2018-04-14, straipsnio nr. 13624

Ligonių ir ligoninės gerovei – projektų daugiau kaip už pusketvirto milijono eurų

Alma MOSTEIKAITĖ

Šiuo me­tu Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je vyk­do­mi pen­ki eu­ro­pi­nių, ša­lies spe­cia­lių­jų fon­dų, vals­ty­bės ir mies­to sa­vi­val­dy­bės fi­nan­suo­ja­mi pro­jek­tai. Dau­giau nei po 1 mln. eu­rų kai­nuos vai­kų li­gų kor­pu­so at­nau­ji­ni­mas ir šios gy­dy­mo įstai­gos ener­ge­ti­nio ūkio at­nau­ji­ni­mas pa­nau­do­jant at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nius. Per 200 tūkst. eu­rų gau­ta pro­jek­tui dėl vai­kų gy­dy­mui rei­ka­lin­gos me­di­ci­ni­nės įran­gos at­nau­ji­ni­mo bei me­di­kų to­bu­li­ni­mo­si. Už dau­giau kaip 100 tūkst. eu­rų jau įsi­gy­tas me­di­ci­ni­nių at­lie­kų kenks­min­gu­mo ša­li­ni­mo įren­gi­nys. Be­veik 20 tūkst. eu­rų pa­nau­do­ja­ma rei­ka­lin­giems spe­cia­lis­tams pri­sik­vies­ti.

 

Iki me­tų pa­bai­gos, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai sky­rus lė­šų, li­go­ni­nė­je tu­rė­tų at­si­ras­ti nau­jas, per 1 mln. eu­rų kai­nuo­jan­tis mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fas. Tad pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės pa­cien­tų ir pa­čios gy­dy­mo įstai­gos ge­ro­vei vyk­do­ma pro­jek­tų dau­giau kaip už pus­ket­vir­to mi­li­jo­no eu­rų.

 Iš Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų saulės kolektoriai įrengti ant Akušerijos ir ginekologijos skyriaus bei administracijos pastatų stogų.

 

Vai­kų li­gų kor­pu­so at­nau­ji­ni­mas tu­ri pra­si­dė­ti šiais me­tais

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės vai­kų li­gų kor­pu­sui at­nau­jin­ti per 1 mln. eu­rų gau­ta iš eu­ro­pi­nių fon­dų, taip pat skir­ta vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų. Šiuo me­tu jau bai­gia­mi pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, o ran­gos dar­bai tu­ri pra­si­dė­ti šiais me­tais.

 

Už vyk­do­mo pro­jek­to pi­ni­gus bus at­nau­jin­ta pus­an­tro aukš­to tri­aukš­čia­me vai­kų li­gų kor­pu­se. Pir­ma­ja­me aukš­te – re­mon­tuo­ja­ma be­veik 400 kv. met­rų pa­tal­pų, nes da­lis jų čia jau su­tvar­ky­ta ir vei­kia he­mo­dia­li­zės die­nos sta­cio­na­ras, re­konst­ruo­ja­mas vi­sas kor­pu­so ant­ras aukš­tas – be­veik 750 kv. met­rų. Tre­čia­jam aukš­tui tvar­ky­ti ti­ki­ma­si gau­ti lė­šų per ki­tus pro­jek­tus.

 

Iš dau­giau nei 1 mln. eu­rų 145 tūkst. ski­ria­ma rei­ka­lin­gai me­di­ci­ni­nei įran­gai ir bal­dams įsi­gy­ti. Bus nu­pirk­tas elek­tro­kar­diog­ra­fas, de­fib­ri­lia­to­rius, gy­vy­bi­nių funk­ci­jų mo­ni­to­rius, or­to­don­to ka­bi­ne­to įran­ga, įren­gia­ma dan­tų tech­ni­ko la­bo­ra­to­ri­ja. Taip pat įsi­gy­ja­mos funk­ci­nės lo­vos kū­di­kiams, su­de­da­mo­sios lo­vos juos gy­dy­mo me­tu pri­žiū­rin­tiems tė­vams, spin­te­lės su mai­ti­ni­mui skir­tais sta­le­liais, nau­ja­gi­mių vys­ty­mo sta­lai.

 

Nu­ma­ty­ti dar­bai vai­kų li­gų kor­pu­se tu­ri bū­ti baig­ti iki at­ei­nan­čių me­tų lie­pos pa­bai­gos.

