2018-01-13, straipsnio nr. 13432

Neturintiesiems gyvenamosios vietos Seimas suteikė malonę su pipirais

Alma MOSTEIKAITĖ
 Nuo šie­me­čio sau­sio 1-osios įsi­ga­lio­jo Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis va­do­vau­jan­tis pa­si­kei­tė gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų ap­skai­ta. Iki tol sa­vi­val­dy­bė­se bu­vo to­kių as­me­nų ap­skai­ta, o nuo sau­sio ji pa­va­din­ta gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų ap­skai­ta. Tai to­li gra­žu nė­ra žo­džių žais­mas, nors gy­ven­to­jai ir vie­ną, ir ki­tą ap­skai­tą va­di­na pri­si­ra­šy­mu prie sa­vi­val­dy­bės.

 

Dve­jus me­tus vis bu­vo pra­tę­sia­mos mi­nė­to įsta­ty­mo nuo­sta­tos dėl gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų ap­skai­tos sa­vi­val­dy­bė­se, nu­ro­dant, kad nuo šie­me­čio sau­sio jo­je liks tik so­cia­liai itin jaut­rių ka­te­go­ri­jų gy­ven­to­jai, o ki­ti pri­va­lės de­kla­ruo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Ant­raip bus iš­brauk­ti iš to­kios ap­skai­tos ir ne­ga­lės pre­ten­duo­ti į so­cia­li­nes pa­šal­pas ar me­di­ci­ni­nę pa­gal­bą.

 

Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je Sei­mas pa­kei­tė Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mą, tar­si su­teik­da­mas ma­lo­nę gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­tiems as­me­nims. Sa­vi­val­dy­bės ėmė vyk­dy­ti šios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų ap­skai­tą. Pa­gal įsta­ty­mą į to­kią ap­skai­tą pra­šan­tys įra­šy­ti as­me­nys pri­va­lo nu­ro­dy­ti fak­tiš­ką gy­ve­na­mą­ją vie­tą, o ją nu­ro­dant tu­ri bū­ti in­for­muo­ja­mas sa­vi­nin­kas. Kai ku­rie sa­vi­nin­kai ne­su­tin­ka, kad bū­tų pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie jų gy­ve­na­mą­jį būs­tą, nes ne­no­ri, jog gy­ven­to­jų re­gist­re at­si­ras­tų duo­me­nų apie jų būs­tuo­se gy­ve­nan­čius as­me­nis, bai­mi­na­si su­lauk­ti tik­rin­to­jų dėl ne­ofi­cia­lios nuo­mos ir už tai skir­ti­nų bau­dų.

 Per pastaruosius dvejus metus keičiant Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą prie Alytaus miesto savivaldybės prisirašiusiųjų iki šiemečio sausio 1-osios sumažėjo iki 710.  		Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Ne­ži­no, ką da­ry­ti

„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kė mo­te­ris, ku­rios pa­var­dė ži­no­ma, daug me­tų gy­ve­nan­ti Aly­tu­je, dau­giau kaip prieš de­šimt­me­tį dėl su­si­klos­čiu­sių šei­mi­nių ap­lin­ky­bių pra­ra­du­si nuo­sa­vą būs­tą ir nuo to lai­ko pri­si­ra­šiu­si prie mies­to sa­vi­val­dy­bės.

 

Aly­tiš­kė, ne­tu­rė­da­ma nuo­sa­vo gy­ve­na­mo­jo plo­to, vi­są lai­ką gy­ve­na to­je pa­čio­je Dzū­ki­jos sos­ti­nės vie­to­je, ta­čiau šei­mi­nin­kai at­si­sa­ko ją de­kla­ruo­ti. Prie­žas­tis ele­men­ta­ri, – jei­gu mo­te­ris bū­tų de­kla­ruo­ta, būs­to sa­vi­nin­kai pra­ras­tų kom­pen­sa­ci­ją už šil­dy­mą. Ir dar būs­to šei­mi­nin­kai bai­mi­na­si, kad de­kla­ra­vus sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čią mo­te­rį, tam tik­ros ins­ti­tu­ci­jos, pa­vyz­džiui, Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, su­si­do­mė­tų būs­to nuo­mos pa­grin­dais, – ar yra ofi­cia­li nuo­mos su­tar­tis, ar ver­čian­tis būs­to nu­oma mo­ka­mi mo­kes­čiai.

