2017-12-07, straipsnio nr. 13361

Pušėnų arimų kelias baugina žmones: neprisišauktų net greitosios

Alma MOSTEIKAITĖ

Aly­taus ra­jo­no Pi­va­šiū­nų se­niū­ni­jos Pu­šė­nų kai­mo gy­ven­to­jai ne­be­ži­no, kur kreip­tis dėl miš­ka­ve­žių iš­va­ži­nė­to ke­lio. Juo ne­iš­va­žiuo­ja pa­tys ir bi­jo už­klup­sian­čių bė­dų. Jei gais­ras ar pri­reik­tų me­di­kų pa­gal­bos, to­kiu ke­liu iki jų ne­pri­va­žiuo­tų net šių tar­ny­bų au­to­mo­bi­liai. Dėl ari­mais ta­pu­sio ke­lio žmo­nių šauks­mas bū­tų ty­ruo­se.

 

Vie­nas Pu­šė­nų kai­mo gy­ven­to­jas jau pra­šė ir ra­jo­no val­džios pa­gal­bos, ta­čiau iki šiol jos ne­su­lauk­ta.

 

Į Pu­šė­nų miš­ką ne­ga­lin­tis nu­va­žiuo­ti par­si­vež­ti mal­kų ne­to­lie­se gy­ve­nan­tis Vin­cas Dauk­šys (dešinėje) ir Pu­šė­nų gy­ven­to­jas Sta­sys Bui­nic­kas kal­ti­no miš­ka­ve­žius, ku­rie ve­žė me­die­ną iš kai­mo miš­ko ir taip sub­jau­ro­jo nuo se­nų lai­kų nau­do­ja­mą vie­ti­nių žmo­nių ke­lią.   Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. Ke­liu nau­do­ja­si nuo se­nų lai­kų

Pu­šė­nai Pi­va­šiū­nų se­niū­ni­jo­je yra vien­kie­mių kai­mas, per ku­rį miš­ko link ve­da maž­daug dvie­jų ki­lo­met­rų il­gio ke­lias. Čia vien­kie­miuo­se gy­ve­nan­tie­siems šis ke­lias yra pa­grin­di­nis su­si­siek­ti su ge­res­niais se­niū­ni­jos ke­liais ir iš­va­žiuo­ti į Aly­tų.

 

Dau­giau kaip prieš du de­šimt­me­čius Pu­šė­nų žmo­nėms su­si­tvar­ky­ti ke­lią pa­dė­jo iš šio kai­mo ki­lęs, da­bar čia že­mes val­dan­tis ir šal­ta­lan­kius au­gi­nan­tis Juo­zas Dauk­šys. Jo tei­gi­mu, ke­lią rei­kė­jo tvar­ky­ti, nes žmo­nės va­ži­nė­jo lau­kais ir pie­vo­mis.

 

Ke­lias dar nė vie­nais me­tais ne­bu­vo taip su­ga­din­tas, tie­siog pa­vers­tas ari­mu kaip šį­met ru­de­nį. Ap­ro­dy­ti to­kio ke­lio at­vy­kęs J.Dauk­šys, juo į Pu­šė­nų miš­ką ne­ga­lin­tis nu­va­žiuo­ti par­si­vež­ti mal­kų ne­to­lie­se gy­ve­nan­tis Vin­cas Dauk­šys ir Pu­šė­nų gy­ven­to­jas Sta­sys Bui­nic­kas kal­ti­no miš­ka­ve­žius, ku­rie ve­žė me­die­ną iš kai­mo miš­ko ir taip sub­jau­ro­jo nuo se­nų lai­kų nau­do­ja­mą vie­ti­nių žmo­nių ke­lią.

 

„Miš­ka­ve­žių vai­ruo­to­jai ir miš­ko sa­vi­nin­kai gal­vo­jo tik apie sa­ve, o ne apie ki­tus, kaip mums rei­kės gy­ven­ti su sub­jau­ro­tu ke­liu“, – tvir­ti­no vy­rai.

 

Pa­sak S.Bui­nic­ko, ap­link be­veik vi­si se­ni žmo­nės, jo žmo­na po sun­kios ope­ra­ci­jos, iš­ti­kus bė­dai dėl to­kio ke­lio ne­pri­si­šauk­tų grei­to­sios, ne­pri­va­žiuo­tų ir gais­ri­nės au­to­mo­bi­liai, jei kil­tų gais­ras. Iki ge­res­nio ke­lio li­go­nius tek­tų ga­ben­ti ar­kliais, bet ir jų čia ma­žai kas tu­ri. Pa­sta­tai ki­lus gais­rui su­pleš­kė­tų, kol at­vyk­tų gais­ri­nės.

