2017-11-14, straipsnio nr. 13311

NEŠVAISTYKIM

 Kas yra švais­to­mas mais­tas ir ko­kie bū­dai to iš­veng­ti

 

G.Alen­či­kie­nė, A.Ša­la­še­vi­čie­nė, A.Mie­že­lie­nė, G.Gar­mie­nė

KTU Mais­to ins­ti­tu­tas

 

Mais­tas at­lie­ka fi­zio­lo­gi­nes funk­ci­jas (bū­ti­no­mis mais­to me­džia­go­mis ir ener­gi­ja) bei ten­ki­na so­cia­li­nes (ben­druo­me­nės, so­cia­li­nio, kul­tū­ri­nio ir re­li­gi­nio gy­ve­ni­mo da­lis) ir psi­cho­lo­gi­nes (pvz., emo­ci­niai po­rei­kiai) funk­ci­jas. Tiek pa­sau­li­niu, tiek Lie­tu­vos mas­tu yra žmo­nių, ku­riems trūks­ta mais­to, ta­čiau di­de­lė da­lis tin­ka­mo žmo­nėms var­to­ti mais­to yra iš­švais­to­ma.

 

Sun­kiai spren­džia­ma pro­ble­ma

 

Šiuo me­tu nė­ra ben­dro ir vi­suo­ti­nai pri­pa­žin­to švais­to­mo mais­to api­brė­ži­mo. Įpras­tai pri­ima­ma, kad švais­to­mas mais­tas – tai bet ku­riuo mais­to tie­ki­mo gran­di­nės eta­pu su­si­da­ran­čios me­džia­gos, ku­rios yra val­go­mos ir žmo­nėms vi­siš­kai tin­ka­mos, bet iš­me­ta­mos, pra­ran­da­mos, su­ga­di­na­mos ar­ba su­nai­ki­na­mos ken­kė­jų, ar­ba da­rant są­mo­nin­gus spren­di­mus.

 

2016–2017 me­tais Lie­tu­vo­je at­lie­ka­mas ty­ri­mas, ku­rį fi­nan­suo­ja Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­ba (su­tar­ties Nr. REP-3/2016 „Švais­to­mo mais­to su­lai­ky­mas, pa­tik­ri­ni­mas, pa­skirs­ty­mas ir pri­ei­na­mu­mas var­to­to­jams – įveik­li­ni­mo mo­de­lis“ (NE­ŠVAIS­TY­KIM).

 

Jo me­tu at­lik­ta per­tek­li­nio mais­to (jei ne­pa­nau­do­ja­mas, virs­tan­čio mais­to at­lie­ko­mis) kie­kio ana­li­zė, iden­ti­fi­kuo­jant pa­grin­di­nes prie­žas­tis, kaip ir ko­dėl su­si­da­ro šis kie­kis, kiek jo per­skirs­to­ma ne­pa­si­tu­rin­tiems as­me­nims.

 

Nors per­tek­li­nio mais­to per­skirs­ty­mas per lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dus yra ge­ras bū­das iš­gel­bė­ti mais­tą, bet sun­kiai spren­džia­ma pro­ble­ma sie­kiant už­tik­rin­ti, kad ne­pa­si­tu­rin­tys as­me­nys gau­tų įvai­raus vi­sa­ver­čio mais­to, ten­ki­nan­čio Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos re­ko­men­da­ci­jas, nes gau­na­mo mais­to kie­kis ir su­dė­tis pa­kan­ka­mai sun­kiai prog­no­zuo­ja­mi.

 

Ski­ria­si lie­tu­vių ir ki­tų eu­ro­pie­čių po­žiū­ris

 

At­lik­ta Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čios įsta­ty­mų ba­zės ana­li­zė, nu­ro­dant kon­kre­čius do­ku­men­tus ir jų po­vei­kį ga­mi­na­mo / per­dir­ba­mo / var­to­ja­mo mais­to kie­kiui, ypač per­tek­li­niam, ir mais­to at­lie­kų su­si­for­ma­vi­mui, bei api­ben­dri­na­ma ki­tų ša­lių pa­tir­tis, kaip ma­žin­ti švais­to­mo mais­to kie­kį ir koks po­vei­kis rin­kai.