 

Aly­tiš­kė pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus gy­ve­no tik­ro­je ne­ži­nio­je dėl sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos. Sei­mas, pa­kei­tęs Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mą, prie sa­vi­val­dy­bės pri­si­ra­šiu­siems gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­tiems as­me­nims iš pra­džių da­vė pus­me­tį de­kla­ruo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą, pas­kui šį ter­mi­ną pra­tę­sė iki pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos.

 

Vi­są tą lai­ką aly­tiš­kė taip ir ne­su­si­ra­do to­kios gy­ve­na­mo­sios vie­tos, ku­rios sa­vi­nin­kai ją su­tik­tų de­kla­ruo­ti.

 

Pernykščio gruo­džio pa­bai­go­je, kai Sei­mas dar kar­tą pa­kei­tė Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mą ir nu­ma­tė, kad sa­vi­val­dy­bė­se ga­lės bū­ti šios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų ap­skai­ta, mo­te­ris ap­si­džiau­gė. Gal­vo­jo, kad iš­spręs­ta ir jos pro­ble­ma. Ta­čiau nu­ė­ju­si į mies­to sa­vi­val­dy­bę pa­teik­ti pra­šy­mo įtrauk­ti į to­kią ap­skai­tą iš­gir­do rei­ka­la­vi­mą ne tik nu­ro­dy­ti fak­tiš­ką gy­ve­na­mą­ją vie­tą, bet ir su­ži­no­jo, kad būs­to sa­vi­nin­kas bus in­for­muo­tas apie tai, jog mo­te­ris nu­ro­dė sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą jo nuo­sa­vy­bė­je.

 

Aly­tiš­kė pa­si­me­tė ir iš sa­vi­val­dy­bės iš­ėjo nie­ko ne­pe­šu­si.

 

„Aš ne­ga­liu iš­duo­ti sa­vi­nin­ko. Jei taip pa­da­ry­siu, jis ma­ne iš­kel­dins, kur ta­da dė­tis? Kaip su­pran­tu, da­bar lik­siu ne­pri­ra­šy­ta prie sa­vi­val­dy­bės, ne­be­gau­siu pa­šal­pos, ne­be­ga­lė­siu nu­ei­ti ir pas gy­dy­to­jus, tie­siog ne­be­ži­nau, ką da­ry­ti“, – guo­dė­si dau­giau kaip pen­kias­de­šim­ties su­lau­ku­si mo­te­ris.

 

„Įsta­ty­mo pri­va­lo­me lai­ky­tis vi­si“

2016-ųjų sau­sio 1-ąją prie Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės bu­vo pri­si­ra­šę 1 tūkst. 234 as­me­nys. Per pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus kei­čiant Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mą to­kių as­me­nų iki šie­me­čio sau­sio 1-osios su­ma­žė­jo iki 710.

 

Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­gos duo­me­ni­mis, ša­ly­je į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų ap­skai­tą bu­vo įtrauk­ti be­veik 63 tūkst. žmo­nių.

 

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Va­lū­nie­nė, per tuos dve­jus me­tus įsta­ty­mu du kar­tus bu­vo pra­tęs­tas lai­kas žmo­nėms de­kla­ruo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą, nes pa­gal jį gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų ap­skai­to­je ga­lė­jo bū­ti tik be­na­miai, as­me­nys, ku­rie bu­vo glo­bo­ja­mi vai­kų glo­bos ins­ti­tu­ci­jo­je ir šei­my­no­se, as­me­nys, ku­rie teis­mo nu­ta­ri­mu gy­do­mi spe­cia­li­zuo­to­se psi­chi­kos svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se, ir as­me­nys, lai­ko­mi tar­dy­mo izo­lia­to­riuo­se bei pa­tai­sos na­muo­se. Pas­ta­rųjų dviejų kategorijų as­menys į sa­vival­dybėse esan­čią ap­skai­tą įtraukiami gydymo arba bausmės atlikimo laikotarpiui.

 

