2018-03-13, straipsnio nr. 13558

Veterinarai įspėja: naminiai paukščiai turi būti uždaryti

Alma MOSTEIKAITĖ

Jau dau­giau nei de­šimt­me­tis Eu­ro­pos vals­ty­bes kre­čia lau­ki­niams ir na­mi­niams paukš­čiams mir­ti­nos li­gos – paukš­čių gri­po – pa­vo­jus. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis jis nu­sta­ty­tas Bul­ga­ri­jos ir Ita­li­jos paukš­čių ūkiuo­se, kur nu­gai­šo ke­lios de­šim­tys tūks­tan­čių viš­tų. Per­nai Lie­tu­vo­je ši li­ga pa­tvir­tin­ta de­šim­čiai kri­tu­sių gul­bių, ras­tų Ne­mu­no upė­je Kau­ne.

 

Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai įspė­ja, kad nuo ko­vo, pra­si­dė­jus lau­ki­nių paukš­čių mig­ra­ci­jai ir sie­kiant iš­veng­ti paukš­čių gri­po, na­mi­niai paukš­čiai tu­ri bū­ti lai­ko­mi už­da­ry­ti.

 

Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, šiuo me­tu Aly­taus ra­jo­ne gy­ven­to­jai ir še­ši paukš­ti­nin­kys­tės ūkiai yra de­kla­ra­vę lai­kan­tys apie 70 tūkst. na­mi­nių paukš­čių. Dau­gu­ma jų – viš­tos ir mė­sai au­gi­na­mi viš­čiu­kai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.Gre­sia bau­dos

Kaip sa­ko Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Jo­nas Vaikš­no­ras, ko­vą vyks­tant lau­ki­nių paukš­čių mig­ra­ci­jai na­mi­niams paukš­čiams iš­ky­la di­džiau­sia grės­mė už­si­krės­ti paukš­čių gri­pu: „Jie tu­ri bū­ti už­da­ry­ti, ne­iš­lei­džia­mi į lau­ką ar­ba iš­lei­džia­mi tik į tin­klu iš vir­šaus už­tver­tas ar­ba sto­gus tu­rin­čias lau­ko aikš­te­les. To­kie rei­ka­la­vi­mai ga­lios ma­žiau­siai mė­ne­sį.“

 

Spren­di­mą pir­mą pa­va­sa­rio mė­ne­sį ap­ri­bo­ti na­mi­nių paukš­čių lai­ky­mą lau­ke yra pri­ėmu­si Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, at­si­žvel­gu­si į eu­ro­pi­nių ins­ti­tu­ci­jų nu­ro­dy­mus.

 

Vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas var­di­jo ir ki­tus rei­ka­la­vi­mus na­mi­nių paukš­čių au­gin­to­jams šį mė­ne­sį. Viš­tos, ka­la­ku­tai tu­ri bū­ti lai­ko­mi at­ski­rai nuo na­mi­nių van­dens paukš­čių, pa­vyz­džiui, žą­sų ar an­čių. Vi­si už­da­ry­ti paukš­čiai ne­ga­li bū­ti gir­do­mi van­de­niu iš lau­ke esan­čių jo tel­ki­nių sie­kiant iš­veng­ti mi­nė­tos mir­ti­nos li­gos pa­vo­jaus.

 

„Da­bar plin­tan­čio paukš­čių gri­po vi­ru­sas ne­ke­lia pa­vo­jaus žmo­nių svei­ka­tai, ta­čiau paukš­čiams ji bai­gia­si gai­ši­mu. Pir­mie­ji šios li­gos po­žy­miai – au­gin­ti­niai ma­žiau le­sa, ma­žiau ge­ria van­dens, su­ma­žė­ja jų dės­lu­mas. Po to pra­si­de­da gai­ši­mai, apie tai bū­ti­na pra­neš­ti pri­va­tiems ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jams ar­ba mū­sų tar­ny­bai“, – tvir­ti­no J.Vaikš­no­ras.

 

Aly­taus vals­ty­bi­nei mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai ga­li­ma pra­neš­ti te­le­fo­no nu­me­riu 33 993 ar­ba ne­mo­ka­mu te­le­fo­nu nu­me­riu vi­so­je Lie­tu­vo­je – 8 800 40 403. Šiais te­le­fo­nų nu­me­riais pra­šo­ma in­for­muo­ti ir apie šį mė­ne­sį lau­ke lai­ko­mus na­mi­nius paukš­čius.

 

Už ve­te­ri­na­rų rei­ka­la­vi­mų dėl na­mi­nių paukš­čių lai­ky­mo ko­vo mė­ne­sį ne­pai­sy­mo jų au­gin­to­jams pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są gre­sia įspė­ji­mai ir bau­dos nuo 30 iki 300 eu­rų, na­mi­nių paukš­čių ūkių va­do­vams ir at­sa­kin­giems as­me­nims – bau­dos nuo 50 iki 1 tūkst. 450 eu­rų.

 

Aly­taus ra­jo­ne paukš­čių gri­pas dar ne­už­fik­suo­tas

Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas tei­gė, kad kol kas paukš­čių gri­pas Aly­taus ra­jo­ne ne­nu­sta­ty­tas. Per­nai ne­to­li Sim­no ap­tik­ta kri­tu­si gul­bė, Aly­taus se­niū­ni­jo­je pas vie­ną žmo­gų iš­kart kri­to ke­lios viš­tos, bet iš­ty­rus nu­gai­šu­sius paukš­čius jiems mir­ti­na li­ga nepa­si­tvir­ti­no.

 

Ka­dan­gi jau daug me­tų na­mi­nius paukš­čius rei­ka­lau­ja­ma lai­ky­ti už­da­ry­tus per pa­va­sa­ri­nę ir ru­de­ni­nę lau­ki­nių paukš­čių mig­ra­ci­ją, ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, kad šiuo lai­ko­tar­piu pa­dau­gė­ja pra­ne­ši­mų apie lau­ke lai­ko­mus na­mi­nius paukš­čius. Pa­sak J.Vaikš­no­ro, į to­kius pra­ne­ši­mus yra vi­sa­da re­a­guo­ja­ma, – tik­ri­na­mi vi­si pra­ne­ši­mai, na­mi­nių paukš­čių au­gin­to­jams tai­ko­mos Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se nu­ma­ty­tos sank­ci­jos: „Pas­ta­rai­siais me­tais dau­ge­lis lai­kan­čių­jų na­mi­nius paukš­čius jau ge­rai ži­no, kad pa­va­sa­rį ir ru­de­nį juos bū­ti­na sau­go­ti nuo paukš­čių gri­po, juos lai­ko už­da­ry­tus ar­ba sau­giuo­se lau­ko gar­duo­se. Taip žmo­nės no­ri iš­veng­ti paukš­čių kri­ti­mų ir ma­te­ria­li­nių nuos­to­lių. Ta­čiau vis dar at­si­ran­da ne­pai­san­čių­jų rei­ka­la­vi­mų, ke­lian­čių pa­vo­jų ne tik sa­vo au­gin­ti­niams, bet ir ap­lin­ki­nių gy­ven­to­jų lai­ko­miems na­mi­niams paukš­čiams.“

 

Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, šiuo me­tu Aly­taus ra­jo­ne gy­ven­to­jai ir še­ši paukš­ti­nin­kys­tės ūkiai yra de­kla­ra­vę lai­kan­tys apie 70 tūkst. na­mi­nių paukš­čių. Dau­gu­ma jų – viš­tos ir mė­sai au­gi­na­mi viš­čiu­kai.