 

Kaip sa­ko li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas, pra­si­dė­jus re­mon­to dar­bams šia­me kor­pu­se, vai­kai gy­dy­ti bus per­kel­ti į pa­grin­di­nį li­go­ni­nės kor­pu­są, ku­rį lai­ką ma­žie­siems pa­cien­tams, jų tė­vams bei me­di­kams ga­li tek­ti su­si­dur­ti su tam tik­rais sun­ku­mais: „Ta­čiau tai lai­ki­na, vai­kų gy­dy­mui skir­tas pa­tal­pas bū­ti­nai rei­kia re­mon­tuo­ti. Džiau­gia­mės ga­vę fi­nan­si­nę pa­ra­mą, o po jų at­nau­ji­ni­mo vai­kams bus su­da­ry­tos tik­rai ge­res­nės są­ly­gos gy­dy­tis.“

 

Jau per šiais me­tais bai­gia­mą vyk­dy­ti eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą kar­tu su Ma­ri­jam­po­lės, Len­ki­jos Su­val­kų ir Bals­to­gės li­go­ni­nė­mis, iš ku­rio Aly­taus li­go­ni­nei te­ko be­veik 234 tūkst. eu­rų, įsi­gy­ta vai­kams gy­dy­ti rei­ka­lin­gos me­di­ci­ni­nės įran­gos, da­lis lė­šų skir­ta me­di­kų mo­ky­mams.

 

Vyk­dy­da­ma šį pro­jek­tą li­go­ni­nė nu­si­pir­ko aukš­tos raiš­kos vi­de­o­la­pa­ras­ko­pi­nę sis­te­mą su vai­kų chi­rur­gi­jos in­stru­men­tų rin­ki­niu, dirb­ti­nės plau­čių ven­ti­lia­ci­jos ir nar­ko­zės apa­ra­tus, au­sų, no­sies, ger­klės li­gų gy­dy­to­jo dar­bo vie­tos įran­gą. Vai­kų li­gų gy­dy­to­jai pro­jek­to vyk­dy­mo me­tu jau da­ly­va­vo dau­giau nei de­šim­ty­je mo­ky­mų ir su­si­ti­ki­mų, siek­da­mi pa­si­da­ly­ti pa­tir­ti­mi.

 

Iš­lai­das šil­dy­mui sie­kia­ma su­ma­žin­ti maž­daug pu­siau

„2016-ai­siais iš Lie­tu­vos ir Švei­ca­ri­jos ben­dra­dar­bia­vi­mo pro­gra­mos pa­ra­mos ir ben­dro­jo fi­nan­sa­vi­mo lė­šų sau­lės ko­lek­to­rius įren­gė­me ant Aku­še­ri­jos ir gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­riaus bei ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­tų sto­gų. Tai per me­tus mums lei­džia su­tau­py­ti 10–15 pro­cen­tų iš­lai­dų elek­trai bei van­de­niui pa­šil­dy­ti. Ta­čiau jau ke­le­rius me­tus tu­rė­jo­me pa­ren­gę pro­jek­tą vi­sam li­go­ni­nės ener­ge­ti­niam ūkiui mo­der­ni­zuo­ti, pa­nau­do­jant at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nius. To­kiam pro­jek­tui pa­ra­mą pa­vy­ko gau­ti pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je iš vals­ty­bės Kli­ma­to kai­tos spe­cia­lio­sios pro­gra­mos. Pro­jek­tą tu­ri­me baig­ti įgy­ven­din­ti 2020-ai­siais, o jį įvyk­džius li­go­ni­nės iš­lai­dos šil­dy­mui tu­rė­tų su­ma­žė­ti maž­daug pu­siau. Da­bar per me­tus už cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mą ši­lu­mi­nę ener­gi­ją mo­ka­me apie 300 tūks­tan­čių eu­rų“, – tei­gė li­go­ni­nės di­rek­to­rius A.Va­si­liaus­kas.

 

Iš Kli­ma­to kai­tos spe­cia­lio­sios pro­gra­mos li­go­ni­nės ener­ge­ti­nio ūkio mo­der­ni­za­vi­mui pa­nau­do­jant at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nius skir­ta 1 mln. 228 tūkst. eu­rų. Už šiuos pi­ni­gus bus įreng­ta ge­o­ter­mi­nio šil­dy­mo sis­te­ma, sau­lės ko­lek­to­riai ant vi­sų li­go­ni­nės gy­dy­mui nau­do­ja­mų pa­sta­tų, taip pat fo­to­elek­tri­nė.

 

Ėmus veik­ti šiems įren­gi­niams su­ma­žės iš­lai­dos ir karš­tam van­de­niui, elek­tros ener­gi­jai. Tai ir ap­lin­ką tau­so­jan­čios prie­mo­nės, nes nau­do­jant at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nius, į ją ma­žiau pa­ten­ka an­glies diok­si­do.

