2018-01-13, straipsnio nr. 13431

Jie pripažinti ir pagerbti už metų darbus

Saulė PINKEVIČIENĖ
 Per­nai į Aly­tų po sep­ty­ne­rių me­tų per­trau­kos su­grį­žę Me­tų ap­do­va­no­ji­mai įgau­na pa­grei­tį: šie­met aly­tiš­kių nuo­pel­nai pa­gerb­ti net de­vy­nio­li­ka ka­te­go­ri­jų, lai­mė­to­jams, ku­rių di­džio­ji dau­gu­ma iš­rink­ta in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo bū­du, įteik­ti spe­cia­lūs me­da­liai ir me­ro pa­dė­kos.

 „Už nuopelnus vaiko gerovei“ pagerbti trijų mažamečių globėjai Virginija ir Saulius Piliponiai, suteikę šeimą globos namuose augusiems vaikams.    		      Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

„Lie­tu­va šie­met mi­ni gra­žų vals­ty­bės gy­va­vi­mo ju­bi­lie­jų, tai da­ro­me ir mes, šian­dien su­si­rin­kę pa­gerb­ti ge­riau­sių, iš­ki­liau­sių mū­sų ver­slo, kul­tū­ros ir ki­tų sri­čių at­sto­vų“, – svei­kin­da­mas su­si­rin­ku­siuo­sius sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius.

 

„Prieš 90 me­tų šią die­ną Aly­tu­je vy­ko Dzū­ki­jos ūki­nin­kų su­va­žia­vi­mas, ku­rį sa­vo ap­si­lan­ky­mu pa­ger­bė ša­lies pre­zi­den­tas An­ta­nas Sme­to­na“, – vi­so va­ka­ro me­tu mies­to pra­ei­ties mo­zai­ką dė­lio­jo is­to­ri­kas Vil­man­tas Dun­de­ris, pri­min­da­mas, ko­kių įdo­mių ir gar­bių įvy­kių ten bū­ta.

 

Iš­kil­min­go Aly­taus me­tų ap­do­va­no­ji­mų va­ka­ro me­tu aly­tiš­kiams įteik­ta 19 ap­do­va­no­ji­mų. Dviem Aly­taus mies­to įmo­nėms įteik­ta net po du ap­do­va­no­ji­mus: „So­cia­liai at­sa­kin­gos įmo­nės“ ir „La­biau­siai au­gan­čio ver­slo“ no­mi­na­ci­jos (pa­gal Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos duo­me­nis) ati­te­ko UAB „Stron­gla­sas“, o „Efek­ty­viau­sio ver­slo“ no­mi­na­ci­ją ir ap­do­va­no­ji­mą „Už di­džiau­sią in­dė­lį į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą“ pel­nė UAB „Al­kes­ta“.

 

„Me­tų darb­da­ve“ pri­pa­žin­ta UAB „So­fa Brands“. Ap­do­va­no­ji­mą at­si­ė­męs jos va­do­vas Sau­lius Bi­ti­nas pa­ly­gi­no įmo­nės svei­ka­tą su žmo­gaus ir džiau­gė­si, kad „So­fa Brands“ yra la­bai svei­ka – 2017 m. dar­buo­to­jų kai­ta bu­vo vos 4 proc., o jų dir­ba 400.

 

„Ino­va­ty­viau­sio ver­slo“ no­mi­na­ci­ja skir­ta UAB „Lanks­ti li­ni­ja“, o „Gei­džia­miau­sia darb­da­ve“ pri­pa­žin­ta UAB „Glass LT“. Ap­do­va­no­ji­mą at­si­ė­męs įmo­nės vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius Ed­vi­nas Jac­kaus­kas įvar­di­jo vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį įmo­nė­je – 1 tūkst. 330 eu­rų.

 

No­mi­na­ci­jos „Už nuo­pel­nus švie­ti­mui“ Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­da­liu ap­do­va­no­ta Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los jau­ni­mo sim­fo­ni­nio or­kest­ro „Sva­jo­nė“ va­do­vė Dai­va Mar­ti­ko­ny­tė sa­kė, kad Aly­tus yra nuo­sta­bus mies­tas, ku­ria­me gy­ve­na daug pui­kių žmo­nių. „Nė­ra gra­žes­nio vaiz­do nei kiek­vie­ną šeš­ta­die­nio ry­tą į or­kest­ro re­pe­ti­ci­ją ne­ši­ni in­stru­men­tais sku­ban­tys vai­kai“, – sa­kė mu­zi­kė, ku­ri pa­si­džiau­gė, kad Aly­tu­je iš­pil­dė sa­vo sva­jo­nę – su­bū­rė or­kest­rą.

 

„Už spor­ti­nius jau­no­sios aly­tiš­kių kar­tos pa­sie­ki­mus“ ap­do­va­no­ji­mas skir­tas Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro plau­ki­mo tre­ne­rei Vik­to­ri­jai Skrob­lie­nei. Jau­no­ji tre­ne­rė džiau­gė­si, kai pa­vy­ko įgy­ven­din­ti dvi ne­tra­di­ci­nes ini­cia­ty­vas – kū­di­kių plau­ki­mo ir sen­jo­rų už­si­ė­mi­mų.

