2018-02-13, straipsnio nr. 13502

Lietuva – tauta, kuriai svarbus žuvusiųjų už laisvę atminimas

Aldona KUDZIENĖ

Pu­nios ši­le iš­kil­min­gai pa­šven­tin­tas re­konst­ruo­tas Dai­na­vos apy­gar­dos va­da­vie­tės šta­bo bun­ke­ris, skir­tas ja­me žu­vu­siems par­ti­za­nams ir Lie­tu­vos lais­vės ko­vų da­ly­viams at­min­ti, bei pa­mi­nė­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tis.

Idė­jos bū­tent šio­je vie­to­je pa­mi­nė­ti vals­ty­bės šimt­me­tį ini­cia­to­riai – Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos ir Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Miš­kų ir eko­lo­gi­jos fa­kul­te­to ben­druo­me­nės.

 

Dai­na­vos apy­gar­dos šta­bo va­da­vie­tės bun­ke­rį sa­va­no­rys­tės pa­grin­dais re­konst­ra­vo Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Aly­taus re­gio­ni­nio pa­da­li­nio Pu­nios gi­ri­nin­ki­ja, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­nas, Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Miš­kų ir eko­lo­gi­jos fa­kul­te­to dės­ty­to­jai bei stu­den­tai, Aly­taus Pu­ti­nų gim­na­zi­jos jau­nie­ji šau­liai ir mo­ky­to­jai.

 

Atstatytą Dainavos apygardos štabo vadavietės bunkerį šventina apaštališkasis nuncijus Baltijos šalims, arkivyskupas Pedro Lopez Quintana. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.Kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ras Ed­vi­nas Ker­za, svei­kin­da­mas gau­siai su­si­rin­ku­siuo­sius prie re­konst­ruo­tos va­da­vie­tės, ak­cen­ta­vo par­ti­za­nų svar­bą ko­vo­je už ša­lies lais­vę, jų iš­ra­din­gu­mą. Lin­kė­jo ir to­liau bū­ti vie­nin­giems, ne­pa­mirš­ti jų dar­bų, ša­lies is­to­ri­jos. Dė­ko­jo vi­siems pri­si­dė­ju­siems prie bun­ke­rio at­sta­ty­mo dar­bų, o ar­chi­tek­tui Juo­zui Kri­ži­naus­kui ir Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to ma­gist­ran­tui Lau­ry­nui Bal­ke­liui įtei­kė po tri­spal­vę.

 

Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas kal­bė­jo, kad tai, ką iš­gy­ve­no par­ti­za­nai, bū­da­mi miš­ke, sun­ku su­pras­ti mums, čia tik ret­kar­čiais at­vyks­tan­tiems. Jie tu­rė­jo di­džiu­lę va­lią, stip­rius jaus­mus tė­vy­nei. „Ža­viuo­si, kad yra tiek daug en­tu­zias­tų, ku­rie vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais tiek daug pa­dir­bė­jo. Dė­ko­ju daug pri­si­dė­ju­siam do­cen­tui dr. Al­gir­dui Ga­ve­naus­kui. Vi­siems lin­kiu ne­pa­mirš­ti is­to­ri­jos“, – sa­kė ra­jo­no va­do­vas, įteik­da­mas pa­dė­kų.

 

Jau­nie­ji šau­liai, jų mo­ky­to­jai, Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no ka­riai ir ka­ri­nin­kai bei miš­ki­nin­kai pel­nė Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rės Da­lios Kri­ži­naus­kie­nės pa­dė­kų.

 

Dai­na­vos apy­gar­dos šta­bo va­da­vie­tės bun­ke­rio šven­ti­ni­mo ce­re­mo­ni­ją at­li­ko apaš­ta­liš­ka­sis nun­ci­jus Bal­ti­jos ša­lims, ar­ki­vys­ku­pas Ped­ro Lo­pez Quin­ta­na.

 

Pu­nios ši­le 1947 me­tais rug­pjū­čio 11 die­ną žu­vo apy­gar­dos va­das Do­mi­ny­kas Jė­čys-Ąžuo­lis, šta­bo vir­ši­nin­kas Jo­nas Pi­lins­kas-Krū­mas, Mar­gi­rio gru­pės šta­bo vir­ši­nin­kas My­ko­las Pet­raus­kas-Aras, šta­bo dar­buo­to­jas Vac­lo­vas Ka­va­liaus­kas-Juod­var­nis, agi­ta­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Vin­cas Juo­zai­tis-Vy­tu­rys, apy­gar­dos šta­bo vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Juo­zas Puš­ko­rius-Gi­ri­nis, ry­šių ir žval­gy­bos vir­ši­nin­kas An­ta­nas Ma­ce­vi­čius-Li­nas, Vai­do­to gru­pės va­das Juo­zas Pet­raš­ka-Pa­trim­pas-La­pai­tis. Kiek­vie­no žu­vu­sio­jo at­mi­ni­mui su­skam­bo var­pas, jau­nie­ji šau­liai už­de­gė po deg­lą.

 

Pu­nios ši­le nu­ai­dė­jo trys sal­vės – šū­viai iš ke­lių gin­klų vie­nu me­tu: už Dai­na­vos apy­gar­dos šta­bo va­da­vie­tės bun­ke­ry­je žu­vu­sius ir pa­te­ku­sius į ne­lais­vė par­ti­za­nus, už Lie­tu­vos lais­vės ko­vų da­ly­vius, už Lie­tu­vos at­kū­ri­mo šimt­me­tį.

 

„Lie­tu­va, vi­sų pir­ma, – ne kraš­tas, o tau­ta: kraš­to pa­li­ki­mas ne­reiš­kia pa­čios Lie­tu­vos pa­li­ki­mo, nes Lie­tu­va gy­va vi­sur, kur gy­vi lie­tu­viai“, – tei­gė ren­gi­nio ve­dė­ja An­dže­li­ka.

 

Ji siū­lė va­do­vau­tis aukš­čiau­siu tau­ti­niu au­to­ri­te­tu – są­ži­ne, grįs­ti sa­vo gy­ve­ni­mą ide­a­liz­mu, ne­bėg­ti nuo dar­bų, do­mė­tis kul­tū­ri­niu pa­li­ki­mu ir šių die­nų lai­mė­ji­mais, juos rem­ti, ug­dy­ti lie­tu­viš­ką­jį pa­si­reiš­ki­mą ir lie­tu­vy­bę šei­mo­je bei vi­suo­me­nė­je, kur­ti so­li­da­ru­mo ir tar­pu­sa­vio pa­gar­bos at­mo­sfe­rą.

 

Įkvėp­ti, pa­drą­sin­ti ir su­stip­rin­ti žu­vu­sių už Lie­tu­vos lais­vę par­ti­za­nų ir lais­vės ko­vų da­ly­vių dva­sia ir jų liu­di­ji­mu, vi­si va­sa­rio šal­tu­ko nu­raus­vin­ti bu­vo pa­kvies­ti ben­drys­tės prie ka­rei­viš­kos ko­šės ir ar­ba­tos.