 

Me­di­ci­ni­nių at­lie­kų kenks­min­gu­mo ša­li­ni­mo įren­gi­nys pra­dės veik­ti bir­že­lį

Iki šiol li­go­ni­nė me­di­ci­ni­nes at­lie­kas, pa­vyz­džiui, ada­tas, švirkš­tus, pei­lius, chi­rur­gi­nio nau­do­ji­mo reik­me­nis, sa­ni­ta­ri­nius rank­šluosčius, vys­tyk­lus, vien­kar­ti­nius ap­klo­tus, krau­jo mai­še­lius, zon­dus, tvars­čius ar tam­po­nus ati­duo­da jas su­ren­kan­čioms įmo­nėms.

 

Pas­ta­ruo­ju me­tu už Lie­tu­vos ap­lin­kos ap­sau­gos in­ves­ti­ci­jų fon­do pro­gra­mos lė­šas, skir­tas li­go­ni­nės pa­reng­tam pro­jek­tui, ku­rio ver­tė – 133 tūkst. eu­rų, gy­dy­mo įstai­ga jau įsi­gi­jo me­di­ci­ni­nių at­lie­kų kenks­min­gu­mo ša­li­ni­mo įren­gi­nį. Jis, ga­vus rei­kia­mus lei­di­mus, tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti bir­že­lio pra­džio­je.

 

Kaip sa­kė li­go­ni­nės In­fek­ci­jų kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja Da­nu­tė Kuz­mic­kie­nė, pra­dė­jus veik­ti įren­gi­niui, su­de­gin­tos me­di­ci­ni­nės at­lie­kos taip pat bus ati­duo­da­mos su­ren­kan­čioms įmo­nėms, ta­čiau svo­ris su­ma­žės apie 30 proc., to­dėl ma­žiau teks mo­kė­ti ir su­rin­kė­jams, taip pat la­bai svar­bu, kad po ap­do­ro­ji­mo su­si­da­rys ne­pa­vo­jin­gos de­gios at­lie­kos. Pas­ta­ro­sios ga­li bū­ti nau­do­ja­mos kaip ku­ras.

 

Per me­tus mi­nė­tu įren­gi­niu li­go­ni­nė pla­nuo­ja ap­do­ro­ti apie 32 to­nas su­si­da­ran­čių in­fe­kuo­tų me­di­ci­ni­nių at­lie­kų.

 

Pro­jek­tas – spe­cia­lis­tams pri­sik­vies­ti

Pra­ėju­siais me­tais li­go­ni­nė, pa­nau­do­da­ma sa­vo, vals­ty­bės biu­dže­to ir eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šas, pra­dė­jo vyk­dy­ti pro­jek­tą dėl rei­ka­lin­gų spe­cia­lis­tų pri­sit­rau­ki­mo iš da­lies fi­nan­suo­jant jų stu­di­jas.

 

Toks pro­jek­tas truks ket­ve­rius me­tus, o jam iš mi­nė­tų šal­ti­nių bus pa­nau­do­ta per 19 tūkst. eu­rų. Per­nai pa­nau­do­ta be­veik 3 tūkst. eu­rų.

 

„Šį pro­jek­tą vyk­do Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, mū­sų li­go­ni­nė yra part­ne­rė. Šiuo me­tu yra fi­nan­suo­ja­mos kar­dio­lo­gi­jos re­zi­den­tū­ros stu­di­jos. Ti­ki­mės, kad pro­jek­tas bus nau­din­gas ir ki­tų sri­čių gy­dy­to­jų stu­di­joms pa­remti“, – tvir­ti­no A.Va­si­liaus­kas.

 

Šiuo me­tu li­go­ni­nė ga­lė­tų įdar­bin­ti apie de­šimt įvai­rių sri­čių gy­dy­to­jųs, pa­vyz­džiui, vi­daus li­gų, neu­ro­lo­gą, nef­ro­lo­gą, oto­ri­no­la­rin­go­lo­gą, gast­ro­en­te­ro­lo­gą, uro­lo­gą, anes­te­zio­lo­gą-re­a­ni­ma­to­lo­gą, kar­dio­lo­gą, ra­dio­lo­gą.

 

Mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fo ti­ki­ma­si su­lauk­ti iki me­tų pa­bai­gos

Ko­vo pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė, kad iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du sep­ty­ne­rių me­tų lai­ko­tar­piui iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų li­go­ni­nei bū­tų nu­pirk­tas nau­jas bran­duo­li­nio mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fas. Mat iki šiol čia esan­tis to­kiu pat bū­du be­veik prieš de­šimt­me­tį nu­pirk­tas toks to­mog­ra­fas daž­nai gen­da, o pa­cien­tai ty­ri­mų pri­vers­ti ieš­ko­ti Vil­niaus ir Kau­no li­go­ni­nė­se.

 

Nau­jas mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fas ga­li kai­nuo­ti per 1 mln. eu­rų. O jo po įvyk­dy­tų vie­šų­jų pir­ki­mų li­go­ni­nė­je ti­ki­ma­si su­lauk­ti iki me­tų pa­bai­gos.

