2018-01-13, straipsnio nr. 13433

Vežėjams parinkti – konkursas iš naujo

Alma MOSTEIKAITĖ

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja šią sa­vai­tę nu­spren­dė iš nau­jo skelb­ti kon­kur­są pa­rink­ti ve­žė­jus vie­ti­niais marš­ru­tais. Pra­ėju­sių me­tų gruo­džio pa­bai­go­je bai­gė­si su­tar­tys su da­bar­ti­niais ve­žė­jais, to­dėl sa­vi­val­dy­bė kon­kur­są pa­skel­bė per­nykš­čio spa­lio pra­džio­je. Šią sa­vai­tę pa­si­bai­gus pa­siū­ly­mų ter­mi­nui bu­vo gau­ta daug klau­si­mų bei pra­šy­mų pa­tiks­lin­ti per­ka­mos ke­lei­vių per­ve­ži­mo vie­ti­nio re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo au­to­bu­sų marš­ru­tais pa­slau­gos pir­ki­mo są­ly­gas. Taip įsta­ty­miš­kai at­si­ra­do bū­ti­ny­bė kon­kur­są skelb­ti iš nau­jo.

  Dabartiniai vežėjai miesto maršrutais dirbs iki konkurso būdu bus parinktas naujas paslaugos tiekėjas. 			       Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Aly­taus mies­to vie­ti­nius marš­ru­tus šiuo me­tu ap­tar­nau­ja pen­kio­li­ka ve­žė­jų įmo­nių, tam skir­da­mos 44 trans­por­to prie­mo­nes – mik­ro­au­to­bu­sus. Su jo­mis sa­vi­val­dy­bė bu­vo su­da­riu­si pen­ke­rius me­tus ga­lio­jan­čias su­tar­tis, ku­rios bai­gė­si per­nykš­čio gruo­džio 31-ąją.

 

Per­nai spa­lio pra­džio­je pa­skelb­tas kon­kur­sas pa­rink­ti nau­jiems ve­žė­jams vie­ti­niais marš­ru­tais. Ofi­cia­liai jis va­di­na­mas ke­lei­vių per­ve­ži­mo vie­ti­nio re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo au­to­bu­sų marš­ru­tais pa­slau­gų kon­kur­su.

 

Šią sa­vai­tę pa­si­bai­gus pa­siū­ly­mų pa­tei­ki­mo ter­mi­nui, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, va­do­vau­da­ma­si Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mu, nu­spren­dė kon­kur­są skelb­ti iš nau­jo. Pa­grin­di­nės prie­žas­tys – pir­ki­mo me­tu gau­ta dau­giau kaip 40 pa­slau­gos tie­kė­jų raš­tų, ku­riuo­se yra per 200 klau­si­mų bei pra­šy­mų pa­tiks­lin­ti pir­ki­mo są­ly­gas ir tech­ni­nę spe­ci­fi­ka­ci­ją.

 

Va­kar mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja skel­bi­mą dėl nau­jo kon­kur­so jau iš­siun­tė Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bai. Šios tin­kla­la­py­je jis tu­ri pa­si­ro­dy­ti at­ei­nan­čią sa­vai­tę. Bū­si­mi pa­slau­gos tie­kė­jai tu­rės iki va­sa­rio 19-osios pa­teik­ti pa­siū­ly­mus sa­vi­val­dy­bei, o pas­kui tu­rė­tų vyk­ti kon­kur­sas. Pa­siū­ly­mų pa­tei­ki­mo ter­mi­nas ga­li bū­ti kei­čia­mas pa­pil­do­mai in­for­ma­vus Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą ir su­in­te­re­suo­tus pa­slau­gos pir­ki­mo da­ly­vius.

 

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skel­bia­mo kon­kur­so są­ly­go­se iš­li­ko iš­skir­ti­niai rei­ka­la­vi­mai. Kaip sa­ko mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė, pir­ki­mas iš tie­sų su­dė­tin­gas, pir­ma­sis toks Aly­taus is­to­ri­jo­je: „Ke­lei­vių per­ve­ži­mą vie­ti­niu re­gu­lia­riuo­ju trans­por­tu per­ka­me kar­tu su vie­šo­jo trans­por­to in­for­ma­ci­nės sis­te­mos nuo­mos pa­slau­go­mis, ap­iman­čio­mis vi­są elek­tro­ni­nių bi­lie­tų val­dy­mo ir nau­do­ji­mo cik­lą, trans­por­to prie­mo­nių ste­bė­ji­mą ir ke­lei­vių in­for­ma­vi­mą.“

 

Kon­kur­so bū­du pa­ren­kant ve­žė­jus iš jų rei­ka­lau­ja­ma tai­ky­ti ne tik elek­tro­ni­nių bi­lie­tų įdie­gi­mo, bet ir švies­len­čių su au­to­bu­sų at­vy­ki­mo lai­ku, marš­ru­tų nu­me­riais įren­gi­mo cen­tri­nė­je mies­to da­ly­je. Iš vi­so Aly­tu­je yra 165 vie­ti­nių marš­ru­tų au­to­bu­sams skirti susto­jimai, tad vi­suo­se švies­len­tės pa­gal kon­kur­so są­ly­gas ne­bus įreng­tos.

 

Iš kon­kur­so da­ly­vių taip pat rei­ka­lau­ja­ma tu­rė­ti ne se­nes­nes nei de­šim­ties me­tų trans­por­to prie­mo­nes. Su lai­mė­to­jais sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šys sep­ty­ne­rius me­tus ga­lio­jan­čias su­tar­tis su ga­li­my­be jas pra­tęs­ti dar tre­jiems me­tams.

 

Da­bar­ti­niai ve­žė­jai mies­to marš­ru­tais dirbs iki kon­kur­so bū­du bus pa­rink­tas nau­jas pa­slau­gos tie­kė­jas.