 

O apie pri­va­žia­vi­mą leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais ne­ga­li bū­ti nė kal­bų.

 

Pa­ro­dy­ti ke­lio at­vy­kę vy­rai sa­ko, kad su­si­tvar­ky­ti ari­mu ta­pu­sio ke­lio sa­vo jė­go­mis ne­įma­no­ma, nes juo net ne­iš­va­žiuo­ja sun­kias­vo­rė tech­ni­ka.

 

Va­žiuos ap­žiū­rė­ti ke­lio

S.Bui­nic­kas, bai­min­da­ma­sis, kad kiek­vie­ną die­ną jo žmo­nai ga­li pri­reik­ti me­di­kų pa­gal­bos, pas Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rą Al­gir­dą Vrub­liaus­ką dėl su­ga­din­to ke­lio bu­vo jau du kar­tus. „Vie­ną­kart pa­ža­dė­jo, kad ant ke­lio at­veš žvy­ro, o ki­tą kar­tą – kad at­va­žiuos ke­lio ap­žiū­rė­ti ko­mi­si­ja. Bet kol kas jo­kios pa­gal­bos ne­su­lau­kia­me“, – tei­gė Pu­šė­nų kai­mo gy­ven­to­jas.

 

Žmo­nėms ky­la klau­si­mas, kiek dar il­gai jie gy­vens ne­tu­rė­da­mi iš­va­žia­vi­mo ir bai­min­da­mie­si dėl ne­ti­kė­tai už­klum­pan­čių ne­lai­mių.

 

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jas Man­tas Lu­da­vi­čius pa­reiš­kė, kad mi­ni­mas ke­lias ne­pa­ten­ka į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių ke­lių ba­lan­są, jis vie­to­mis yra lais­vo­je vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, vie­to­mis ser­vi­tu­ti­nis, ei­nan­tis per ke­lių žmo­nių že­mes: „No­rint jį su­tvar­ky­ti rei­kia di­de­lio kie­kio žvy­ro. Ki­tą sa­vai­tę va­žiuo­si­me jo žiū­rė­ti su me­ru. Ra­jo­ne daug kas krei­pia­si dėl miš­ka­ve­žių ir ūki­nin­kų tech­ni­kos su­ga­din­tų ke­lių, tai tik­rai yra pro­ble­ma.“

 

Ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas pa­tvir­ti­no, kad bus va­žiuo­ja­ma ap­žiū­rė­ti su­ga­din­to Pu­šė­nų ke­lio, kaip bus ban­do­ma pa­dė­ti gy­ven­to­jams, dar ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti.

 

Me­ras pri­mi­nė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus per­nai pa­si­ra­šy­tą įsa­ky­mą, nu­ma­tan­tį, kad ve­žė­jai se­niū­nus tu­ri in­for­muo­ti apie miš­ka­ve­žiais ve­ža­mą ap­va­li­ą­ją me­die­ną ra­jo­no kai­mų ke­liais, ta­čiau kai ku­rie to ne­pai­so. Anot me­ro, ir pa­tys gy­ven­to­jai apie to­kiais ke­liais va­žiuo­jan­čius miš­ka­ve­žius ga­lė­tų pra­neš­ti se­niū­ni­joms. Ta­da bū­tų sten­gia­ma­si ap­ri­bo­ti jų va­ži­nė­ji­mą, ap­sau­go­ti ke­lius nuo su­ga­di­ni­mo, at­si­ras­tų ga­li­my­bė iš ap­va­lio­sios me­die­nos ve­žė­jų rei­ka­lau­ti su­ga­din­tos ke­lio dan­gos at­kū­ri­mo.

 

Ką šian­dien da­ry­ti Pu­šė­nų kai­mo gy­ven­to­jams dėl ari­mu pa­vers­to ke­lio, kai me­die­nos ve­žė­jai ne­už­fik­suo­ti? Jie ra­jo­no val­džios pa­gal­bos lau­kia kaip iš­ga­ny­mo, nes dau­giau jiems nie­kas ki­tas ne­ga­li pa­dė­ti.