 

Pa­sak li­go­ni­nės va­do­vo, tai la­bai svar­bi apa­ra­tū­ra li­go­niams, ypač ser­gan­tiems on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis. Juo per me­tus at­lie­ka­ma apie 5 tūkst. ty­ri­mų pa­cien­tams.

 

Ko­kiems pro­jek­tams ti­ki­ma­si pa­ra­mos?

Šiuo me­tu li­go­ni­nė pa­ren­gu­si pro­jek­tą „Gal­vos sme­ge­nų krau­jo­ta­kos li­gų diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo pa­slau­gų ko­ky­bės ir pri­ei­na­mu­mo ge­ri­ni­mas“, ku­rio pre­li­mi­na­ri ver­tė – 276 tūkst. eu­rų, o pa­ra­mos ti­ki­ma­si iš eu­ro­pi­nių fon­dų ir vals­ty­bės biu­dže­to.

 

Pa­gal šį pro­jek­tą ti­ki­ma­si gau­ti lė­šų, pa­nau­do­ti­nų įsi­gy­ti rei­ka­lin­gos me­di­ci­ni­nės įran­gos mi­nė­toms li­goms gy­dy­ti.

 

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nę yra įtrau­ku­si į są­ra­šą res­pub­li­ki­nių ir re­gio­nų li­go­ni­nių, ku­rio­se iki 2023-ių­jų tu­ri at­si­ras­ti sta­cio­na­rūs ge­riat­ri­jos ar­ba gar­baus am­žiaus žmo­nėms me­di­ci­ni­nes pa­slau­gas tei­kian­tys sky­riai, o už šias pa­slau­gas bū­tų mo­ka­ma iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do.

 

Li­go­ni­nės va­do­vai įsi­ti­ki­nę, kad to­kios pa­slau­gos yra la­bai rei­ka­lin­gos Aly­taus re­gio­no gy­ven­to­jams, nes čia dau­gė­ja gar­baus am­žiaus žmo­nių, o jų ar­ti­mie­ji, pa­vyz­džiui, emig­ra­vu­sie­ji, ne­tu­ri ga­li­my­bių pa­si­rū­pin­ti to­kių žmo­nių se­nat­ve.

 

„Mū­sų vyk­do­mi pro­jek­tai tar­pu­sa­vy­je la­bai su­si­ję ir su­da­ro ben­drą li­go­ni­nės in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mo stra­te­gi­jos po­li­ti­ką bei ati­tin­ka įstai­gos stra­te­gi­nius tiks­lus – su­kur­ti efek­ty­viai vei­kian­čią li­go­ni­nės struk­tū­rą, pa­cien­tams lai­ku su­teik­ti ko­ky­biš­kas, sau­gias ir pri­ei­na­mas svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, su­kur­ti pa­trauk­lų sau­gios li­go­ni­nės įvaiz­dį. Siek­da­mi to­kių tiks­lų jau ke­le­rius me­tus tu­ri­me ben­drą pro­jek­tą su San­ta­ros kli­ni­ko­mis, – to­kiu bū­du ben­drai tei­kia­ma pa­gal­ba ser­gan­tie­siems šir­dies li­go­mis. Su Kau­no kli­ni­ko­mis ben­dra­dar­biau­ja­me siek­da­mi pa­dė­ti pacientams, patyrusiems ūmų in­sul­tą. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, įver­tin­da­ma mū­sų vyk­do­mus pro­jek­tus sku­biai ir sau­giai pa­cien­tų pa­gal­bai, per­da­vė nau­ją re­a­ni­mo­bi­lį, taip pat grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­lį, skir­tą per­vež­ti li­go­nius į ki­tas gy­dy­mo įstai­gas kon­sul­ta­ci­joms ar to­les­niam gy­dy­mui. Tik­riau­siai vi­si, ku­rie pas mus gy­dė­si ar gy­do­si, ga­li įver­tin­ti pa­ge­rė­ju­sias są­ly­gas at­nau­jin­ta­me pen­kių aukš­tų vi­daus li­gų kor­pu­se. Nėš­čio­sioms, gim­dy­vėms ir nau­ja­gi­miams taip pat są­ly­gos mū­sų įstai­go­je pa­si­kei­tė kar­di­na­liai, – ne tik at­nau­jin­tos sky­riaus pa­tal­pos, bet ir nu­pirk­ta vi­sa nau­ja me­di­ci­ni­nė įran­ga. Li­go­ni­nė kei­čia­si dėl čia įgy­ven­di­na­mų pro­jek­tų iš eu­ro­pi­nių fon­dų ir ki­tų fi­nan­si­nių šal­ti­nių“, – pa­sa­ko­jo Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­rius A.Va­si­liaus­kas.