma­ty­tam Vidz­gi­rio pa­grin­di­nės mo­kyk­los lik­vi­da­vi­mui.

 

Mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­ne, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­pa­kan­ka­mai pa­grin­dė nu­ma­to­mą spren­di­mą lik­vi­duo­ti Aly­taus Vidz­gi­rio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą.

 

„Ka­dan­gi Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­pa­tei­kė Aly­taus Vidz­gi­rio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ati­tik­ties įver­ti­ni­mo Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to­se Mo­kyk­lų, vyk­dan­čių for­ma­lio­jo švie­ti­mo pro­gra­mas, tin­klo kū­ri­mo tai­syk­lė­se (to­liau teks­te – tai­syk­lė­se) nu­sta­ty­tiems kri­te­ri­jams ir ne­pa­grin­dė pla­nuo­ja­mos mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pa­gal tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus (ne­nu­sta­tė ini­ci­juo­ja­mos mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos stra­te­gi­nio tiks­lo, už­da­vi­nių, pri­ori­te­tų, pa­grin­di­nių re­zul­ta­tų ro­dik­lių, ne­nu­ma­tė mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos ver­ti­ni­mo), ma­no­me, kad sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų įver­tin­ti Aly­taus Vidz­gi­rio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ta­ry­bos ar­gu­men­tus dėl ne­pri­ta­ri­mo mo­kyk­los lik­vi­da­vi­mui ir pa­teik­ti sa­vo ar­gu­men­tus, jei­gu ji ne­su­tin­ka su Aly­taus Vidz­gi­rio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ta­ry­bos ar­gu­men­tais. Taip pat at­kreip­ti­nas dė­me­sys į tai, kad tu­rė­tų bū­ti įver­tin­tas in­ves­ti­ci­nių lė­šų pa­nau­do­ji­mo ra­cio­na­lu­mas, nes mo­kyk­lą sa­vi­val­dy­bė siū­lo lik­vi­duo­ti po to, kai bu­vo re­no­vuo­tas jos pa­sta­tas. Ši ap­lin­ky­bė mi­nis­te­ri­jos bū­tų ati­tin­ka­mai įver­tin­ta spren­džiant dėl in­ves­ti­ci­jų lė­šų sky­ri­mo tiks­lin­gu­mo at­ei­ty­je“, – ra­šo­ma Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos raš­te.

 

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kia sa­vo siū­ly­mus dėl kon­kre­čios mo­kyk­los re­or­ga­ni­za­vi­mo, lik­vi­da­vi­mo ir per­tvar­ky­mo tais at­ve­jais, kai sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mų pro­jek­tai dėl ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų re­or­ga­ni­za­vi­mo, lik­vi­da­vi­mo ir per­tvar­ky­mo prieš­ta­rau­ja mo­kyk­los ben­druo­me­nės spren­di­mams.

 

Va­kar gau­ta­me mi­nis­te­ri­jos raš­te pa­tei­kia­mi trys siū­ly­mai, ad­re­suo­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai.

 

Pir­ma, ini­ci­juo­jant mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pla­no pa­kei­ti­mus, vyk­dy­ti Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to­se tai­syk­lė­se nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus: pa­grįs­ti pla­nuo­ja­mą mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­ką, nu­sta­ty­ti jos stra­te­gi­nius tiks­lus, už­da­vi­nius, pri­ori­te­tus, pa­grin­di­nius ro­dik­lius, nu­ma­ty­ti mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos ver­ti­ni­mą.

 

An­tra – mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pla­no pa­kei­ti­mus ini­ci­juo­ti iš­ana­li­za­vus ir įver­ti­nus vi­sų sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­lų si­tu­a­ci­ją ir per­spek­ty­vą.

 

Tre­čia – ap­svars­ty­ti ir įver­tin­ti ga­li­my­bę mo­kyk­lų tin­klą op­ti­mi­zuo­ti su­ma­ži­nant pra­di­nės mo­kyk­los ti­po mo­kyk­lų skai­čių sa­vi­val­dy­bė­je, ypač jei­gu pra­di­nės mo­kyk­los vei­kia pa­sta­tuo­se, ku­rie tik iš da­lies ati­tin­ka mo­kyk­lų, vyk­dan­čių ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mas, įren­gi­mo ir jo­se vyk­do­mo ug­dy­mo pro­ce­so or­ga­ni­za­vi­mo rei­ka­la­vi­mus.