2017-12-07, straipsnio nr. 13360

Jurgis Krasnickas: „Opozicijos pasiūlymai iš pradžių ignoruojami, o paskui pasisavinami”

Alma MOSTEIKAITĖ

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, opo­zi­ci­nės So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas Jur­gis Kras­nic­kas pir­mi­nin­kau­ja ta­ry­bos Kon­tro­lės ko­mi­te­tui, dir­ba ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te. Ką per šiuos me­tus jam pa­vy­ko pa­da­ry­ti kaip mies­to ta­ry­bos na­riui ir kaip So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vui? J.Kras­nic­kas iš kar­to pa­reiš­kia: „Opo­zi­ci­jos pa­siū­ly­mai iš pra­džių ig­no­ruo­ja­mi, o pas­kui pa­si­sa­vi­na­mi. Taip el­gia­si ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vai, ma­tyt, ne­no­ri­ma lau­rų ati­duo­ti opo­zi­ci­jai, o gal ne­tu­ri­ma sa­vų idė­jų?“

 

Jurgis Krasnickas pri­si­pa­žįs­ta mies­te ne­ma­tan­tis di­de­lių žmo­nėms nau­din­gų po­ky­čių, ku­riuos ža­dė­jo ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vai. Jo nuo­mo­ne, iš­skir­ti­nis da­bar­ti­nės mies­to val­džios bruo­žas – ji į val­džią at­ėjo pa­si­sa­vi­nu­si Aly­taus pi­lie­čių var­dą ir dėl juo­dų­jų tech­no­lo­gi­jų.             Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.„Kas bus su ši­lu­mos ūkiu, jei nė­ra net dar­bi­nės gru­pės?“

J.Kras­nic­ko tei­gi­mu, so­cial­de­mok­ra­tai dau­giau­sia pa­siū­ly­mų pa­tei­kia dėl biu­dže­to pa­kei­ti­mų, su­si­ju­sių su mies­to tvar­ky­mu, ta­čiau to­li gra­žu ne į vi­sus at­si­žvel­gia ta­ry­bos val­dan­čio­ji dau­gu­ma. Jis pri­si­mi­nė at­ve­jį dėl Pir­mo­jo Aly­taus kai ku­rių gat­vių tvar­ky­mo, kai so­cial­de­mok­ra­tų pa­siū­ly­mu jos pra­dė­tos tvar­ky­ti nu­ma­tant vie­ti­nio biu­dže­to pi­ni­gus, o val­dan­tie­ji to­kį spren­di­mą pa­si­sa­vi­no kaip sa­vo: „Džiau­giuo­si, kad mies­tas tvar­ko­mas, bet kai ku­riems ta­ry­bos na­riams rei­kia tu­rė­ti ele­men­ta­raus po­li­ti­nio pa­do­ru­mo. Su­pran­tu, opo­zi­ci­ja daug kam ne­pri­im­ti­na, ta­čiau su jos pa­siū­ly­mais ne­tu­ri bū­ti taip el­gia­ma­si.“

 

J.Kras­nic­ką pik­ti­na, kad skam­būs pa­ža­dai, jog vie­toj se­nos, ap­griu­vu­sios au­to­bu­sų sto­ties at­si­ras mo­der­nus pa­sta­tas, rei­ka­lin­gas mies­to in­fra­struk­tū­rai ir pa­puo­šian­tis mies­tą. Ta­čiau at­si­ra­do ply­nas lau­kas, ge­rai, kad nors pa­den­gia­mas as­fal­to dan­ga.

 

Jis kar­tu su ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vais džiau­gia­si, kad Aly­tu­je pa­vy­ko su­ma­žin­ti ši­lu­mos kai­ną, ta­čiau šian­dien jam ir So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jai ne­ra­mu dėl ki­tų, su cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­ki­mu su­si­ju­sių da­ly­kų: „Kas bus to­liau su ši­lu­mos ūkiu, jei nė­ra net dar­bi­nės gru­pės šiuo klau­si­mu? Kai at­vyks­ta da­bar­ti­nių ši­lu­mos tie­kė­jų – „Li­tes­ko“ – at­sto­vai, pats me­ras net ne­da­ly­vau­ja su­si­ti­ki­muo­se. O dėl su­ma­žė­ju­sios ši­lu­mos kai­nos ga­liu pa­sa­ky­ti: nie­ko do­ro šiuo klau­si­mu ne­nu­vei­ku­si mies­to val­džia pa­si­sa­vi­na Lie­tu­vos pre­zi­den­tės nuo­pel­nus dėl ši­lu­mos kai­nos su­ma­ži­ni­mo vi­so­je ša­ly­je.“

 