 

Iden­ti­fi­kuo­tos pa­grin­di­nės prie­žas­tys, ko­dėl per­tek­li­nis mais­tas iš Lie­tu­vos rin­kos ne­pa­ten­ka į lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dus per­skirs­ty­ti ne­pa­si­tu­rin­tiems as­me­nims. Ieš­ko­ma bū­dų, kaip spręs­ti pro­ble­mi­nes vie­tas Lie­tu­vo­je.

 

Ver­ti­nant na­mų ūkių / ga­lu­ti­nių var­to­to­jų ge­ne­ruo­ja­mas mais­to at­lie­kas ir ana­li­zuo­jant, ko­kios prie­mo­nės leis­tų iš­veng­ti / su­ma­žin­ti per­tek­li­nio mais­to ta­pi­mo at­lie­ko­mis kie­kius, ma­ty­ti, kad Lie­tu­vos var­to­to­jų po­žiū­ris ga­nė­ti­nai ski­ria­si nuo ki­tų Eu­ro­pos ša­lių var­to­to­jų po­žiū­rio, ypač ge­bė­ji­mu pa­nau­do­ti mais­to pro­duk­tus, mais­to pro­duk­tų žen­kli­ni­mo ir pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos su­vo­ki­mu / ver­ti­ni­mu.

 

Įvai­rios ša­lys ini­ci­juo­ja veik­las, skir­tas ma­žin­ti mais­to švais­ty­mą įvai­riu ly­giu, o ypač var­to­to­jų na­mų ūkiuo­se, ku­rios va­di­na­mos re­vo­liu­ci­nė­mis. Tai lei­džia keis­ti ir ver­slo sub­jek­tų elg­se­ną, pvz., at­si­sa­kant nuo­lai­dų ak­ci­jų pa­ke­tų „Pirk du ir tre­čias bus do­va­nai“, per­ei­nant prie vie­ne­ti­nės pre­kės nuo­lai­dos ak­ci­jos.

 

Ku­ria­si mais­to (be­si­bai­gian­čios var­to­ji­mo truk­mės, ne­pre­ki­nės iš­vaiz­dos ir t.t.) res­to­ra­nai, val­gyk­los ir t.t., ku­riuo­se dar­buo­ja­si sa­va­no­riai. Taip mais­tas iš­gel­bė­ja­mas ir ne­tam­pa at­lie­ko­mis.

 

Tarp var­to­to­jų, „Fa­ce­bo­ok“, „Ins­tag­ram“ prie­mo­nė­mis vi­sa­me pa­sau­ly­je pla­ti­na­mos idė­jos, ku­rios pri­gi­jo ir šiuo me­tu vyks­ta ak­ci­jos, to­kios kaip „At­rask už­mirš­tą pro­duk­tą sa­vo šal­dy­tu­ve ir su­val­gyk“, „Nu­si­fo­tog­ra­fuok šal­dy­tu­vo tu­ri­nį“, „Su­si­da­ryk pir­ki­nių są­ra­šą“ prieš ei­da­mas ap­si­pirk­ti. Su­kur­ta mo­bi­li pro­gra­mė­lė „To go­od to go“ (angl. Per ge­ras iš­mes­ti), ku­ri in­for­muo­ja ir kvie­čia var­to­to­jus at­vyk­ti į pre­ky­bos tin­klus prieš jiems už­si­da­rant ir nu­si­pirk­ti pro­duk­tų su­ma­žin­to­mis kai­no­mis.

 

Pla­čiau šie klau­si­mai bus spren­džia­mi lap­kri­čio 16 die­ną vyks­tan­čio­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Mais­tas 2030: ty­ri­mai ir ino­va­ci­jos že­mės ūkio ir mais­to sis­te­mai“. KTU Mais­to moks­lų ir tech­no­lo­gi­jų kom­pe­ten­ci­jos cen­tras, Rad­vi­lė­nų pl. 19B-304, Kau­nas.