 

No­mi­na­ci­ja „Už nuo­pel­nus svei­ka­tos ap­sau­gai“ skir­ta VšĮ Aly­taus po­li­kli­ni­kos Šei­mos me­di­ci­nos sky­riaus ve­dė­jai, šei­mos gy­dy­to­jai Vi­tai Klin­gie­nei. Ji dė­ko­jo už tai, kad bu­vo pa­ste­bė­tas ne­leng­vas gy­dy­to­jo triū­sas, ap­do­va­no­ji­mu da­li­jo­si su vi­su po­li­kli­ni­kos ko­lek­ty­vu ir lin­kė­jo vi­siems po­zi­ty­vaus mąs­ty­mo.

 

Ap­do­va­no­ji­mas „Už lab­da­rin­gą veik­lą“ įteik­tas Aly­taus Šv. An­ge­lų Sar­gų pa­ra­pi­jos kle­bo­nui, de­ka­nui Arū­nui Už­upiui. Jis įsi­ti­ki­nęs: vi­si mo­kam da­ry­ti ge­ra, bet kar­tais ne­drįs­ta­me.

 

„Už nuo­pel­nus kul­tū­rai“ ap­do­va­no­tas Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los jau­ni­mo sim­fo­ni­nio or­kest­ro „Sva­jo­nė“ di­ri­gen­tas Ka­ro­lis Va­ria­ko­jis, o no­mi­na­ci­ja „Už jau­ni­mo ini­cia­ty­vą“ skir­ta VšĮ „Sa­va­no­rys­tės til­tai“ va­do­vui To­mui Ni­ku­li­nui, ku­rio ren­gi­niai ir ini­cia­ty­vos skir­tos vy­res­niam jau­ni­mui, čia ku­rian­čiam šei­mas, au­gi­nan­čiam vai­kus.

 

Aly­tiš­kių bal­sai lė­mė, kad „Už ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę veik­lą“ Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­da­liu ap­do­va­no­tas VšĮ „Tė­viš­kės na­mai“ di­rek­to­rius Ei­man­tas Ba­lai­ka.

 

„Už nuo­pel­nus vai­ko ge­ro­vei“ pa­gerb­ti tri­jų ma­ža­me­čių glo­bė­jai Vir­gi­ni­ja ir Sau­lius Pi­li­po­niai, ku­rių spren­di­mą su­teik­ti šei­mą trims glo­bos na­muo­se au­gu­siems vai­kams sa­lė pa­ly­dė­jo gar­siais plo­ji­mais.

 

Spe­cia­lus ap­do­va­no­ji­mas „Už mei­lę Aly­tui“ įteik­tas Pa­sau­lio aly­tiš­kių sam­bū­rio ko­man­dai. Jį įstei­gė Al­gir­das Ga­ta­vec­kas. Žen­klas, ku­ria­me žo­dis Aly­tus sie­ja­si su My­liu, puo­šė ir ap­do­va­no­ji­mą at­si­ė­mu­sios Ro­ber­tos Ven­slo­vie­nės at­la­pą. Ji už­tik­ri­no, kad po vi­są pa­sau­lį iš­si­bars­tę aly­tiš­kiai ne tik lie­ka jais šir­dy­je, bet ir dar­bais sa­vo mies­tą pri­si­me­na.

 

„Už Aly­taus mies­to var­do gar­si­ni­mą ša­ly­je ir už­sie­ny­je“ Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­da­liu ap­do­va­no­ta Aly­taus dai­lių­jų ama­tų mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Eg­lė Te­re­se­vi­čie­nė.

 

„Ino­va­ty­viau­sio mo­ky­to­jo“ no­mi­na­ci­ja įteik­ta Aly­taus dai­lės mo­kyk­los di­rek­to­riui Re­dui Dir­žiui. Jis pa­te­ko į 2017 m. Lie­tu­vos ino­va­ty­viau­sių mo­ky­to­jų rin­ki­mų ka­te­go­ri­jos „Ino­va­ty­viau­sias me­nų, tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jas“ tre­je­tu­ką.

 

 „Ino­va­ty­viu tap­ti leng­va, rei­kia, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba už­draus­tų dės­ty­ti“, – pa­ste­bė­jo no­mi­nan­tas. (Pa­gal ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą tu­rė­ti pa­mo­kų švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai ga­li tik lei­dus stei­gė­jui – sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai).

 

„Me­tų did­vy­rio“ ap­do­va­no­ji­mas įteik­tas pra­ėju­sią va­sa­rą Dai­li­dės eže­rė­ly­je sken­du­sią mer­gai­tę iš­gel­bė­ju­siam aly­tiš­kiui Eri­kui Moc­ke­vi­čiui.

 

Šven­ti­nę Aly­taus me­tų ap­do­va­no­ji­mų va­ka­ro pro­gra­mą pa­puo­šė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų or­kest­ras, In­drės Anan­kai­tės-Ka­laš­ni­ko­vie­nės (vo­ka­las) ir Ni­jo­lės Ba­ra­naus­kai­tės (kla­vi­ši­niai) at­lie­ka­mi kū­ri­niai, Aly­taus šo­kių stu­di­jos „Ale­ma­na“ šo­kė­jai. Ren­gi­nio sce­na­ri­jaus au­to­rė – Al­ma Pur­vi­ny­tė, re­ži­sie­rius – Ar­vy­das Kin­de­ris.