„Jot­vin­gių gat­vės įren­gi­mas pa­spar­tė­jo tik mums iš­kė­lus klau­si­mą“

J.Kras­nic­kas įsi­ti­ki­nęs, kad į kai ku­riuos jo va­do­vau­ja­mos frak­ci­jos ke­lia­mus ne­nau­din­gus mies­tui ir sa­vi­val­dy­bei pa­val­džioms įstai­goms pa­ste­bė­ji­mus ne­re­a­guo­ja­ma ži­nant, jog ir kai ku­rios tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos į tai žiū­rės pro pirš­tus: „Li­go­ni­nės mag­ne­ti­nis re­zo­nan­sas nie­kur ki­tur taip ne­gen­da kaip pas mus. Jau 43 pro­cen­tai jo ver­tės skir­ta re­mon­tui, ar tai nor­ma­lu? Dvi ben­dro­vės už mies­te at­lik­tus ir ne­ap­mo­kė­tus dar­bus per teis­mus jau pri­si­tei­su­sios be­veik 800 tūks­tan­čių eu­rų, ir tai jau ap­mo­kė­jo sa­vi­val­dy­bė. Vi­siš­kai ne­ana­li­zuo­ja­ma, ko­dėl taip at­si­ti­ko, kas dėl to kal­tas. Kas ga­li pa­neig­ti, kad tai pa­da­ry­ta su kai ku­rių mies­to val­džios at­sto­vų ži­nia sie­kiant pa­si­da­ly­ti pri­si­teis­tas su­mas?“

 

Pa­sak J.Kras­nic­ko, ar­gi nor­ma­lu, kai ne­il­gos Jot­vin­gių gat­vės re­konst­ruk­ci­ja bu­vo nu­ma­ty­ta iki 2019-ųjų: „Šios gat­vės įren­gi­mas pa­spar­tė­jo tik mums iš­kė­lus klau­si­mą. Kiek ži­nau, dar­bai tu­ri bū­ti baig­ti iki šių me­tų pa­bai­gos.“

 

Pa­si­gen­da ju­de­sių į prie­kį

Šian­dien mies­to ta­ry­bos opo­zi­ci­nės So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas ste­bi­si, ko­dėl per šiuos me­tus vi­siš­kai ne­pa­ju­dė­jo in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mas į ae­ro­dro­mą, ku­ris šios frak­ci­jos siū­ly­mu ta­ry­bos pri­pa­žin­tas stra­te­gi­niu mies­to ob­jek­tu, ko­dėl dar tik or­ga­ni­zuo­ja­mas Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro au­di­tas sie­kiant su­ma­žin­ti šiukš­lių kai­ną, nors dėl rei­kia­mo au­di­to ap­si­spręs­ta jau prieš ke­lis mė­ne­sius.

 

Taip pat J.Kras­nic­ko ne­ten­ki­na lė­tai spren­džia­ma ne­ma­lo­nių kva­pų Pir­ma­ja­me Aly­tu­je pro­ble­ma, ku­rią daug kar­tų šiais me­tais kė­lė so­cial­de­mok­ra­tai.

 

„Man kar­tais at­ro­do, kad da­bar­ti­nė mies­to val­džia tik imi­tuo­ja veik­lą ar­ba ją vyk­do to­se sri­ty­se, kur ne­rei­kė­tų. Mū­sų frak­ci­ja ne kar­tą yra pa­reiš­ku­si, kad ne­rei­ka­lin­gi ne­pri­klau­so­mi ap­mo­ka­mi val­dy­bos na­riai sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­se, ge­rai dir­ban­čio­se įmo­nė­se, pa­vyz­džiui, „Dzū­ki­jos van­de­ny­se“. Tai tik pi­ni­gų iš­me­ti­mas į ba­lą. Ap­skri­tai da­bar sa­vi­val­dy­bė­je ir jos įstai­go­se yra di­de­lė spe­cia­lis­tų ir va­do­vų kai­ta. Ma­nau, taip el­gia­ma­si sie­kiant į pos­tus su­si­sta­ty­ti sa­vus. Įsi­ti­ki­nęs, kad taip at­si­ti­ko kai ku­riuo­se mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­riuo­se, „Aly­taus in­fra­struk­tū­ro­je“, su­kel­tas dirb­ti­nis skan­da­las dėl Kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro di­rek­to­riaus, da­bar ne­pa­lan­kus tam­pa Spor­to rū­mų va­do­vas, nors ša­lies mas­tu Aly­tus pri­pa­žin­tas spor­tiš­kiau­siu mies­tu, cen­tro spor­ti­nin­kai yra iš­ko­vo­ję daug gar­bin­gų ap­do­va­no­ji­mų“, – min­ti­mis apie mies­to ir sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų val­dy­mą da­li­ja­si J.Kras­nic­kas.

 

Jis pri­si­pa­žįs­ta mies­te ne­ma­tan­tis di­de­lių žmo­nėms nau­din­gų po­ky­čių, ku­riuos ža­dė­jo ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vai. J.Kras­nic­ko nuo­mo­ne, iš­skir­ti­nis da­bar­ti­nės mies­to val­džios bruo­žas – ji į val­džią at­ėjo pa­si­sa­vi­nu­si Aly­taus pi­lie­čių var­dą ir dėl juo­dų­jų tech­no­lo­gi­jų: „ Net mies­to sim­bo­lis – vė­lia­va – din­go iš Ro­tu­šės bokš­to, o iš­rek­la­muo­tas žen­klas „Aly­tus“, kai ku­rių mies­to gy­ven­to­jų va­di­na­mas „Aly­tus už gro­tų“, kai­na­vęs be­veik 15 tūkst. eu­rų, tam­po­mas iš vie­nos vie­tos į ki­tą.“

 

P. S. Spaus­di­na­ma va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2015-11-19 spren­di­mu Nr.T-333 pa­tvir­tin­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu.