2018-03-13, straipsnio nr. 13559

Dokumentų ir nuotraukų paroda – būsimos knygos apie Alytaus Sąjūdį šauklė?

Saulė PINKEVIČIENĖ

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės an­tro aukš­to fo­jė ati­da­ry­ta pa­ro­da „Aly­taus Są­jū­džiui 30“. Dvy­li­ko­je di­de­lių spau­dų lakš­tų eks­po­nuo­ja­mi do­ku­men­tai ir uni­ka­lios aly­tiš­kių fo­to­gra­fų Ze­no­no Bul­ga­ko­vo, Vy­tau­to V.Sta­nio­nio, Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuo­trau­kos. Jos lei­džia pa­jus­ti dai­nuo­jan­čios re­vo­liu­ci­jos dva­sią net ir tiems, ku­rie gi­mė Są­jū­džio me­tais ir to ge­ro jaus­mo pa­tir­ti tuo­met dar ne­ga­lė­jo.

 

Linas Jakštonis pristato parodą „Alytaus Sąjūdžiui 30“. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.„Kaip pa­pa­sa­ko­ti apie Są­jū­dį jau­niems žmo­nėms?“ – ati­da­ry­mo me­tu svars­tė vie­nas aly­tiš­kių są­jū­die­čių Li­nas Jakš­to­nis. Tik­riau­siai pa­ro­da ke­liaus į feis­bu­ką ar ins­tag­ra­mą, o jos spaus­din­to va­rian­to ma­ke­tą su­dė­lio­jo ar­chi­tek­tas Jus­ti­nas Jakš­to­nis, be­je, taip pat Są­jū­džio ben­dra­am­žis. Jis nė­ra vie­nin­te­lis aly­tiš­kis „Są­jū­džio vai­kas“, pri­si­lie­tęs prie ju­dė­ji­mo is­to­ri­jos – Vil­niaus uni­ver­si­te­to Is­to­ri­jos fa­kul­te­to ab­sol­ven­tas Vy­tau­tas Sta­nio­nis prieš ke­le­tą me­tų ap­gy­nė ma­gist­ro bai­gia­mą­jį dar­bą, skir­tą Aly­taus Są­jū­džio ana­li­zei.

 

„Pra­bė­go jau 30 me­tų nuo tų įvy­kių, pri­si­min­ti įdo­mu ir mus pa­tiems, nors gal­būt šiek tiek vė­luo­ja­me – to­kių pa­ro­dų jau rei­kė­jo anks­čiau, o gal­būt jos pri­sta­ty­mas taps po­stū­miu iš­leis­ti lei­di­nį apie Aly­taus Są­jū­dį?“ – svars­to L.Jakš­to­nis, ku­ris ti­ki­si, kad mo­bi­lio­ji pa­ro­da ras ke­lią į mo­kyk­las ir pa­dės pa­jus­ti tai, ką jau­tė anuo­met is­to­ri­nių įvy­kių liu­di­nin­kai. Jam pa­čiam Są­jū­dis at­ne­šė sun­kiai nu­pa­sa­ko­ja­mą lais­vės jaus­mą, iš es­mės pa­kei­tė mąs­ty­mą ir yra tai, ko pa­mirš­ti tie­siog ne­įma­no­ma.

 

„Jau bu­vau su­si­ruo­šęs ra­šy­ti kny­gą apie Aly­taus Są­jū­dį, bet vie­nam kaž­kaip ne­pa­to­gu“, – pri­si­pa­žįs­ta Vy­tau­tas Ko­les­ni­ko­vas, ku­ris to­kia­me lei­di­ny­je no­rė­tų už­fik­suo­ti kuo pla­tes­nę pri­si­mi­ni­mų ska­lę, pra­kal­bin­ti dau­gy­bę žmo­nių, pri­si­lie­tu­sių prie ju­dė­ji­mo.

 

Pa­sa­ko­ti yra apie ką – kaip pa­ro­dos ati­da­ry­mo me­tu pra­bi­lo Są­jū­džio vy­rai, ku­rie da­bar at­vi­rai kal­ba apie tai, kaip anuo­met na­mus ir vai­kus dėl po­li­ti­kos ap­lei­do, žo­dį dar tu­rė­tų tar­ti mo­te­rys. Jų ne­ma­žai bu­vo ir pa­ties Są­jū­džio gre­to­se, ir na­muo­se pen­kis kam­pus lai­kė. Ir nors is­to­ri­jo­je iš­li­ko tai, ką da­rė vy­rai, pa­vyz­džiui, kaip Vy­tau­tas Le­das pir­mą kar­tą ofi­cia­liai iš­kė­lė tri­spal­vę prie Dai­lės mo­kyk­los, ją siu­vo, pa­si­ro­do, Ma­ri­ja Le­die­nė ir Ni­jo­lė Ko­lesn­ko­vie­nė, vi­sa­me Aly­tu­je nie­kaip ne­ra­du­sios gel­to­no au­di­nio. Pa­klau­sy­ti mo­te­rų pa­sa­ko­ji­mų apie Są­jū­džio lai­kus šian­dien bū­tų įdo­mu ir jų ben­dra­žy­giams, ir pla­čia­jai vi­suo­me­nei.

 

„Aka­de­mi­nių lei­di­nių jau­ni­mas ne­skai­to, tu­ri­me ieš­ko­ti jiems pri­im­ti­nų raiš­kos for­mų“, – pa­ste­bė­ji­mais pa­ro­dos „Aly­taus Są­jū­džiui 30“ ati­da­ry­mo me­tu da­li­jo­si me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius, par­ti­za­nų va­do Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go šim­tų­jų gi­mi­mo me­ti­nių ren­gi­ny­je ne­ma­žai ben­dra­vęs su aly­tiš­kiais gim­na­zis­tais. Pa­si­ro­do, ofi­cia­lios kal­bos jų ne­su­do­mi­no, o štai pa­čių su­kur­tas do­ku­men­ti­nis spek­tak­lis pa­gal au­ten­tiš­ką me­džia­gą, skam­bant par­ti­za­nų dai­noms – pa­lie­tė, tar­si gy­vo­ji is­to­ri­ja.