Nuo sau­sio įsi­ga­lio­jus mi­nė­to įsta­ty­mo pa­tai­soms, mies­to sa­vi­val­dy­bė, kaip ir ki­tos ša­lies sa­vi­val­dy­bės, ėmė vyk­dy­ti gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų ap­skai­tą. „Į ją ne il­ges­niam kaip dvy­li­kos mė­ne­sių lai­ko­tar­piui įra­šo­mi ne tik kai kurių iš­var­dy­tų itin jaut­rių so­cia­li­nių ka­te­go­ri­jų as­me­nys, bet ir gy­ven­to­jai, ku­rie Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je fak­tiš­kai gy­ve­na ir pa­tei­kia duo­me­nis, įro­dan­čius jų eko­no­mi­nius, so­cia­li­nius ar as­me­ni­nius in­te­re­sus mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je. Pa­vyz­džiui, žmo­gus čia dir­ba, mo­ko­si, re­gist­ruo­tas Alytaus te­ri­to­ri­nė­je dar­bo bir­žo­je, gau­na spe­cia­li­zuo­tas svei­ka­tos pa­slau­gas ar so­cia­li­nę pa­šal­pą. Toks as­muo iš tie­sų su ki­ta bū­ti­na in­for­ma­ci­ja tu­ri nu­ro­dy­ti ir sa­vo fak­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos ad­re­są, o mū­sų dar­buo­to­jai tu­ri in­for­muo­ti būs­to sa­vi­nin­ką, kad į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų są­ra­šą įra­šo­mas žmo­gus nu­ro­dė jam pri­klau­san­čios pa­tal­pos ad­re­są. To­kie nau­jo Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mai, įsta­ty­mo pri­va­lo­me lai­ky­tis vi­si“, – pa­sa­ko­jo Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja.

 

B.Va­lū­nie­nės tei­gi­mu, žmo­nės pas mus ne­gy­ve­na prie kon­tei­ne­rių, di­džio­ji da­lis as­me­nų, ku­rie bu­vo įtrauk­ti į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų ap­skai­tą, iš­sky­rus be­na­mius, gy­ve­na ne nuo­sa­vy­bės tei­se val­do­muo­se būs­tuo­se, tu­rin­čiuo­se kon­kre­tų ad­re­są, nuo šiol jie ne­lai­ko­mi ne­tu­rin­čiai­siais gy­ve­na­mo­sios vie­tos: „Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tos lei­džia įtrauk­ti šiuos as­me­nis į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų ap­skai­tą, tik nu­ro­dant fak­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos ad­re­są, ka­dan­gi in­for­ma­ci­ja apie gy­ve­na­mą­ją vie­tą rei­ka­lin­ga dau­ge­liu gy­ve­ni­mo at­ve­jų. As­me­nys tu­ri bū­ti pa­sie­kia­mi ne tik tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms, bet ir no­rint jiems su­teik­ti pa­ra­mą, pa­gal­bą ar in­for­ma­ci­ją.“

 

Ve­dė­jos ar­gu­men­tus bū­tų sun­ku pa­neig­ti, bet ką da­ry­ti as­me­nims, ne­tu­rin­tiems sa­vos gy­ve­na­mo­sios vie­tos, jei fak­tiš­kai gy­ve­na­mo būs­to sa­vi­nin­kai ne­su­tin­ka, kad bū­tų nu­ro­do­ma ši vie­ta?

 

Vie­nas to­kio būs­to sa­vi­nin­kas, lei­dęs ap­si­gy­ven­ti ne­tu­rin­tie­siems gy­ve­na­mo­sios vie­tos, pa­reiš­kė: „Lei­siu nu­ro­dy­ti sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą, tie žmo­nės at­si­durs ofi­cia­lia­me re­gist­re, ku­ris pri­ei­na­mas vi­soms kon­tro­liuo­jan­čioms ins­ti­tu­ci­joms. Vie­ną­dien ga­liu su­lauk­ti sve­čių, rei­ka­lau­jan­čių mo­kė­ti mo­kes­čius už būs­to nuo­mos ver­slą. Ga­li ir bau­das pa­skir­ti. Kam man rei­kia ne­ma­lo­nu­mų.“

 

Gy­ven­to­jų re­gist­ru iš tie­sų ga­li do­mė­tis daug kon­tro­liuo­jan­čių­jų ins­ti­tu­ci­jų, tarp jų ir mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­rius – Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja. Nie­kas ne­ga­li bū­ti ga­ran­tuo­tas, kad, pa­vyz­džiui, ši ins­pek­ci­ja vie­ną­kart ne­pa­si­do­mės ir gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų ap­skai­tą, ku­rio­je nu­ro­dy­tos fak­tiš­kai jų gy­ve­na­mos vie­tos. Tik be­lie­ka spė­lio­ti, kuo ga­li pa­si­baig­ti toks do­mė­ji­ma­sis.

 

Kad to­kių as­me­nų, kaip „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kiu­si mo­te­ris, yra ir dau­giau, pa­tvir­ti­no Aly­taus nak­vy­nės na­mų di­rek­to­rius Ar­tū­ras Ga­lak­voš­čius: „Šį mė­ne­sį pas ma­ne bu­vo ne vie­nas žmo­gus, ku­ris pra­šė iš­duo­ti fik­ty­vią pa­žy­mą apie tai, kad jis gy­ve­na mū­sų na­muo­se, nes tie žmo­nės, ku­rių būs­te jie gy­ve­na, ne­su­tin­ka, jog sa­vi­val­dy­bė­je bū­tų nu­ro­do­mas jų ad­re­sas. To­kias pa­žy­mas mes iš­duo­da­me tik Nak­vy­nės na­mų pa­slau­go­mis be­si­nau­do­jan­tiems as­me­nims. Iki šios die­nos esa­me iš­da­vę apie pen­kias­de­šimt.“

 

Pa­na­šu, kad sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­tie­ji tu­rės ne­le­ga­liai mo­kė­ti ne tik už vie­tos de­kla­ra­vi­mą, bet ir už ad­re­so su­tei­ki­mą.

 

Tad ne­tu­rin­tie­siems gy­ve­na­mo­sios vie­tos Sei­mas pa­keis­tu Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mu su­tei­kė ma­lo­nę su pi­pi­rais, ku­rie to­liau kar­ti­na šių žmo­nių gy­ve­ni­mą.

 

Ar iš­gel­bės tri­jų mė­ne­sių lai­ko­tar­pis?

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius pa­sie­kė ne­tu­rin­tie­siems sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos šiek tiek lei­džian­tis at­si­kvėp­ti So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos raš­tas, pa­si­ra­šy­tas vi­ce­mi­nist­ro Eit­vy­do Bin­ge­lio.

 

Ja­me nu­ro­do­ma, kad per­nykš­tį gruo­dį pa­keis­ta­me Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­me nu­sta­ty­tas tri­jų mė­ne­sių per­ei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis, per ku­rį as­me­nys pri­va­lo de­kla­ruo­ti sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą ar­ba sa­vi­val­dy­bei pa­teik­ti pra­šy­mą įtrauk­ti į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų ap­skai­tą. Tai bū­ti­na pa­da­ry­ti iki ko­vo 31-osios.

 

Šios įsta­ty­mo nuo­sta­tos ne­pai­san­tiems as­me­nims nuo ba­lan­džio nu­trau­kia­mas įvai­rių iš­mo­kų, tarp jų ir pa­šal­pų, mo­kė­ji­mas. Nuo to lai­ko pra­ra­du­sie­ji pri­si­ra­šy­mą prie sa­vi­val­dy­bės ne­ten­ka ir tei­sės nuo­lat gy­dy­tis, iš­sky­rus pir­mi­nę pa­gal­bą svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se.

 

Ka­žin ar iš­gel­bės tri­jų mė­ne­sių lai­ko­tar­pis as­me­nis, ku­riems fak­tiš­kai gy­ve­na­mo­jo būs­to sa­vi­nin­kai ne­su­tin­ka su­teik­ti ad­re­so.

 

Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­me nu­ma­ty­tas ne il­ges­nis kaip 12 mė­ne­sių ter­mi­nas bū­ti gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų ap­skai­to­je. Kaip su to­kiais as­me­ni­mis bus to­liau? Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jos B.Va­lū­nie­nės tei­gi­mu, jei per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį šie žmo­nės ne­dek­la­ruos sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos, jei net ir ne­pa­keis fak­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos, pri­va­lės vėl kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę, pa­teik­ti nau­ją pra­šy­mą. O jei pra­šy­mas ne­bus pa­teik­tas, po 12 mė­ne­sių žmo­nės bus iš­brauk­ti iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų ap­skai­tos.

 

Šian­dien aki­vaiz­du, kad ofi­cia­liai ne­tu­rin­čių­jų kur gy­ven­ti, o būs­tą ne­ofi­cia­liai nuo­mo­jan­čių­jų ar gy­ve­nan­čių­jų pa­gal įvai­rius su­si­ta­ri­mus su­teik­tuo­se būs­tuo­se var­gai nie­ka­da ne­si­baigs. Ar­ba teks ras­ti su­ta­ri­mą dėl gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo ar jos ofi­cia­laus nu­ro­dy­mo su tik­rai­siais būs­to sa­vi­nin­kais, ar­ba lau­kia tik­rų­jų be­na­mių da­lia. To­kios da­lios lau­ki­mas tik­rai grau­dus, o skau­džiau­sia, kad be­na­miais per prie­var­tą ga­li pa­vers­ti vals­ty­bė su sa­vo įsta­ty­mais.